Neder-L, no. 0310.c: tijdschriftenoverzicht (incl. nagekomen bericht)

Subject: Neder-L, no. 0310.c: tijdschriftenoverzicht (incl. nagekomen bericht)
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 31 Oct 2003 23:12:35 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0310.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Nagekomen bericht (dat eigenlijk in Neder-L 0310.b thuishoorde:)     |
|================================================================     |
|(39) Sym: 0310.39: WEMAL-studiedag over Middelnederlandse artesliteratuur|
|          'De medische wereld in Middeleeuwen en Renaissance', |
|          vr 14 november 2003 te Utrecht            |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0310.40: Leuvense Bijdragen, jrg. 91, no. 3-4, januari 2003  |
| (2) Tyd: 0310.41: Ons Erfdeel, jrg. 46, no. 3, mei-juni 2003      |
| (3) Tyd: 0310.42: Tekst[blad], jrg. 9, no. 3, september 2003      |
| (4) Tyd: 0310.43: Vonk, jrg. 33, no. 1, september-oktober 2003     |
| (5) Tyd: 0310.44: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (6) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ----------31-oktober-2003-*
                           *********************

(39)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0310.39=-=
Date: Fri, 17 Oct 2003 18:52:20 +0100
From: Orlanda Lie en Erwin Huizenga <erwin.huizenga@planet.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/10/031039.html
Subject: Sym: 0310.39: WEMAL-studiedag over Middelnederlandse artesliteratuur 'De medische wereld in Middeleeuwen en Renaissance', vr 14 november 2003 te Utrecht

================================
Programma vierde WEMAL-studiedag
================================

De medische wereld in Middeleeuwen en Renaissance Datum en tijd: vrijdag 14 november 2003, 13.00 – 17.30 Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 21, Sweelinckzaal

Op vrijdag 14 november 2003 zal in Utrecht de vierde WEMAL-studiedag plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal, evenals de vorige studiedag in maart 2002, in het teken staan van de feestelijke presentatie van een nieuwe WEMAL-publicatie in de reeks ‘Artesliteratuur in de Nederlanden’. Dit tweede deel betreft een studie over Middelnederlandse chirurgische teksten en is geschreven door Erwin Huizenga, met als titel: ‘Tussen autoriteit en empirie. De Middelnederlandse chirurgieen in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context’. (Voor een samenvatting van de inhoud, zie ‘W-mail’ 3 (2002), nr. 2, p. 3-4.) Het boek is inmiddels bekroond met de Prijs voor de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde, periode 1999-2002, van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgie.

Naar aanleiding van het verschijnen van dit boekwerk is door het bestuur een studiedag georganiseerd rondom het thema ‘De medische wereld in Middeleeuwen en Renaissance’. Vier lezingen bestrijken evenzoveel uiteenlopende perioden waarin diverse aspecten van de medische wereld aan de orde worden gesteld. Naast Erwin Huizenga zelf presenteren drie andere specialisten op het gebied van de geschiedenis van de geneeskunde en de chirurgie hun kennis en onderzoeksresultaten.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 13.00: Ontvangst met thee en koffie.

13.30 – 13.45: Welkom en introductie door Orlanda Lie. Aanbieding van het eerste exemplaar van ‘Tussen autoriteit en empirie’ aan Hans van Dijk, hoogleraar Middelnederlands aan de Universiteit Groningen.

13.45 – 14.00: Erwin Huizenga: ‘Chronologisch overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen in de chirurgie en de geneeskunde in de late Middeleeuwen en vroege Renaissance’.
Ter orientatie op de lezingen die volgen worden met behulp van een hand-out in een kort overzicht enkele kenmerken van het doorgeven van chirurgische en medische kennis in handschrift en tekst overzichtelijk op een rij gezet. Daarbij passeren de belangrijkste auteurs en titels de revue.

14.00 – 14.30: Marianne Elsakkers: ‘Middeleeuwse embryologie en Oudfries recht’.
Een speurtocht naar de bron van een Oudfriese tekst over de stadia van ontwikkeling van de foetus die hoort bij een Oudfriese wetstekst over abortus leverde een breed scala aan middeleeuwse teksten over embryologie op. Onderzoek hiervan liet zien dat er twee typen zijn, die beide teruggaan op klassieke medische teksten over embryologie.

