Neder-L, no. 9803.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9803.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 29 Mar 1998 03:59:07 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zesde-jaargang----------- Neder-L, no. 9803.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9803.21: Moer, jrg. 30, no. 1, februari 1998          |
| (2) Tyd: 9803.22: De Parelduiker, jrg. 2, no, 5, december 1997     |
| (3) Tyd: 9803.23: Taalbeheersing, jrg. 20, no. 1, februari 1998     |
| (4) Tyd: 9803.24: Tabu, jrg. 27, no. 2, 1997              |
| (5) Tyd: 9803.25: Tabu, jrg. 27, no. 3, 1997              |
| (6) Tyd: 9803.26: Vaktaal, jrg. 10, no. 4, december 1997        |
| (7) Tyd: 9803.27: Vonk, jrg. 27, no. 3, januari-februari 1998      |
| (8) Tyd: 9803.28: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (9) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9803.21-=-=
MOER, tijdschrift voor het onderwijs in het Nederlands, jaargang 30, nummer 1, februari 1998.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 26 maart 1998.

 • Emmeken van der Heijden.
  Vertalenderwijs verwerven. Vertalen in het onderwijs Nederlands als vreemde taal. Blz. 4-9.
  (In het huidige taalverwervingsonderwijs Nederlands wordt veelvuldig gebruik gemaakt van communicatieve methodes. Vertaaloefeningen vormen geen onderdeel van deze methodes. Vertalen is dan ook afwezig in het onderwijs Nederlands als tweede taal. Aan buitenlandse universiteiten echter maakt vertalen wel deel uit van de taalverwervingsprogramma’s Nederlands. Is vertalen in het taalverwervingsonderwijs zinvol?
  Emmeken van der Heijden is lector Nederlands aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet in Bonn (Duitsland). Zij schetst in dit artikel de rol die vertalen speelt in het onderwijs Nederlands als vreemde taal. Bovendien laat ze zien waarom vertalen volgens haar goed aansluit bij de communicatieve benadering van taalverwervingsonderwijs.)
 • Amos van Gelderen.
  Leesgroepjes in de basisschool. Ervaringen van een ‘leesmoeder’. Blz. 10-22.
  (Het leesonderwijs op de basisschool staat volop in de belangstelling. Nederlandse leerlingen blijven achter in internationale vergelijkingen en bovendien profiteren veel allochtone leerlingen onvoldoende van het leesonderwijs. Regelmatig woedt er in de landelijke media een discussie over de vraag of kinderen wel genoeg lezen. In het programma van het Expertisecentrum Nederlands wordt bijzondere aandacht gegeven aan het begrijpend lezen van jongere kinderen. In een bijdrage in Moer 1996/4 reageerde Annerieke Freeman-Smulders kritisch op de ideeen van het Expertisecentrum. Amos van Gelderen sluit op deze discussie aan. Hij heeft enige jaren ervaring met het begeleiden van heterogene groepjes waarin het begrijpend lezen centraal staat op basisschool De Bron in de Amsterdamse Staats-liedenbuurt. Op basis van deze ervaringen beschrijft hij wat de mogelijkheden zijn van ‘geintegreerd tekstonderwijs’: communicatief en adaptief lees- en taalonderwijs op de basisschool.)
 • Marijke Asscheman, Regine Bots & Theun Meestringa.
  Kijk naar jezelf en luister naar een ander. Feedback in Schoolslag: taakgericht Nederlands voor de BAVO. Blz. 23-34.
