Neder-L, no. 0207.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0207.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 31 Jul 2002 23:54:25 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Elfde-jaargang----------- Neder-L, no. 0207.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (1) Tyd: 0207.32: Onze Taal, jrg. 71, no. 6, juni 2002         |
| (2) Tyd: 0207.33: TNTL, jrg. 118, afl. 2, 2002             |
| (3) Tyd: 0207.34: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (4) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           -------------31-juli-2002-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0207.32=-=
ONZE TAAL, jaargang 71, nummer 6, juni 2002.
ISSN 0165-7828.
Door: Jac Aarts
m.m.v. Jacques Bennis
Arnhem, juli 2002.

 • Marc van Oostendorp.
  Hou op met klagen en zet je oren open. Het Nederlands wordt niet almaar slordiger uitgesproken. Blz. 152-154.
  (Deze keer in de serie over ‘taalmythen’: de steeds slordiger uitspraak van het Nederlands.
  Het zeuren daarover is van alle tijden. Het valt bij gebrek aan relevant geluidsmateriaal niet na te gaan of mensen in de loop der tijden slechter zijn gaan spreken. Vaak wordt door klagers gewezen naar omroepers van radio en TV. Het is echter de vraag of die sprekers representatief zijn voor alle Nederlanders. De taalkundige Jan Stroop, die het Poldernederlands heeft ontdekt, denkt dat deze uitspraakvariant het gevolg is van verminderd uitspraakonderwijs. Dat spreeksters van het Poldernederlands [wain] zeggen in plaats van [wijn], is eigenlijk een normale ontwikkeling. De Engelsen en Duitsers zeggen [wain], maar zeiden net als de Nederlanders in de Middeleeuwen nog [wien]. Door het ‘goede’ uitspraakonderwijs in vroeger tijden is in Nederland de doorontwikkeling van [wien] naar [wain] gestopt bij de tussenfase [wijn]. Het Poldernederlands kan men dus evengoed beschouwen als een inhaalslag.En zo wordt het Nederlands wordt almaar mooier en veelzijdiger.)
 • Taaladviesdienst.
  Vraag en antwoord. Blz. 157.
  (1. Is het ‘buitennissig’ of ‘buitenissig’ met een ‘n’? Multatuli verzon dat woord zelf. 2. Waarom wordt met ‘uilskuiken’ gedoeld op iemand die iets doms gedaan heeft, terwijl een uil toch het symbool van wijsheid is? 3. Op de radio had iemand het over de ‘inhuldiging’ van Ajax. Kun je een club wel inhuldigen? 4. Kun je ‘staan voor’ in plaats van ‘betekenen’ gebruiken?)
 • Taaladviesdienst Genootschap Onze Taal.
  Dankzij jullie geen fouten meer. De Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. Blz. 158-160.
  (De Taaladviesdienst werd zeventien jaar geleden door het Genootschap Onze Taal opgericht. Het beroep dat op deze dienst wordt gedaan is enorm toegenomen, van 250 vragen in 1986 tot ruim 11.000 in 2001. Het gaat tegenwoordig niet meer alleen om taalvragen. Per jaar leveren banken, reclamebureaus, overheidsinstanties, musea enz. zo’n vijfhonderd correctie- en redactieopdrachten aan. Een bijzondere opdracht is de correctie van de troonrede.)
 • P. Smulders.
  Taaladvies on line. Blz. 160-161.
  (Sinds maart 2001 is de Nederlandse Taalunie begonnen met ‘Taaladvies on line’. Op de website http://www.taalunieversum.org is onder het kopje ‘taaladvies’ inzage te verkrijgen in ruim 1200 taaladviezen. Wie daar het antwoord op zijn vraag niet vindt, kan een elektronisch vraagformulier invullen. De website is in feite een databank van onderbouwde taaladviezen die eerder door de met de Taalunie samenwerkende Vlaamse Taaltelefoon en onze Taaladviesdienst aan hun clienten werden gegeven.)
 • Ingmar Heytze.
  Raptus. Maanrag. Blz. 161.
  (Met het computerprogramma Maanrag (anagram van ‘anagram’) kan men elke willekeurige verzameling letters in een uitputtende lijst van anagrammen en bijna-anagrammen omzetten. Dat programma kan dus ook een lijst woorden produceren met de letters die te maken zijn met een omgekeerde calculator. De bedoeling van Heytze was om met die gevonden woorden een gedicht te maken, maar dat is misschien wel onmogelijk doordat de calculator enkele voor het Nederlands essentiele woorden niet kan vormen. De t,d en n ontbreken. Met Maanrag kan men overigens leuk knutselen, zoals ‘Marco Borsato’ omzetten in ‘matroos cobra’. De letters van Ingmar Heytze’s eigen naam zijn om te draaien tot ‘ranzige mythe’, terwijl Michael Zeeman zijn naam verdraaid kan zien worden tot ‘machinale zeem’…)
