Neder-L, no. 0105.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0105.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 31 May 2001 22:30:01 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Negende-jaargang--------- Neder-L, no. 0105.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (1) Tyd: 0105.26: Literatuur, jrg. 17, no. 6, november/december 2000  |
| (2) Tyd: 0105.27: Onze Taal, jrg. 70, no. 4, april 2001         |
| (3) Tyd: 0105.28: TNTL, jrg. 115, no. 1-4, 1999             |
| (4) Tyd: 0105.29: TNTL, jrg. 116, no. 1-4, 2000             |
| (5) Tyd: 0105.30: TNTL, jrg. 117, no. 1, 2001              |
| (6) Tyd: 0105.31: Tijdschrift voor Taalbeheersing, jrg. 23, no. 1,   |
|          maart 2000                      |
| (7) Tyd: 0105.32: Vaktaal, jrg. 13, no. 3-4, 2000            |
| (8) Tyd: 0105.33: Vooys, jrg. 19, no. 1, april 2001           |
| (9) Tyd: 0105.34: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------31-mei-2001-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.26=-=
LITERATUUR, jaargang 17, nummer 6, november/december 2000.
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Lent, 20 mei 2001.

 • Frans Berkelmans.
  Mijn prachtige, mijn hondse baan. Over ‘Sonnetten van een leraar’ van Ida Gerhardt. Blz. 328-335.
  (Met de bewerking van deze dichtbundel in ‘Vroege verzen’ lijkt Gerhardt bewust te hebben gekozen voor een sonnettencyclus die qua aantal (14) en thematiek een sonnetachtige structuur weerspiegelt.)
 • Luc Renders.
  De doem van het verleden. De Boerenoorlog in recent Afrikaans proza en drama. Blz. 336-345.
  (Aan de hand van talloze voorbeelden laat Renders zien dat de hedendaagse Afrikaanse literatuur genadeloos afrekent met haar verleden; aan de heroische rol van de Boerenoorlog lijkt een einde te komen.)
 • Wilbert Smulders.
  ‘Mandarijnen op zwavelzuur’ (1946). De kunst als jungle. Blz. 346-355.
  (In zijn lezing tijdens het Willem Frederik Hermans Festival afgelopen najaar laat Smulders een aantal vragen de revue passeren die zich lenen voor onderzoek van Hermans’ meest controversiele roman.)
 • De grote kerstquiz.
  Welk type lezer bent u? Blz. 356-362.
  (Een aardige quiz voor wie nieuwsgierig is naar een analyse van zijn leesgedrag en het type lezer dat daarbij hoort.)
 • Recensies, blz. 363-378:
  . <Door: Johan Oosterman:>
  Lyrische lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa. Gekozen en toegelicht door W.P. Gerritsen, vertaald door Willem Wilmink. Bert Bakker, Amsterdam, 2000. ISBN 9035122054.
  . <Door: J.W.J. Burgers:>
  Jaap van Moolenbroek. Mirakels historisch. De exempels van Ceasarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders. Verloren, Hilversum, 1999. ISBN 9065500634. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; 65.)
  . <Door: Klaus Beekman:>
  Hendrik van Gorp. De romantische griezelroman (Gothic Novel). Een merkwaardig randverschijnsel in de literatuur. Garant, Leuven/Apeldoorn, 1998. ISBN 9053507833.
  . <Door: Marcel Janssens:>
  Karel Platteau. Guido Gezelles vertaling van The song of Hiawatha van Longfellow en de doorwerking daarvan in zijn poezie. Proefschrift KUB. 1999.
  . <Door: Nico Laan:>
  Liesbeth Feikema, Roman Koot & Edwin Lucas (red.). Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman. Kwadraat, Utrecht, 2000. ISBN 9064813426.
  . <Door: Onno-Sven Tromp:>
  Wim Huijser. ‘Een stad is een boek’. Het Dordrecht van C. Buddingh. Walburg Pers, Zutphen, 1997. ISBN 9057300214. Freek van Leeuwen. ‘En nu maar lopen.’ Twee wandelingen met Godfried Bomans door Haarlem. Godfried Bomans Genootschap, Haarlem, 2000.
  . <Door: Thomas Vaessens:>
  Hans Groenewegen (red.). Licht is de wind der duisternis. Over Lucebert. Historische Uitgeverij, Groningen, 1999. ISBN 9065543821.
  . <Door: Lou Spronck:>
  Ben van Melick, Hans Op de Coul & Ine Sijben. Maar er is meer … Poezie van Limburg in de twintigste eeuw. L-1 RADIO-TV, Maastricht, 1999. ISBN 9080536717.
  . <Door: G.F.H. Raat:>
  Erica van Boven & Gillis Dorleijn. Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Uitgeverij Coutinho, Bussum, 1999. ISBN 9062831621.
 • Signalementen, blz. 379-382:
  . Het Haagse Handschrift van heraut Beyeren Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37. Diplomatische editie bezorgd door Jeanne Verbij-Schillings. Verloren, Hilversum, 1999. ISBN 9065500340. (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN); 6.)
  . J.P. Guepin. De rozen welken snel. Van Gennep, 2000. ISBN 9055152471.
  . Riet Schenkeveld-van der Dussen & Annelies de Jeu (samenst.) Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1999. ISBN 9053654136. (Amazone-reeks; 1).
  . Ad ten Bosch. Gebroken lied. Een vriendschap met Ida Gerhardt. Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1999. ISBN 9025303005.
 • Ingekomen uitgaven. Blz. 382.
 • Nieuws. Blz. 383-384.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.27=-=
ONZE TAAL, jaargang 70, nummer 4, april 2001.
ISSN 0165-7828.
Door: Jac Aarts, Hogeschool Larenstein, m.m.v. Jacques Bennis
Arnhem, mei 2001.

