Neder-L, no. 0401.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0401.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 31 Jan 2004 23:43:23 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0401.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0401.27: De Boekenwereld, jrg. 19, no. 5, augustus 2003    |
| (2) Tyd: 0401.28: De Boekenwereld, jrg. 20, no. 1, oktober 2003     |
| (3) Tyd: 0401.29: Moer, jrg. 35, no. 4, 2003              |
| (4) Tyd: 0401.30: Nederlandse Taalkunde, jrg. 8, no. 4, december 2003  |
| (5) Tyd: 0401.31: Ons Erfdeel, nr. 5, november 2003           |
| (6) Tyd: 0401.32: Tabu, jrg. 32, no. 3/4, 2002             |
| (7) Tyd: 0401.33: Tiecelijn, jrg. 16, no. 4, januari 2004        |
| (8) Tyd: 0401.34: De Tijdlijn, jrg. 12, no. 50, vierde trimester 2003  |
| (9) Tyd: 0401.35: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           -------za-31-januari-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.27=-=
DE BOEKENWERELD, jaargang 19, nummer 5, augustus 2003.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 22 januari 2004

 • P.J. Buijnsters.
  In gesprek met Richard Lobbes. Blz. 250-260.
  (Herinneringen van iemand die – ten onrechte volgens Buijnsters – ontbrak in ‘Offeren aan Mercurius en Minerva’: Richard Lobbes, veertig jaar lang het gezicht van het Amsterdamse filiaal van antiquariaat J. de Slegte.)
 • Louis Ph. Sloos.
  Nouwkuerig in de Figuure Gebragt. Blz. 261-276.
  (Hoe Johan Richards ‘Atlas behelzende alle de plans van de manoeuvres van de troepen infanterie’ een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het ‘Reglement op de exercitien’ uit 1771 en hoe latere uitgaven van het ‘Reglement’ zo werden gedrukt dat de paginanummering bleef aansluiten bij de nummering op de platen.)
 • Lisa Kuitert.
  In memoriam Margriet Zeguers-Van Schaik en haar ‘joie des livres’. Blz. 277-279.
  (Korte bijdrage over een bijzondere “Limburgse boekenpionier”.)
 • Verschenen boeken. Blz. 281-284.
 • Verschenen catalogi. Blz. 285-286.
 • Berichten. Blz. 287-293.
 • Agenda (Veilingen, Beurzen en Tentoonstellingen). Blz. 295-301.
 • Over de auteurs. Blz. 303.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.28=-=
DE BOEKENWERELD, jaargang 20, nummer 1, oktober 2003.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 15 januari 2004

 • Aernout Borms.
  De kinderprenten van A.W. Sijthoff. Blz. 2-19.
  (Een uitgever, tevens verzamelaar, van kinderprenten die in samenwerking met ’t Nut een winstgevende productielijn voor dit nu zeldzame drukwerk wilde opzetten, maar daar niet in slaagde.)
 • J.A. Gruys.
  Nieuwlichterij in de Eeuw der Verlichting. Het begrip ‘achttiende eeuw’ en de STCN. Blz. 20-31.
  (Met behulp van de STCN onderzoekt de auteur het fenomeen eeuw en eeuwwisseling en dan met name de introductie van de begrippen hiervoor. Zo blijkt de term ‘achttiende eeuw’ pas in de tweede helft van die eeuw in Nederlandse geschriften op te duiken en vindt de discussie over de begindatum van een eeuw zijn oorsprong in een werkje uit 1700.)
 • Laurens van Krevelen.
  Recensie van: Ernst Braches, Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen… Blz. 32-34.
  (Braches’ analyse van drie houtsneden die in 1892 moesten dienen als oorkonde voor de prijswinnaars van een boekenbeurs begint als een verhaal over drie vrienden die een afspraak hebben in de bibliotheek van het Rijksmuseum, maar is in feite een aanvulling op ‘Het boek als Nieuwe Kunst’.)
 • Verschenen boeken. Blz. 35-41.
 • Verschenen catalogi. Blz. 42-44.
 • Berichten. Blz. 47-52.
 • Agenda (Veilingen, Beurzen en Tentoonstellingen). Blz. 53-62.
 • Over de auteurs. Blz. 64.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.29=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 35, nummer 4, 2003.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 19 januari 2004.

