Neder-L, no. 9706.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9706.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 30 Jun 1997 22:58:09 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9706.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9706.19: Literatuur, jrg. 14, nummer 3, mei/juni 1997     |
| (2) Tyd: 9706.20: Millennium, jrg. 11, 1997, no. 1           |
| (3) Tyd: 9706.21: Nederlandse Letterkunde, jrg. 2, no. 2, mei 1997   |
| (4) Tyd: 9706.22: Ons Erfdeel, jrg. 40, nummer 2, maart-april 1997   |
| (5) Tyd: 9706.23: Vaktaal, jrg. 10, no. 2, juni 1997          |
| (6) Tyd: 9706.24: De Zeventiende Eeuw, jrg. 12, no. 1, september 1996  |
| (7) Tyd: 9706.25: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (8) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9706.19=-=-

LITERATUUR, jaargang 14, nummer 3, mei/juni 1997.
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Beuningen, 23 juni 1997.

 • J. Goossens.
  Het wetenschappelijk bedrijf in Voskuils roman Het Bureau. Blz. 130-137.
  (Vergelijking van de eerste twee delen van de romancyclus met de dagelijkse praktijk van het P.J. Meertens Instituut levert een nauwgezet beeld van Voskuils rol in het Instituut.)
 • Ton Anbeek.
  (In de rubriek De recensent, ook der recensenten:)
  Kannibaal of psychiater? Blz. 138-139.
  (Bespreking van twee zeer uiteenlopende recensies van In Babylon van Marcel M”oring en het mogelijke effect op de lezer.)
 • G. Warnar.
  Mysticus aan de lessenaar. Jan van Ruusbroec en de middeleeuwse literatuurtheorie. Blz. 140-145.
  (Van Ruusbroec opereerde met zijn mystieke geschriften geheel binnen de toenmalige literatuuropvattingen. Die kenden grofweg een onderscheid naar tweeerlei doel: wijsheid bewerkstelligen (Van Ruusbroec) of encyclopedische kennis overdragen (Van Boendale).)
 • P. Kralt.
  Het noodlot, de extase en de eenvoud. Over een thema in het werk van Louis Couperus. Blz. 146-153.
  (Ingekort hoofdstuk van een nog te verschijnen studie over een antithese in Couperus’ werk. De tegenstelling tussen het gewone (eenvoudige) en het uitzonderlijke komt in verschillende gradaties voor en kan als leidraad dienen bij de interpretatie van zijn oeuvre.)
 • Maarten Meester.
  Cyrille Offermans: Ik ben geen masochist zeg! Engagement met het dichtbije. Blz. 154-157.
  (Gesprek met Offermans naar aanleiding van zijn laatste essaybundel Dag lieve vis en de reacties daarop in de pers.)
 • Wim van Anrooij.
  (In de rubriek Middeleeuwse opschriften, III:)
  De Negen Besten op het graf van Godfried van Bouillon. Blz. 158-159.
  (Over de bestemming van een opschrift over negen helden, dat gevonden is in een vijftiende-eeuws Vlaams handschrift.)
 • C. Rooker.
  Terug tot Ida Quekels. Blz. 160-166.
  (Reconstructie van de amoureuze verwikkelingen van P.C. Hooft met de zusters Spiegel en met Ida Quekels tegen het licht van de toenmalige literaire conventies en met het oog op eventuele familiebetrekkingen.)
 • Wardy Poelstra.
  (In de rubriek De buitenstaander:)
  Konrad Boehmer: ‘Poezie zit niet te hunkeren naar een toonzetting’. Blz. 167-169.
  (Over de toepassing van literaire teksten in muzikale composities.)
 • Ries Agterberg.
  Vluchtigheid en consumentisme bepalen aankoop van een boek. Schrijvers kunnen niet meer rondkomen van hun werk. Blz. 170-172.
  (De boekenbranche is sterk onderhevig aan de grillen van de marktwerking. Om tegemoet te komen aan auteurs zijn er momenteel onderhandelingen gaande met de openbare bibliotheken over wijzigingen in de leenrechtvergoedingen.)
 • Nieuws, blz. 173-179. Met o.a.:
  . Tentoonstellingen in het Letterkundig Museum: tot 24 augustus over kinderboeken-illustrator Mance Post; vanaf 28 november over nieuwe werkvormen in het middelbaar onderwijs ‘Gaan waar de woorden gaan’; van 18 oktober 1997 tot 3 maart 1998 over Cees Nooteboom.