 • Jan Erik Grezel.
  Taalkunde is veel meer dan zinsontleding. Interview met emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde dr. M.C. van den Toorn. Blz. 162-164.
  (Van den Toorn maakte naam met ‘Nederlandse taalkunde’ en ‘Nederlandse grammatica’. Verder stond hij mede aan de wieg van de ‘ANS’. De ‘ANS’ was/is bedoeld voor het algemene publiek, maar blijkt in de praktijk voor die doelgroep ontoegankelijk doordat men op de middelbare school onvoldoende taalkundig geschoold is. Als gevolg daarvan wordt er veel onzin over taal verkondigd. Mensen weten niet dat taal verandert en denken dan dat taalverandering verarming is. Van den Toorn heeft het geven van onderwijs altijd een zegen gevonden. ‘Als je alleen maar onderzoek doet, krijg je gekkigheid zoals in ‘het Bureau’ van Voskuil.’ Zijn onderzoek was gericht op de hedendaagse geschiedenis van het Nederlands: wat zijn de kenmerken van het Nederlands van nu? Met welke tussenklanken worden samenstellingen gevormd? Welke opvallende veranderingen nemen we nu waar? Ook deed hij onderzoek naar het taalgebruik van de nationaal-socialisten. Ook is hem gebleken dat je aan het gebruik van bepaalde woorden kunt horen van welke partij politici zijn. De zinsnede ‘in dit land…’ komt meestal uit de mond van een VVD-er, terwijl Rosenmoller in een paar zinnen wel tien keer ‘de samenleving’ kan zeggen. Hij verandert regelmatig van onderwerpskeuze, ‘anders word je een vakidioot’.)
 • Redactie Onze Taal.
  Schildwachtklier. Blz. 164.
  (Als iemand het over de ‘schildwachtklier’ heeft zou je denken dat de ‘schildklier’ wordt bedoeld, maar nee: deze klier bestaat echt en is vooral bekend uit de borstkankerbehandeling.)
 • Kees van der Zwan.
  Schwalbe of fopduik. Blz. 165.
  (In Duitsland wordt de theatrale val van een voetballer om een strafschop of een vrije trap te forceren, ‘Schwalbe’ genoemd. Dit woord is ook doorgedrongen in de Nederlandse voetbalwoordenschat. Op 10 maart 2002 gebruikte Mart Smeets in ‘Studio Sport’ het woord ‘fopduik’. En dat werd prompt door anderen overgenomen. Het is nog niet duidelijk of het een blijvertje zal worden.)
 • Peter Burger.
  Van aprilzaad tot zoeklurf. Fopopdrachten [3]: in het ziekenhuis, de bouw en op de boerderij. Blz. 168-170.
  (Deel drie in een serie over speelse fop-opdrachten)
 • Riemer Reinsma.
  Geschiedenis op straat. Den Dolech. Blz. 171.
  (Het Eindhovense straatnaambordje ‘Den Dolech’ heeft als onderschrift ‘afgesneden meander’. Dat zou er een van de Dommel moeten zijn, maar die heeft daar nooit gestroomd. De naam komt buiten Nederland veel vaker voor, en wel in verschillende spellingen, die overigens alle eindigen op ‘g’, ‘ch’ of ‘gh’. De etymologen zijn het onderling niet eens over de afkomst. Reinsma kiest voor de afleiding uit ‘dood’ en ‘liggen’, dus water dat doodligt, oftewel stilstaand water.)
 • Nicoline van der Sijs.
  Etymologica. Klanknabootsingen. Blz. 172-173.
  (In deze rubriek gaat Van der Sijs nader in op de grondbeginselen van de etymologie. Deze keer het procede ‘klanknabootsing’, dat veel minder nieuwe woorden opgeleverd heeft dan de eerder besproken procedes samenstelling en afleiding.)
 • Joop van der Horst.
  Het nieuwe ‘krijgen’. Hoe er een hulpwerkwoord bij komt. Blz. 174-176.
  (Het nieuwe ‘krijgen’ is de laatste tien jaar ontstaan: ‘ik kreeg het niet uitgelegd’. Op het eerste gezicht lijkt deze constructie op het oude ‘ik kreeg het boek overhandigd’. Het verschil is echter dat in de laatste zin het onderwerp zowel hoort bij ‘kreeg’ als bij ‘uitgelegd’ (betekenis: ‘het lukte me niet het uit te leggen’), terwijl in de vorige zin er twee onderwerpen aan de orde zijn: ‘ik’ en ‘iemand die mij het boek overhandigde’. Dat nieuwe ‘krijgen’ is zo nieuw, omdat het feitelijk een hulpwerkwoord is geworden waar een voltooid deelwoord bij hoort, evenals bij ‘hebben’, worden’ en ‘zijn’.)
 • Hans Heestermans.
  Vergeten woorden. Pottertje. Blz. 177.
  (Cupido werd door Bredero in zijn ‘Rodd’rick ende Alphonsus’ aangeduid met de naam ‘Pottertje’. In Psalm I van de Statenvertaling lezen we: ‘…noch sitt in ’t gestoelte der potteren’. Dat laatste woord betekent ‘spotters’. Uiteindelijk werd ‘pottertje’ de koosnaam voor het liefdesgodje.)