14.30 – 15.00: Robrecht van Hee: ‘Van barbiers en chirurgijns in de zestiende-eeuwse Lage Landen’.
Barbiers en chirurgen maakten in de zestiende eeuw, een periode waarin Middeleeuwse kennis en vaardigheiden nog steeds een grote rol speelden, in de Nederlanden een belangrijke ontwikkeling door. Als gevolg van de toenemende invloed van de gilden ging het onderscheid tussen beide beroepsgroepen, dat in de Middeleeuwen geleidelijk was toegenomen, steeds meer vervagen. De stedelijke autoriteiten probeerden paal en perk te stellen aan de wildgroei van kwakzalvers en onbevoegde genezers door met verordeningen het beoefenen van de chirurgie aan strenge beperkingen te onderwerpen.

15.00 – 15.30: Koffie- en theepauze.

15.30 – 16.00: Hans Houtzager: ‘De snijkunst verbeeld. Het medisch leven in een Hollandse stad’.
In 1252 is het oudste nog functionerende ziekenhuis te Delft gesticht. Onder de verschillende bezittingen van dit gasthuis nemen vier schilderijen van anatomische lessen een bijzondere plaats in. Aan de hand van deze afbeeldingen wordt een beeld geschetst van het medisch leven in Delft van de 17e en 18e eeuw.

16.00 – 16.30: Erwin Huizenga: ‘Tussen ratio en experimenta. Enkele Middelnederlandse casestudies.’
Aan de hand van enkele Middelnederlandse chirurgische teksten zal worden onderzocht hoe de in het Middelnederlands geschreven chirurgische kennis geworteld was in de Latijnse traditie, maar ook hoe de schrijvers ervan naar nieuwe wegen zochten. Zij pasten de op schrift gestelde kennis van hun voorgangers aan hun eigen inzichten aan, en durfden langzaam maar zeker steeds meer af te wijken van wat eeuwenlang gedoceerd was. Ze behoorden tot een nieuw type chirurg dat vanaf de veertiende eeuw in opmars was: schrijvend in een volkstaal, en voor een nieuw, niet-academisch publiek.

16.30 – 17.30: Receptie.

Tijdens de koffie- en theepauze en de receptie zal Uitgeverij Verloren het boek ‘Tussen autoriteit en empirie’ te koop aanbieden (winkelprijs EUR 55,-).

De Drift bevindt zich op ongeveer 15 minuten loopafstand van Utrecht Centraal Station. Wie met de bus wil komen, neemt vanaf het station lijn 11, 3, of 4; uitstappen halte Janskerkhof. Het gebouw Drift 21 vindt men in de straat tegenover de bushalte, achter de Janskerk.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Orlanda Lie

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0310.40=-=
LEUVENSE BIJDRAGEN, Tijdschrift voor Germaanse Filologie, jaargang 91 (2002), nummer 3-4, januari 2003.
ISSN 0024-1482.
Door: Hans Smessaert, Departement Linguistiek, K.U.Leuven.
Leuven, oktober 2003.