 • Recensies, blz. 180-185:
  . <Door: Saskia Raue:> P. Wackers e.a. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde. Prometheus, Amsterdam, 1996.
  . <Door: Gerard de Vriend:> Ruud Kraaijeveld. Smaken verschillen. Over jeugdliteratuur. Profielen en besprekingen. Van Walraven, Apeldoorn, 1995.
  . <Door: G.J. van Bork:> Willem Bilderdijk. De Kunst der Poezy. Ingel. en van aantkn. voorzien door W. van den Berg en J.J. Kloek. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 1995.
  . <Door: Klaus Beekman:> Elrud Ibsch, Anja de Feijter & Dick Schram (red.). De lange schaduw van vijftig jaar. Voorstellingen van de Tweede Wereldoorlog in literatuur en geschiedenis. Garant, Leuven- Apeldoorn, 1996.
  . <Door: Hubert Meeus:> La spiritualit’e en images aux Pays-Bas M’eridionaux dans les livres imprim’es des XVIe et XVIIe siecles conserv’es a la Bibliotheca Wittockiana. (Miscellanea Neerlandica; XIII). Peeters, Leuven, 1996.
  . <Door: Willem Kuiper:> Pieter Eligh. Leven in de eindtijd. Ondergangsstemmingen in de middeleeuwen. (Middeleeuwse Studies en Bronnen). Verloren, Hilversum, 1996.
 • Signalementen, blz. 186-187:
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> De rijmwerken van Andries Steven van Kassel (ca. 1676-1747). Een bloemlezing. Samengest. door Cyriel Moeyaert. Brussel, 1996. Tom Verschaffel. Historici in de Oostenrijkse Nederlanden (1715- 1794). Proeve van repertorium. Brussel, 1996.
  . <Door: Jorine Lamsma:> J.J.A. Goeverneur. De keesiade. Een heldendicht, door verschillende dichters. Fotomech. herdr., ingel. en vert. door Nop Maas; met medew. van Rody Chamuleau en Rudi van der Paardt. Bevat ook de teksten Doornkransje en Rozenkransje. Passage, Groningen, 1996.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Cornelis W. Schoneveld. Seachanges. Studies in three centuries of Anglo-Dutch cultural transmission. Rodopi, Amsterdam, 1996.
  . <Door: Gerard de Vriend:> Bregje Boonstra (inl.). Meesterverteller met een rovershart. (Schrijversprentenboek 39).
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Norbert Morciniec & Stanislaw Predota (red.). Neerlandica Wratislaviensia. Wroclaw, 1994.
 • Ingekomen uitgaven, blz. 188-189:
  . Funke, Vera. Dat Bestelhuis! Dat Bestelhuis! Wat speelt dat ’n rol! 125 jaar Centraal Boekhuis. Centraal Boekhuis, Culemborg, 1996.
  . Gabeler, Madeleine (red.) Layangan Vliegeren. Bonneville, Bergen, 1996.
  . Hendrix, Harald, Joost Kloek & Sophie Levie e.a. (ed.). The search for a new alphabet. Literary studies in a changing world in honor of Douwe Fokkema. Benjamins, Amsterdam, 1996.
  . Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 12. Cyriel Buysse Genootschap, Gent, 1996.
  . Mooij, J.J.A. De andere aarde. Maanreisverhalen door de eeuwen heen. Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen, 1996.
  . Het Rijksarchief Limburg. Een nieuwe huisvesting voor het RAL in Maastricht. SDU, Den Haag, 1996.
  . Toussaint van Boelaere & Fernand Victor. Prosper van Langendonck. Essay. Teksteditie met inl. en aantkn. door Raymond Vervliet. Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, Gent, 1996.
  . Stralen, Hans van. Beschreven keuzes. Een inleiding in het literaire existentialisme. Garant, Leuven/Apeldoorn, 1996.
  . Patricia de Martelaere. De voorbeeldige schrijver. Louis Paul Boon-lezing 1996. Tilburg University Press, Tilburg, 1996.
  . Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siecle. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molengraaf. Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1996.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9706.20=-=-

MILLENNIUM, Tijdschrift voor middeleeuwse studies, jaargang 11, 1997, nr. 1.
ISSN 0922-0887.
Door: Paul Wackers, Vakgroep Nederlands KUN.
Nijmegen, juni 1997.

