Promotie 23 mei 2012: Jac. van Ginneken onder vuur

Op23mei2012promoveerdeoud-NIOD-onderzoekerGerroldvanderStroomaandeVrijeUniversiteitteAmsterdamophetproefschriftJac.vanGinnekenondervuur.OvereigentijdseennaoorlogsekritiekopdetaalkundigeJ.J.A.vanGinneken(1877-1945).Promotorwasprof.dr.TheoA.J.M.Janssen;copromotorwasdr.JanNoordegraaf.
Dezedissertatiebevatbijdragenover ‘Jac.vanGinneken,WernerSombartenJ.M.Hillesumindejaren10overdeJoden,  ‘DereceptievanVanGinnekenstaalbiologie,VanGinnekeninWOII,VanGinnekendeutschfeindlich“‘enoverVanGinnekensstreektalenboekjeuit1943.
DeNijmeegsejezuïetVanGinnekenwastijdenshetInterbellumeeninternationaalgevierdtaalkundige,maarzijnwerkwerdnazijndoodinoktober1945vrijsneldoorzijnNederlandsecollegasgeboycot.Deelskwamdatdoordeacrobatischewetenschapdiehijbedreef,maarvanafhetlaatstekwartvandeafgelopeneeuwisVanGinnekenervanbetichtzichin1914inzijntekstoverDeJodentaalschuldigtehebbengemaaktaanantisemitisme,zichvanaf1925totenmetdeTweedeWereldoorlogmetzijntaalbiologieaanzoietsalsrasdenkentehebbenbezondigdenzichtijdensdebezettingteinschikkelijktegenoverdefoutekanttehebbenbetoond.
In het proefschrift beantwoordt Van der Stroom de vraag of die postume aantijgingen tegen Van Ginneken terecht zijn en of ze recht doen aan wat de door critici geïncrimeerde teksten en handelingen van Van Ginneken in hun wetenschappelijke context, respectievelijk in de tijd waarin zij thuishoorden werkelijk aan denkbeelden en opvattingen behelsden en wat zij beoogden.
Jac.vanGinnekenondervuurisverschenenalsdeel68vandereeksUitgavenStichtingNeerlandistiekVU,teltX+372bladzijdenen23illustraties,bevateenregisteroppersoonsnamenenkostvoorparticuliereni39,95(excl.verzendkosten).HetboekistebestellenbijdeStichtingNeerlandistiekVU,DeBoelelaan1105,NLB1081HVAmsterdam(ISBN978-90-8880-024-5)enbijNodusPublikationen,Postfach5725,DB48031Münster(ISBN978-3-89323-768-5(http://elverdissen.dynds.org/~nodus/nodus.htm).