 • Thorsten Roelcke.
  Sprachtypologische Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache. Blz. 259-285.
  (Dit artikel bespreekt de taalveranderingen in het Moderne Duits vanuit het perspectief van de Variatietypologie, d.i. een integratie van een variatielinguistische en taaltypologische benadering. De auteur behandelt onder meer de afbouw van het Kasus- en Tempussysteem, de verschuiving van Synthese naar Analyse, de Zinsvereenvoudiging en de Thematisering.)
 • Robert Leclercq.
  Probleme mit Modalitaet und Modus in einer Kontrastivgrammatik Deutsch-Niederlaendisch. Blz. 287-299.
  (Het contrastieve perspectief werkt verhelderend bij (1) het bepalen van het modale gehalte van de zgn. modale werkwoorden, (2) de analyse van de Duitse conjunctief met zijn Nederlandse equivalenten en (3) de analyse van de zgn. omschreven conjunctieven met “wuerde(n)” in het Duits of “zou(den)” in het Nederlands.)
 • Christopher M. Stevens.
  More Prefixes and Prefixoids of Old Saxon and Further Examples of the Grammaticalization of the Old Saxon Root. Blz. 301-318.
  (De auteur bespreekt eerst een aantal tests voor het onderscheid tussen affix en affixoide, en vervolgens een aantal aanvullingen bij een eerdere lijst van prefixen en prefixoiden. Die laatsten worden gedefinieerd als vormen die hun lexicaliteit aan het verliezen zijn en dus een eerste stap in een proces van grammaticalisatie hebben gezet.)
 • Tjoe Liong Kwee.
  Adverbial clauses: scope, recursion, discourse, and Functional Grammar. Blz. 319-347.
  (Scope verschillen tussen temporele en causale bijzinnen vormen een probleem binnen de huidige architectuur van Functional Grammar omdat beide types tot dezelfde categorie van niveau 2 satellieten behoren. Mogelijke oplossingen, zowel binnen als buiten FG komen aan bod.)
 • Natalia B. Pimenova.
  Praedikatsklassen, semantische Rollen und die derivationelle Markierung von Verbalnomina im Althochdeutschen. Blz. 349-368.
  (Binnen de categorie van productieve suffixen voor deverbatieve nominalisering in het Oud-Hoogduits wordt een onderscheid gemaakt tussen het actieve “-unga” en de inactieve “-ida” en “-nessi”. Dit onderscheid hangt samen met de semantische klasse van het basiswerkwoord en de semantische rol van de betrokken actanten.)
 • Bert Cappelle.
  On the status of intervening think-clauses in English long-distance dependency constructions. Blz. 369-381.
  (Dit artikel behandelt vraagzinnen en relatiefzinnen waarbij tussen het vragend of relatief element vooraan in de zin en zijn (oorspronkelijke) lege plaats verderop een patroon met het werkwoord “think” voorkomt. De stelling is dat dit patroon niet fungeert als hoofdzin voor een ingebedde bijzin, maar wel als een type insertie van een discourse operator.)
 • Lieven Vandelanotte.
  But forced to qualify. Distancing speech and thought representation as a symptom of uninformedness in Larkin. Blz. 383-426.