 • Eddy van den Brink.
  Lezenaars en lessenaars in de Karolingische iconografie. Blz. 3-14.
 • J.W.J. Burgers.
  Melis Stoke: literator of geschiedschrijver? Blz. 15-33.
 • Maarten Hoenen.
  Het ontstaan van wijsgerige scholen in de late Middeleeuwen. Blz. 34-48.
 • Boekbesprekingen. Blz. 49-88.
  . <Door: Jan Kuys:> O. van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen in Holland. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door: Ineke van ’t Spijker:> I. Bejczy, Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaissance. Universitair Publikatiebureau, Nijmegen, 1994.
  . <Door: J.G.M. Sanders:> A. Bijsterveld. Levend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570. VU Uitgeverij, Amsterdam, 1993.
  . <Door: Burcht Pranger:> Ch. Caspers. De eucharistische vroomheid en het feest van Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de late Middeleeuwen. Peters, Leuven, 1992.
  . <Door: H. Sch”onbeck:> R. Hofman e.a. (red.). Kelten van Spanje tot Ierland. De Keltische Draak, Utrecht, 1996.
  . <Door: Rob Meens:> L. Houwen en A. MacDonald (eds.). Beda Venerabilis. Historian, Monk & Northumbrian. Forsten, Groningen, 1996.
  . <Door: Frans van Liere:> Hugo van St. Victor. De drie dagen van het onzichtbare licht. Ingeleid en vertaald door Jan van Zwieten. Kok Agora, Kampen/Pelckmans, Kapellen, 1996.
  . <Door: Katrien Heene:> A. Mulder-Bakker (ed.).. Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages. Garland, New York-Londen, 1995.
  . <Door: Arnoud-Jan Bijsterveld:> Th. Noordman. Economie en filosofie in de Vroege Middeleeuwen 750-1250. Verloren, Hilversum, 1996.
  . <Door: Ineke van ’t Spijker:> M. Pranger. Bernard of Clairvaux and the Shape of Monastic Thought: Broken Dreams. Brill, Leiden, 1994.
  . <Door: Alasdair MacDonald:> G. Simpson (ed.) Scotland and the Low Countries 1124-1994. Tuckwell Press, East Linton, 1996.
  . <Door: Istv’an Bejczy:> R. Stuip en C. Vellekoop, De Middeleeuwen in de negentiende eeuw. Verloren, Hilversum, 1996.
  . <Door: Leen Spruit:> R. te Velde. Participation & Substantiality in Thomas Aquinas. Brill, Leiden, 1995. R. te Velde (red.) De deugden van de mens. Thomas van Aquino: De virtutibus in communi. Ambo, Baarn, 1995.
  . <Door: Mariken Teeuwen:> K. Vellekoop (ed.). Liber Ordinarius Sancte Marie Traiectensis. The Ordinal of St. Mary’s Church, Utrecht (Ms. London, British Library, Add. 9769). Kon. Ver. voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam, 1996.
  . <Door: Wim H”usken:> M. Vinck-Van Caekenberghe. Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist. Kon. Acad. voor Nederl. Taal- en Letterkunde, Gent, 1996.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9706.21=-=-

NEDERLANDSE LETTERKUNDE, jaargang 2, nummer 2, mei 1997.
ISSN 1384-5829.
Door: Karel Bostoen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 27 juni 1997.