 • Jaap Cieraad.
  Engelland. Blz. 177.
  (Het kinderversje ‘Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen?’ verwijst niet naar het voornaamste deel van het Verenigd Koninkrijk, maar naar het land der engelen. Het liedje heeft een religieuze oorsprong. ‘De sleutel (tot het land der Engelen) is gebroken’ verwijst naar de erfzonde. En met de ‘timmerman’ wordt Sint Jozef bedoeld.)
 • Guus Middag.
  Woordenboek van de poezie. ‘Roosvingerig’. Blz. 178-179.
  (Generaties gymnasisasten zijn ermee opgegroeid: de rozenvingerige dageraad, zoals de oude Homerus die zo fraai wist te omschrijven. De vertaling is echter dubieus. Volgens Middag is ‘roodvingerig’ of ‘goudstralig’ beter)
 • Frank Jansen.
  Hom of kuit. Geen telefoon in het verkeer. Blz. 179.
  (Lezers mogen reageren op de stelling: ‘Tegelijk telefoneren en actief aan het verkeer deelnemen moet verboden worden’. De meeste stemmers waren het de vorige keer eens met de stelling (na drie jaar verblijf in Nederland hebben immigranten geen recht meer op tolken en vertalingen).
 • Marc van Oostendorp.
  Het proefschrift van G.A. Seyger: Middeleeuws Twents. Blz. 180.
  (In de veertiende eeuw werd in geschriften het Latijn vervangen door de volkstaal. In zijn proefschrift ‘Twenthe tussen west, zuid en oost (1336-1500)’ doet Seyver verslag van zijn bevinding dat het geschreven Twents vanaf het begin veel meer leek op het Nederlands (met name het Utrechtse dialect) dan op het Duits. Hij voerde een groot aantal teksten in in een database, en kon zo vaststellen dat steeds wanneer er een optie was voor de Duitse schrijfvariant men toch koos voor de Nederlandse. Niet vreemd, want bestuurlijk hoorde Twente onder de bisschop van Utrecht. “Je probeert te schrijven en te praten zoals de machthebbers schrijven en praten – die leidraad heeft altijd gegolden bij de vorming van eenheidstalen”)
 • Redactie Onze Taal.
  Tamtam. Taalberichten. Blz. 181.
  1. Engels op Schiphol.
   De Stichting Natuurlijk Nederlands, de Stichting Taalverdediging en het Algemeen-Nederlands Verbond hebben eind april de directie van Schiphol een petitie aangeboden waarin wordt gevraagd op bewegwijzeringen overal aanwijzingen te geven in het Nederlands en nergens het Nederlands ondergeschikt te maken aan het Engels.
  2. Campagnetaal verruwd.
   De oorzaak ligt vermoedelijk enerzijds bij de uitdagende manier van argumenteren van Pim Fortuyn en anderzijds bij het pogen van politici zich in soundbites uit te drukken om zodoende bij het TV-publiek in het gevlei te komen.)
 • Raymond Noe.
  InZicht. Met informatie over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland. Blz. 182-183.
  (Korte bespreking van 6 boeken, 1 reeks, 1 tentoonstelling en 2 websites:
  . Pleidooi voor de eigen taal (vertaling door Lodi Nauta van Dantes ‘De vulgari eloquentia’ uit 1305)
  . Huib Boogert, ViTaal of faTaal? Verbazing en verdwazing in het Nederlands. Bundel van een aantal eerder in De Telegraaf verschenen columns)
  . Agnes Verbiest en A. Agnes Sneller, Bij wijze van schrijven. Over gender en trefzeker taalgebruik (denkpatronen die de genderlagen van het taalgebruik bepalen)
  . J.G.M. Moormann, De geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel.
  . Wim Jansen, Relax! Ons Nederlands toen, nu en straks
  (taalobservaties over de huidige (bedreigde) toestand van het Nederlands)
  . Guus Extra, Rian Aarts, Tim van der Avoird, Peter Broeder en Kutlay Yagmur, De andere talen van Nederland. Thuis en op school
  . ‘Op het lijf geschreven’ is een tentoonstelling in het Scryption, museum voor schriftelijke communicatie te Tilburg
  (over taal op kleding of huid)
  . Dialectreeks Taal in stad en land. (Er zijn 13 delen verschenen van elk zo’n 120 bladzijden, die de (ontstaans)geschiedenis en de literatuur van het betreffende dialect behandelen, alsmede de klank en vormleer)
  . WEBSITE. Het webtijdschrift ‘neerlandistiek’ (http://www.neerlandistiek.nl) en de ‘Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren’ (http://www.dbnl.nl) leggen zich toe op het beschikbaar stellen van primaire bronnen. Ze onderscheiden zich van de meeste andere sites doordat ze zowel de taal- als de letterkunde bestrijken.)