  (Dit artikel pleit voor de introductie van een tweede overgangscategorie tussen de traditionele “direct speech” en “indirect speech”. In tegenstelling tot de traditionele “free indirect speech”, die wel degelijk het bewustzijn van een autonome “sayer/cognizant” weerspiegelt naast dat van de “speaker”, doet de hier geintroduceerde “distancing indirect speech” dat enkel om retorische redenen, zonder echt de woorden of gedachten van iemand anders te representeren. Het verdere onderscheid tussen “private” en “public disclaimers” wordt toegelicht a.d.h.v. detailanalyses van gedichten van Philip Larkin.)
 • Hans Smessaert.
  Modale dualiteit en negatief gebonden of-zinnen in het Nederlands. Review artikel n.a.v. Ad Welschen (1999): Duale syntaxis en polaire contractie. Blz. 427-458.
  (De eerste twee delen van dit review artikel vatten de hoofdlijnen samen van de twee grote delen van de studie, respectievelijk de vier basistypes van Negatief-gebonden “of”-constructies en de cognitief-semantische analyse. Deel 3 gaat dieper in op de formeel-logische kant van de zgn. conversie-analyse door die in verband te brengen met de semantische notie van dualiteitsrelaties tussen modale operatoren. In deel 4, ten slotte, komen een aantal “mineure” bemerkingen aan bod, zowel van inhoudelijke als van structureel-vormelijke aard.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Reinhild Vandekerckhove, op blz. 459-462:> Weerwoord: LB 91 (2002:247-256): recensie door Frans Hinskens van: R. Vandekerckhove (2000): Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. De dynamiek van het Deerlijkse dialect. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gent.
  . <Door: Steven Decorte, op blz. 463-464:> A.M. Duinhoven. Analyse en synthese in het Nederlands. Koninklijke Van Gorcum. Assen. 2001.
  . <Door: Johannes Schwitalla, op blz. 465-470:> Phonai Bd. 42: Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil I: Transkripte und Tondokumente. Hrsg. von Anne Betten und Mitarb. v. S. Grass. Niemeyer. Tuebingen. 1995. Phonai Bd. 45: Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil II: Analysen und Dokumente. Hrsg. von Anne Betten und M. Dunour. Niemeyer. Tuebingen. 2000.
  . <Door: Helen Christen, op blz. 471-475:> Beat Siebenhaar. Sprachvariation, Sprachwandel und Einstellung. Der Dialekt der Stadt Aarau in der Labilitaetszone zwischen Zuercher und Berner Mundart. Stuttgart. 2000.
  . <Door: Andreas Ammann, op blz. 476-485:> Thomas Stolz (ed.). Minor Languages of Europe. A Series of Lectures at the University of Bremen, April-July 2000. Universitaetsverlag Dr. N. Brockmeyer. Bochum. 2001.
  . <Door: Willy Smedts, op blz. 486-492:> Geert Booij. The Morphology of Dutch. Oxford University Press. Oxford. 2002.
  . <Door: Reinhild Vanderkerckhove, op blz. 493-500:> Cor & Geer Hoppenbrouwers. De indeling van de Nederlandse streektalen. Dialecten van 156 steden en dorpen geklasseerd volgens de FFM. Van Gorcum. Assen. 2001.
 • Kroniek. Blz. 501-503.
 • Inhoud van Tijdschriften. Blz. 505-511.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0310.41=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 46, nummer 3, mei-juni 2003.
ISSN: 0030-2651.
Door: Jaap van Veen. (JaapJvanVeen@cs.com)
Uithoorn, 6 oktober 2003.

