Neder-L, no. 0607.a

Subject: Neder-L, no. 0607.a
From:
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 21 Jul 2006 03:04:50 +0200
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijftiende-jaargang------ Neder-L, no. 0607.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 0607.01: Overleden: Hubert Lampo (1920-2006)          |
| (2) Vac: 0607.02: Vacature voor een hoogleraar Historische Nederlandse |
|          Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam     |
|          (deadline: di 15 augustus 2006)            |
| (3) Vac: 0607.03: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker bij het |
|          Richard Minne-project van het KANTL-CTB te Gent    |
|          (deadline: vr 11 augustus 2006)            |
| (4) Vac: 0607.04: Vacature voor een postdoc bij het NWO-project 'The  |
|          Pedlar and the Dissemination of the Printed Word   |
|          1600-1850' aan de Universiteit Utrecht (deadline:   |
|          di 1 augustus 2006)                  |
| (5) Web: 0607.05: Gedichten van de onbekende moderne Karel van de    |
|          Woestijne op internet                 |
| (6) Web: 0607.06: Taalschrift juni 2006 verschenen           |
| (7) Web: 0607.07: Nieuws dbnl - oplevering teksten juli/augustus 2006  |
| (8) Web: 0607.08: Nieuwe lemma's in het Bio- en bibliografisch lexicon |
|          van de neerlandistiek (BBLN); oproep voor bijdragen  |
| (9) Med: 0607.09: Oproep voor het indienen van projecten bij het    |
|          Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB)    |
|(10) Vra: 0607.10: In welke bundels staan de gedichten 'Skemerliedjie'  |
|          en 'Mistroostig' van Elizabeth Eybers?        |
|(11) Vra: 0607.11: Boeken eerste studiejaar Lerarenopleiding Nederlands |
|          (Hogeschool Arnhem Nijmegen) gezocht         |
|(12) Ten: 0607.12: Leidse UB viert 250ste geboortedag van Willem     |
|          Bilderdijk met tentoonstelling '"O bloem der steden". |
|          Bilderdijk en Leiden'. Leiden, do 7 september - ma 27 |
|          november 2006                     |
|(13) Lit: 0607.13: Pas verschenen: Gillis Dorleijn en Kees van Rees   |
|          (red.). De productie van literatuur. Het literaire  |
|          veld in Nederland 1800-2000. (Nijmegen, 2006)     |
|(14) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -----------do-20-juli-2006-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 14 juli 2006
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060701.html
Subject: Med: 0607.01: Overleden: Hubert Lampo (1920-2006)

=========
Overleden
=========

Op 12 juli 2006 overleed te Essen de Vlaamse romanschrijver, criticus en essayist Hubert Leon Lampo (* Antwerpen 1 september 1920). Zie voor bio- en bibliografische gegevens http://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01/lamp003.htm en de site van het Hubert Lampo Genootschap http://www.hubertlampogenootschap.org/nl/index.htm.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 3 Jul 2006 07:37:42 +0200
From: "Mulder, H.A." <H.A.Mulder@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060702.html
Subject: Vac: 0607.02: Vacature voor een hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (deadline: di 15 augustus 2006)

===================================
Vacature Universiteit van Amsterdam
===================================

Op de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam bestaat een vacature voor de

Leerstoel Historische Nederlandse Letterkunde
voor 1,0 fte
vacaturenummer 06-3045