  (Binnenkort komt er een nieuwe methode voor Nederlands in de basisvorming, Schoolslag, op de markt, die de leerlingen de kans wil geven tot zelfstandige (taal)leerders uit te groeien. Zo bereidt deze leergang voor op de eisen die in de vernieuwde tweede fase van het voortgezet onderwijs aan de leerlingen gesteld worden. Hoe proberen de ontwikkelaars van Schoolslag dit voor elkaar te krijgen? In dit artikel beschrijven Marijke Asscheman, Regine Bots en Theun Meestringa, drie medewerkers aan Schoolslag, hoe dit in de leergang verwerkt is: via gerichte feedback op het uitvoeren van taaltaken. In Schoolslag wordt een iets andere invulling gegeven aan taakgericht taalonderwijs dan in Moer 1997/6 dat als thema taakgericht taalonderwijs heeft. In Schoolslag staan per les bepaalde taaltaken centraal, zoals het scrhijven van een brief of het lezen van een tekst, die via een geexpliciteerde vaste aanpak ingevuld en uitgewerkt worden in de stappen voorbereiden, uitvoeren en terugkijken, het zogenaamde VUT-model.)
 • Forum:
  Hans Goosen.
  Een kameel van Steven. Van leesdossier naar uittrekselmap. Blz. 41-43.
  (De Vakontwikkelgroep Nederlands gaf in 1995 als advies over het leesdossier dat er een tekstervarende benadering gestimuleerd werd: de leerling moet opschrijven wat hij van een gelezen boek vond. Hans Goosen, lid van de Vakontwikkelgroep, constateert dat in de huidige examenprogramma’s, maar ook elders, veel te veel nadruk gelegd wordt op het schrijven van een samenvatting.)
 • Verslag:
  Marion Siemonsma.
  VUT aan de basis. Vernieuwingen in het VO. Blz. 39-41.
  (Marion Siemonsma doet verslag van de lezing die de heer Prior (Procesmanagement Voortgezet Onderwijs) verzorgde op een studiedag van de sectie NT2 van de Vereniging van Leraren van Levende Talen.)
 • Besprekingen:
  . <Door: Mirjam Tuinder:> S. van Sliepen, A. Bakker & A. van Pruissen. Implementatie van taalbeleid in het voortgezet onderwijs. Den Bosch, KPC Groep, 1997.
 • Leesvoer, blz. 44-46.
  . J. Aitchison, De sprekende aap. Over oorsprong en evolutie van de menselijke taal. Utrecht, Het Spectrum, 1997.
  . I. Verdurmen (red.), Morgen ben ik een vis. Gedichten van jongeren. Amsterdam, De Rode Hoed/Van Gennep, 1997.
  . Literatuur zonder leeftijd. Kwartaaltijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur.
  . T. Mooij (red.), Leerstoflijnen Nederlands in het studiehuis. Ubbergen, Tandem Felix, 1997.
  . M. Timp, De Berlage Taalcursus. Intensieve cursus Nederlands voor school en studie (2 boeken). Bussum, Coutinho, 1997.
 • VON-info. Blz. 47-48.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9803.22-=-=
DE PARELDUIKER, jaargang 2, nummer 5, december 1997.
ISSN 1384 6280.
Door: Wieneke ’t Hoen.
Amsterdam, 25 maart 1998.

 • Marco Entrop en Maurits Verhoeff.
  Een vechttijdschrift, of de absolute nul. Over Het Woord (1925-1926) van Jan Demets. Blz. 2-19.
  (Het Woord en het aanverwante avant-garde tijdschrift De Driehoek.)
 • Judith Schuyf.
  Elk moedig mens mishaagt. Brieven van Anna Blaman. Blz. 20-28.
  (Blaman en De Beauvoir, het feminisme en tot nu toe ongepubliceerde correspondentie met de familie Klomp, bij wie Blaman tijdens de bezetting verbleef.)
 • Nop Maas.
  Pagasus als bommenwerper. D’Annunzio door Nederlandse ogen. Blz. 29-43.
  (Aflevering 10 van ‘Voor het leven getekend. Schrijvers in karikatuur’.)
 • Mathijs Smit.
  Een pijnlijke vertoning. H.P. Berlage en Herman Heijermans. Blz. 44-49.
  (Berlage en zijn ambities als toneelschrijver.)