 • Peter Burger.
  De huisstijl van de kwaliteitskranten. De grote stijlboekentest. Blz. 76-79.
  (De stijlboeken van De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad besteden relatief veel aandacht aan spellingkwesties en erg weinig aan stijl. Het boek van de NRC is het degelijkst, dat van de Volkskrant het bondigst, terwijl het stijlboek van Trouw de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft. Die van de Volkskrant (op cd-rom) en Trouw (gratis via internet) zijn ook digitaal verkrijgbaar. De stijlboeken van het Financieele Dagblad en De Standaard worden slechts kort genoemd, omdat ze alleen financieel-economisch resp. Vlaams gericht zijn.)
 • Taaladviesdienst. Blz. 83.
  (Drie taalkwesties: “Georges/George’s/George’ boek”, “Joost mag het weten” en “voor/over/ het voetlicht halen/komen/brengen.)
 • Taaladviesdienst. Blz. 131.
  Andere woorden voor … “branddating”. Ander woord voor … “disclaimer”. Blz. 84-85.
  (73 Inzenders bedachten 131 alternatieven voor “branddating”. Het vaakst (9x) werd “merkkoppelen/merk(en)koppeling voorgesteld. Op dit woord, dat duidelijk is en ondubbelzinnig, is de keus gevallen. Een ander woord wordt gevraagd voor “disclaimer”, volgens de Van Dale van 1999 een “mededeling in een publicatie waarin een onderneming haar aansprakelijkheid beperkt”.)
 • Marc van Oostendorp.
  Onze Taal als dagblad. Blz. 85.
  (Op de website van Onze Taal (www.onzetaal.nl) is vanaf nu van alles te vinden: elke dag taalnieuws, de inhoudsopgaven van Onze Taal sinds 1997, een register van alle nummers van 1980 t/m 2000, een doorzoekbare versie van de rubriek “InZicht”, koppelingen naar andere websites over taal, ca. 750 op verschillende manieren doorzoekbare taaladviezen, een afdeling met elektronische versies van artikelen en boeken over taal (Dossiers) en een archief van kortere en langere artikelen over taalgebeurtenissen van de afgelopen vier jaar (Nieuws).
 • Ton den Boon.
  Nieuwe economie. Blz. 86-87.
  (Tot 1998 komt “nieuwe economie’ niet vaker dan 20 a 30 keer voor in de kranten die in de Persdatabank zijn opgeslagen. In 1999 raakt het begrip in de mode om het in 2000 tot meer dan 2000 meldingen te brengen. Vooralsnog is het een containerbegrip (geen scherp afgebakende betekenis; de taalgebruiker kan er zelf nadere invulling aan geven). Andere onlangs genoteerde woorden: akoestische schok, Balkansyndroom, eurochipper, FSE, gekkekattenziekte, groensparen, kanjermonument, man-vrouwfirma, precessie en stads-opiumkit.)
 • Dick Smakman.
  Poldernederlands of Gooise “r”? De waardering van moderne uitspraakverschijnselen. Blz. 88-89.
  (Aan 191 mensen die meer dan gemiddeld geinteresseerd zijn in de Nederlandse taal (lid van de nieuwsgroep nl.taal op internet) is gevraagd op de schaal “kan echt niet – kan niet echt – het mag eventueel – het mag – het moet” aan te geven wat zij vinden van een aantal veranderingen in de uitspraak van het Nederlands. Tussen de eerste en tweede positie zitten: ui?au, oo?ou, ei?aai, eu?ui en ee?ei. De eerstgenoemde klankverandering wordt het meest afgewezen. Tussen de tweede en derde positie bevinden zich: ou/aau, s/z, de Gooise r en v/f. Van de de zachte (zuidelijke) g vindt men dat die eventueel wel mag. Concluderend: de uitspraak van de de Gooise r is omstreden, maar de verstemlozing van de v en de zachte g lijken een kans te maken op een plaatsje in de standaarduitspraak van het Nederlands.)
 • Leendert Plug.
  Mag et wa minde weze? Geluidswegval in het Nederlands. Blz. 90-91.
  (In informele spraak worden woorden vaak onvolledig uitgesproken, met name in onbeklemtoonde lettergrepen. Fonetici hebben met geavanceerde apparatuur ontdekt dat weggevallen geluiden sporen achterlaten. Bijvoorbeeld dat de s in [kasje] waarmee “kastje” bedoeld wordt, iets langer is dan die waarmee “kasje” bedoeld wordt. Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen die “kikker” en “pindakaas” uitspreken als [titter] en [pindataas], systematisch een andere t gebruiken voor de k dan voor de t. Kennelijk zijn spraakorgaan en oor in staat zeer subtiele klanken voort te brengen respectievelijk te verstaan.)
 • Marc van Oostendorp.
  Een taal is een taal als haar sprekers dat willen. De erkenning van het Zeeuws. Blz. 92-93.
  (Op taalkundige gronden is niet uit te maken of een bepaalde manier van spreken een taal dan wel een dialect is. Een taal is een dialect met een geweer en een dialect een taal met pech; een politieke kwestie dus. Het Fries, dat als eerste als taal gezien werd, is erkend volgens deel III van het Europees handvest. Het Nedersaksisch en het Limburgs hebben ook een erkenning verworven, maar slechts volgens deel II: dus geen subsidies en voorzieningen. Het merkwaardige is dat voor het Nedersaksisch en het Limburgs wetenschappelijke attesten zijn gevraagd en afgegeven waarin taalkundig (?) wordt aangetoond dat dat talen zijn. De toenmalige staatssecretaris had zich nooit met die attesten mogen verenigen. De Nederlandse Taalunie was trouwens tegen. Nu staan de Zeeuwen te trappelen, maar zij zijn zo verstandig niet de “wetenschappelijke” kaart te spelen maar de politieke. Dat is verstandig.)
 • Ingmar Heytze.
  Raptus. Blz. 93.
  (‘Raptus’ is een nieuwe rubriek waarin dichter Ingmar Heytze zal ingaan op alles wat met poezie te maken heeft. De centrale vraag zal daarbij zijn hoe taal kan zorgen voor “geestvervoering” (= Lat. raptus). Zingen is de voorouder van praten, en poezie is de oermoeder van proza. Zoals de mens het dier heeft verdrongen, zo heeft het proza de poezie verbannen naar een verre uithoek van de literatuur. De dichter leeft in de gedoogzone, als een bedelaar, van subsidies en dankzij een handvol welwillende uitgevers. Zijn fragiele status is het directe gevolg van de ontoereikendheid van de taal om er de (binnen)wereld mee uit te drukken, en van de wens van de dichter om dat desondanks te proberen.)
 • Riemer Reinsma.
  “Alitalia bruid van KLM”. Huwelijkskandidaten in metaforen. Blz. 94-95.
  (In het bedrijfsleven grijpt men bij berichtgeving over fusies graag naar de huwelijksmetafoor. Gewoonlijk wordt in dat proces de begeerde partij – aan wie de keuze is – de bruid genoemd: “vooralsnog draaien twee bruidegommen om een bruid en kan HBG kiezen”. Het valt op dat bedrijven en politieke partijen niet snel van zichzelf zeggen dat ze de bruid zijn: daaraan kleeft kennelijk ook zwakheid.)
 • Riemer Reinsma.
  Kostverloren. Geschiedenis op straat. Blz. 95.
  (De naam “Kostverloren” komt in tientallen plaatsen in ons land voor als straatnaam of als onderdeel daarvan, en verwees oorspronkelijk naar iets waarvan de kosten als verloren moesten worden beschouwd. Menno van Coehoorn schreef in 1685 over bepaalde verdedigingswerken: “Souden wij sodanige werken, (…) geen kostverlorens derven (= mogen) noemen? Ten zy men om het schoon gesigt der Muurwerken so veel wilde spanderen”.)
 • Marc van Oostendorp.
  Van letter naar klank. Blz. 96. Het proefschrift van …
  ( Psychologe Heike Martensen doet in haar proefschrift “How does a Word Become a /w3:d/? The Role of Sublexical Phonology in Adult Reading” (KUN) verslag van haar onderzoek maar de leesstrategie van volwassenen. Zetten ze elke letter om in de bijbehorende klank of maken ze gebruik van grotere eenheden ? Martensen liet proefpersonen op een computerscherm woorden zien die zij moesten lezen. Tot op een duizendste van een seconde nauwkeurig mat ze de tijd tussen het moment waarop het woord op het scherm verscheen en het moment waarop de proefpersoon het woord begon te lezen. Taalkundigen verdelen een lettergreep in twee delen: alles wat vooraf gaat aan de klinker heet de aanzet (“gr” in “greep”), alles wat erop volgt (eep) het ‘rijm’. Dat rijm kan weer worden verdeeld in een uitsluitend uit klinkers bestaande kern en de coda, die alleen uit medeklinkers bestaat. Nederlanders bleken vooral gebruik te maken van de kleinere eenheden, terrwijl uit eerder gehouden Engels onderzoek blijkt dat Engelsen juist naar de grotere eenheden kijken. Waarschijnlijk komt dat doordat er in het Engels een veel grotere discrepantie bestaat tussen spelling en uitspraak (“though”, “though” en “cough” rijmen niet, ondanks dezelfde groep “ough’). Een “c” kan op twee manieren worden uitgesproken, afhankelijk van de erop volgende klinker. In theorie zou het mogelijk zijn dat de Nederlanders van hun strategie (aanzet- kern-coda) afwijken als ze een “c” tegenkomen. Maar uit metingen blijkt dat dit niet het geval is. De Nederlandse lezer blijft de lettergrepen verdelen in aanzet, kern en coda.)
 • Redactie.
  Tamtam Taalberichten. Blz. 97.
  (Drie berichten: “‘Taalverdediging : extreem-rechtse werkgroep, “Duitsers willen ‘Sprachpolizei'” en “Vlaams Parlement tegen afkortingen”.)
 • Raymond No”e.
  Inzicht. Blz. 98-99. (Deze rubriek licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland. Korte bespreking van 7 boeken en een nieuwe rubriek “Website”:)
  . H.L. Cox, “Van Dale spreekwoordenboek” (derde editie, weer dikker dan de vorige doordat er nieuwe talen aan zijn toegevoegd. Naast Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn en Spaans nu ook Fries en Zuid-Afrikaans.)
  . Jelle de Vries, “Onze Nederlandse spreektaal”, oftewel de ONS, een tegenhanger van de ANS
  . Ewoud Sanders, “De taal van het jaar. Nieuwe woorden en uitdrukkingen, editie 2001”
  Jacomine Nortier, “Murks en straattaal. Vriendschap en taalgebruik onder jongeren” (De toename van het aantal buitenlandse jongeren heeft een grote invloed op het Nederlands van allochtone Fn autochtone jongeren. Zo ontstaat een nieuw soort straattaal, het “Murks”.)
  . Manita Koop, “Dat is goud. Tuinbouwtaal uit ’t Westland”
  . IVN, “Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Handelingen veertiende Colloquium Neerlandicum”
  . Rob Groeneveld, “Vaarwel gulden” (Wat gaat er na de invoering van de euro gebeuren met al de aanduidingen van geld, zoals “piek”, “heitje”, “duppie” enz.?
  . Website De rubriek “Tijdschrift” zal voortaan worden afgewisseld met de nieuwe rubriek “Website”. Diverse taalsites worden hier kort besproken:
  de frequente vragen bij de nieuwsgroep nl.taal (http://arachne.jaze.net/~reinpost/nl-taal-faq.html,
  mailinggroep Spits (http://groups.yahoo.com/group/spits),
  mailinglist Vertalers (http://groups.yahoo.com/group/vertalers),
  het beste uit de nieuwsgroep nl.taal (http://www.xs4all.nl/~onnoz/nl-taal/index.html)
  een site met verhaspelde ‘spreekmoorden en verzegdes’ (http://home.wxs.nl/~herelder/verzegden.txt).

