Vacature voor onderzoeker ‘diachrone constructiegrammatica van het Nederlands’ aan de Universiteit Gent (promotieplaats) (deadline 29-2-2012)

Aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent (afdeling Nederlands) is er een vacature voor een voltijds onderzoeker (doctoraatsbursaal) op een project over diachrone constructiegrammatica. Het thema van het onderzoeksproject is variatie en verandering in de semantische structuur van argumentstructuur-constructies (titel ‘Variation and change in constructional semantics: Argument structure constructions in varieties of Dutch’). De promotor van het project is Timothy Colleman. Inhoud van het onderzoek:

(i) op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief corpusonderzoek de semantische eigenschappen van geselecteerde argumentstructuur-constructies in kaart brengen in verschillende diachrone, regionale en stilistische variëteiten van het Nieuwnederlands (vanaf de late 16de eeuw);
(ii) de implicaties onderzoeken van de aangetroffen patronen van variatie voor theorieën over argumentstructuur en constructionele semantiek.

De looptijd van het project is 4 jaar (2 x 2 jaar), bij voorkeur met ingang vanaf 1 april of 1 mei 2012—een enigszins latere aanvangsdatum is bespreekbaar. Van de onderzoeker wordt verwacht dat hij/zij binnen de looptijd van het project promoveert op het onderwerp en minstens twee artikelen publiceert in internationale tijdschriften met peer-review. Hij/zij zal ook in beperkte mate worden ingeschakeld bij de begeleiding van masterscripties over grammaticale onderwerpen.

Kandidaten moeten beschikken over een Masterdiploma Taal- en Letterkunde, Linguïstiek of Nederlands (of een equivalent daarvan), een zeer goede kennis van het Nederlands en een bijzondere interesse voor grammaticaal onderzoek. Een major of specialisatie in de Nederlandse taalkunde is geen strikte vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. Nog tot aanbeveling strekken: (i) aantoonbare kennis van constructiegrammatica en/of van theorieën over taalvariatie en –verandering en (ii) ervaring met corpusgebaseerd onderzoek (bv. in het kader van een masterscriptie). Omdat het project een belangrijke kwantitatieve component bevat, zal van de onderzoeker worden verwacht dat hij/zij zich bekwaamt in een aantal geavanceerde statistische technieken.

De aard van de aanstelling is doctoraatsbursaal: kandidaten met meer dan één jaar wetenschappelijke anciënniteit komen daardoor niet in aanmerking.

Geïnteresseerden sturen een sollicitatiebrief met CV (incl. volledig overzicht van de behaalde studieresultaten) en een kopie van hun eindverhandeling (en/of een andere geschreven neerslag van eigen onderzoek, zoals een onderzoekspaper of een gepubliceerd artikel) aan de promotor van het project (per brief of via e-mail):

prof. dr. Timothy Colleman
Vakgroep Taalkunde, afdeling Nederlands
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
9000 Gent
België
+32-(0)9-2644074
timothy.colleman@UGent.be

Ook vragen om meer toelichting bij het project en/of de aanstelling kunnen worden gericht aan de promotor.

De deadline voor sollicitaties is 29 februari 2012. Sollicitatiegesprekken zullen vermoedelijk plaatsvinden in de tweede week van maart.