 • Rob Delvigne.
  Zalig zijn de armen van geest. Ongepubliceerd werk van G.K. van het Reve en W.F. Hermans. Blz. 50-62.
  (Over hun prijzenslag voor een reisbeurs.)
 • Maurits Verhoeff.
  ‘En och, ik schrijf toch wel.’ Het derde interview met Theo Thijssen. Blz. 63-67.
  (Teruggevonden interview door Piet van Veen uit Het Boek van Heden, 1929.)
 • ‘Laagwater’ blz. 68-72:
  . Jan Robert. Couperus bekoord.
  (Brief van Couperus aan Peter van Maarn, pseudoniem van Pieter Minderaa).
  . Marco Daane. Schoon antwoord van Elsschot.
  (Interviewster: ‘Waarom schrijft u?’ Elsschot: ‘Om er iets mee te verdienen. Vindt gij dat geen schoon antwoord?’).

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9803.23-=-=
TAALBEHEERSING. Driemaandelijks Tijdschrift, jaargang 20, nummer 1, februari 1998.
ISSN 1384-5853.
Door: Louise Cornelis, Amsterdam.
Amsterdam, 23 maart 1998.

 • Trudy Heuves en Hans Kuhlemeier.
  Discussievaardigheid in de basisvorming. Ontwikkeling en beproeving van een meetinstrument. Blz. 1-19.
  (In het artikel wordt een toetsinstrument voor discussievaardigheid besproken waarbij de leerlingen medebeoordelen. De discussievaardigheid van leerlingen in de basisvorming kan zo vrij goed beoordeeld worden, en blijkt beschrijfbaar te zijn met slechts enkele factoren.)
 • Rob Schoonen.
  De nieuwe samenvattingsopdracht in het Centraal Examen Nederlands. Een onderzoek naar de beoordelaarsbetrouwbaarheid en de taakvariatie. Blz. 20-38.
  (Uit het in dit artikel beschreven onderzoek blijkt dat van de samenvattingsopdracht zoals gegeven in het nieuwe eindexamen de betrouwbaarheid laag is en de taakvariatie groot.)
 • Bart Garssen.
  De indeling van argumentatieschema’s. Een overzicht van de belangrijkste indelingen en benaderingen. Blz. 39-54.
  (Het artikel geeft een overzicht van de manieren die sinds de oudheid zijn gebruikt om argumentatieschema’s in te delen en doet dat voor het vinden, beoordelen en beschrijven van argumentatie.)
 • E.T. Feteris, R. Grootendorst en P. Houtlosser.
  Bibliografie Argumentatietheorie 1996. Blz. 55-69.
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door: Titus Ensink, op blz. 70-72:> Rob Neutelings. De eigenzinnige lezer. Hoe Tweede-Kamerleden en gemeenteraadsleden beleidsteksten beoordelen. Den Haag: Sdu. 1997. Proefschrift UU.
  . <Door: Rodie Risselada, op blz. 72-76:> Louise H. Cornelis. Passive and Perspective. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 1997. Proefschrift UU.
  . <Door: J. Andriessen, op blz. 76-81:> Michel Couzijn. Observation of writing and reading activities: effects on learning and transfer. Dordrecht: Dorfix. Proefschrift UvA.
 • Signaleringen, blz. 82-90:
  . <Door: Michael Steehouder:> Peter Burger en Jaap de Jong. Handboek Stijl. Groningen: Martinus Nijhoff. 1997.
  . <Door: M.A. van Rees:> Leo Lentz en Henk Pander Maat (red.). Discourse analysis and evaluation; functional approaches. Amsterdam: Rodopi. 1996.
  . <Door: J.H. Postema:> Titus Ensink en Christoph Sauer. Researching technical documents. Groningen: Department of Speech and Communication RUG. 1996.