 • Cyrille Offermans.
  Schaduwverlangen. De “verzamelde gedichten” van Lucebert. Blz. 322-336.
  (Op 10 mei 1994 overleed Lucebert, bijna 70 jaar oud; acht jaar en vele artikelen alsmede de nodige lijvige studies over zijn soms cryptogramachtige werk later verschenen “verzamelde gedichten”.)
 • Barbara Simons.
  Het Cosmopolitan Chicken Project van Koen Vanmechelen. Kippen kruisen kunst. Blz. 337-346.
  (Drie woorden volstaan voor een accurate presentatie van beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen: de kip, de kooi en het ei. Je zou ze de obsederende ankerpunten kunnen noemen in zijn leven en werk.)
 • Jose Boyens.
  De lustige kunst van John Kormeling. Blz. 347-354.
  (Tijdens zijn studie bouwkunde aan de Technische Hogeschool (nu universiteit) Eindhoven, van 1961 tot 1981, groef John Kormeling, in het kader van een tuinproject, zuilen uit in het keurige gazon bij het gebouw van de opleidingen bouwkunde.)
 • Maarten van Ginderachter.
  Zelfportret, gevleid natuurlijk. Het zelfbeeld van de Waalse beweging. Blz. 355-371.
  (Eind september 2002 keurde de raad van Europa het rapport van Lili Nabholz-Haidegger over de taalsituatie in Belgie goed. Wat zijn de gevolgen van deze goedkeuring?)
 • Anette Portegies.
  “Multatuli” een mijlpaal? De stand van zaken in de Nederlandstalige schrijversbiografie. Blz. 372-378.
  (Het veelgeprezen Multatuli-boek van Dik van der Meulen lijkt een belangrijk moment in de geschiedenis van de schrijversbiografie in de Lage Landen te markeren.)
 • Wim Chielens.
  “Dagelijks gaan er liederen verloren.” En toch wordt er gezongen. Traditionele muziek uit Vlaanderen. Blz. 379-389.
  (Laten we het dan maar over de verschillende, vanzelfsprekende verschijningsvormen van de traditionele muziek uit Vlaanderen hebben, die in het uitstekende project van Davisfonds – Eufadora – aan de orde komen.)
 • Henk de Smaele.
  Waarom een politicus niet authentiek moet zijn. Blz. 390-398.
  (Het politieke bedrijf lijkt de laatste jaren van karakter te veranderen. Aan elke politicoloog of “politiek waarnemer” in Nederland en Belgie wordt wel eens de vraag voorgelegd, wat er nu precies aan de hand is.)
 • Kees Fens.
  Om niet te vergeten. Over Guus Soetemann. Blz. 401-404.
  (In oktober 1989 hield prof. dr. A.L. Soetemann op een kleine conferentie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen een toespraak over de dichter J.C. Bloem. Hij las nogal wat gedichten of fragmenten voor en een enkele keer kon hij zijn emoties moeilijk beheersen, zijn stem hield de regel niet helemaal op de lijn.)
 • Anne Decelle.
  Een wolf die niet met schapen graast. “Boze wolven” van Erik Spinoy. Blz. 405-420.
 • Greetje van de Bergh.
  “Dit artikel moet in het Engels worden vertaald.” De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal. Blz. 421-426.
  (Wetenschapsbijlagen zijn in de Nederlandstalige dagbladpers populair. Elk weekend ontvangen de lezers een katern vol artikelen waarin allerlei recente ontwikkelingen in de wetenschap worden belicht. Het is daarom onvoorstelbaar dat het Nederlands als wetenschapstaal terrein verliest.)
 • Kunsten, op blz. 427-442:
  . <Door: Eric Bracke:> De geur van de kunst. Over het werk van Peter de Cupere
  . <Door: Tanja Elsgeest:> Theater zonder tekst. Het werk van Hendrik-Jan Hunneman
  . <Door: Laurens de Vos:> Het wel en wee ten huize Malpertuis
  . <Door: Jos Nijhof:> Duizend jaar theater in een Amsterdams grachtenpand
  . <Door Mark Delaere:> Het Goeyaerts Consort en de hedendaagse koormuziek: een verhaal vol passie
  . <Door: Patrick van de Hanenberg:> The Lau: een dichter in popland
  . <Door: Wim de Poorter:> Een winters “fait divers”
  . <Door: Bart van der Straeten:> De vader, de zoon, en de arm van Jezus
 • Boeken. Blz. 443-473.
  . <Door: Frank Helleman:> Montreal, van Pol Hoste
  . <Door: Fleur Speet:> De memen van Lara, van Astrid Lampe
  . <Door: Cyrille Offermans:> De gemaskerde eeuw, van Marita Mathijsen
  . <Door: Reinier Salverda:> Sleuteloog, van Hella S. Haasse
  . <Door: Vincent Viaene:> Averbode, een uitgever apart 1877-2002, van Rita Ghesquiere & Patricia Quaghebeur
  . <Door: Vincent Hunink:> De geheime dagboeken van Hans Warren
  . <Door: Dirk van Assche:> Een en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden, door Ludo Beheydt L’art flamand et hollandais. Belgique et Pays-Bas, van Thomas Dacosta Kaufman
  . <Door: Joris Gerits:> O Heer, waar zijn uw zijstraten? van Kamiel Vanhole
  . <Door: Jos Geysels:> Met open zinnen. Natuur, landschap, aarde
  . <Door: Jan Pauwels:> Albrecht Rodenbach, door Romain Vanlandschoot
  . <Door: Leo Samama:> Gestolen tijd. Alle verhalen, van Louis Andriessen
  . <Door: Patrick Stouthuysen:> Politieke representatie, van Henk de Smaele & Jo Tollebeek
 • Taal & cultuur Blz. 467-473.
  . <Door: Luc Devoldere:> Wijziging in het bestuur van Ons Erfdeel, uit Philip Houben, in Herman Balthazar
  . <Door: Hans Vanacker:> Het werk begint pas. Vlaanderen en Nederland “a l’honneur” op de Salon du Livre
  . <Door: Kurt de Boodt:> Over de ontwikkelingen van KLARA (KLAssieke RAdio-omroep)
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling. Blz. 474-476.
 • Steun aan de “Stichting Ons Erfdeel vzw.”. Blz. 477.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0310.42=-=
TEKST[BLAD], jaargang 9, nummer 3, september 2003.
ISSN: 1382-5216.
Door: Edwin Lucas <edwin.lucas@wxs.nl>.
Utrecht, 20 oktober 2003