 1. Aard en inhoud van de leerstoel
  Het terrein dat door deze leerstoel wordt bestreken omvat onderwijs en onderzoek op het gebied van de Nederlandse letterkunde tot 1800. De hoogleraar is bij voorkeur gespecialiseerd in de letterkunde van de Gouden Eeuw, die binnen de faculteit in het kader van het Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw in brede, interdisciplinaire context wordt bestudeerd.
  De leerstoel kan worden vervuld per 1 september 2007.
 2. Plaats van de leerstoel in de Faculteit der Geesteswetenschappen
  De Faculteit der Geesteswetenschappen bestaat uit zes afdelingen: Geschiedenis, archeologie en regiostudies, Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen, Mediastudies, Neerlandistiek, Taal- en letterkunde en Wijsbegeerte. Elke afdeling is opgebouwd uit leerstoelgroepen, die bestaan uit een of meer hoogleraren en een aantal medewerkers die werkzaam zijn op het betreffende vakgebied. De leerstoel Historische Nederlandse letterkunde maakt deel uit van de afdeling Neerlandistiek. In deze afdeling zijn verder de volgende leerstoelgroepen ondergebracht: Moderne Nederlandse letterkunde, Nederlandse taalkunde en Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica.
 3. Onderwijs
  Het onderwijs richt zich op de bachelor en master Nederlandse taal en cultuur en de onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde. Ook wordt een aantal keuzevakken aangeboden en wordt geparticipeerd in onderwijs op het gebied van de Gouden Eeuw en in minors.
 4. Onderzoek
  Het onderzoek richt zich op de historische Nederlandse letterkunde, zoals hierboven in ő 1 omschreven. Het onderzoek van de te benoemen hoogleraar wordt ondergebracht in het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG).
 5. Profiel
  De hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde heeft door haar/zijn opleiding, door publicaties en door gegeven onderwijs, blijk gegeven te beschikken over een gedegen kennis van de geschiedenis de Nederlandse letterkunde in de periode tot 1800. Zij/hij is gepromoveerd op een onderwerp binnen dit vakgebied of in een verwante discipline en overziet het vakgebied van de leerstoel als geheel. Bij voorkeur is zij/hij, gelet op het bestaan van een facultair onderzoekszwaartepunt op dit gebied, gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Gouden Eeuw. De hoogleraar heeft ruime ervaring in een academische onderwijsomgeving en met het begeleiden van studenten en promovendi. Verder beschikt zij/hij over bekendheid en aantoonbare affiniteit met relevante ICT-ontwikkelingen op onderwijs- en onderzoekgebied. Zij/hij beschikt bij voorkeur over een nationaal en internationaal netwerk op het vakgebied. Internationale ervaring strekt tot aanbeveling.

Wat betreft onderwijs is zij/hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en handhaven van een kwalitatief hoogwaardige en voor studenten aansprekende bijdrage op het gebied van de leeropdracht aan de opleidingen in het onderwijsinstituut. Zij/hij ziet er op toe dat onderwijsprogramma’s aansluiten bij de maatschappelijke behoefte aan academici die in staat zijn hun kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken. Bereidheid tot samenwerking met diverse onderwijseenheden in de faculteit en andere instellingen van hoger onderwijs is geboden. Gelet op het algemene beleid van de faculteit om voor wetenschappelijk personeel een brede onderwijsinzet na te streven wordt van de te benoemen hoogleraar verwacht dat zij/hij bereid is ook interdisciplinair en buiten haar/zijn directe vakgebied liggend onderwijs te verzorgen.
De hoogleraar wordt geacht op alle niveaus van het academisch onderwijs ervaring te hebben met de verschillende onderwijsvormen die de universiteit kent (werkgroep, hoorcollege, scriptie- en stagebegeleiding, elk met hun eigen toetsingsmogelijkheden). Aan haar/zijn pedagogisch-didactische kwaliteiten en toegankelijkheid voor studenten worden hoge eisen gesteld. Zij/hij heeft een vloeiende beheersing van zowel het Nederlands als het Engels; kandidaten die deze talen niet op het gewenste niveau beheersen, worden geacht deze competentie binnen twee jaar te verwerven. De hoogleraar moet goed op de hoogte zijn van het toekomstige beroepsveld van de studenten.

Het belang dat de faculteit hecht aan deze leerstoel komt ook tot uitdrukking in de eisen die aan de hoogleraar worden gesteld op onderzoeksgebied. Zij/hij is gepromoveerd op een onderwerp uit het vakgebied of in een verwante discipline. Diepgaande kennis op dit gebied moet blijken uit publicaties, waaronder artikelen in (internationale) vakbladen en bundels, alsmede uit bijdragen aan het openbare debat.

Voorts wordt ervan uitgegaan dat de hoogleraar nieuw onderzoek zal entameren, waarbij niet alleen moet worden gedacht aan individuele projecten, maar ook aan grote projecten die de grenzen van de opleidingen Nederlandse taal en cultuur, de afdeling Neerlandistiek of de faculteit overschrijden. Samenwerking binnen het Centrum voor Studie van de Gouden Eeuw, waarin naast neerlandici ook historici en kunsthistorici participeren, is in dat verband vanzelfsprekend. Zij/hij moet in staat zijn daarvoor de benodigde middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. De begeleiding van promovendi en postdocs behoort tot haar/zijn taak; zij/hij wordt geacht over ervaring te beschikken die relevant is voor de uitoefening van deze taken. De hoogleraar wordt geacht goede contacten met het veld te onderhouden, dan wel in staat te zijn die op te bouwen.

De hoogleraar krijgt bestuurlijke verantwoordelijkheden voor haar/zijn eigen vakgebied. Daarvoor is in de eerste plaats een inspirerend en collegiaal leiderschap noodzakelijk. Door het stimuleren en activeren in kritisch-positieve zin van de medewerkers draagt zij/hij bij aan de kwaliteit en het rendement op het terrein van onderwijs en onderzoek. Daartoe behoren onder meer het voeren van geregeld werkoverleg met de personeelsleden binnen de leerstoelgroep en het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De hoogleraar zal bereid moeten zijn zowel binnen als buiten de faculteit algemene bestuurlijke en organisatorische taken op zich te nemen. Concrete en aantoonbare ervaring op bestuurlijk en managementgebied is in hoge mate wenselijk.

