Neder-L, no. 9812.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9812.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:BJP Salemans
Date:Thu, 31 Dec 1998 02:39:47 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9812.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9812.31: Literatuur, jrg. 15, no. 6, november/december 1998  |
| (2) Tyd: 9812.32: Nederlandse Taalkunde, jrg. 3, no. 3, september 1998 |
| (3) Tyd: 9812.33: De Negentiende Eeuw, jrg. 22, no. 2, juni 1998    |
| (4) Tyd: 9812.34: De Negentiende Eeuw, jrg. 22, no. 3, september 1998  |
| (5) Tyd: 9812.35: Onze Taal, jrg. 67, no. 12, december 1998       |
| (6) Tyd: 9812.36: De Parelduiker, jrg. 3, no. 1, april 1998       |
| (7) Tyd: 9812.37: De Parelduiker, jrg. 3, no. 2, juli 1998       |
| (8) Tyd: 9812.38: Vaktaal, jrg. 11, no. 2, november 1998        |
| (9) Tyd: 9812.39: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.31-=-=
LITERATUUR, jaargang 15, nummer 6, november/december 1998.
ISSN 0168-7050.
Door: Jos’e Rekers.
Beuningen, 27 december 1998.

 • Jeanette Koch.
  Hagedisje in de zon. Louis Couperus, Aan den weg der vreugde (1908). Blz. 346-354.
  (Bespreking van Couperus’ Italieroman naar aanleiding van de verfilming (1997) door Frans Weisz.)
 • Wardy Poelstra.
  ‘Als ik soms terugkom bij de neerlandistiek, denk ik “Ach, wat lekker rustig!”‘ Een gesprek met Maaike Meijer over voordelen en valkuilen van interdisciplinariteit. Blz. 355-360.
  (Meijer over haar interesses en studieobjecten die verder reiken dan gender en eigenlijk alle culturele uitingen betreffen.)
 • Ton Anbeek.
  (In de rubriek De recensent, ook der recensenten:)
  Het einde. Blz. 361-362.
  (Het succes van een bestseller als ‘Lazaruskind’ leidt tot pessimisme bij Anbeek, omdat dit het einde kan betekenen van de kunstroman en daarmee ook van de recensent.)
 • Rob Delvigne.
  De tranen der acacia’s. Enkele historische achtergronden. Blz. 363-367.
  (Hermans’ gebruik van historische feiten stond ten dienste van de verbeelding.)
 • Nelleke Noordervliet & Hanna Stouten.
  (In de rubriek Een voetstap in het natte zand:)
  Op zoek naar schrijvende vrouwen in het verleden. Blz. 368-371.
  (Gefingeerde briefwisseling met Belle van Zuylen.)
 • Thomas Moehlmann.
  ‘Meer geiten in het kolenveld’. Op weg naar een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis. Blz. 372-379.
  (Over de achtergronden en het ontstaan van een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis die uit 7 delen zal bestaan en het tijdvak van de middeleeuwen tot heden zal bestrijken.)
 • Peter van Dijk.
  (In de rubriek De buitenstaander:)
  Nicolette Sluijter: ‘Literatuur had ook mijn vak kunnen worden’. Blz. 380-382.
  (Gesprek met de directeur van het Catharina Gasthuis in Gouda.)
 • Nieuws, blz. 383-390.
 • Recensies, blz. 391-403:
  . <Door: Marijke Barend-van Haeften:>
  J.W. Drijvers, J. de Hond & H. Sancisi-Weerdenburg (red.). “Ik hadde de nieusgierigheid”. De reizen door het Nabije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727). Ex Oriente Lux/Peeters, Leiden/Leuven, 1997.
  R. van Gelder. Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC. (Proefschrift). SUN, Nijmegen, 1997.
  J.A. de Moor & P.G.E.I.J. van der Velde (eds.). De werken van Jacob Haafner. (Werken uitgeg. door de Linschoten-Vereeniging; dl. 96). Walburg Pers, Zutphen, 1997.
  . <Door: Piet Franssen:>
  Karel en Elegast. Samengesteld door Hubert Slings. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:>
  Marika Keblusek. Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. (Hollandse Studien; 33). Uitgeverij Verloren. Hilversum, 1997.
  H. Bots, O.S. Lankhorst & C. Zevenbergen (red.). Rotterdam bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw. (Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam; 6). Gemeentelijke Archiefdienst, Rotterdam, 1997.
  . <Door: Wim van den Berg:>
  Jelle Bosma. Woorden van een gezond verstand. De invloed van de verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie en bibliografie. (Volume XXXIV). Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, Nieuwkoop, 1997.
  . <Door: Peter Hoffman:>
  Harry G.M. Prick. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1997.
 • Signalementen, blz. 404-406:
  . Karel Porteman (ed.). Emblematic exhibitions (affixiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685). A study of the commemorative manuscripts (Royal Library, Brussels). With contributions by E. Cockx-Indestege, D. Sacre, M. de Schepper. Brepols, Turnhout, 1996.
  . M. Barend-van Haeften & A.J. Gelderblom (red.). Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven van Aernout Overbeke. (Egodocumenten; 15). Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1998.
  . A. Baggerman & R. Dekker (red.). Het dagboek van Otto van Eck (1791-1797). (Egodocumenten; 12). Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1998.
  . Wim van den Berg & Marita Mathijsen (samenst.). Wie las wat in de negentiende eeuw? Matrijs, Utrecht, 1997.
 • Ingekomen uitgaven, blz. 406-409.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.32-=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 3, nummer 3, september 1998.
ISSN 1384-5845.
Door: Luuk Lagerwerf, Communicatiewetenschap,
Universiteit Twente.
Enschede, november 1998.