 • R. van Stipriaan.
  Historische distantie in de Spaanschen Brabander. Blz. 103-127.
  (De interpretatie van de z.g. historische realia in Bredero’s stuk wordt opnieuw geproblematiseerd. Het werk van Pontanus (1614) is daarbij een grote hulp. Van Stipriaan weet geloofwaardig te maken dat het stuk zich afspeelt in het ‘Spaansgezinde Amsterdam ten tijde van de Opstand’. Dit getuigt van een ruim en wat vlottend chronologisch besef’ bij Bredero. Artikel bevat mooie vondsten).
 • Tineke Jacobi.
  Het schandaal Bakhuizen van den Brink. Over de breuk in de redactie van De Gids in 1843. Blz. 128-142.
  (Het conflict binnen De Gids-redactie zou zijn gegaan om een recensie, geschreven door Van Vloten. Die recensie vormde de aanleiding voor een theologisch verschil tussen Bakhuizen en Potgieter. Dat is de traditionele visie. Tineke Jacobi weet evenwel duidelijk te maken dat de breuk in de redactie begon met een geschil om het prive-leven van Bakhuizen.)
 • G.R.W. Dibbets.
  Brandtbrieven bij een trouwpartij. Iets over gender en genre aan het einde van de zeventiende eeuw. Blz. 143-155.
  (Dibbets bereidt een uitgave voor van de correspondentie van de gereformeerde predikant Joannes Vollenhove. Een brief aan Vollenhove van Joannes Brandt, met enkele regels van Geeraerdt Brandt, de vader van de laatste, wordt door Dibbets nader besproken met het oog op ‘gender’ en ‘genre’-kwesties. In de brief verstrekken de Branden namelijk informatie over de toekomstige bruid van Joannes Brandt, zodat Vollenhove stof heeft voor een epithalamium.)
 • Margaretha H. Schenkeveld.
  ‘Aan den boschvijver’. Aspecten van H. Roland Holst, Tusschen tijd en eeuwigheid. Blz. 156-157.
  (Enigszins gewijzigde tekst van toespraak, gehouden op 28 oktober 1996 te Amsterdam ter gelegenheid van de presentatie van Elsbeths Etty’s biografie.)
 • Stand van zaken:
  . Jaap Goedegebuure en Odile Heynders. De voortgang van het twintigste-eeuwse poetica-onderzoek. Blz. 162-163.
  (De auteurs gaan in op de dissertatie van Anten over de poetica van Bordewijk en op de dissertatie van Peperkamp over de poetica van Vroman.)
 • Grensverkeer:
  . W.P. Gerritsen. Brandaan polyglot. Blz. 168-172.
  (Over de Zuid-Afrikaanse Brandaan-vertaling van G.J. de Klerk en de Italiaanse van Marie-Louise Rotsaert. Gerritsen geeft wat tekstvoorbeelden, bespreekt die kritisch en betrekt er ook Schutte’s bespreking van de Brandaan-sonnetten van de hand van D.J. Opperman bij. Erg leuke lectuur.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Anne Marie Musschoot:> Ton Anbeek. Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandse literatuur. Amsterdam University Press, Amsterdam 1996.
  . <Door: Ton Harmsen:> R. van Stipriaan. Leugens en vermaak. Boccaccio’s novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance. Amsterdam University Press, Amsterdam 1996.
  . <Door: P.B.M. Blaas:> Toos Streng. ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875. Een begripshistorische studie. Amsterdam University Press, Amsterdam 1995.
  . <Door: Nelleke Moser:> Mireille Vinck-van Caekenberghe. Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/1511-1573), rederijker en humanist. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1996.
  . <Door: M.G. Kemperink:> Elisabeth Leijnse. Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900. Een onderzoek naar de Nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck. Met de uitgave van een handschrift van Lodewijk van Deyssel. Librairie DROZ S.A., Geneve 1995.
  . <Door: Nigel E. Palmer:> Paul Wackers e.a. (red.). Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde. Prometheus. Amsterdam 1996.
  . <Door: S.D. Post:> Els Stronks. Stichten of schitteren. De poezie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten. Den Hertog, Houten 1996.
  . <Door: Hans Anten:> Lutgarde Nachtergaele. Apollo op vrijersvoeten. Een onderzoek naar de thematische coherentie in de ‘Verzamelde verhalen van S. Vestdijk. Recueil de travaux d’histoire et de philologie. Louvain-la-Neuve 1996.
  . <Door: Fabian R.W. Stolk:> P. Sars. Adriaan van Dis; de zandkastelen van je jeugd. De school van de literatuur. Nijmegen-Leuven 1996.
  . <Door: Fabian R.W. Stolk:> J. Joosten. Tom Lanoye; de ontoereikendheid van het abstracte. De school van de literatuur. Nijmegen-Leuven 1996.
  . <Door: Marijke Meijer-Drees:> V.D. Roeper en G.D.J. Wildeman. Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers. Walburg Pers, Amsterdam 1996.
 • Periodiek:
  . <Door: Nelleke Moser en Thomas Vaessens:> Overzicht van neerlandistische bijdragen in 21 letterkundige, literaire, algemeen-culturele, binnen- en buitenlandse tijdschriften.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9706.22=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 40, nummer 2, maart-april 1997.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 3 juni 1997.

(Vanaf nummer 1 van de 40ste jaargang zijn de afbeeldingen in kleuren.)