7. Nadere inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunnen geinteresseerden zich wenden tot drs. H.A. Mulder, bureau Faculteit der Geesteswetenschappen, H.A.Mulder@uva.nl, tel. 020-525 3066, e-mail H.A.Mulder@uva.nl, of tot de voorzitter van de selectiecommissie, prof. dr. F.P. Weerman, tel. 020-525 4737, e-mail F.P.Weerman@uva.nl.
Deze vacature (inclusief nadere informatie en links) is tevens in te zien via: http://www.uva.nl/vacatures/ object.cfm/objectid=2CC35315-035B-4F22-B2D1049D918BD3A2

8. Sollicitatieprocedure
Sollicitaties in het Nederlands of in het Engels, voorzien van curriculum vitae en publicatielijst, dienen uiterlijk op 15 augustus 2006 te worden gericht aan de selectiecommissie Historische Nederlandse letterkunde, p/a drs. H.A. Mulder, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam, onder vermelding van ‘strikt vertrouwelijk’ op de enveloppe.
De selectie zal worden verricht door een selectiecommissie onder leiding van prof. dr. F.P. Weerman, hoogleraar Nederlandse taalkunde. De commissie zal mede op basis van een assessment en een openbaar proefcollege een voordracht aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen doen.
Aanstelling geschiedt in eerste instantie in tijdelijke dienst voor een periode van ten hoogste twee jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een aanstelling in vaste dienst. De honorering geschiedt overeenkomstig hoogleraarsalarisschaal A (minimaal EUR 4641 en maximaal EUR 6780 bruto per maand bij volledige werktijd conform salarisschaal april 2006). In bijzondere gevallen kan een ander pakket aan arbeidsvoorwaarden worden aangeboden.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 03 Jul 2006 10:42:01 +0200
From: Bert Van Raemdonck <bert.vanraemdonck@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060703.html
Subject: Vac: 0607.03: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker bij het Richard Minne-project bij het KANTL-CTB te Gent (deadline: vr 11 augustus 2006)

====================================================
Vacature medewerker KANTL-CTB
(Zie ook http://www.kantl.be/ctb/vacature/index.htm)
====================================================

Oproep tot kandidaatstelling:

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde werft t.b.v. het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie een wetenschappelijke medewerker aan (m/v). Het betreft een voltijdse betrekking in de rang van wetenschappelijk attache, voor het project ‘Geannoteerde leeseditie van Richard Minnes literaire columns in de krant Vooruit (1946-1965)’. De duur van het contract bedraagt 18 maanden.

Beschrijving van het project: http://www.kantl.be/ctb/project/2006/minnevooruit.htm.

Profiel van de kandidaat:

 • Licentiaat Germaanse Talen (optie: Nederlandse literatuur) of gelijkgesteld diploma met aantoonbare specialisatie/opleiding in de moderne Nederlandse literatuur.
 • Kennis van editietechniek en moderne editietheorie, vertrouwd met archiefonderzoek en annotatiepraktijk.
 • Kennis van het werk van Richard Minne en vertrouwdheid met Vlaamse en anderstalige (voornamelijk Franse) literatuur uit de periode 1946-1965.
 • Stressbestendig.
 • Kunnen omgaan met strikte deadlines.
 • Helder kunnen rapporteren.
 • Kunnen samenwerken in een team.

Houders van een doctoraatsdiploma komen niet in aanmerking. Jonge afgestudeerden worden aangemoedigd om zich voor de betrekking kandidaat te stellen, en kunnen rekenen op een verdere interne opleiding.

Functieomschrijving:

 • Studie van het bronnenmateriaal.
 • Lokalisatie en inventarisatie van primair en secundair bronnenmateriaal.
 • Transcriptie van de primaire bronnen.
 • Tekstkritisch onderzoek.
 • Formuleren van annotaties.
 • Opstellen van de tekstverantwoording (conform de vastgelegde principes).
 • Schrijven van een contextualiserende inleiding bij de editie.
 • Voorbereiden van de uitgave.

Aanvangsdatum: 1 september 2006. Einde van het contract: 29 februari 2008.

De onderzoek(st)er wordt tewerkgesteld in het gebouw van de Academie, Koningstraat 18, 9000 Gent, maar kan – naargelang van de behoeften van het onderzoek – ook op andere locaties onderzoek verrichten.