Themanummer: de nieuwe ANS
(Alle artikelen bespreken aspecten van de nieuwe uitgave van de Algemene Nederlandse Spraakkunst.)

 • Ariane van Santen.
  Nemen we de ANS op haar woord? Over de morfologie in de ANS. Blz. 183-194.
 • Hans Bennis.
  Waar is het werkwoord? Deel IV: ANS en Hans op avontuur. Blz. 195-207.
 • Willy Vandeweghe.
  Bijzinstypes en onderschikking in de nieuwe ANS. Blz. 208-223.
 • Arie Verhagen.
  Een omkering van volgorde? Blz. 224-236.
 • Ton van der Wouden.
  Dat had niet zo gehoeven. Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS. Blz. 237-252.
 • Hans van de Velde.
  Norm en variatie. Blz. 253-261.
 • Reinier Salverda.
  Over de dubbelfunctie van de ANS. Internationaliseringsperspectieven voor de Nederlandse taalkunde. Blz. 262-281.
 • Hans Broekhuis en Henk van Riemsdijk.
  Een grammatica voor taalkundigen: a modern grammar of Dutch. Blz. 282-290.
 • Digitaal:
  Peter-Arno Coppen en Walter Haeseryn.
  Elektronisering van de ANS. Blz. 291-297.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.33-=-=
DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 22, nummer 2, juni 1998.
ISSN 1381-8546.
Door: Jan Stroop, vakgroep Nederlandse Taalkunde, UvA.
Zaandam, 2 december 1998.

 • Eelke Muller.
  ‘Liever een gordijn geschoven voor het akeligst schouwtooneel…’; De moord op de gebroeders De Witt in de schilderkunst van de negentiende eeuw. Blz. 113-146.
  (Met 10 illustraties.)
 • Chantal Keijsper.
  Literatuuroverzicht 1997. Blz. 147-156.
 • Oproep
  i.v.m. een monografie over Sientje Mesdag-van Houten.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 157-160:
  . Achtergang: boek van G.J. Johannes over literatuurtheorie en literatuur in de periode 1770-1830
  . Mata Hari: boekje door Marijke Huisman
  . P.P. van Bosse: dissertatie over hem door J. Viersen
  . Hildebrands Camera: tentoonstelling van illustraties
  . Eerste overzichtstentoonstelling Paul Gabri”el
  . Dutch William Morris Circle
  . CADENS, Internet-site met catalogi over negentiende-eeuwse kunst
  . Studiedag ‘Het Reveil in druk’
  . De opdringere stad / uitreiking Eismaprijs

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.34-=-=
DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 22, nummer 3, september 1998.
ISSN 1381-8546.
Door: Jan Stroop, vakgroep Nederlandse Taalkunde, UvA.
Zaandam, 2 december 1998.