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.28=-=
TNTL


Het TNTL-overzicht in Neder-L liep achter. Die achterstand wordt nu in een keer goed gemaakt door de publicatie van de inhoud van jaargangen 115 en 116 en van het recent verschenen eerste nummer van jaargang 117. De inhoudsopgaven van TNTL zijn overigens ook op het web te zien: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/; de hier in Neder-L gepubliceerde TNTL-overzichten zijn in licht gewijzigde vorm van die website overgenomen.

Karina van Dalen-Oskam <dalen@inl.nl> (namens TNTL)
Ben Salemans <salemans@baserv.uci.kun.nl> (namens Neder-L)
Leiden/Maastricht, 31 mei 2001.

TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 115, nummers 1-4, 1999.
ISSN 0040-7550.
Door: Karina van Dalen-Oskam.
Leiden, mei 2001.

Artikelen

 • Bonth, R. de.
  ‘Nu een woordjen van de Idea’. Blz. 143
 • Decloedt, L.
  Van Bruno Brehm tot Thomas Mann. Simon Vestdijk en de Duitstalige literatuur. Blz. 25
 • Dibbets, G.R.W.
  De Nederduitsche spraekkunst (1764) van Frans de Haes. Blz. 42
 • Fraeters, V.
  ‘Vanden leeuwe wert hi lam’. Alchemie en religie in de Middelnederlandse vertaling van Tabula chemica. Blz. 97
 • Glorie, I.
  ‘Wij hopen langs dezen weg iets bij te dragen tot verbetering van den Smaak en de Kritiek in Nederland’. De literaire kritieken van Aarnout Drost. Blz. 123
 • Gruettemeier, R.
  Bordewijk en de Nieuwe Zakelijkheid. Blz. 334
 • Harper, R.
  Het woord bij de daad voegen. Ironie in de Seghelijn van Jherusalem.
  Blz. 297
 • Hietbrink, M.
  In de schaduw van Stefan George. De Baudelaire-vertalingen van Verwey. Blz. 218
 • Hollander, A. den.
  Leidse fragmenten van een Middelnederlands Leven van Jezus. Blz. 15
 • Houtsma, J.
  De bundel Amoreuse Liedekens en zijn relatie met het Antwerps Liedboek van 1544. 236
 • Konst, J.
  Nederlands toneel 1600-1730. Het onderzoek van de laatste twintig jaar. Blz. 201
 • Korsten, F.-W.
  Waartoe hij zijn dochter slachtte. Enargeia in een modern retorische benadering van Vondels Jeptha. Blz. 315
 • Kuitert, L.
  Het Deltaplan in de literatuurgeschiedenis. Naar aanleiding van de verschijning van een nieuwe klassiekenreeks. Blz. 1
 • Schultink, H.
  Ideaal en werkelijkheid. N.a.v. Geschiedenis van de Nederlandse taal. Red. M.C. van den Toorn e.a. Blz. 250
 • Tollenaere, F. de.
  Lexicographica: mnl. ghehuust ende ghehooft (1450). Blz. 65
 • Toorn, M.C. van den.
  Om en bij de voltooiing van het WNT. Blz. 261
 • Waterschoot, W.
  Eigentijdse commentaar bij zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse gedichten. Blz. 113