De boodschap

 • Marcel Uljee & Edwin Lucas.
  Het geheim van de smid. Frank van der Lecq: ‘Het gaat uitsluitend om het effect’.

De zaak

 • Tekstnet.
  [Tekst]zaken
 • Leuntje Aarnoutse.
  Een welgelukzalig nieuw jaar. Eindejaarswensen in het zakelijk verkeer.
 • Jeanine Mies.
  Kun je hier iets over schrijven? De juiste briefing voor een tekst.

Op school

 • Felix van de Laar.
  Iedere generatie heeft haar eigen voorkeursmedia. Jose van Dijck: ‘In de multimediale wereld wisselen de accenten tussen tekst, beeld en geluid’.
 • Wilfried Dabekausen.
  Over communicatie, biotopen en het gesproken woord. De inaugurele rede van prof. dr. Cees van Woerkum.
 • Ingrid Stassen.
  Werken in een on line schrijfcentrum, hoe werkt dat?
 • Leo Lentz & Sanne Elling.
  Scenario’s en de evaluatie van (gemeentelijke) websites.

Het pak

 • Margot van Mulken.
  Terug naar Barthes. Het interpreteren van retoriek in beeld.
 • Abied Alsulaiman & Felix van de Laar.
  Hoe spreekt men in het openbaar met een dictator? Tony Benn wil Saddam niet boos maken.

Rubrieken

 • Fons Maes.
  Column: Met Jan Multimodaal?
 • Margreet Onrust.
  Stijl: Het accentteken voorbij.
 • Wim Blokzijl & Bas Andeweg.
  WWW: Het web van de tekstschrijver. Een klassieke analyse van homepages.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Rien Elling:> Theo Janssen (red.) (2002). Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap.
  . <Door: Herman Giesbers:> Lisette van Gemert-Pijnen (2003). Het totstandkomen en functioneren van infectiepreventieprotocollen. Een onderzoek naar communicatie gestuurd door wet- en regelgeving.
 • Hans Hoeken.
  Signalementen: Websites en marketingcommunicatie
 • Geert Jacobs & Luuk Van Waes (red.)
  Signalementen: En verder ook nog…
 • Agenda: Ophanden.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0310.43=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 33 nummer 1, sept.-okt. 2003.
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen.
Antwerpen, 7 oktober 2003.

Themanummer ‘ICT en Nederlands geintegreerd’, deel 2.