De vergoeding gebeurt volgens salarisschaal A 165 (wetenschappelijk attache bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Kandidaatstellingen moeten ten laatste op 11 augustus 2006 per e-mail toekomen en bevestigd worden per aangetekende brief. Ze worden gericht aan: Prof. dr. W. Waterschoot, Vast Secretaris van de KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent en info@kantl.be. De positief gerangschikte kandidaten worden mogelijk uitgenodigd voor een gesprek, dat uiterlijk op 28 augustus 2006 zal plaatsvinden.

Contactpersoon: Bert Van Raemdonck, +32 (0)9/265.93.51, fax: +32 (0)9/265.93.49, e-mail: bert.vanraemdonck@kantl.be.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 30 juni 2006
From: Jeroen Salman <jeroen.salman@LET.UU.NL>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060704.html
Subject: Vac: 0607.04: Vacature voor een postdoc bij het NWO-project 'The Pedlar and the Dissemination of the Printed Word 1600-1850' aan de Universiteit Utrecht (deadline: di 1 augustus 2006)

============================
Postdoc Universiteit Utrecht
============================

The research Institute for History and Culture of the University of Utrecht (The Netherlands) has a Postdoc position (0,65 fte) available in the NWO-programme called ‘The Pedlar and the Dissemination of the Printed Word 1600-1850’.

Job description and description of the Project

This project will focus on all aspects of the organisation of itinerant bookselling in the urbanized Netherlands from 1600 to 1850 and make a comparison with the more rural situation in England. The project has been divided into three closely connected projects: social and economic research of the distribution network, the process of representation, and the itinerant dissemination of printed news.

The project leader will carry out the social and economic research into the itinerant distribution network. A PhD student will carry out the third research project: the share of the itinerant trade in the dissemination of printed news. A Postdoc will be responsible for the research into the representation of the pedlar. This last position is vacant.

The Postdoc tries to unravel the process of representation and the dialectics between reality and image in the context of the era. The process of representation will be reconstructed from three angles.

 1. The image created by their fellows in the industry, authorities and literary critics.
 2. The more indirect literary and visual representation of pedlars.
 3. The representation that was produced by and about the individual pedlar himself.
  The Postdoc will produce several articles about this topic. See for further details about the project: http://www2.let.uu.nl/Solis/ogc/vacatures/salman.htm.

Qualifications

We are looking for an individual, who is a team player and has affinities with the general aims of the programme, preferably some familiarity with the discussions that inform it. A committed and excellent researcher who combines an interest in theoretical reflection with the patience to the detailed empirical research. Candidates have a background in early modern cultural theory and demonstrable abilities in the analysis of texts and images and working with deadlines. A good command of both spoken and written English and Dutch is required.
The postdoc researcher should have written an excellent doctoral thesis in a relevant field. He or she should also have organizational skills and be prepared to play a major part in the day-to-day organization of the programme.

Terms of employment

We offer a parttime postdoc position (0,65 fte) beginning in October 2006.
Salary depends on qualifications and experience, and amounts to EUR 3.024,- minimum and EUR 4.140,- maximum (level 11 Collective Employment Agreement of the Dutch Universities) gross per month on a full-time basis.

Further details

For further information, contact the project supervisor, dr. J. Salman, telephone +31-30-253 6462, e-mail: jeroen.salman@let.uu.nl.

How to apply

Applications (by regular mail or by e-mail) should contain a memorandum (1000-1500 words) setting out the candidate’s motivation for applying for the particular project; ideas about how to go about it, and how best to bring it to fruition. A curriculum vitae and, where relevant, a list of publications. The names and adresses of referees (references letters are preferably included).

Written applications should be sent to the Personnel Department, attn. drs. M-H. de Windt, Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht, The Netherlands. Please refer to the vacancy number 68625 as well as to the medium where you found this advertisement.

E-mail applications should be sent in pdf or doc format to PenO@let.uu.nl, and should specify your name and vacancy number in the message as well as in the topic, include a list of attachments in the message, and specify your name in every attachment. Deadline application: August 1st 2006. Interviews are planned in the first week of September 2006.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 8 Jul 2006 13:31:28 +0200
From: "Dirk van Eylen" <dve@skynet.be of webmaster@brakkehond.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060705.html
Subject: Web: 0607.05: Gedichten van de onbekende moderne Karel van de Woestijne op internet

=====================================================================
Gedichten van de onbekende moderne Karel van de Woestijne op internet
=====================================================================

De onbekend moderne Karel van de Woestijne in 20 gedichten (Een bloemlezing door Hans Vandevoorde)

Hans Vandevoorde, auteur van De Spiegel van Achilleus (2006), stelde voor De Brakke Hond een alternatieve bloemlezing (http://www.brakkehond.be/vdw/vdw1.html) samen uit het werk van Karel van de Woestijne. De gedichten werden zo gekozen dat ze de moderniteit van Van de Woestijne belichten. Ze bevatten dan ook geen evergreens of gedichten uit de eerste twee (symbolistische) bundels.