 • Jordan Martens, Suzanne Sallevelt, Suzanne Vrinte && Piet-Hein van de Ven.
  Een palet aan teksten. Peer tutoring op het Elzendaal College. Blz. 110-127.
  (Op het Elzendaal College te Boxmeer is een experiment aan de gang met peer tutoring, in eerste instantie bij schrijven. Zowel de begeleidende vakdidacticus Piet-Hein van de Ven, de docent Jordan Martens als de scholieren die als tutoren hebben gefunctioneerd, Suzanne Sallevelt en Suzanne Vrinte, geven ieder op hun eigen wijze hun ervaringen weer. Het resultaat is een ‘palet aan teksten’ waarin peer tutoring wordt belicht vanuit vier perspectieven.)
 • Joyce Vermeeren.
  Werkwoordsspelling is eenvoudig. Krachtig Nederlands levert betere resultaten op. Blz. 128-130.
  (Uit frustratie met de slechte spellingsresultaten bij zijn leerlingen ontwikkelde Jeroen Steenbakkers een geheel nieuwe spellingsdidactiek. Zijn didactisch concept wordt samengevat onder de noemer ‘Krachtig Nederlands’. Een van zijn uitgangspunten is: de leerling weet het en hij kan het. De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend.)
 • Maaike Hajer.
  Kleurrijke gesprekken. Het belang van interactie in een multiculturele school. Blz. 131-139.
  (In dit artikel geeft Maaike Hajer een specifieke betekenis aan het begrip ‘kleurrijke’ gesprekken. Waarom zijn kleurrijke gesprekken zo belangrijk met name op multiculturele scholen? Hajer geeft concrete adviezen voor taalgericht vakonderwijs waarin leerkrachten de kleurrijke gesprekken bij hun leerlingen kunnen uitlokken.)
 • Eefje van der Zalm & Everdiene Geerling.
  Analyse ‘Ik en Ko’ met betrekking tot woordenschat. Zonder woordenschat geen mondelinge taalvaardigheid. Blz. 140-143.
  (Eefje van der Zalm en Everdiene Geerling gaan uit van het standpunt dat mondelinge taalvaardigheid alleen mogelijk is bij voldoende woordenschat. In hoeverre wordt in ‘Ik en Ko’, een methode voor kleuters, systematisch aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de woordenschat?.)
 • Leesvoer, blz. 146-148:
  . Lise Broekaar, Wie dit leest is gek. Stichting Pandora, Amsterdam, 2003.
  . Marilene Gathier & Dorine de Kruyf, Verder lezen. Leesteksten voor anderstaligen. Coutinho, Bussum, 2003.
  . Harry Paus, Rita Rymenans & Koen van Gorp, Dertien doelen in een dozijn. Een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2003.
  . Vonk, nr. 33/1, sept.-okt. 2003.
  . Christine van Baalen, Taal in zaken. Zakelijk Nederlands voor anderstaligen. NCB, Utrecht, 2003.
  . Rita Devos e.a., Go Dutch! A language course on CD-Rom. Coutinho, Bussum, 2003.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.30=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 8, nummer 4, december 2003.
ISSN 1384-5845.
Door: Corrie de Haan, Opleiding Nederlands, UL.
Leiden, december 2003.