  . <Door: Rob Klaassen:> P.G.J. Sterkenburg en M.C. van den Toorn. Veertig jaar journaal, veertig jaar taal. Den Haag: Sdu. 1997.
  . <Door: Rob Grootendorst:> Peter van der Geer en Bregje Walenkamp. Daar trappen wij niet in. Wegwijs in discussietrucs. Utrecht / Antwerpen: Kosmos-Z&K. 1997.
  . <Door: Bart Garssen; dubbelsignalering:> (1) Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst en Franciska Snoeck-Henkemans. Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen. Groningen: Wolters-Noordhoff. 1995.
  (2) Cees Braas, Ellie van der Geest en Annemieke de Schepper. Argumenteren. Groningen: Wolters-Noordhoff. 1996.
 • <Door: Peter Houtlosser, blz. 91-94:> Uit de tijdschriften.
  (Een overzicht van de meest recente afleveringen van enkele neerlandistische tijdschriften.)
 • Nieuws uit het vakgebied. Blz. 95.
  (Met promoties en congressen en symposia.)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9803.24-=-=
TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 27, nummer 2, 1997.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, NWO/vakgroepen Nederlands RUG en ATW RUL,
Oegstgeest, 5 maart 1998.

 • Jan Koster.
  Kennis, representatie en reductie. blz. 57-66.
  (Heeft Chomsky gelijk als hij beweert dat de theorie van de syntaxis gaat over fysische structuren op een bepaald niveau van abstractie? Koster denkt van niet. Hij ziet meer overeenkomst met de wiskunde: “de theoretische taalkunde [bestudeert] de aard van de abstracte vormpatronen van de taal.”)
 • Arie Molendijk.
  Kwantificatie, aspect en temporaliteit: een vergelijking van het Nederlands en het Frans. Blz. 67-85.
  (Frekwentatieve en iteratieve uitdrukkingen geven aan dat er sprake is van herhaling van een eventualiteit. Bij frekwentie is het aantal herhalingen (de cardinaliteit) niet van belang, bij iteratie wel. Molendijk voert dit terug op een verschil in niveau: frekwentie is kwantificatie op “een of ander onderliggend niveau”, “iteratie is kwantificatie op zinsniveau.”)
 • Eric Hoekstra.
  Mannelijke persoonsnamen op -se(n) en het oprukken van het ABN. Blz. 87-93.
  (Een man uit Haarlemmer is een Haarlemmer, een vrouw een Haarlemse, koekjes uit Haarlem heten Haarlemse koekjes. Maar niet overal. Mannelijke persoonsnamen op -se(n) in de dialecten zijn, onder invloed van de standaardtaal, op hun retour, sneller in onbeklemtoonde lettergrepen dan in beklemtoonde.)

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9803.25-=-=
TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 27, nummer 3, 1997.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, Vakgroep Nederlands, RUG en ATW, Leiden.
Oegstgeest, 19 maart 1996.

 • Jack Hoeksema.
  Negatief-polair moeten. Blz. 95-112.
  (Tegen de stelling van Barbiers (1996) dat negatief-polair moeten onderworpen is aan enkele zeer algemene eisen die eveneens gelden voor moeten met infinief- of niet-verbale complementen. Met speciale aandacht vor een aantal negatief-polaire idiomen met moeten, waarvan vastgesteld wordt dat ze telkens een dispositioneel gebruikt moeten bevatten.)
 • Ron van Zonneveld en Roelien Bastiaanse.
  Nevenschikking zonder nevenschikker: “Heden ik, morgen gij”. Blz. 113-123.
  (De structuur van constructies van het type “Heden ik, morgen gij” voldoet aan het standaard X-bar-formaat. De nevengeschikte constituenten worden gecategoriseerd als ondergespecificeerde IPs.)
 • Eric Hoekstra.
  Passieve causatief en passieve perceptief. Blz. 124-128.