 • Uit ‘De gulden schaduw’, 1910
 1. ‘De ladder en de koorde; ’t stroo; de gladde kilte’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw2.html)
 2. ‘In ’t bosch een late bijle’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw3.html)
 3. ‘Mijn harte, ‘lijk het wuivig pluis der lichte vachten’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw4.html)
 4. ‘Gij draagt een schoone vlechte haar’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw5.html)
 • Uit ‘De modderen man’, 1920

5. ‘Weer gaat het veege licht der asters bloeien’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw6.html)
6. ‘Weer staat mijn venster open op den nacht’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw7.html)

 • Uit ‘Substrata’, 1920

7. ‘Mijn vriend, gij hebt den geur der groote magazijnen’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw8.html)
8. ‘Mijn zwarte zee, ’t is of ‘k u moet genieten’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw9.html)

 • Uit ‘Het zatte hart’, 1926

9. ‘Een ster: een klompken ijs tusschen mijn heete tanden … ‘ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw10.html)

 • Uit ‘God aan zee’, 1926

10. ‘Harde modder, guur krystal’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw11.html)
11. ”k Heb noodloos door den boom geboord’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw12.html)
12. ‘Uw eenzaamheid? Gij zijt als die wolvin’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw13.html)
13. ‘Schaduw in den schaduw zijn’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw14.html)
14. ‘Gelijk het gonzend bliksmen van motoren’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw15.html)

 • Uit ‘Het berg-meer’, 1928

15. ‘Aarde, over-oude, ik ben van u gescheiden’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw16.html)
16. ‘Nog voor de glans van een dagen’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw17.html)
17. ‘Geur van het reeuwsche beest; geur van de beursche vrucht’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw18.html)
18. ‘Ik ben de hazel-noot. – Een bleeke, weeke made’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw19.html)
19. ‘Geven, geven! Alle vrachten’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw20.html)
20. ‘De blind-gewordene’ (= http://www.brakkehond.be/vdw/vdw21.html)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 6 Jul 2006 16:20:34 +0200
From: <taalschrif@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060706.html
Subject: Web: 0607.06: Taalschrift juni 2006 verschenen

================================
Taalschrift juni 2006 verschenen
================================

Het juninummer van Taalschrift is verschenen met daarin de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
‘Stijl hoeft geen wetenschap te zijn’

‘Stijl hoeft geen wetenschap te zijn’, vindt columnist Luc De Vos. Maar pleiten voor korte zinnen en de taal van Hemingway doet hij wel. Met een knipoog en een puntkomma.

 • Luc De Vos, columnist en lead-zanger van Gorki

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/001136.html


REPORTAGE
Sms: aanslag op het Nederlands?

Meer dan driekwart van de Vlaamse en Nederlandse jeugd communiceert vandaag de dag via short message service, kortweg sms. Tegen soms waanzinnige snelheid tikken ze berichtjes in op hun mobiele telefoon. Wat doet die nieuwe ‘geschreven gesproken taal’ met het Nederlands? Maakt ze onze taal langzaam kapot of geeft ze die nu net nieuwe impulsen? Taalschrift zoekt het pro en contra van sms-taal. Speciaal 4U.

 • Tekst: Alexandra De Laet; foto’s: Gert Swinnen

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/001137.html

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 3 Jul 2006 13:29:23 +0200
From: "dbnl" <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060707.html
Subject: Web: 0607.07: Nieuws van de dbnl - oplevering teksten juli/augustus 2006

===============================================
Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
http://www.dbnl.org/
===============================================

Oplevering teksten juli/augustus 2006 http://www.dbnl.org/nieuws/opl072006.htm

 • Willem IJsbrantsz. Bontekoe, Het journaal van Bontekoe (in de bewerking van Lennaert Nijgh)
 • Karel Bostoen, Remmelt Daalder, Vibeke Roeper, Garrelt Verhoeven en Diederick Wildeman, Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens
 • Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand
 • Albert Helman, Zuid-Zuid-West
 • Ferdinand van Ingen, Hollaendisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts
 • A. Kappler, Zes jaren in Suriname
 • L. Koelmans, Inleiding tot het lezen van zeventiende-eeuws Nederlands
 • Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte
 • Jacq. Samuels, Schetsen en typen uit Suriname
 • Shrinivasi, Een weinig van het andere
 • Michael Slory, Ik zal zingen om de zon te laten opkomen
 • Marten Douwes Teenstra, De negerslaven in de kolonie Suriname
 • Corly Verlooghen, Kans op onweer
 • August Vermeylen, Kritiek der Vlaamsche Beweging
 • Tiemen de Vries, Holland’s Influence on English Language and Literature
 • Jan Want, Dit is die viagie oft reyse geschiet by brueder Jan Want van der prekaren oorden in tzertogenbosch nae den Heylighen Lande, te weten tot Jerusalem met meer anderen pelgrims in alle manieren, als ick broeder Jan gereyst hebbe, et cetera
 • Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele

Nieuwe gedichten juli/augustus 2006 http://www.dbnl.org/gedichten/

 • Robert Anker, ‘Het volle pond’

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 20 Jul 2006 19:45:23 +0200
From: "ingrid biesheuvel/dick hooijkaas" <d.hooijkaas@tip.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060708.html
Subject: Web: 0607.08: Nieuwe lemma's in het Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (BBLN); oproep voor bijdragen

===================================================================
Nieuwe lemma’s Bio- en bibliografisch lexicon neerlandistiek (BBLN)
===================================================================

Bij de laatste oplevering van de ‘Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren’ (DBNL), die heeft plaatsgevonden op 3 juli 2006, zijn aan het digitale ‘Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek’ (BBLN) vijf nieuwe lemmata toegevoegd. Het betreft artikelen over W.L. van Helten, G.S. Overdiep, T. Roorda, G. Stuiveling en A.A. Verdenius. Het lexicon, dat sinds juni 2004 op de site van de DBNL is te raadplegen, is een initiatief van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die ook de redactie voert en heeft een kernredactie bestaande uit Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf.

Met de verschijning van de vijf nieuwe lemmata telt het BBLN negenenzeventig nummers. Er zijn nog verscheidene artikelen in voorbereiding. De redactie hoopt binnen niet al te lange tijd het totaal van 100 te halen. De relatief beknopte lemma’s hebben een gelijkvormige opzet en zijn voor een algemeen publiek geschreven. In aanmerking voor opname komen (niet meer in leven zijnde) geleerden op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde, uit heden en verleden. De nadruk ligt daarbij op de periode na 1800. Ieder lemma gaat zo mogelijk vergezeld van een karakteristieke foto of gravure. Meer informatie over dit lopende project is te vinden op de website van de redactie http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/lexiconalgemeen.html. Het lexicon zelf is raadpleegbaar op http://www.dbnl.nl/tekst/anro001bioe01.

De redactie roept collega’s-neerlandici die een bijdrage zouden willen leveren, op dit per e-mail te melden: ingrid.biesheuvel@let.uu.nl, alwaar men ook terecht kan voor het verkrijgen van verdere inlichtingen en richtlijnen voor auteurs.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 10 Jul 2006 13:44:39 +0200
From: Bert Van Raemdonck <bert.vanraemdonck@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060709.html
Subject: Med: 0607.09: Oproep voor het indienen van projecten bij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB)

===============================================
Oproep voor het indienen van projecten bij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB)
===============================================

Het CTB, het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van KANTL in Gent, gaat op 1 januari 2007 met nieuwe projecten van start. Kandidaat-promotoren dienen ten laatste op 15 september 2006 een project bij het CTB in te dienen.

Alle formulieren en noodzakelijke inlichtingen zijn te vinden op de website van het CTB: http://www.kantl.be/ctb/call/index.htm

De projecten moeten een van de vier volgende resultaten vooropstellen:

 • Uitgave van briefwisseling.
 • Uitgave van cultureel belangrijke creatieve teksten: poezie, drama, proza.
 • Uitgave van cultureel belangrijke niet-creatieve teksten.
 • Selectie en publicatie van corpora voor talige bronnenstudie.

Er is geen beperking tot een bepaald genre of een bepaalde periode van de literaire, talige en intellectuele geschiedenis. De ingediende projecten moeten wel een aantoonbare affiniteit met het Vlaamse literaire en intellectuele erfgoed hebben. Bij honorering wordt het project door een wetenschappelijk medewerker van het CTB uitgevoerd onder supervisie van de promotor-aanvrager en de coordinator van het CTB.

Meer informatie: bert.vanraemdonck@kantl.be (++32 (0)9-265.93.51) of ctb@kantl.be (++32 (0)9-265.93.51)

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 06 Jul 2006 12:27:53 +0200
From: "Yolande van den Berg" <berg@email.labelsoft.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060710.html
Subject: Vra: 0607.10: In welke bundels staan de gedichten 'Skemerliedjie' en 'Mistroostig' van Elizabeth Eybers?

=====================================
Dichtbundels Elizabeth Eybers gezocht
=====================================

Ik ben op zoek naar informatie over twee gedichten van Elizabeth Eybers. Het eerste gedicht heet “Skemerliedjie” en het tweede “Mistroostig”.