 • Hans Bennis.
  Het Nederlands: een weerbare taal? Ter inleiding. Blz.281-284.
  (Bennis leidt het themanummer van Nederlandse Taalkunde ‘Weerbaar Nederlands’ in, waarin vier bijdragen zijn opgenomen van het colloquium ‘Het Nederlands: een weerbare taal’ van 21 juni 2002 plus reactie een op deze artikelen van Fred Weerman. De achterliggende vragen van het colloquium en dit themanummer zijn: hoe handhaaft het Nederlands zich in onze multiculturele samenleving naast allochtone talen en kan het Nederlands zich handhaven in een verenigd Europa waarin het Engels steeds meer gebruikt gaat worden?)
 • Norbert Corver.
  Hoe leefbaar is het Nederlands? Blz. 285-300.
  (Corver onderzoekt hoe leefbaar of vitaal het Nederlands is en concludeert dat zowel het Nederlands zowel als binnentaal (de grammatische organisatie) als als buitentaal (de sociaal-culturele positie) vitaal is. De binnentaal wordt alleen op lexicaal niveau beinvloed als het gaat om inhoudswoorden. Als buitentaal is het Nederlands als moedertaal stevig verankerd in onze maatschappij.)
 • Theo Janssen.
  Inspirerend Nederlands? Een pleidooi voor doorstroom van kennis over taal. Blz. 301-314.
  (Janssen pleit ervoor resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk te maken voor leraren in secundair onderwijs en hoger beroepsonderwijs, zodat zij deze in hun taalonderwijs kunnen integreren en daarmee hun leerlingen kunnen stimuleren een zelfbewuste houding aan te nemen tegenover hun taal.)
 • Anneke Neijt.
  De Tao van taal, of: de spellingwet van 1995 en het geval besse(n)sap. Blz. 315-327.
  (Neijt evaluaeert de de spellingwijziging van 1995 en concludeert dat de nieuwe regels voor de tussenklanken te snel en zonder het nodige vooronderzoek zijn ingevoerd.)
 • Arie Verhagen.
  Hoe het Nederlands zich een eigen weg baant. Vergelijkende en historische observaties vanuit een constructie-perspectief. Blz. 328-346.
  (Verhagen gaat aan de hand van de weg-constructie na hoe het met de eigenheid van het Nederlands is gesteld. De weg-constructie (‘ik baan mij een weg door…’) komt ook in het Engels voor (‘She pushed her way out of the room’), maar onderzoek van het Engels en Nederlands wijst uit dat de constructie zich een beide talen autonoom ontwikkelt.)
 • Fred Weerman.
  Hoe maakbaar is het Nederlands? Blz. 347-354.
  (Weerman vraagt zich af of het Nederlands is maakbaar en concludeert dat dat niet het geval is. Het taalsysteem is niet maakbaar, denk aan de opkomst van ‘wat’ als betrekkelijk voornaamwoord tegen alle normen in. Ook op het gebruik van een taal in bepaalde domeinen hebben taalgebruikers maar beperkt invloed. Dat betekent dat mocht het voortbestaan van het Nederlands in het geding zijn, we daar weinig aan kunnen doen.)
 • Boekbesprekingen, blz. 355-360:
  . <Door: R. Salverda:> P. Heynderickx. Relationele Adjectieven in het Nederlands. Lessius Hogeschool, Antwerpen, 2001.
  . <Door: A.M. Duinhoven:> J. Kerstens & A. Sturm. Beknopte grammatica van het Nederlands. Coutinho, Bussum, 2002
 • Signalementen, blz. 275-277:
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> M.A. van den Broek. Erotisch spreekwoordenboek. Veen, Amsterdam, 2002; W. Daniels. Liefdeslexicon, Taal van haar zachtste kant. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2002; M. Grauls. Mijn naam is Haas. Hoe historische figuren in het woordenboek belandden. Balans, Amsterdam, 2001; G. Verhoeven & J. van Groesen. Wijzer van geografische namen. SdU, Den Haag, 2002; E. Sanders. De taal van het jaar. Tweehonderdvijftig woorden die het aanzien van 2001 bepaalden. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2002; T. Spruijt. Johannes. Het groot Jannenboek. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2001; B.M. Zollner. Groot toverwoordenboek. Het Spectrum, Utrecht, 2002.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> D. Otten. Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe. IJsselacademie, Kampen, 2002.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> J. Albert-Balazsi & A. Sneller (red.), Hongaarse bijdragen tot de neerlandistiek. Protestantse Universiteit, Budapest, 2002; Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek XX. Stichting Neerlandistiek. VU/Nodus Publikationen, Amsterdam/Muenster, 2001; Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek XXI. Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, Amsterdam/Muenster, 2002.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> E.B. Carlin & J. Arends (red.). Atlas of the languages of Suriname. KITLV Press, Leiden, 2002.
 • Uit de tijdschriften. Blz. 364-365.
  (Deze rubriek geeft kort weer wat er in andere tijdschriften op het gebied van de taalkunde is verschenen.)
 • Ontvangen boeken. Blz. 366.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.31=-=
ONS ERFDEEL, Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, 2003 nr. 5, nov. 2003.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen, JaapJvanVeen@cs.com.
Uithoorn, 2 januari 2004.

