Call: Literaire historiografie / literaire biografie

Callforcontributionsvoor een themanummer van
Werkwinkel: Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies
Het overlijden van John Kannemeyer, de Zuid-Afrikaanse literatuurhistoricus en biograaf, maar tevens ook neerlandicus, markeert een belangrijke grens tussen wat was en wat komen zal in de Afrikaanse literaire historiografie. Zijn bijdrage tot de literatuurgeschiedenis en literaire biografistiek was enorm en dit oeuvre wordt dan ook met een welluidend slotakkoord afgesloten: de levensbeschrijving van de Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee gaat momenteel in de Afrikaanse en Engelse versie ter perse. Hierdoor strekt dit heengaan veel verder dan alleen binnen de Afrikaanse literaire geschiedschrijving waar Kannemeyers dood in elk geval een waterscheiding betekent.
Dit stemde de redactie van Werkwinkeltot nadenken over de relevantie van de algemene strekkingen en het belang van individuele bijdragen binnen het vak. Het gevolg is dat we graag het initiatief nemen om een themanummer samen te stellen dat aan de literaire historiografie en biografistiek gewijd zal zijn.
Onze bedoeling is om de tussenstand in de discipline op te nemen. We willen graag de diagnose opmaken van wat er internationaal leeft en dus ook theoretische neerslag vindt, van wat er lokaal en in concreto ondernomen wordt. In Zuid-Afrika en in verschillende Centraal-Europese landen (bv. Tsjechië of Polen) worden diverse projecten ontwikkeld in verband met de literaire historiografie. Dit gebeurt enkele jaren nadat het omvangrijke Nederlandse project van de literatuurgeschiedenis in de finale fase van publicatie is gekomen. Ook in andere landen, taal- en cultuurgebieden, om maar Frankrijk of Duitsland te noemen, verschenen relevante pogingen op het gebied van de literatuurgeschiedenis. Naast de zopas gepubliceerde Cambridge-geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse literatuur zijn er legio andere voorbeelden. De literaire biografie geniet eveneens al jaren een grote populariteit zowel bij de auteurs en uitgevers als ook bij de lezers. Er gaat geen jaar voorbij of er verschijnt in de Lage Landen een belangwekkende biografie (dit jaar komt er bv. de biografie over Willem Kloos op de markt) om niet te spreken van andere Europese landen waar de levensbeschrijving van een bekende auteur tot hevige discussies kan leiden (zoals in Polen het geval was met het boek over Ryszard Kapuściński). Maar worden de uiteenlopende biografische methoden in voldoende mate bediscussieerd? Draagt het genre van de literaire biografie iets bij tot de literaire geschiedwetenschap of is dit irrelevant? Is de theorievorming rondom de biografie bevredigend?
Reden genoeg dus om een poging te ondernemen om weer een tussenstand op het gebied van de literaire historiografie en literaire biografie te diagnosticeren. We willen graag zowel uiteenzettingen van theoretische aard plaatsen alsook beschrijvingen van nieuwe projecten en/of empirische ervaringen met het schrijven van een literatuurgeschiedenis. De uiterlijke driedelige formule van Werkwinkelmet ‘Papers’, ‘Views’ en ‘Reviews’ schept voldoende mogelijkheden voor diverse vormen van behandeling van dit thema. In ‘Papers’ is er ruimte voor klassieke research papers gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek. In de afdeling ‘Views’ kunnen teksten ondergebracht worden die de vorm van prepapers hebben of op een meer essayistische of polemische manier dit onderwerp benaderen. En we plaatsen in ‘Reviews’, zoals altijd, besprekingen van publicaties, in dit geval graag literatuurgeschiedenissen.
Voorstellen voor bijdragen kunnen worden gestuurd naar werkwinkel@ifa.amu.edu.pl
Deadline voor het inleveren van bijdragen is 1 januari 2013 http://www.ifa.amu.edu.pl/werkwinkel