Graag wil ik weten uit welke dichtbundels die gedichten komen. Ik heb er namelijk muziek bij geschreven (uit gecompileerde dichtbundels uit een bibliotheek in Zuid-Afrika in 1990) en wil graag de bundels bemachtigen. Helaas heb ik ook geen idee uit welk jaar ze komen.

Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt!

Yolande van den Berg (berg@email.labelsoft.nl)
Barendrecht

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 20 juli 2006
From: Ben Salemans <salemans@neder-l.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060711.html
Subject: Vra: 0607.11: Boeken eerste studiejaar Lerarenopleiding Nederlands (Hogeschool Arnhem Nijmegen) gezocht

====================================================
Boeken eerste studiejaar Lerarenopleiding Nederlands (Hogeschool Arnhem Nijmegen) gezocht
====================================================

Mijn dochter Milou gaat Nederlands studeren aan de Lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Nu is ze op zoek naar de studieboeken voor het eerste studiejaar. Als uiterst armlastige vader, enigszins bevangen door de hitte, vraag ik me af of er niet lezers zijn van Neder-L die mij/haar zo goedkoop mogelijk kunnen helpen aan een of enkele van de volgende boeken:

 • J.A. Dautzenberg – Literatuur, geschiedenis en bloemlezing, Den Bosch (ISBN 9020850768)
 • F.Oomkes – Communicatieleer, Amsterdam 2000 (ISBN 9053525378)
 • Steehouder e.a. – Leren communiceren, Groningen + Opdrachtenboek (ISBN 9001808263; nieuwste druk!)
 • Fontein, Pescher – Nederlandse Grammatica voor anderstaligen, NCB (ISBN 9055170143)
 • De Schryver, Neijt – Handboek Spellling, Wolters 2002 + Oefenboek 1 (ISBN 903018650X; nieuwste druk)
 • Bronkhorst – Basisboek ICT-didactiek, Baarn 2002 (ISBN 9055743682)
 • De Vries e.a. – Het verhaal van een taal, Amsterdam 2004 (ISBN 9053334238)
 • Van Coillie – Leesbeesten en boekenfeesten, Biblion (ISBN 9054831898)
 • Bolscher e.a. – Literatuur & Fictie, Biblion 2004 (ISBN 9054835273)
 • Ebbens en Ettekoven – Effectief leren, basisboek, Groningen 2005 (ISBN 9001307523)
 • Bonset – Nederlands in de onderbouw, een praktische didactiek, Bussum 2005 (ISBN 90628320126)
 • Van Geel – De orde in orde vernieuwd, Baarn 2000 (ISBN 9026223676)
 • Van der Wal e.a – Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Bussum 2001 (ISBN 9062839967)

Als u mij voor een prikkie (auteurskorting?) aan een of meer boeken kunt helpen, laat me dat dan even weten via salemans@neder-l.nl. Alvast bedankt.

En nu maar hopen dat ik geen al te grote problemen krijg met mijn mederedactieleden. Want die zullen, vrees ik, een oproep als deze in Neder-L niet echt op prijs stellen (ik hoor ze nu al woorden als ‘precedentswerking’, ‘genant’ zeggen). En of Milou deze oproep zal waarderen, betwijfel ik ook al. Ach ja, het is ook zo warm en het is al zo laat in de nacht…

Groet van Ben Salemans,
redacteur Neder-L
Mergelweg 18-B
6212 XH Maastricht

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 7 Jul 2006 12:19:55 +0200
From: "Kasper van Ommen" <K_van_Ommen@library.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060712.html
Subject: Ten: 0607.12: Leidse UB viert 250ste geboortedag van Willem Bilderdijk met tentoonstelling '"O bloem der steden". Bilderdijk en Leiden', Leiden, do 7 september - ma 27 november 2006

=============================================================
Tentoonstelling “‘O bloem der steden’. Bilderdijk en Leiden”
=============================================================

De 250ste geboortedag van Willem Bilderdijk op 7 september 2006 wordt herdacht met een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden, die te zien is van 7 september tot en met 27 november 2006.

Op 7 september 2006 is het 250 jaar geleden dat dichter Willem Bilderdijk werd geboren aan de Westermarkt te Amsterdam. In 1776 tekende zich voor het eerst zijn dichttalent af. Het Leidse dichtgenootschap ‘Kunst wordt door Arbeid Verkreegen’ bekroonde zijn vers over de ‘Invloed van de dichtkunst op het staetsbestuur’ met de gouden medaille. In 1780 kon hij, beginnen aan zijn studie rechten te Leiden. Twee jaar later rondde hij deze studie met succes af en vestigde hij zich als advocaat te Den Haag. In 1781 zag zijn eerste zelfstandige publicatie getiteld ‘Mijn Verlustiging’, een bundel met licht erotische verzen, het licht.