Dit is mijn laatste bijdrage aan Neder-L voor Ons Erfdeel aangezien de hieronder vermelde informatie te lezen is op http://www.onserfdeel.be.

(Maar de samenvattingen van Jaap van Veen van de vele artikelen staan er niet in. En die zullen toch veel Neder-L-lezers missen! Dus, Jaap, denk er nog eens een keer over na. In elk geval veel dank voor al je bijdragen, die je heel wat werk hebben gekost. Ben Salemans.)

 • Luc Devoldere.
  Alexandrijn in Kessel-Lo. Paul Claes van A tot Z. Blz. 643-656.
  (Paul Claes van A tot Z)
 • Eric Fokke, Leo Jansen en Hans Luyten.
  Een nog onbekende diagnose. De ziekte van Vincent van Gogh. Blz. 657-664.
  (Over van Goghs ziekte is al vaak geschreven, uiteenlopend van louter speculaties tot serieuze pogingen meer inzicht te verkrijgen in datgene waaraan hij moet hebben geleden. Zijn leven verliep moeizaam en hij was zich maar al te meer bewust van zijn melancholische inslag, gevoelige temperament en nerveuze karakter.)
 • Rudi Janssens.
  Meertalig onderwijs in Brussel? Blz. 665-672.
  (Sinds het ontstaan van Belgie werd in Vlaanderen, Wallonie en Brussel een verschillende taalpolitiek in het onderwijs gevoerd. Ruwweg komt het hier op neer dat in Wallonie uitsluitend Frans als onderwijstaal werd gebruikt, dat in Vlaanderen naast Nederlandstalig ook Franstalig onderwijs werd georganiseerd, zodat Franstaligen hun kinderen in de eigen thuistaal naar school konden laten gaan, en dat in Brussel Nederlandstalige klassen werden gezien als een overgangsfase.)
 • Mark Cloostermans.
  Joop, und keine Ende. Het verhaal van een cultureel ondernemer. Blz. 673-680.
  (Wanneer een romanschrijver, of degene die daarvoor door wenst te gaan, beweert:’Lezen is een intellectuele activiteit en de betovering, de vervoering en de tranen laat ik over aan Walt Disney, MGM en Joop van der Ende,’ dan zullen toekomstige generaties hem in het vagevuur vragen: ‘Waar was jij toen we betoverd wilden worden?’)
 • Paul Demets.
  Een theatermaakster met een plakboek. Pascale Platels lust om te vertellen. Blz. 681-688.
  (Verandering van spijs doet eten. En dat is ook zo in het Vlaamse jeugdtheater. Lange tijd heeft het zich aan vaste categorieen vastgeklampt: Rechtlijnige vertelde verhalen, herkenbaar acteerwerk, traditionele decors, allemaal met de bedoeling om de juiste toon voor de juiste leeftijd te treffen.)
 • G.F.H. Raat.
  Het gekozen vaderland. Over het werk van Kees Verheul. Blz. 689-694.
  (Kees verheul begon als een sterk op de tekst gerichte essayist, maar gaandeweg is hij zich meer gaan interesseren voor de verhouding tussen leven en kunst.)
 • Kaat Wils.
  Het leven of de liefde. Geschiedenisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Blz. 695-706.
  (Beheersing van de landstaal, verinnerlijking van de rechtscultuur en een zeker historisch besef vormen de belangrijkste voorwaarden voor een cultuur van burgerschap, aldus Paul Scheffer.)
 • Lars Kwakkenbos.
  De eenzaamheid van een project. Een jaar nieuw Muhka. Blz. 707-714.
  (Bij de entree van Bart de Baere als directeur van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, gaf dit museum in het najaar van 2002 een compact boekje uit. In drieentwintig bladzijden van nog geen tien bij acht centimeter legde kunsthistoricus Boris Groys uit waarom een project altijd eenzaam is.)
 • Siem Bakker.
