Rêd akademyske stúdzje Frysk!

“It soe in swiere klap wêze foar de Fryske taal as de universitêre stúdzje yn Grins ferdwine soe. Dêrom moat de polityk definityf in folsleine BA/MA-stúdzje Fryske taal en kultuer garandearje oan de RuG.”

Zo begint een manifest op de website Red it Frysk, waar men een petitie kan tekenen en meer informatie krijgt.