 • Van de Redactie. De Doos van Pandora. De crisis van de rechtstaat in Belgie. Blz. 163-164.
  (De effecten van de affaire Dutroux op de Belgische rechtstaat)
 • Marcel Storme. Laten we ons bekeren. Blz. 165-171.
  (De ontwikkelingen van de rechterlijke macht in Belgie na de tweede wereldoorlog.)
 • Etienne Vermeersch. De nieuwe politieke cultuur. Blz. 171-175.
  (Complexiteit van de rechtsspraak in Belgie.)
 • Herman de Dijn. De terugkeer van het verdrongene. Blz. 175-180.
  (Beschouwingen bij een Witte Mars.)
 • Mark Elchardus. De ondraaglijke witheid van het ongenoegen. Blz. 181-185.
  Alle bovenstaande bijdragen zijn naar aanleiding van de zaak Dutroux en geven de gevoelens weer vanuit diverse wetenschappen.
 • Kester Freriks. “Laat je zwarte metaforen woeden”. Over het werk van Louis Ferron. Blz. 187-196.
  (Het beeld van versplintering komt in het oeuvre van Ferron in talloze variaties voor.)
 • Christien de Boer. Is dit voor kinderen? Jeugdtheater in Vlaanderen en Nederland. Blz. 197-206.
  (Via mijn autoradio hoorde ik op een regionale zender een interview met een theatermaakster. Omdat de interviewster een onserieuze stem opzette, begreep ik meteen dat het om jeugdtheater ging.)
 • Yves van Kempen. Het literaire ambacht inde praktijk. Over het werk van Piet Meeuse. Blz. 207-215.
  (Elke hartstochtelijke lezer herinnert zich zelfs jaren later nog de gids die hem na de eerste verkenningstochten voorgoed het domein van de literatuur binnenleidde.)
 • Jose Boyens. “In het onbegrijpelijke ken ik de weg”. Het werk van Henk Visch. Blz. 217-224.
  (Een manachtig wezen zet een stap vooruit; het is behaard en lang bebaard. Over de kunstuitingen van beeldhouwer Henk Visch.)
 • Victor Webb. Afrikaans in een democratiserend Zuid-Afrika. Blz. 225-235.
 • Anne Marie Musschoot. Creatief zwerven zonder kompas. Stefan Hertmans als essayist. Blz. 237-243.
  (“Wie creatief is zwerft zonder kompas”, is een opmerking die Stefan Hertmans zich quasi achteloos laat ontvallen in een opstel over “Een vergeten oratorium van Hindemith en Benn”, gebundeld in Fuga’s en pimpelmezen.)
 • Jo Tollebeek. Zonder overdreven egards. E.H. Kossmann en de Belgische geschiedenis. Blz. 245-253.
 • A.L Soetemann. Dichters die nog maar namen lijken. Albert Verwey. Blz. 255-264.
  (“Een van de onbetwistbare grote figuren uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis”. Met deze woorden had ik mijn beschouwing over de vergeten dichter Verwey willen beginnen. Maar helaas…)

  Culturele kroniek
 • Literatuur
  . <Door: Koen Vergeer:> Over “De grondstewardes” van Elma van Haren.
  . <Door: Yves T’Sjoen:> Over “Verzamelde gedichten” van Roel Richelieu van Londersele.
  . <Door: Gerti Wouters:> Over “Altijd met uw gezever” van Kristien Hemmerechts.
  . <Door: Luc Dirikx:> Over “Volledige werken ” van Louis Couperus.
  . <Door: Anneke Reistma:> Over “Wat zij wilden schilderen” van Judith Herzberg.
  . <Door: Sylvia van Peteghem:> Over Alice Nahon 1896- 1933. Kan ons lied geen hooglied wezen? Redactie Ria van den Brandt.
  . <Door: Paul Gillaerts:> Over “Weg en omweg. Gedichten 1950-1995” van Huub Oosterhuis.
  . <Door: Hans Groenewegen:> Over “Klaarlichte dag” van Anna Enquist.
  . <Door: August Hans den Boef:> Over “Gewaagd leven” en “Maar ik blijf” van Astrid H. Roemer.
  . <Door: Annette Portegies:> Over “Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901” van Jan Fontijn.

  Beeldende kunst
  . <Door: Jose Boyens:> Over “De vervolgjaren van De Stijl, 1922- 1932”
  . <Door: Steven Jacobs:> Over “Hedendaagse Architectuur in Belgie” van Geert Bekaert.