  Mensen bestaan bij de gratie van verhalen. Het oeuvre van Leon de Winter. Blz. 715-722.
  (Vanaf de eerste verhalenbundel, Over de leegte in de Wereld, tot zijn tiende roman, God gym, heeft Leon de Winter zich mogen verheugen over meer dan normale belangstelling van de critici.)
 • Isabella Lanz.
  De trefzekere passen van een romanticus. Over de choreograaf Piet Rogie. Blz. 723-731.
  (“Naakt willen zijn. Als een jaargetijde wisselend van groen voorziene boom, zijn wortels uitstrekkend naar het diepe, en verder liggende horizon; dorst lijdend om in omvang te kunnen groeien. Van koude grond naar het volle zonlicht. Geen eind in zicht.”)
 • Jozef Deleu.
  “Over de wateren zweeft de twijfel”. De keuze van Jozef Deleu. Blz. 731-740.
  (Gedichten van Robert Anker, Mark Boog, Anna Enquist, Eva Gerlach, Gerrit Kouwenaar, Jan Lauwereyns, Tonnus Oosterhoff, Rene Puthaar, Martin Reints, Peter Verhelst.)
 • Kunsten. Blz. 741-760.
  . <Door: Hans Aarsman:> Een standbeeld van de vrouw Emmy Andriese
  . <Door: Lieven van den Abeele:> De vijftigste biennale van Venetie
  . <Door: Geert van der Speetem:> Mozart binnenste buiten. De ‘Wolf’ van Alain Platel
  . <Door: Jos Nijhof:> Een huis waar de verbeelding is. De toneelschuur in Haarlem van Joost Swarte en Mecanoo Architects
  . <Door: Luc Devoldere:> “Ik ben van Luxembourg”, notities over Jacques Brel
  . <Door: Ignace Bossuyt:> De vroegste radio-opnamen van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam: een merkwaardig
  tijdsdocument
  . <Door: Dana Linssen:> De verliefde wind. Filmdebuut van Tom Barman
  . <Door: Erik van Looy:> Het platte land en de Dardennes, over de Belgische Film
 • Boeken. Blz. 761-786.
  . <Door: Klaas van Berkel:> De rok van het universum, Marcel Minnaert Astrofysicus, van Leo Molenaar
  . <Door: Tomas Vanheste:> Alles op het spel durven zetten, Bas van Puttens bezeten schrijverschap, o.a. De Evangelist, Almacht, De Hemelpoort en Doorn.
  . <Door: Veerle Fraters:> Ruusbroeck. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw, van Geert Warnar
  . <Door: Bart van der Straeten:> Monkey Business en Buigzaamheden, van Jan Lauwereyns
  . <Door: Harry Bekkering:> Onverwoestbaar mooi, van Driek van Wissen
  . <Door: Tom van Imschoot:> Heimwee naar de mens, van Joke J. Hermsen
  . <Door: Derk-Jan Eppink:> Het verloren land, van Bas Heijne
  . <Door: Joris Gerits:>De asielzoeker, van Arnon Grunberg
  . <Door: Jan Goossens:> Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden, door Roland Willemyns en Wim Daniels
  . <Door: Piet Gerbrandy:> Eeuwige vlam. Verzamelde gedichten, van Hans Verhagen
  . <Door: Gita Deneckere:> De vrijmetselarij in Nederland en Vlaanderen, van Piet van Brabant
 • Taal en Cultuur. Blz. 787-796.
  . <Door: Dirk van Assche, Luc Devoldere, Filip Matthijs, Bart van Straeten en Hans Vanacker:> “Eens komt de dag.” Vijftiende Colloquium Neerlandicum in Groningen
  . <Door: Filip Matthijs:> Het buitenland en wij
  . <Door: Bart van Straeten:> Zeventig jaar is het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen (AMVC-Letterenhuis)
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling, CLX. Blz. 797-799.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.32=-=
TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 32, nummer 3/4, 2002.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden.
Leipzig, 5 januari 2004.