Boekbeoordelingen

 • <Door: J. Jansen, blz. 75:> Abrahamse, W. Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644). Amsterdam, 1997.
 • <Door: J. Noordegraaf, R.D. Snel Trampus, R. Leclercq, R. Vismans, blz. 158:> Algemene Nederlandse spraakkunst. Red. W. Haeseryn e.a. Groningen, 1997.
 • <Door: F. Brandsma, blz. 276:> Anrooij, W. van. Helden van Weleer. De Negen Besten in de Nederlanden. Amsterdam, 1997.
 • <Door: C. Portielje, blz. 368:> Bonth, R.J.G. de. ‘De Aristarch van ’t Y’. De ‘grammatica’ uit Balthazar Huydecopers Proeve van taal- en dichtkunde (1730). Maastricht, 1998.
 • <Door: E.Huizinga, blz. 166:> Braekman, W.L. Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied. Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde 16de eeuw. Gent, 1997.
 • <Door: M. Hunziker, blz. 69:> Dekker, R. Lachen in de Gouden Eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor. Amsterdam, 1997.
 • <Door: M. Klein, blz. 268:> Duinhoven, A.M. Middelnederlandse syntaxis, synchroon en diachroon. Leiden, 1988-1997. Dl. II. De werkwoordsgroep. Groningen, 1997.
 • <Door: L. van Gemert, blz. 270:> Grensverleggend literatuuronderwijs. Literaire en kunstzinnige vorming in de tweede fase. Red. D. Schram en C. Geljon. Zutphen, 1998.
 • <Door: J.J.V.M. de Vet, blz. 286:> Hanou, A.J. Onder de acacia. Studies over de Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges v’o’or 1830. Leiden, 1997.
 • <Door: J. Konst, blz. 174:> Heinsius, D. Auriacus, sive Libertas saucia (1602). Ed. J. Bloemendal. Voorthuizen, 1997.
 • <Door: A. Schippers, blz. 279:> Hogenelst, D. Sproken en sprekers. Inleiding op een repertorium van de Middelnederlandse sproke. Amsterdam, 1997.
 • <Door: A.C.G. Fleurkens, blz. 177:> Hooft, P.C. Granida. Spel. Ed. L. van Gemert en L.P.Grijp. Amsterdam, 1998.
 • <Door: J. Koppenol, blz. 283:> Huygens, C. Trijntje Cornelis. Een volkse komedie uit de Gouden Eeuw. Vert. P. Verhuyck; ed. H. Hermkens. Amsterdam, 1997.
 • <Door: O. Lie, blz. 171:> Huizinga, E. Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Oesterreichische Nationalbibliothek, 2818. Hilversum, 1997.
 • <Door: M. Hogenbirk, blz. 272:> Janssens, J.D. Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen. Amsterdam, 1998.
 • <Door: Chr. Dohmen, blz. 81:> Johannes, G.J. De lof der aalbessen. Over (Noord-)Nederlandse literatuurtheorie, literatuur en de consequenties van kleinschaligheid 1770-1830. ‘s-Gravenhage, 1997.
 • <Door: B. Besamusca, blz. 274:> Karel ende Elegast. Vert. K. Eykman; ed. A.M. Duinhoven. Amsterdam, 1998.
 • <Door: B. Besamusca, blz. 274:> Karel ende Elegast. Samenst. H. Slings. Amsterdam, 1997. – <Door: A.C.G. Fleurkens, blz. 377:> Koppenol, J.M. Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout. Hilversum, 1998.
 • <Door: L. van Gemert, blz. 270:> Kraaijeveld, R., en G. van der Meulen. Laagland. Literatuur Nederlands voor de tweede fase. Zutphen, 1998.
 • <Door: A.J. Gelderblom, blz. 285:> Krol, E. De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poezie van 1800 tot 1840. Hilversum, 1997.
 • <Door: F. Ruiter, blz. 179:> Laan, N. Het belang van smaak. Twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis. Amsterdam, 1997.
 • <Door: Chr. Dohmen, blz. 79:> Mateboer, J. Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1701-1800. Nieuwkoop, 1996.
 • <Door: E. Verbaan, blz. 71:> Meijer Drees, M.: Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650. ‘s-Gravenhage, 1997.
 • <Door: W. Scheepsma, blz. 374:> Meister Eckhart und der Laie. Ein antihierarchischer Dialog des 14. Jahrhunderts aus den Niederlanden. Ed. F.J. Schweitzer. Berlin, 1997.
 • <Door: L. Jensen, blz. 379:> Oosterholt, J.T.W. De ware dichter. De vaderlandse poeticale discussie in de periode 1775-1825. Assen, 1998.
 • <Door: L. Custers, blz. 182:> Prick, H.G.M. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Amsterdam, 1997.
 • <Door: P. Wackers, blz. 67:> Ramakers, B.A.M.: Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd. Amsterdam, 1996.
 • <Door: M. Elias, blz. 371:> Sterkenburg, P.G.J. van. Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustatie. ‘s-Gravenhage, 1997.
 • <Door: J. Muyres,. blz. 78:> Vos, A. de: Gezelles ‘Gouden eeuw’. De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur in het werk van Guido Gezelle. Leuven, 1997.
 • <Door: A. Leerintveld, blz. 281:> Vries, W.B. de. Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710). Hilversum, 1998.

Interdisciplinair

 • Bloemendal, J. [over A. Grafton, A. Commerce with the classics.
  Ancient books and Renaissance readers. Ann Arbor [Mich.], 1997]. Blz. 364
 • Hanou, A.J. Subliem? Romantisch? [over J. van der Thuesen. Het
  verlangen naar huivering. Amsterdam, 1997]. Blz. 356
 • <Door: W. Huesken, blz. 185:> Nederlands kunsthistorisch jaarboek 47: ‘Pieter Bruegel’. Zwolle, 1996.
 • <Door: M.-Th. Leuker, blz. 188:> Pol, L. van de. Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam, 1996.