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0207.33=-=
TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 118, aflevering 2, 2002.
ISSN 0040-7550.
Door: Karina van Dalen-Oskam.
Leiden, 2002.

Artikelen

 • Erwin Huizenga.
  Menegherande wijshede angaende surgijne ende medecine. Over een bijzondere deeloverlevering van Jan Ypermans ‘Cyrurgie’. Blz. 97-129.
  (Samenvatting op web: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/118/118-2/huizenga.htm)
 • L. Decloedt.
  Van Weenen begint voor mij de victorie. Frederik van Eedens contacten met Oostenrijk en de Oostenrijkse literatuur. Blz. 130-150.
  (Samenvatting op web: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/118/118-2/decloedt.htm)
 • Jos Houtsma: Het lied van de boerman. Blz. 151-160.
  (Samenvatting op web: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/118/118-2/houtsma.htm)
 • Maurits Vandecasteele: Een terminologische zoektocht langs
  ‘behuusde’ en ‘onbehuusde’ hofsteden. Blz. 161-164.
  (Samenvatting op web: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/118/118-2/vandecasteele.htm)

Interdisciplinair

 • Jos Perry.
  Aandachtig volgen? Nederlandse cultuur in Europese context
  (Naar aanleiding van Kees Schuyt en Ed Taverne: 1950. Welvaart in zwart-wit.) Blz. 165-172.

Op de website: Boekbeoordelingen en Signalementen

(De Boekbeoordeling en Signalementen staan met ingang van jaargang 118 alleen nog maar op de TNTL-website. Ze staan daar in twee formaten op: in eenvoudig HTML-formaat, en in fraaier opgemaakt PDF-formaat. De Boekbeoordelingen en Signalementen in PDF-formaat van nummer 118-2 zijn te vinden via URL: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/118/118-2/webpaginas.pdf)