 • Jack Hoeksema.
  Minimaliseerders in het Standaardnederlands. Blz. 105-174.
  (“In dit artikel wordt een beeld gegeven van de eigenschappen, distributie en ontwikkelingsgang van Nederlandse negatief-polaire nominale uitdrukkingen van het type ‘geen bal’, ‘geen snars’, ‘geen ene mallemoer’.”
 • J.A.M. Vermaas.
  Systematiek in aanspreekvormen. Blz. 175-191.
  (“Op basis van mijn proefschrift over de Nederlandse aanspreekvormen (Vermaas 2002) wordt in dit de vraag beantwoord in hoeverre er sprake is van een systematiek in het gebruik van de Nederlandse aanspreekvormen.” De drie parameters status, solidariteit en formaliteit blijken een belangrijke rol te spelen bij de keuze tussen “u” en “je/jij”.)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.33=-=
TIECELIJN, jaargang 16, nummer 4, januari 2004 (http://www.welcome.to/tiecelijn).
ISSN 07759770.
Door: Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>.
Antwerpen, 28 januari 2004.

 • Rik van Daele.
  Elektronische nieuwsbrief . Blz. 201.
 • Rik van Daele.
  De schone en het beest. Twee Reynaert-animatiefilfms uit het interbellum. Blz. 202-214.
 • Willy Feliers.
  ‘Reineke Fuchs’ in de ‘Muenchener Bilderbogen’. Blz. 215-227.
 • Paul van Keymeulen.
  ‘De zwarte Reynaert’ (branche XIV). Blz. 228-261.
 • Willem Kuiper.
  In memoriam Francis Lulofs, filoloog en Reynaertonderzoeker. Blz. 262-264.
 • Frank-Ivo Van Damme.
  In memoriam Gerard Gaudaen (1927-2003). Blz. 265-266.
 • Jan de Bruyne.
  In memoriam Ivo Dewulf (1930-2003). blz. 267-268.
 • Rik van Daele.
  Bibliografie. blz 269.
 • Rik van Daele.
  Verslag. blz. 270.
 • Rik van Daele.
  Kroniek. Blz. 271-277.
 • Rik van Daele.
  Tot slot. Blz. 278.

Tiecelijn

De vzw Tiecelijn-Reynaert is sinds 29 december 2003 omgevormd tot de vzw Reynaertgenootschap. Er staat een vernieuwde, stevige structuur om aan de toekomst van het Reynaerttijdschrift en de vereniging te werken. Tijdens de volgende jaargang worden o.a. een register van de jaargangen 1-15, een themanummer rond de kat en een bilbiografie van Reynaertbewerkingen na 1800 gepland. Abonnees kunnen gebruik maken van een gratis e-brief (eigenlijk gaat het om Reynaertflitsen met signalementen, aankondigingen, last minutes, etc.). Een abonnement kost 12 EUR.
Contact via: tiecelijn.reynaert@online.be of http://www.welcome.to/tiecelijn

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.34=-=
DE TIJDLIJN, algemeen driemaandelijks literair tijdschrift, nummer 50, jaargang 12, vierde trimester 2003.
ISSN 1370-0278.
Door: Peter Motte, Abdijstraat 33, B-9500 Geraardsbergen, de.tijdlijn@skynet.be, http://users.skynet.be/peter.motte/de.tijdlijn.
Geraardsbergen, derde trimester 2003.

Dit is niet alleen het jubileumnummer van De Tijdlijn, omdat het de 50e aflevering is en de 12e jaargang. Het is ook een jubileum voor sciencefiction, fantasy en horror in de Nederlanden, want nog nooit eerder telde in de Nederlanden een tijdschrift voor sciencefiction, fantasy en horror 132 bladzijden.