Bilderdijk, een van de merkwaardigste figuren uit onze cultuurgeschiedenis, heeft altijd veel van de universiteitsstad Leiden gehouden. Hij publiceerde dan ook met enige regelmaat over deze stad. Sprekende titels zoals: ‘De Leydsche weezen aan de burgerij’, ‘Leydens ramp'(over de ontploffing van het kruitschip in 1807, waardoor Bilderdijks woonhuis onbewoonbaar werd en de hoogleraren Luzac en Kluit het leven verloren) en ‘Afscheid aan Leyden’. Bilderdijk werd in Leiden voor het eerst als dichter gewaardeerd, hier bracht hij een gelukkige studententijd door. Toen hij na een jarenlange ballingschap terugkeerde naar het vaderland, ging hij in Leiden wonen.

De blijvende betekenis van Bilderdijk voor de Nederlandse cultuur ligt vooral in zijn werk als privaatdocent vaderlandse geschiedenis in Leiden. Hier verzamelde hij een groep jonge mannen om zich heen die later belangrijk zijn geweest in het zogenoemde ‘Het Reveil’. Tot de personen die zijn privaatcolleges bezochten behoorden onder meer: Isaac da Costa, Willem en Dirk van Hogendorp en Guillaume Groen van Prinsterer.

De tentoonstelling geeft een bijzonder beeld van de veelzijdige Bilderdijk. Er worden boeken, brieven, tekeningen, prenten, portretten en zelfs een haarlok van de dichter tentoongesteld.

De begeleidende catalogus geschreven door Peter van Zonneveld en Rick Honings, verschijnt in de reeks ‘Kleine publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden’ en kost EUR 15,00. De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden, telefoon 071-5272800 of te bestellen via e-mail: ommen@library.leidenuniv.nl

De tentoonstelling is te bezichtigen in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 12 Jul 2006 13:33:33 +0200
From: Vantilt Uitgeverij <godelieve@vantilt.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/07/060713.html
Subject: Lit: 0607.13: Pas verschenen: Gillis Dorleijn en Kees van Rees (red.). De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000. (Nijmegen, 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Gillis Dorleijn en Kees van Rees (red.). ‘De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000’. Nijmegen: Vantilt Uitgeverij, 2006. isbn 90-77503-447, paperback, 376 pagina’s, EUR 27,50.

Literatuur wordt gemaakt door wie ermee omgaat. Uitgevers kiezen teksten die ze op de markt te brengen. Uit dat aanbod selecteren critici boeken waaraan zij waarde toekennen, en die ze zo van een context voorzien. Auteurs sturen ondertussen de beeldvorming via poeticale statements in manifesten, essays of interviews. Vervolgens geven in het literatuuronderwijs samenstellers van schoolboeken en leraren die bestaande visies door. Aldus wordt in een proces van gezamenlijke actie, die gepaard gaat met een aanhoudende strijd over kwaliteit, literatuur geproduceerd. Hoe verwerven de spelers in het literaire veld hun posities en hoe gebruiken ze die? Insiders en vooraanstaande onderzoekers geven het antwoord.

Elf historisch opgezette hoofdstukken belichten de zo diverse aspecten van het literaire veld. Laurens van Krevelen vertelt bijvoorbeeld de geschiedenis van uitgeverij Meulenhoff. Nel van Dijk analyseert de kunstkritiek in de Nederlandse dagbladpers tijdens het interbellum en Susanne Janssen doet dat voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. Gert-Jan Johannes memoreert het literatuuronderwijs in de negentiende eeuw en Marc Verboord kijkt naar de hedendaagse situatie. Gillis Dorleijn en Wiljan van den Akker beschouwen literatuuropvattingen als denkstijl. Ook aan bod komen veelbesproken recente bedreigingen vanuit onze door commercialisering en globalisering getekende ‘postmoderne’ cultuur.

‘De productie van literatuur’ biedt een onmisbare synthese van recent literatuursociologisch onderzoek en bevat een uitvoerige bibliografie die docenten, studenten en geinteresseerden zal inspireren.

Gillis Dorleijn (1951) en Kees van Rees (1942) zijn werkzaam aan de universiteit van Groningen en de universiteit van Tilburg, waar ze respectievelijk Nederlandse letterkunde en cultuursociologie doceren. Samen verzorgden zij enkele invloedrijke publicaties, onder meer ‘De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld’, waarin voor het eerst de empirische literatuursociologie en het literair-historische en poeticale onderzoek werd samengebracht.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.ru.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0607.a --------------------------*