  (Over de verspreiding van zinnen van het type “de fabriek is door hen schoon laten maken” en “het vliegtuig is door velen zien neerstorten”. De constructie is overal zeldzaam; een geografisch patroon ontbreekt.)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9803.26-=-=
VAKTAAL, jaargang 10, nummer 4, december 1997.
ISSN 0921-5867.
Door: Marcel Uljee.
Leiden, 28 februari 1998.

 • Caroline Schroder.
  ‘LVVN en Raad voor de Neerlandistiek zijn twee onvergelijkbare grootheden.’ LVVN-voorzitter Wim Klooster is op zoek naar opvolger. Blz. 1-3.
  (Wim Klooster vertelt over de oprichting van de Raad voor de Neerlandistiek en gaat in op de verhouding tussen dit nieuwe orgaan en de LVVN. ‘De LVVN heeft niet zo’n hoge status dat ze vanzelf toegang heeft tot allerlei instanties. In dat opzicht is de LVVN eigenlijk nog maar een beginnend clubje.’)
 • Guido Leerdam.
  Noordzee, een nieuw blad voor neerlandici. Blz. 4-5.
  (Verslag van de presentatie van de plannen voor Noordzee, een nieuw tijdschrift over de neerlandistiek, uit te geven door de Sdu.)
 • Caroline Schroeder.
  Het ‘Rijksmuseum’ van de Middelnederlandse letteren. Teksteditie handschrift-Van Hulthem in de maak. Blz. 5-6.
  (Neerlandici vertellen over een spannend onderzoeksproject: ‘Potverdikkeme, dat ik dit mee mag maken.’
 • Esther Gouweloos & Marcel Uljee.
  Hoeveel neerlandicus bent u eigenlijk? Doe de test! Blz. 7-8.
  (Zelftest voor neerlandici: ‘Een kennis van u vertelt op een receptie dat ‘ie zich zo kostelijk heeft vermaakt met een kritisch stuk van Maarten ’t Hart over neerlandici. Gaat u daarop in?’)
 • Martine Harsema.
  ‘Wij hebben vast een veel te positief beeld gekregen van het middelbaar onderwijs.’ Impressie van een stage op het Prisma College in Utrecht. Blz. 9.
  (Interview met twee studenten Nederlands, die een didactische stage volgden op een middelbare school voor buitenlandse kinderen.)
 • Marije van den Berg.
  ‘Bindend studieadvies schrikt studenten Nederlands af.’ Wim van Anrooij over teruglopende studentenaantallen in Leiden. Blz. 10-11.
  (Aan de Leidse universiteit is het aantal eerstejaars Nederlands aanzienlijk teruggelopen: van 82 vorig jaar naar 52 nu. VakTaal sprak hierover met Wim van Anrooij, studieadviseur van de Leidse vakgroep Nederlands.)
 • Annelies van Gijsen.
  De kritiese bloemlezer. Blz. 12.
  (Annelies van Gijsen, nog steeds op zoek naar een baan, legt de essentie bloot van De Dapperstraat van J.C. Bloem. ‘Het grote succes van het gedicht heeft een carnavaleske trek: het fungeert als algemeen bekend en geliefd anti-cliche-cliche’.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Louise Cornelis:> Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, Franciska Snoeck Henkemans (e.a.). Handboek argmentatietheorie. Martinus Nijhoff, Groningen, 1996.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9803.27-=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 27, nummer 3, januari-februari 1998.
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 6 maart 1998.

 • Jenny Van Hoey.
  Een vijf schieten. Blz. 3-10.
  (Theater stelt leraren in staat polyvalent en geintegreerd te werken, omdat het zich beweegt op het cognitieve, attitudinele en psychomotorische domein. Daarnaast kan men via theater de vijf vaardigheden oefenen. Kansen te over dus om op een aangename en actuele manier een vijf te schieten, recht in de roos van het vaardigheidsonderwijs, aldus Jenny Van Hoey. Over het medium theater zegt dit artikel weinig of niets nieuws; het biedt wel een aanvulling van didactische aard. De aangehaalde voorbeelden uit eindtermen en leerplannen illustreren dat het curriculum Nederlands van het secundair onderwijs tal van mogelijkheden biedt om de theatertekst en -voorstelling zonder problemen binnen te halen.)