 • Peter Motte.
  Blablabla… . Blz. 5.
  (Inleiding door de redactie, deze keer ter gelegenheid van het 50e nummer een korte vergelijkende geschiedenis met de bladen Holland-SF, SF-Gids, Orbit, Morgen, Fantastische Vertellingen.)
 • Frank Roger.
  Ware anekdoten van de lege zandloper: Hoe meer zielen… Blz. 6-10.
  (Absurd-humoristische fantastische verhalenreeks waarin min of meer beschonken bezoekers van een cafe hoogdravende theorieen opstellen, maar waarin de werkelijkheid om hen heen die theorieen niet altijd duidelijk ontkent.)
 • Paul van Leeuwenkamp.
  De grote leugen. Blz. 120-127.
  (Anti-utopische liefdesverhaal.)
 • Gerard van den Akker.
  Groene vrouwe. Blz. 11-22.
  (Winnaar van de Prijs voor de Nederlandstalige fantastische literatuur 2003; fantasyverhaal over de absurditeit van de oorlog.)
 • Marco de Wilde.
  Verscheurde harmonie. Blz. 23-34.
  (Selectie uit de Prijs voor de Nederlandstalige fantastische literatuur 2003; fantasyverhaal.)
 • Alex de Jong.
  Het verborgen gezicht. Blz. 35-41.
  (Selectie uit de Prijs voor de Nederlandstalige fantastische literatuur 2003; fantasyverhaal.)
 • Peter Motte.
  Donkere materie. Blz. 42-60.
  (Winnaar van de 8e prijs in de Paul-Harlandprijs 2003 op 71 inzendingen; Lovecraftiaanse sf-horror of multidimensionele werelden.)
 • Frank Roger.
  Onheilige graal. Blz. 61-75.
  (Winnaar van de 23e prijs in de Paul-Harlandprijs 2003 op 71 inzendingen; Dickiaanse sciencefiction.)
 • Peter Motte.
  Paul-Harlandprijs 2003. Blz. 76-81.
  (Over de wedstrijd de Paul-Harlandprijs 2003 met het wedstrijdresultaat, een bespreking ervan, en een bespreking van de bundel Waen Sinne 2: Sword & Sorcery, samengesteld door Jaap Boekestein en Remco van Straten, en waarvan de opbrengst ten voordele van de Paul-Harlandprijs is.)
 • Peter Motte.
  Galerie d’Enfer te Flemalle. Blz. 82-85.
  (Tentoonstelling tijdens de Convention Transnationale d’Imagination Francophone.)
 • Peter Motte.
  Tolkien: zijn hobbits, ringen, sprookjes en gedichten. Blz. 86-92
 • Het literaire cafe. Blz. 119.
  <Door: Peter Motte:>
  Uitslag van de Prijs voor de Nederlandstalige fantastische literatuur 2003.
 • Boekbesprekingen, door Peter Motte en Donny Pauwels:
  . Jaguar 3 Bosschaert & Dufaux (strip)
  . De heks van Shannara Brooks (fictie)
  . Het naakte schrijven Christophe (non-fictie)
  . Het boek van vuur Clemens (fictie)
  . Zo bouw je een tijdmachine Davies (non-fictie)
  . Zo werkt dat! Dees (non-fictie)
  . Thanathor Deseyn (fictie)
  . Dus jij wilt tovenaar worden? Duane (fictie)
  . Het bos van Bloedbaard Mous (fictie)
  . Een bloedlink partijtje Mous (fictie)
  . Het lot van de krijger Pellejero & Zentner (strip)
  . Het onbeschreven blad Pinker (non-fictie)
  . De Kelten Pratt (strip)
  . Het heksenkind Rice (fictie)
  . De grens over. Rushdie (non-fictie)
  . Sterrenkunde cd-rom Schilling (non-fictie)
  . Van niksdoen krijg je dorst Sokal (strip)
  . De dronkaard met de witte boord Sokal (strip)
  . Bloedige tijden Tardi & Vautrin (strip)
  . Vademecum van de wiskunde Teller (non-fictie)
  . Vrouwe van droefenis Thornton (fictie)
  . Van Dale pocketwoordenboek NT2 (non-fictie)
  . Van DaleGroot Woordenboek SP-NL-SP cd-rom (non-fictie)
  . Doodlot Van de Meerakker (fictie)
  . Jofel Jiddisj Van der Valk (non-fictie)
  . De kat in het aquarium Vermeulen (fictie)
  . Meriumbe Vos (fictie)
  . De vloek van Alaizabel Cray Wooding (fictie)
(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0401.35=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Indische Letteren:    Adrienne Zuiderweg <A.M.Zuiderweg@uva.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion                |
|                    <o.van.marion@let.leidenuniv.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Edwin Lucas <edwin.lucas@wxs.nl>        |
| Tiecelijn:        Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>  |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| de Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@planet.nl (voor de     |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0401.c --------------------------*