Signalementen

 • <Door: L. van Gemert, blz. 385:> Het ‘Album J. Rotarii’. Teksten van de hand van Johan Radermacher de Ouden (1538-1617). Ed. C.A. Binnerts-Kluyver, K. Bostoen [et al.]. Hilversum, 1999.
 • <Door: G.R.W. Dibbets, blz. 289:> Bakker, N. Gezelles Woordentas. Leiden, 1998.
 • <Door: B. Besamusca, blz. 88:> Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. Vert. [uit het Middelnederlands] door W. Wilmink. Met een inl. en een teksted. door Th. Meder. Amsterdam, 1995.
 • <Door: K. Dekker, blz. 83:> Bree, C. van. Een oud onderwerp opnieuw bekeken. Het ingweoons. Leiden, 1997.
 • <Door: A. de Vries, blz. 92:> Het dagboek van Otto van Eck (1791-1797). Uitg. door A. Baggerman en R. Dekker, met medew. van J. Blaak. Hilversum, 1998.
 • <Door: B. Besamusca, blz. 384:> Cuijpers, P.M.H. Teksten als koopwaar. Vroege drukkers verkennen de markt. Een kwantitatieve analyse van de productie van Nederlandstalige boeken (tot circa 1550) en de ‘lezershulp’ in de seculiere prozateksten = the development of the main presentation characteristic of early secular books in the Dutch language, printed in the Low Countries before 1550. Nieuwkoop, 1998.
 • <Door: A.Th. Bouwman, blz. 87:> Deschamps, J. [en] H. Mulder:> Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie. Eerste aflevering. Brussel, 1998.
 • <Door: P.G. de Bruijn, blz. 93:> D’Haen, Chr. Het schrijverke. Gent, 1997.
 • <Door: L. van de Zande, blz. 193:> Eene bedenkelijke nieuwigheid. Twee eeuwen neerlandistiek. Onder red. van J.W. de Vries. Hilversum, 1997.
 • <Door: Chr. Dohmen, blz. 196:> Effen, J. van. De Hollandsche Spectator, 8 februari 1732-23 mei 1732. Aflevering 31 t/m 60. Opnieuw uitg. met inl. en samenvatting door E. Groenenboom-Draai. Leiden, 1998.
 • <Door: Chr. Dohmen, blz. 196:> Effen, J. van. De Hollandsche Spectator. Aflevering 106-150. Ed. S. Gabri”els. Leiden, 1998.
 • <Door: A.S. de Haas, blz. 385:> Emblem books in Leiden. A catalogue of the Collection of Leiden University Library, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde and Bibliotheca Thysiana. Onder red. van A.S.Q. Visser, P.G. Hoftijzer, B. Westerweel. Leiden, 1999.
 • <Door: L. van Gemert, blz. 91:> Ens, C. Princeps Auriacus. Sive Libertas defensa (1599) = De prins van Oranje of de verdediging van de Vrijheid. Uitgeg., vert. en ingel. door J. Bloemendal en J.W. Steenbeek. Voorthuizen, 1998.
 • <Door: A.Th. Bouwman, blz. 291:> Goossens, J. Reynke, Reynaert und das europaeische Tierepos. Gesammelte Aufsaetze. Muenster [etc.], 1998.
 • <Door: M. Goud, blz. 387:> Halsema, J.D.F. van. Dit eene brein. Opstellen over werk en dichterschap van J.H. Leopold. Groningen, 1999.
 • <Door: A. de Jeu, blz. 195:> Hoftijzer, P. Pieter van der Aa (1659-1733). Leids uitgever en boekverkoper. Hilversum, 1998.
 • <Door: M. Klein, blz. 383:> In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen. Samenst.: H. Foppe. Den Haag, 1998.
 • <Door: M. Goud, blz. 294:> In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries. Red. B. Slijper. Groningen, 1999.
 • <Door: C. Strijbosch, blz. 112:> Jacob van Maerlant. Samengesteld door I. Biesheuvel en F. van Oostrom. Amsterdam, 1999.
 • <Door: P. Wackers, blz. 383:> Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie. Onder red. van B. Besamusca. Hilversum, 1999.
 • <Door: L. van de Zande, blz. 193:> Joosten, J. Lijnen en breuken. Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut Nederlands. Nijmegen, 1998.
 • <Door: T. Schoonheim, blz. 290:> Kempeneers, P. Toponymie van Waanrode. Tongeren, 1997.
 • <Door: R. van Stipriaan, blz. 389:> Klassieke literatuur. Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers. Met medew. van J. Fontijn, A. Hanou e.a. geproduceerd door ab_c Media Utrecht. Utrecht, 1999.
 • <Door: M. Rem, blz. 85:> Landrecht der Vriesne. Tekstuitgave en commentaar. Onder red. van Ph.H. Breuker. Leeuwarden, 1996.
 • <Door: J. Schuffel, blz. 195:> Een lezer aan het woord. Studies van L. Strengholt over zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde. Onder red. van H. Duits.
 • <Door: B. Besamusca, blz. 88:> Mariken van Nieumeghen & Elckerlyc. Zonde, hoop en verlossing in de late middeleeuwen. Vert. [uit het Middelnederlands] door W. Wilmink. Met een inl. en een teksted. door B. Ramakers. Amsterdam: 1998.
 • <Door: L. Jensen, blz. 198:> Paape, G. De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn, en zo als zij weezen kan. Of revolutionaire droom in 1798. Wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998. Bezorgd door P. Altena, met medew. van M. Oostindie. Nijmegen, 1998.
 • <Door: T. Schoonheim, blz. 289:> Passen, R. van. Toponymie van Waarloos. Tongeren, 1997.
 • <Door: C. Strijbosch, blz. 112:> Reinaert de vos. Samengest. door H. Slings. Amsterdam, 1999.
 • <Door: H. Heestermans, blz. 382:> ‘Reizen in den geest’. De boekenwereld van Guido Gezelle. Samenstelling L. Vandamme; teksten: E. Depuydt [e.a.]. Brugge, 1999.
 • <Door: B. Besamusca, blz. 90:> Die salighe ende schoone hystorie vanden strijde des lants van Spaengi”en. Een Middelnederlandse vertaling van de ‘Kroniek van Pseudo-Turpijn’ in ‘Die alder excellenste cronyke van Brabant’ (Antwerpen, Roland vanden Dorpe, 1498). Teksteditie bez. door J. Tigelaar. Groningen, 1997.
 • <Door: M. de Jong, blz. 90:> Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden. Zestiende-eeuws rederijkersstuk van Jan Tomisz. Hertaald en van een inl. voorz. door H. van Iperen. Muenster, Amsterdam, 1998.
 • <Door: A. de Jeu, blz. 293:> Verbeeck, H. Memoriaal ofte mijn levensreijsinghe. Uitg. verz. door J. Blaak. Hilversum, 1999.
 • <Door: N. Moser, blz. 292:> Verberckmoes, J. Schertsen, schimpen en schateren. Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw. Nijmegen, 1998.
 • <Door: B.P.M. Dongelmans, blz. 86:> Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1798-1998 [Red. M. van Delft]. Zwolle, 1998.
 • <Door: H. Heestermans, blz. 382:> Vries, J. de, F. de Tollenaere; met medew. van A.J. Persijn. Etymologisch woordenboek. Herz. en aangevuld door F. de Tollenaere. Utrecht, 1997.
 • <Door: J. Posthumus, blz. 84:> Wouden, T. van der. Verboden op het werk te komen. Klein woordenboek van Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden. Enschede, 1998.

Ontvangen boeken. Blz. 95, 199, 295, 391

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.29=-=
TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 116, nummers 1-4, 2000.
ISSN 0040-7550.
Door: Karina van Dalen-Oskam.
Leiden, mei 2001.

Artikelen

 • Anrooij, W. van.
  Liederen over de moord op Floris V (1296). Op weg naar een nieuwe editie. Blz. 49
 • Anrooij, W. van en E. Ruijsendaal.
  Honderdvijftien delen Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde (1881-1999). Blz. 295
 • Anrooij, W. van, J. Heijdra en E. Ruijsendaal.
  Bijlage, (alleen op de TNTL-website http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl) Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde: alfabetische lijst van redactieleden en periodes van het redacteurschap.
 • Braekman, W.L.
  Fragment van een nieuw handschrift van Maerlants Istory van Troyen. Blz. 228
 • Custers, L.
  ‘De rampzalige artikels in de N.G.’ Alphons Diepenbrock en de Nieuwe Gids. Blz. 238
 • Duinhoven, A.M.
  Samentrekking zonder deletie. De structuur van samengetrokken woordgroepen. Blz. 23
 • Eekelen, R. van.
  Vos huut en menschen luut. Het beeld van Roges in de Roman van Walewein. Blz. 132
 • Goud, M.
  ‘Den dichter met den ver-starenden blik’. Over P.C. Boutens’ ‘Sterren. Voor J.Th. Toorop’ (1917). Blz. 97
 • Jansen J.
  Onderwijs in de Tooneel-Poezije. Een ongepubliceerde poetica van Ludolph Smids 193
 • Konst, J.
  De motivatie van het offer van Ifis. Een reactie op de Jeptha-interpretatie van F.-W. Korsten. Blz. 153
 • Korsten, F.-W.
  Een reactie op ‘De motivatie van het offer van Ifis’ van Jan Konst 168
 • Leuvensteijn, A. van.
  Aanspreekvormen in de Sara Burgerhart. Een inventarisatie. Blz. 121
 • Tollenaere, F. de.
  Etymologica. Cynisch, Garnaal, Parlevinker. Blz. 211
 • Vugt, Y. van, en J. Waszink.
  Politiek in Hoofts Baeto. De middenweg als uitweg? Blz. 2

Interdisciplinair

 • <Door: J. Oosterholt, blz. 172:> Brouwer, E.J. Archeologie van een houding. Nederlandse identiteit in de Friesche volksalmanak 1836-1899.
 • <Door: L. van Gemert, blz. 368:> Jongste, J. de, J. Roding en B. Thijs (Red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd.