 • Thomas H. von der Dunk.
  Architectuur en regio in Nederland tussen 1750 en 1850 in het tijdperk van de nationale eenwording. Blz. 161-184.
  (Met illustraties; over de relatie tussen architectuur en bestuur.)
 • Joris van Eijnatten.
  Hypochondrische ziel; Lichaam en geest in de ‘Ziekte der geleerden’ (1807) van Willem Bilderdijk. Blz. 185-205.
  (Met illustraties.)
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 206-208:
  . Prijs voor Marita Mathijsen
  . Promotie Ton van Kalmthout (‘Muzentempels’)
  . A.C. Oudemans (selectie uit zijn brieven)
  . Tentoonstelling ‘De oudheid verbeeld’
  . Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis
  . Schildersfamilie Sch”utz
  . Symposium Kunstkritiek
  . Symposium 1998: ”t Is Oranje, ’t blijft Oranje’

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.35-=-=
ONZE TAAL, jaargang 67, nummer 12, december 1998.
ISSN 0165-7828.
Door: Jac Aarts, Hogeschool Larenstein.
Arnhem, 18 december 1998.

 • Marc van Oostendorp.
  Een marsmannetje in de taalkunde. Noam Chomsky zeventig jaar. Blz. 311-313.
  (Portret van een eigenzinnige geleerde die zijn theorieen sneller verandert dan zijn volgelingen ze kunnen verwerken.)
 • Vraag en antwoord:
  . <Door: Taaladviesdienst:>
  Allesbehalve/alles behalve, sanctioneren, humanitaire ramp, Zuidoost-Noord-Brabant of Zuid-Oost-Noord-Brabant.
  (Bespreking van deze vier taalproblemen.)
 • Kees van der Zwan.
  Nicolaas Matsier: “Stijl is structuur in het klein”. Blz. 318-321.
  (Interview met schrijver Nicolaas Matsier die geldt als een begenadigd stilist.)
 • Redactie:
  . Tentoonstelling Nederlands buitengaats.
  (Aankondiging van de tentoonstelling in Enkhuizen die een beeld probeert te geven van alle woorden die het Nederlands aan andere talen heeft geleend.)
 • Marc van Oostendorp & Kees van der Zwan.
  Het taaljaar 1998. Blz. 322-324.
  (Enkele van de belangrijkste taalgebeurtenissen van dit jaar: o.a. het “Haags Dictei’ en het daarmee samenhangende “Groen-geile boekie”, de voltooiing van het WNT, het rapport van de Raad voor de Neerlandistiek, Noordzee, de ‘sexual relations’ van de Amerikaanse president, het Poldernederlands, de Spellingwijzer Onze Taal.)
 • Battus.
  Ontle^en, Ne^erlandicus! Blz. 324.
  (“Men herkent”, aldus de creatieve taalfilosoof Battus alias Hugo Brandt Corstius, “de Franse spreker van het Nederlands en de Nederlandse spreker van het Frans aan zijn overgebruik van het voorzetsel en het lidwoord ‘de’. (..) De twee talen doen dit om het de vreemde spreker moeilijker te maken”.)
 • Taaladviesdienst.
  Groot Dictee-test/Uitslag. Blz. 325, 328-329.
  (Ter voorbereiding op het Groot Dictee kan de lezer zijn spellingkennis testen via deze quiz. Ook worden de redenen gegeven waarom het zo geschreven moet worden.)
 • Redactie.
  Het taaljaar 1998. Meningen van taalgebruikers. Blz. 326-327.
  (De belangrijkste taalgebeurtenis van het jaar, het mooiste boek of artikel over taal, het mooiste (en ergste) woord: de redactie vroeg dat alles (en nog veel meer) aan een achttal bekende taalgebruikers.)
 • Baayen, Harald, Anneke Neijt & Robert Schreuder.
  Wat doet een n meer of minder ertoe? De spelling van de tussen-n en het leesproces. Blz. 330-332.
  (Uit psycholinguistisch onderzoek blijkt dat er na de spellingherziening geen sprake is van aantasting van het woordbeeld maar wel van opdringing van een ongewenste meervoudsbetekenis.)
 • Felix van de Laar.
  Het oneerlijke alfabet. Blz. 332.
  (Er zijn ook nadelen aan alfabetische volgorde, vooral voor diegenen wier naam niet aan het begin van het alfabet staat.)
 • Het proefschrift van… :
  . <Door: Marc van Oostendorp:> Menno de Jong. Reader Feedback in Text Design. Amsterdam, editions Rodopi, 1998.
  (Wie een ideale tekst wil maken, moet deze v’o’r publicatie laten pretesten. Daarbij is het essentieel uit te gaan van de lezer.)
 • Peter-Arno Coppen & Henk Tetteroo.
  Ont- is in. Vlz. 334-335.
  (Sommige woordvormingsprocedes leken uitgestorven maar komen ineens weer terug. Het voorvoegsel ont- is reuze populair: onthaasten, onttuttelen, ontkantelen, ontleuken.)
 • Middag, Guus.
  Meticuleus. Blz. 338-339.
  (In een gedicht over golf van Willem Jan Otten komt “de zwaai meticuleus” voor.)
 • Riemer Reinsma.
  Duinrell.
  (De dubbele l in ‘rell” (waterloop, geul) maakt een Engelse indruk, maar dat is toch niet het geval. De -l is een restant van een verkleinvorm op -l, zoals dat ook bij bv. “eikel” (=eikje) het geval is.)
 • InZicht, blz. 340:
  . Sjaak Bral, Marnix Rueb & R.J. Rueb, “Ut groen-geile boekie vannut Haags”
  . Bas Hageman, “Limericks en limericken”
  . Rob Punselie, “Wijzer op het web. Naar een effectieve inhoud van uw website”
  . Pinkhof Geneeskundig woordenboek”, 10e dr (1e dr: 1923), hoofdred. J.J.E. van Everdingen, N.S. Klazinga en J. Pols
  . Anne van der Meiden, “Biebel in de Twentse sproake. Nieje testament. Deel 2. Breeve en openbaring”
  . “Van Dale CD rijm rom”
  . Toine Braet en Lenneke schouw, “Effectief debatteren. Argumenteren en presenteren over beleid”
  . Dick de Rijk, “Van Dale Familiespel”
  . Raimond Lap, “Zonder taal geen verhaal” (cd, sprookje over de 26 letters van het alfabet)
  . Hartog Breem, “Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied”
 • Uit de jaargangen:
  . <Door: Redactie (1938):> Taalcritiek (Hij heb). Blz. 341.
  (“Hij heb” is voor de toenmalige redactie zeker niet bij het ‘aanbevelenswaardig geschreven Nederlandsch’, al zou het in de spreektaal misschien wel kunnen.)