 • Edward Vanhoutte.
  Toneel is een illusie. Blz. 11-15.
  (Volgens Edward Vanhoutte wordt toneel of theater al te vaak geidentificeerd met het uitdrukken van emoties. Zo krijgen leerlingen bij dramatische expressie de opdracht om een bepaalde situatie blij, opgewonden, droevig,… te brengen, wat nogal eens resulteert in over-acting of onrealistische voorstellingen. De auteur stelt voor om de regie-aanwijzingen zodanig te formuleren dat de leerlingen inzien dat toneel voor een stuk illusie is. Het verschil tussen toeschouwer-zijn en acteur-zijn vormt een interessant uitgangspunt voor een expressieles over de regie, het acteren en de receptie door het publiek.)
 • Tom Sleeuwaert.
  De moderne massamedia in de klas. Blz. 18-31.
  (Tom Sleeuwaert breekt een lans voor het inschakelen van de moderne massamedia in de lessen Nederlands opdat de leerlingen er kritisch tegenover leren staan. Wie aan mediakunde gaat doen, moet eerst stilstaan bij de rol die de media zullen spelen in de lessen om de doelstellingen voor het vak Nederlands te bereiken. De auteur heeft in dit artikel oefeningen geselecteerd volgens twee ruime criteria: mediaonderwijs (1) als doel en (2) als middel. Aan de hand van een inspirerende lessenreeks rond reclame op radio en televisie toont hij aan dat de verschillende onderdelen van het leerplan voor het secundair onderwijs perfect behandeld kunnen worden via mediaonderwijs.)
 • Ann De Schryver, Jes Leysen & Jo van den Hauwe.
  Waar moet ik gaan zitten? Wat moet ik doen? Het geven van duidelijke instructies bij taken. Blz. 33-41.
  (Als begeleiders van aspirant-leraren Nederlands aan anderstaligen hebben de auteurs van dit artikel vastgesteld dat het uitleggen van complexe werkvormen een vaardigheid is waaraan expliciet aandacht moet worden besteed. Al te vaak hebben ze een prachtig bedachte taak met motiverend materiaal in de klas zien mislopen, omdat de cursisten niet begrepen wat er van hen verwacht werd en/of wat ze eerst moesten doen. Dit probleem doet zich trouwens net zo goed voor op alle niveaus van het reguliere onderwijs. Ann De Schryver, Jes Leysen & Jo van den Hauwe presenteren een aantal praktische tips om ervoor te zorgen dat complexe activiteiten optimaal verlopen.)
 • Jan T’Sas.
  Nascholing. Talen geen prioriteit. Blz. 42-43. (Rubriek ‘VON Geschud’.)
  (Een standpunt.)
 • Boekbesprekingen (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 45-46.):
  . <Door: Jenny Van Hoey:> P. Ghesquiere & A.J.J.M. Ruijssenaars (red.). Leerproblemen in het middelbaar onderwijs. Acco, Leuven, 1997.
 • Ingeblikt. Blz. 48-51.
  Korte inhoud van: Leesidee Jeudliteratuur 1997/4-6, Moer 1997/6, Klapper 5/3, Wat heb je vandaag op school gedaan? (SLO), Suggesties voor intercultureel onderwijs (SLO), Informatie Vernieuwing Onderwijs april 1997, Levende Talen 524-525.
(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9803.28-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <R.Arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Toin Duijx <Duijx@rulfsw.leidenuniv.nl>    |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Andre Bouwman <bouwman@rulub.leidenuniv.nl>  |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@stad.dsl.nl>       |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9803.c --------------------------*