Boekbeoordelingen

 • <Door: M. Meuwese, blz. 76:> Biemans, J.A.A.M. Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten. Leuven, 1997.
 • <Door: S. Oppenhuis de Jong, blz. 273:> Cd-rom Middelnederlands. Woordenboek en teksten.
 • <Door: G.-J. Johannes, blz. 83:> Eijnatten, J. van. Hogere sferen. De ideeenwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831). Hilversum, 1998.
 • <Door: T. Harmsen, blz. 180:> Haas, A. de. De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772. Hilversum, 1998.
 • <Door: V. Fraeters, blz. 73:> Hadewijch. Das Buch der Visionen. Ed. G. Hofmann. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1998.
 • <Door: S. Post, blz. 281:> Het hart naar boven. Religieuze poezie uit de zeventiende eeuw. Ed. T. van Strien en E. Stronks.
 • <Door: R. blz. Tempelaars,277:> Heide, D. van der. Groot schimpnamenboek van Nederland.
 • <Door: J. Joosten, blz. 374:> Heynders, O. Langzaam leren lezen. Paul Rodenko en de poezie.
 • <Door: G. Booij, blz. 272:> Huening, M. Woordensmederij. De geschiedenis van het suffix -erij.
 • <Door: E. Francken, blz. 287:> Jonckheere, W. Van Mafeking tot Robbeneiland. Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur 1896-1996.
 • <Door: I. Glorie, blz. 84:> Kalmthout, A.B.G.M. Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hilversum, 1998.
 • <Door: E.F.M. Peters, blz. 78:> Keblusek, M. Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. Hilversum, 1997.
 • <Door: H. Brinkman, blz. 371:> Kinable, D.C.J. Facetten van Boendale. Literair-historische verkenningen van Jans Teesteye en de Lekenspiegel.
 • <Door: G.-J. Johannes, blz. 282:> Kruif, J. de. Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw.
 • <Door: L. Wesseling, blz. 86:> Linders, J. Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap. Amsterdam, 1999.
 • <Door: F. Ruiter, blz. 284:> Maas, L.H.: Pro patria. Werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923
 • <Door: D. Sturkenboom, blz. 80:> Meijer, A. The pure language of the heart. Sentimentalism in the Netherlands 1775-1800. Amsterdam, 1998.
 • <Door: A. Maljaars, blz. 279:> Nationale hymnen. Het Wilhelmus en zijn buren. Red. L.P. Grijp
 • <Door: B. Besamusca, blz. 373:> Prins, J.C. (Transl., Introd.). Medieval Dutch drama. Four secular plays and four farces from the Van Hulthem manuscript.
 • <Door: J.A. van Leuvensteijn, blz. 71:> Ruijsendaal, E. Alkmaar binnen de veste. Straatnamen in historisch perspectief. Amsterdam, 1998.
 • <Door: P.J. Verkruijsse, blz. 175:> Salman, J. Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar. Zutphen, 1999
 • <Door: J. van Aelst, blz. 174:> Stooker, K. & T.J. Verbeij. Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Leuven, 1997.
 • <Door: S. van Stek, blz. 275:> Vanhoutte, E & D. van Hulle. Editiewetenschap <- in de praktijk ->.
 • <Door: J.A. van Leuvensteijn, blz. 72:> Vervoegde voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994. Red. E. Hoekstra en C. Smits. Amsterdam, 1997.

Signalementen

 • <Door: S. Bakker, blz. 382:> Berg, W. van den. Een bedachtzame beeldenstorm; K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, G.F.H. Raat (Red.). De as van de Romantiek; W. van den Berg. Over literatuur.
 • <Door: B. Besamusca, blz. 89:> Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Wuerttembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2 22. Ed. H. Brinkman en J. Schenkel. Hilversum, 1997.
 • <Door: W. Spooren, blz. 378:> Craps, G. Structuur en textuur. Thema en cohesie in Nederlandse expositorische teksten.
 • <Door: M. Beli”en, blz. 93:> Eerste Amsterdams colloquium Nederlandse taalkunde. Lezingen gehouden op 10 en 11 december 1997. Red. W.G. Klooster e.a. Amsterdam, 1998.
 • <Door: C. Dohmen, blz. 188:> Effen, Justus van, De Hollandsche Spectator, 26 mei 1732 – 27 oktober 1732 (aflevering 61-105). Red. W.R.D. van Oostrum. Leiden, 1999 en Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, 7 april 1733 – 7 september 1733 (aflevering 151-195). Red. M. de Niet. Leiden, 1999.
 • <Door: L. van Gemert, blz. 289:> Erycius Puteanus, Sedigh leven, daghelycks broodt (1636). Red. H. Dehennin.
 • <Door: L. Jensen, blz. 91:> Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher. Een bloemlezing. Ed. R. Schenkeveld-van der Dussen en A. de Jeu. Amsterdam, 1999.
 • <Door: K. van Dalen-Oskam, blz. 182:> Het Haagse handschrift van heraut Beyeren : Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37. Ed. J. Verbij-Schillings. Hilversum, 1999.
 • <Door: O. Praamstra, blz. 190:> ‘Hoe zal het met mij afloopen’. Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater. Red. H. Eijssens. Hilversum, 1998.
 • <Door: J. Nortier, blz. 182:> Honderd jaar stadstaal. Red. J. Kruijsen en N. van der Sijs. Amsterdam [etc.], 1999.
 • <Door: J. Joosten, blz. 385:> Ibsch, E., A. Kunne, C. Pumplun (Red.). De literaire dood.
 • <Door: M. van Hattum, blz. 384:> Johannes, G.J. (Red.). Isaac da Costa. Dwaasheid, ijdelheid, verdoemenis! Een keuze uit het werk.
 • <Door: J. Noordegraaf, blz. 377:> Kremer, L., und S. Leys (Hrsg.). ‘… die ihnen so liebe hollaendische Sprache’. Zur Geschichte des Niederlaendischen im Westmuensterland und in der Grafschaft Bentheim.
 • <Door: A.J. Gelderblom, blz. 381:> Krol, E. (Samenst.). Huiselijke poezie.
 • <Door: B. Duijvestijn, blz. 89:> Kulturnachbarschaft. Deutsch-Niederlaendisches Werkstattgespraech zur Mediaevistik. Red. U. Kuesters e.a. Essen, 1997.
 • <Door: L. van Gemert, blz. 290:> Langvik-Johannessen, K. Livinus Verkruyssen en zijn toneeldichters. Speurtocht in het domein van het 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse theater.
 • <Door: J. van Waterschoot, blz. 191:> Maas, N., Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli). Nijmegen, 2000.
 • <Door: E. Ruijsendaal, blz. 91:> J. Noordegraaf, Voorlopig verleden. Taalkundige plaatsbepalingen, 1797 – 1960. Muenster, 1997.
 • <Door: S. Post, blz. 185:> Oog in oog met 17e-eeuwers. Gesprekken met protestantse dichters, schilders en musici. Red. E. de Bruijn. Zoetermeer, 1999.
 • <Door: G.J. Johannes, blz. 186:> Paape, Gerrit, Vrolijke caracterschetsen & De knorrepot en de menschenvriend. Ed. P. Altena. Nijmegen, 1999.
 • <Door: A. de Jeu, blz. 188:> Paape, G. en M. van Schie, Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, geschikt naar de vatbaarheid der jeugd. Negentien gedichten uit een verdwenen boekje. Red. A. de Vries. Amsterdam, 1999.
 • <Door: R. Zemel, blz. 182:> Pade crom ende menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw. Red. H. van Dijk en P. Wackers. Hilversum, 1999.
 • <Door: J. van Dongen, blz. 380:> Reynaert, J. Laet ons voort vroylijc maken zanc. Opstellen over de lyriek in het Gruuthuse-handschrift.
 • <Door: S. Veld, blz. 185:> Spies, M., Rhetoric, rhetoricians and poets. Studies in Renaissance poetry and poetics. Red. H. Duits en T. van Strien. Amsterdam, 1999 en Een wandeling door het vak. Opstellen voor Marijke Spies. Red. H. Duits en T. van Strien. Amsterdam, 1999.
 • <Door: S. Bogaart, blz. 379:> Schippers, A. (Samenst.). De kikker die zichzelf opblies en andere Middelnederlandse fabels.
 • <Door: A. de Jeu, 382 blz. :> Smits-Veldt, M.B., en M.S. Bakker (Samenst.). In een web van vriendschap. Brieven van Nederlandse vrouwen uit de zeventiende eeuw.
 • <Door: S. Veld, blz. 187:> “Typisch Nederlands”. De Nederlandse identiteit in de letterkunde. Red. K. Enenkel, S. Onderdelinden, P.J. Smith. Voorthuizen, 1999.
 • <Door: J. Kardux, blz. 189:> Vos van Steenwijk, C. de, Een grand tour naar de nieuwe republiek. Journaal van een reis door Amerika, 1783-1784. Red. W. te Brake m.m.v. J. Blaak en K.M. Grant. Hilversum, 1999.
 • <Door: K. van Dalen-Oskam, blz. 379:> Vries, J.W. de. Niet alleen voor paarden. Nederlands, de groei van de standaardtaal, de positie in Europa en de wereld, recente veranderingen.