Het genootschap Onze Taal stelt zich ten doel het verantwoorde en zorgvuldige gebruik van het Nederlands te bevorderen. Daartoe geeft het o.a. het maandblad Onze Taal uit (oplage 46.000), dat op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht wil geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen. Abonnement: f 35,- per jaar; los nummer: f 6,-.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.36-=-=
DE PARELDUIKER, jaargang 3, nummer 1, april 1998.
ISSN 1384 6280.
Door: Wieneke ’t Hoen.
Amsterdam, 23 november 1998.

 • Jan Paul Hinrichs.
  Een waarlijk groot man gaat zijn weg alleen. De reizen van Nikolaj Mikloecho-Maklaj. Blz. 2-10.
 • Nikolaj Mikloecho-Maklaj.
  Een dag in Batavia (1886). Blz. 11-22.
  (Vertaling Jan Paul Hinrichs.)
 • Frans Oerlemans en Peter Janzen.
  ‘Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn’. De vrienden van Jacques Perk. Blz. 23-32.
 • Nop Maas.
  De Roode Duivel. Blz. 33-39.
  (Aflevering 1 van ‘Bladluizen. Satirische tijdschriften in Nederland’.)
 • August Hans den Boef.
  Opbidden tot een gesloten hemel. Frans Coenens Onpersoonlijke herinneringen (1936). Blz. 40-49.
 • Louis Hou”et.
  Het sleutelbeen van een haas. Over een handschrift van W.B. Yeats. Blz. 50-54.
 • Marianne Mooijweer.
  Gered van de koele meren des doods. Europese joden in Van Eedens Amerikaanse Walden.
 • Marco Goud.
  ‘Zoo vindt elk zijn gading’. P.C. Boutens, Robert Ross en Oscar Wilde. Blz. 60-70.
 • ‘Laagwater’ blz. 71-72:
  . G’e Vaartjes. Funerair plagiaat op Herman de Man.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.37-=-=
DE PARELDUIKER, jaargang 3, nummer 2, juli 1998.
ISSN 1384 6280.
Door: Wieneke ’t Hoen.
Amsterdam, 23 november 1998.