Boekbeoordelingen

 • <Door: Arjan van Leuvensteijn, op webblz. 37-40:> Zonneveld, W. Van Afflighem en Chaucer. Het Leven van Sinte Lutgart als jambisch gedicht.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/leuvensteijn.htm)
 • <Door: Geert Booij, op webblz. 40-41:> Heynderickx, P. Relationele adjectieven in het Nederlands.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/booij.htm)
 • <Door: H. Scholtmeijer, op webblz. 41-42:> Vandekerckhove, R. Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. De dynamiek van het Deerlijkse dialect.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/scholtmeijer.htm)
 • <Door: Margreet Onrust, op webblz. 42-44:> Sneller, A.A. en A. Verbiest. Wat woorden doen.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/onrust.htm)
 • <Door: Kees Groeneboer, op webblz. 44-46:> Sijs, N. van der (ed.), Wie komt daar aan op die olifant? Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indie, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indie.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/groeneboer.htm)
 • <Door: Marijke Mooijaart, op webblz. 46-49:> Hardeveld-Kooi, I. Lodewijk Meijer als lexicograaf.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/mooijaart.htm)
 • <Door: Karina van Dalen-Oskam, op webblz. 49-52:> Sherwood-Smith, M. Studies in the Reception of the Historia Scholastica of Peter Comestor. The Scharzwalder Predigten, the Weltchronik of Rudolf von Ems, the Scolastica of Jacob van Maerlant and the Historiebijbel van 1360.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/dalenoskam1.htm)
 • <Door: Rudy Beernink, op webblz. 52-54:> Strategier, P.E.M. De taal der hartstochten. De visie van drie achttiende-eeuwse Nederlandse schrijvers op muziek en haar relatie met de dichtkunst.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/beernink.htm)
 • <Door: Gert-Jan Johannes:> Dohmen, Chr. In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen in achttiende-eeuws Nederland.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/johannes.htm)
 • <Door: Anna S. de Haas, op webblz. 55-57:> Smit, K. Pieter Langendijk.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/haas.htm)
 • <Door: Ellen Krol, op webblz. 58-59:> Veltman-Van den Bos, A. Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin van ’t Vaderland.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/krol.htm)
 • <Door: W.R.D. van Oostrum, op webblz. 59-61:> Quay, P.P. De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand. Prijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij in Nederland aan het einde der 18e eeuw.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/oostrum.htm)
 • <Door: Geert Van den Bossche, op webblz. 61-64:> Baartmans, J.J.M. Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/bossche.htm)
 • <Door: Anne de Vries, op webblz. 64-67:> Buijnsters, P.J. en L. Buijnsters-Smets. Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/vries.htm)
 • <Door: Diederik Grit, op webblz. 67-69:> Grave, J. Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/grit.htm)
 • <Door: Hans Anten, op webblz. 69-71:> Groeneveld, G. Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/anten.htm)
 • <Door: Olf Praamstra, op webblz. 71-73:> Freriks, K. Geheim Indie. Het leven van Maria Dermout 1888-1962.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/praamstra.htm)
 • <Door: Lies Wesseling, op webblz. 73-75:> Vogel, M. Baard boven baard. Over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/wesseling.htm)
 • <Door: Bodo Plachta, op webblz. 75-77:> Bruijn, P.G., Gerrit Achterberg, Gedichten.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/plachta.htm)
 • <Door: Jos Muyres, op webblz. 77-79:> Brandt, R. van den, B. Vanheste en E. Borgman. Louis Paul Boon en de verscheidenheid van de wereld.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/muyres.htm)
 • <Door: Ad Zuiderent, op webblz. 79-81:> Vaessens, Th.De verstoorde lezer. Over de onbegrijpelijke poezie van Lucebert .
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/zuiderent.htm)

Signalementen

 • <Door: Katrien Depuydt, op webblz. 81:> Smedt, M. De (red.) Teksteditie Vlaanderen 2000.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/depuydt.htm)
 • <Door: Karina van Dalen-Oskam, op webblz. 82-83:> Beyers, R. (red.): Van vader- naar moedertaal. Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden; handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 23 oktober 1999.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/dalenoskam2.htm)
 • <Door: Marike van Zessen Biesheuvel, I. (vert.), op webblz. 83-84: Diederic van Assenede, Floris en Blancefloer.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/zessen.htm)
 • <Door: Jaap Tigelaar, op webblz. 84-86:> Haase, A., Bob W.Th. Duijvestijn, Gilbert A.R. de Smet und Rudolf Bentzinger: Der deutsche Malagis. Nach den Heidelberger Handschriften CPG 340 und CPG 315.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/tigelaar.htm)
 • <Door: Clara Strijbosch, op webblz. 86-87:> Gerritsen, W.P., W. Wilmink, C. Vellekoop: Lyrische Lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa .
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/strijbosch.htm)
 • <Door: Saskia Bogaart, op webblz. 87-88:> Jansen-Sieben, R., J. Janssens, F. Willaert (red.) : Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/bogaart.htm)
 • <Door: Betsy Wormgoor, op webblz. 88-89:> Haas, A.S. de: Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/wormgoor.htm)
 • <Door: Clazina Dingemanse, op webblz. 89:> Kruif, J. de (ed.): Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, 11 september 1733 – 12 februari 1734 (afl. 196 t/m 240) .
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/dingemanse.htm)
 • <Door: Annelies de Jeu, op webblz. 90:> Vries, A. de (ed.): Van Alphen tot Zonderland. De Nederlandse kinderpoezie van alle tijden.
  (Zie: http//www.leidenuniv.nl/host/tntl/118/118-2/jeu.htm)
(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0207.34=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Piet Couttenier <Piet.Couttenier@ufsia.ac.be> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <marja.geesink@pica.nl>     |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@LET.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
| listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
| met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam  |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
| web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
| Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01   |
| Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds   |
| juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit  |
| listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html   |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
| met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
| (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd) |
| Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven) |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
| Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
| evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl            |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0207.c --------------------------*