Dag van de Friese Taalkunde 2012

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Dag van de Friese Taalkunde, bedoeld voor ieder die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries.
Datum:                        vrijdag 14 december 2012
Plaats:                         Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Leeuwarden
Het programma van deze dag volgt hierna. De samenvattingen van de lezingen staan op de website van de Fryske Akademy (www.fryske-akademy.nl).
Met het oog op de catering wordt ieder die van plan is te komen, verzocht dit aan de organisatie door te geven. Dit kan
via de mail:                  wvisser@fryske-akademy.nl
telefonisch:                  058-2131414 (Fryske Akademy)
schriftelijk:                  Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferbân, Postbus 54, 8900 AB                                      Leeuwarden

 

PROGRAMMA
9.30                             Inloop en koffie
9.55                             Opening
10.00-10.30                 Idske Bangma (Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens                                 en Taallearen/Fryske Akademy-KNAW, Leeuwarden)
                                    Meartaligens by jonge bern – in goede start!
10.30-11.00                 Fenna Bergsma, Femke Swarte en Charlotte Gooskens                                                         (Rijksuniversiteit Groningen)
                                    Interventiemethoden voor receptieve meertaligheid – Een case study                                     met Nederlanders die Fries leren verstaan
11.00-11.30                 KOFFIEPAUZE
11.30-12.00                 Bonno van Dyk (student Fries NHL Hogeschool, Leeuwarden)
                                    It Frysk by it Frysk Selskip Swol
12.00-12.30                 Pieter Duijff (Fryske Akademy-KNAW, Leeuwarden)
                                    It plakoantsjuttende wurd wedze
12.30-13.00                 Femke Swarte en Nanna Haug Hilton (Rijksuniversiteit Groningen)
                                    De onderlinge verstaanbaarheid van Noord- en Westerlauwers Fries
13.00-14.00                 LUNCH
14.00-14.30                 Nika Stefan (Groningen)
                                    Categorical of exemplar-based: genusoantsjutting by Frysktalige                                         pjutten
14.30-15.00                 Alison E. Hendricks (Pennsylvania State University)
                                    Variability in North Frisian Grammatical Gender – Examining Extra-                                  Linguistic Factors
15.00-15.30                 Nanna Haug Hilton, Tsjomme Dijkstra en Brechtje Veenstra                                                (Rijksuniversiteit Groningen)
                                    The effect of writing skills on phonetic variation: the case of /sk/ in                           Frisian
15.30-16.00                 THEEPAUZE
16.00-16.30                 Elżbieta E. Adamczyk (Faculty of English, Department of Old                                            Germanic Languages, Adam Mickiewicz University, Poznań)
                                    On the (non-)archaic nature of the Old Frisian nominal inflection
16.30-17.00                 Arjen Versloot (Universiteit van Amsterdam en Fryske Akademy-                                      KNAW, Leeuwarden)
                                    It Fryske fokaalsysteem yn de 7deen 8ste ieu
17.00                           Sluiting