 • Kees Snoek.
  Met een blik van nadenkend wantrouwen. Liefdesbrieven van E. du Perron aan Julia Duboux. Blz. 2-27.
  (Snoek ligt alvast een tipje van de sluier op van zijn biografie in wording. Met vele ongepubliceerde foto’s.)
 • Petra Couv’e.
  Leemten in het lot. Hoe Dokter Zjivago gedrukt werd in Nederland. Blz. 28-37.
  (Over de verschijning van Pasternaks beroemde roman bij Mouton & Co in 1958.)
 • Nop Maas.
  Asmod’ee. Blz. 38-45.
  (Aflevering 2 van ‘Bladluizen. Satirische tijdschriften in Nederland’. Jacob van Lennep was regelmatig onderwerp van spot.)
 • Francis Bulhof.
  Krakeel is een vorm van contact. Over De autocraten (1963) van Rutger van Zeijst. Blz. 46-56.
  (De ‘andere’ sleutelroman over het Amsterdamse studentenleven. Het wel en wee van de toenmalige redactie van Propria Cures, waarin onder anderen Hans van den Bergh.)
 • Frans Oerlemans en Peter Janzen.
  In het diepst van mijn gedachten. Willem Kloos in Paviljoen 3. Blz. 57-67.
  (Dankzij de hulp van enkele vrienden kwam Kloos zijn drankverslaving en depressie te boven.)
 • Maurits Verhoeff.
  Recht op de stilte aanlopen. Alex’ vrouwen (1927) van Johan van Vorden. Blz. 68-72.
  (Succesvolle roman van J.J.Ph. Beernik.)

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.38-=-=
VAKTAAL, jaargang 11, nummer 2, november 1998.
ISSN 0921-5867.
Door: Marcel Uljee.
Amersfoort, 5 december 1998.

 • Martine Harsema en Caroline Schr”oder.
  ‘De nieuwe literatuurgeschiedenis moet een mooi verhaal worden.’ Eindelijk een opvolger van de Knuvelder. Blz. 1-5.
  (In 2003 zal het eerste deel van een nieuwe literatuurgeschiedenis verschijnen van maarliefst 7 delen. Een interview met Arie Jan Gelderblom, een van de hoofdredacteuren, en met Mich’ele Wera, projectleider namens de Nederlandse Taalunie.)
 • Marijke Darlang.
  Tatjana Daan, directeur Poetry International. Blz. 5-6.
  (Een portret van neerlandicus Tatjana Daan, directeur van Poetry International.)
 • Ingrid Weekhout.
  Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. Blz. 7.
  (Ingrid Weekhout geeft een samenvatting van haar proefschrift over de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.)
 • Jan Stroop.
  Taalverschillen: een werkboek over variatie en verandering in taal. Blz. 8.
  (Recensie van een boek van Pieter van Reenen en Micael Elias.)
 • Caroline Schr”oder.
  Neerlandica in het uitvaartwezen. Blz. 9.
  (Neerlandicette Natalie van Houwelingen werkt als uitvaartleider en vertelt dat haar studie haar soms nog van pas komt.)
 • Joop van der Horst.
  Mijn complimenten.
  (Tweede column van Joop van der Horst, over tekortkomingen in het WNT.)
(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9812.39-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| de Achttiende Eeuw:   ??? nieuwe redacteur gezocht          |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Onze Taal:        Jac Aarts <Jac.Aarts@inter.NL.net>       |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Taalschrift:       Ewoud Sanders (via:) <secr@ntu.nl>       |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Andre Bouwman <bouwman@rulub.leidenuniv.nl>  |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <uljee-en-jansen@hetnet.nl>    |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde------------------- Neder-L, no. 9812.c ---------------------------*