Ontvangen boeken. Blz. 95, 192, 291, 387

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.30=-=
TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 117, nummer 1, 2001.
ISSN 0040-7550.
Door: Karina van Dalen-Oskam.
Leiden, mei 2001.

Gender en literatuurgeschiedschrijving

 • Boven, E. van, D. van der Poel, T. Streng.
  Gender en literatuurgeschiedschrijving: een serie artikelen. Blz. 1

Artikelen

 • Joldersma, H.
  Writing Late-Medieval Women and Song into Literary History. Blz. 5
 • Streng, T.
  ‘Die in hun jeugd gedroomd hebben…’ Mannelijkheid en dichterschap in de negentiende eeuw. Blz. 27

Overige artikelen

 • Bree, C. van.
  De morfologie van het Stadsfries (I). Blz. 41
 • Bruijn, P. de.
  ‘De eerste brug volgens het nieuwe systeem’ oftewel: een nieuwe evolutie in de editiewetenschap? Naar aanleiding van de ‘elektronisch-kritische editie’ van Stijn Streuvels’ De teleurgang van den Waterhoek. Blz. 59

Boekbeoordelingen en signalementen
(Onderstaande boekbeoordelingen zijn ook integraal op het web te lezen. Er is een pdf-bestand van gemaakt: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/117/boekbeoordelingen.pdf)

Boekbeoordelingen

 • <Door: A. Foolen, blz. 73:> A. Welschen. Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het Nederlands.
 • <Door: E. Elffers, blz. 77:> J.A. Pardoen, Interpretatiestructuur. Een onderzoek naar de relatie tussen woordvolgorde en zinsbetekenis in het Nederlands.
 • <Door: T. van Strien, blz. 83:> G.A. Bredero’s ‘Moortje’ en ‘Spaanschen Brabander’. Bezorgd door E.K. Grootes.
 • <Door: F.C. van Boheemen en Th.C.J. van der Heijden, 85 blz. :> Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700 (incl. Docentenhandleiding). Samengesteld door M. Barend-van Haeften e.a.
 • <Door: A. de Haas, blz. 86:> W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782). Ambitieus, vrijmoedig en gevat.

Signalementen

 • <Door: S. Bogaart, blz. 91:> Gerritsen, W.P. Wat doen de buren? De medioneerlandistiek en de bestudering van middeleeuwse literatuur in het buitenland; Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat Red. B. Besamusca, F. Brandsma en D. van der Poel.
 • <Door: J. Tigelaar, blz. 92:> Stroobants, A., en I. Spijker. Een paard uit de duizend. Het Ros Beiaard in woord en beeld.
 • <Door: Y. Rodr’iguez P’erez, blz. 92:> David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609. De avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ed. R. Kuiper, Inl. R. Dekker en R. Kuiper.
 • <Door: L. Kuitert, 93 blz. 90:> Schepper, M., en L. Fonteyne. Gezelle beschreven 1899-1999: selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie; Gezelliana: kroniek van de Gezellestudie 1998-1999.

Ontvangen boeken. Blz. 94

Rectificatie. Blz. 96

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.31=-=
TIJDSCHRIFT VOOR TAALBEHEERSING, jaargang 23, nummer 1, maart 2000.
ISSN 1384-5853.
Door: Louise Cornelis <lhcornelis@cs.com>, Amsterdam.
Amsterdam, 8 mei 2001.

 • Ted Sanders.
  Structuursignalen in informerende teksten. Over leesonderzoek en tekstadviezen. Blz. 1-21.
 • Susanne Gerritsen.
  De analyse van verzwegen argumenten. Een bespreking van recent onderzoek. Blz. 22-40.
 • Michael Steehouder.
  Achter de knoppen. Over technische communicatie en communicerende technici. Blz. 41-48.
  (Dit is een verkorte versie van de oratie van prof. Steehouder aan de Universiteit Twente, op 14 december 2000.)
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door: Paul Gillaerts, op blz. 49-55:> Catherine Nickerson. Playing the corporate language game. An investigation of the genres and discourse strategies in English used by Dutch writers working in multinational corporations. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 2000. Proefschrift.
  . <Door: Willem van Belle, op blz. 55-59:> Luuk Lagerwerf. Causal connectives have presuppositions. Effects on coherence and discourse structure. Den Haag: Holland Academic Graphics, 1998. Proefschrift KUB.
 • Signaleringen. Blz. 60-73.
  (Van ‘Pleitwijzer’, ‘Gewoon blijven ademen’, ‘Rondneuzen in woorden’, ‘Voer voor alfabeten’, ‘Schrijven voor (multi)media’, ‘De dikke Driek’, ‘Komkom, tuuttuut, hoho’, ‘Wat woorden weten’, ‘Schrijfstandaard’ en ‘Nu nog smeuiger’.)
 • Uit de tijdschriften. Blz. 74-80.
 • Nieuws uit het vakgebied. Blz. 81.
  (Met oraties, promoties en congressen.)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.32=-=
VAKTAAL, jaargang 13, nummer 3/4, 2000.
ISSN 0921-5867.
Door: Guido Leerdam.
Amsterdam, 23 mei 2001.

Thema: “De neerlandicus en de hoogconjunctuur”, naar aanleiding van het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Wim Klooster als voorzitter van de LVVN op 7 oktober 2000.