 • Jan Demedts.
  Jaarprojecten Nederlands met ICT-integratie. Blz. 3-13.
  (Leerlingen uit het zesde jaar aso kunnen veel presteren als je hen maar in actie krijgt, daarvan is Jan Demedts overtuigd. In deze bijdrage presenteert hij een jaarplan voor Nederlands dat niet alleen sterk gericht is op het stimuleren en ontwikkelen van taalvaardigheden en literaire competentie, maar ook op zelfwerkzaamheid, zelfvertrouwen, teamspirit en creativiteit. De opbouw is geleidelijk: van eenvoudige individuele schrijf- en spreekoefeningen naar complexere groepswerken. ICT wordt bij de diverse projecten steeds ingezet als middel en niet als doel. Leerlingen kijken op “een jaar van hard labeur, gekwel en geteister, doordrongen met de geur van bloed, zweet en kubieke meters inkt” moe maar tevreden terug.)
 • Luuk Van Waes & Marielle Leyten.
  De ‘kracht’ van PowerPoint-presentaties: de techniek voorbij. Blz. 15-26.
  (De laatste jaren is PowerPoint steeds meer doorgedrongen in het klaslokaal. Zo vermelden veel praktijkbijdragen aan dit tweedelige themanummer over ICT een PowerPoint-presentatie als mogelijk eindproduct. Dat die presentatiesoftware echter niet altijd optimaal gebruikt wordt, heeft ieder van ons ongetwijfeld al aan den lijve ervaren. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat visuele ondersteuningen het leerresultaat positief dan wel negatief kunnen beinvloeden. Luuk Van Waes & Marielle Leyten zetten een aantal praktische adviezen op een rij op het vlak van lay-out, taal, structuur & inhoud, opbouw & animatie en techniek. Vervolgens focussen ze op het belang van de structuurondersteuning bij presentaties en de mogelijkheden die PowerPoint daarvoor biedt.)
 • Renilde Janssens.
  Turut. Blz. 28.
  (Rubriek ‘Achterklap/s’.)
 • Dirk Callebaut.
  Compenserende software voor dyslexie. Blz. 30-40.
  (Dyslectici hebben niet alleen problemen met technisch lezen en spellen, maar ondervinden daarnaast tal van andere moeilijkheden. Zo wordt bijvoorbeeld hun begrijpend lezen zwaar gehypothekeerd, wat maakt dat ze ook bij andere vakken zwakker presteren. Goed nieuws is dat de computer tegenwoordig steeds betere compenserende hulp kan bieden. Doordat de pc een aantal formele taken vereenvoudigt, kunnen dyslectici meer tijd en energie besteden aan de cruciale inhoud van de tekst die ze lezen of schrijven. In deze bijdrage geeft Dirk Callebaut een actueel overzicht van compenserende software. Het gaat van veelgebruikte programma’s (zoals een tekstverwerker, een spellingcorrector en een digitaal woordenboek) tot programma’s voor tekstherkenning, woordvoorspelling, spraakherkenning en spraaksynthese.)
 • Jan T’Sas.
  Rubriek ‘Interkl@s’. Blz. 42-43.
 • Ine Callebaut.
  ‘OnderStroom’: een internetproject rond het thema energie voor de derde graad lager onderwijs. Blz. 45-55.
  (‘OnderStroom’ heeft tot doel de computer en het internet op een aangename en zinvolle manier te integreren in de derde graad van het lager onderwijs. Dit project rond energie en milieu is opgebouwd volgens het stramien van de ‘webspeditie’ of ‘webquest’. In functie van een centrale probleemstelling (zo veel mogelijk energie besparen op school) maken de leerlingen doelgericht gebruik van het informatieaanbod en de communicatiemogelijkheden van het internet. Het project werkt aan het realiseren van doelstellingen voor wereldorientatie, taalvaardigheden en vakoverschrijdende vaardigheden, meer bepaald leren leren en sociale vaardigheden. Aan de hand van een concrete voorstelling van ‘OnderStroom’ staat Ine Callebaut stil bij de mogelijkheden en beperkingen van het internet als didactisch medium.)
 • Boekbespreking (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 57-60.):
  <Door Rita Rymenans:> Projectgroep Nederlands V.O.: ‘Nederlands in de tweede fase/ Een praktische didactiek’. Bussum: Coutinho, 2002.
 • Rita Rymenans & Veerle Geudens.
  Rubriek ‘Ingeblikt’. Blz. 62-72.
  (Met signalementen van: Moer 2003/2; Tsjip/Letteren 13/2; Beeld van taal en ICT; Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2002; Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht; Levende Talen Magazine 90/5&6; Levende Talen Tijdschrift 4/2&3; Pedagogische Studien 80/4; Courant; Openbaar 33/2; Klapper 11/1; Leesgoed 30/3&4; Leesidee jeugdliteratuur 9/4-5; Schoolboeken op internet; IVO 91&92; Nova et Vetera LXXX/5; Welwijs 14/2; Sprankel 14/2&3; VVL-Ideeen 35/1; Ad Rem 17/3&4; Over taal 42/2&3; Ons Erfdeel XLVI/3; Nachbarsprache Niederlaendisch 2002:1-2.)
(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0310.44=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion                |
|                    <o.van.marion@let.leidenuniv.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Edwin Lucas <edwin.lucas@wxs.nl>        |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| de Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
| listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
| met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam  |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
| web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/            |
| Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01   |
| Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds   |
| juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit  |
| listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html   |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
| met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
| (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd) |
| Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven) |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
| Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@planet.nl (voor de   |
| evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
| P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0310.c --------------------------*