 • Willem van Raaijen.
  Over diploma’s en bezieling. Een hommage aan Wim Klooster. Blz. 1-4.
  (Terugblik op de studie Nederlands aan het Instituut voor Neerlandistiek UvA, vooral op de blijvende invloed van de colleges taalkundige tekstinterpretatie en op de rol van de docent daarin.)
 • Mark de Vries.
  Demotie en promotie. Arbeidsperspectieven in de wetenschap en de positie van promovendi. Blz. 5-8.
  (De arbeidsmarktpositie van bursalen en promovendi aan een nadere kwantitatieve en kwalitatieve analyse onderworpen.)
 • Thijs Pollmann.
  De arbeidsmarkt voor neerlandici na vijftien jaar. Blz. 9-10.
  (Het afscheid van de eerste voorzitter van de LVVN wordt aangegrepen voor een vergelijking tussen de werkgelegenheidsvooruitzichten voor letterenafgestudeerden – i.h.b. neerlandici – in 1986 en 2000.)
 • Kees van Dijk.
  Het aio-schap als de sfinx van Thebe. Blz. 10-11.
  (Beschouwing over het onderzoek, de arbeidsstructuur van het aio-schap in het algemeen en het aio-schap bij de leerstoelgroep Nederlandse taalkunde UvA in het bijzonder in de periode 1992-1996.)
 • Brian Dommisse.
  Van computational linguistics naar multilingual publishing. Blz. 12-13.
  (Over de voortgang binnen de verschillende alfa-informaticadisciplines en de link met moderne taalkunde.)
 • Peter Grondman.
  Niet wat, maar d’at. Blz. 14.
  (Over de toepasbaarheid van theoretische, in de studie opgedane modellen in het dagelijks leven van een journalist, communicatiespecialist en bladenmaker.)
 • Over de auteurs. Blz. 15.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.33=-=
VOOYS, Tijdschrift voor Letteren, jaargang 19, nummer 1, april 2001.
NLG 8,75 bij de betere boekhandel, jaarabonnement NLG 25,-
ISSN 0921-3961.
Door: Marloes van Beersum.
Utrecht, 28 mei 2001.

 • Christiaan Janssen.
  Vrienden van Het Duitsche Boek. Receptie van de Duitse letterkunde in Nederland 1930-1944 aan de hand van Het Duitsche Boek en De Weegschaal. Blz. 4-13.
  (Een Nederlands tijdschrift over Duitse literatuur, en dat in de jaren dertig. Het lijkt een witz, maar het bestond echt. En toen het ene failliet ging, kwam er een ander. De redacteuren van beide tijdschriften probeerden zo objectief mogelijk de literatuur van het buurland te benaderen, maar dat was niet altijd zonder problemen. Christiaan Janssen laat in zijn artikel zien hoe moeilijk het is om de balans te vinden tussen goed en fout.)
 • Olga Coolen.
  Niet voor de kinderkamer bedoeld. Het glossy tijdschrift Randstad en de jaren zestig. Blz. 14-23.
  (De eerste oplage was vijfduizend exemplaren en een deel kostte NLG 4,50. Het had het formaat van een paperback en was excentriek vormgegeven. Uitgever was De Bezige Bij en de redactie werd gevoerd door niemand minder dan Hugo Claus, Harry Mulisch, Simon Vinkenoog en Ivo Michiels: het tijdschrift Randstad. Wat was dat voor een blad dat de ondertitel ‘driemaandelijks tijdschrift’ droeg en dat maar twaalf keer verscheen in negen jaar tijd? Welke plaats nam Randstad in onder de roemruchte sociale woelingen van de jaren zestig? Was het een conventioneel of juist onconventioneel tijdschrift, het periodiek waarover Het Vrije Volk in 1962 zei: “het modernste en modieuste tijdschrift van ons taalgebied, aantrekkelijk uitgegeven, boeiend en lichtelijk sensationeel van inhoud” en waarover een ander schreef: “Niet voor de kinderkamer bedoeld, al is alles niet even volwassen”?)
 • Sander Bax.
  Een postmodern revisor? De relatie tussen het Revisor-proza en het postmodernisme. Blz. 24-33.
  (Het proza van de auteurs van het tijdschrift De revisor kreeg in 1977 van Jan Brokken het negatieve etiket ‘academisme’ opgeplakt. Vrij vertaald: ‘intellectuele moeilijkdoenerij’. Een etiket dat nog altijd hardnekkig aan het tijdschrift kleeft. Sander Bax laat in zijn artikel zien dat de verhaaltechnieken en vormexperimenten geen proeven van loze cerebraliteit inhielden, maar een adequate manier om vorm te geven aan de specifieke problemen en twijfels van de postmoderne tijd.)
 • Gert den Toom.
  Column. De schijndood van het tijdschrift. Blz. 34-37
  (In zijn column analyseert Gert den Toom de toestand van het Nederlandse literaire tijdschrift. Is het einde in zicht of is gaat het tijdschrift een nieuwe roemrijke toekomst tegemoet?)
 • Harold Konickx.
  Voorzienigheidje spelen. De Scylla en Charibdis van het Couperus-bewerken. Blz. 38-42.
  (Een alcoholist als vader, een hysterische moeder, een zelfmoordenaar in de familie – er zit genoeg drama in de roman Eline Vere van Louis Couperus. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat deze roman twee keer voor het toneel is bewerkt. Dat dat bewerken niet zonder problemen is, laat Harold Konickx zien in zijn artikel. Hierin laat hij twee Elines voor het voetlicht treden, twee heel verschillende femmes fragiles.)
 • Fedor Hagenaar en Anna Rademakers.
  Nooit aap geweest. Interview met Moses Isegawa. Blz. 43-47.
  (Het thema van de afgelopen boekenweek: Het land van herkomst; schrijven tussen twee culturen. Een onderwerp dat de auteur Moses Isegawa, gezien zijn Oegandese achtergrond, op het lijf lijkt geschreven. In 1998 verscheen zijn debuut Abessijnse kronieken. Een jaar later kwam zijn tweede boek uit, Slangenkuil, en binnenkort verschijnt Twee chimpansees, zijn derde boek. Een ‘boekenweekboekje’ zoals hij het zelf noemt, want hij schreef dit in opdracht van zijn uitgever, over zijn persoonlijke ervaringen met twee culturen. Isegawa over pratende apen, dode vrienden en Jackie Collins; een verteller aan het woord.)
 • Egil T”ornqvist.
  De ongespeelde Strindberg. Blz. 48-53.
  (August Strindberg werd als toneelschrijver door Eugene O’Neill als een van de “great modern ones” bestempeld, “the precursor of all modernity in our present theatre”. Zijn toneelstukken worden tegenwoordig echter niet of nauwelijks meer opgevoerd. Egil T”ornqvist onderzoekt in zijn bijdrage het hoe en waarom hiervan en betoogt dat Strindbergs stukken nog altijd actueel en levensvatbaar zijn.’)
 • Gert den Toom.
  Moord door onverschilligheid. Over de actuele waarde van een brief van Hermann Broch. Blz. 54-58.
  (Hermann Broch heeft zijn leven gewijd aan het schrijven van brieven. Brieven waarin hij de tijd waarin hij leefde aan een kritische analyse onderwierp. Maar niet alleen toen ze geschreven werden hadden zijn brieven waarde, Gert den Toom laat zien dat Broch ook iets heeft te zeggen over de tijd nu.)
 • Ingmar Heytze.
  Living on a poem. Blz. 59-60.
  (Dichten dichters om begrepen te worden, bestaan podiumdichters en is moeilijke poezie altijd beter? Ingmar Heytze neemt de handschoen op tegen Ilja Leonard Pfeijffer.)
 • Jan Don.
  Recensie op blz. 61-64. van Steven Pinker, ‘Words and rules’. Basic Books (New York) 1999. 348 blz., NLG 37,95.
(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0105.34=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| de Achttiende Eeuw:   Rudy Beernink <R.Beernink@slo.nl>       |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gezelliana:       Piet Couttenier <Piet.Couttenier@ufsia.ac.be> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Lust & Gratie:      Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Millennium:       ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <marja.geesink@pica.nl>     |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@LET.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam <dalen@inl.nl>     |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Marloes van Beersum              |
|                   <m.p.vanbeersum@students.let.uu.nl> |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0105.c --------------------------*