  Theater
  . <Door: G.F.H. Raat:> Over ” De eieren van de kaaiman”, “De Verlossing” en “Visite/Winteravond” van Hugo Claus.
  . <Door: Jef de Roeck:> Over Vlaams Theater Instituut en Podiumkunsten in Belgie.

  Muziek
  . <Door: Ernst Vermeulen:> Over de zoektocht naar de grenzen van Willem Jeths.
  . <Door: Hugo Heughebaert:> Over de Oeuvrecatalogus van Jef van Hoof.
  Film
  . <Door: Wim de Poorter:> Over “Teder testament: de films van Bert Haanstra” van Jo Daems.
  Taal- en cultuurpolitiek
  . <Door: Dick van Assche:> Over Nederlands aan de universiteit van Wenen.
  . <Door: Jelica Novakovic-Lopusina:> Over “Ivana Scepanovic: vertalen als een passie”.

  Publicaties
  . <Door: Jan W. de Vries:> Over “Denken en Spreken. De Talige Mens” van Flip Droste.
  . <Door: Reinier Salverda:> Over “Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature from the East Indies 1600-1950” van E.M. Beekman.
  . <Door: Luc Francois:> Over “De grote mythen uit de geschiedenis van Belgie, Vlaanderen en Wallonie”. Redactie Anne Morelli.
  . <Door: Stefaan Evenepoel:> Over “Holland nog nooit zo gezien” van Kees Middelhoff.
  . <Door: E. Gerard:> Over “De tuin van Akademos. Studies naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel” van E. Witte en J. Tyssen.
  . <Door: Joop W. Koopmans:> Over “Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret” redactie H.M. Belien, A. Th. van Deursen en G.J. van Setten.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9706.23=-=-

VAKTAAL, jaargang 10, nummer 2, juni 1997.
ISSN 0921-5867.
Door: Marcel Uljee.
Leiden, 26 april 1997.

 • Caroline Schro”der.
  ‘Elk woord dat ik schrijf, moet gedrukt worden.’ Gerrit Krol, een onafhankelijk schrijver. Blz. 1, 3-4.
  (De LVVN, de Nederlandse Vereniging van Neerlandici, organiseerde op 14 juni het congres ‘Nederlands: economisch goed’. Gerrit Krol was die dag een van de sprekers. VakTaal sprak voorafgaand aan het congres met een Nederlands taalchauvinist.)
  Werktaal:
 • Esther den Hollander.
  En wat kun je daar dan mee worden? De neerlandicus op de arbeidsmarkt. Blz. 5-6.
  (Op het symposium ‘Neerlandicus op de arbeidsmarkt’ presenteerde de vakgroep Nederlands van de Universiteit Utrecht de resultaten van een onderzoek naar de loopbaan van Utrechtse neerlandici. Naast de presentatie van bemoedigende cijfers, gaven een aantal werkgevers in een forumdiscussie hun visie op de marktwaarde van de neerlandicus.)
 • Wim Klooster.
  Wim Hendriks benoemd tot erelid LVVN. Blz. 6-7.
  (Na 25 jaar houdt Dokumentaal, het informatie- en communicatie- bulletin voor neerlandici, op te verschijnen. Het bestuur van de LVVN heeft Wim Hendriks, de oprichter en administrateur van het tijdschrift, benoemd tot erelid van de vereniging. In VakTaal de tekst van de lofrede, uitgesproken door LVVN-voorzitter Wim Klooster, tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april 1997.)
 • Edwin Lucas.
  ‘Neerlandicus is te verbrokkeld om vuist te maken.’ Plannen voor eindexamenprogramma’s roepen weinig verzet op. Blz. 8-9.
  (Vanaf 1998 zullen op havo en vwo drastisch gewijzigde eindexamen- programma’s voor het vak Nederlands gelden. Volgens Antoine Braet, universitair hoofddocent taalbeheersing in Leiden en oud-voorzitter van de Commissie Vernieuwing Eindexamens Nederlands, is zwaar weer op til. Maar volgens hem is de neerlandistiek te verbrokkeld om een krachtig protest tegen de plannen te laten horen.)
  Column
 • Annelies van Gijsen.
  Ingerukt, Mars!
  (De eerst column van Annelies van Gijsen, (nog steeds) werkzoekend neerlandica/medieviste, over middeleeuws bijgeloof en het verschil tussen vrouwen en mannen. Oudere onderzoekers voelen vaak nog de behoefte uitdrukkelijk te verklaren dat zij astrologie onzin vinden.)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9706.24-=-

DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, jaargang 12, nummer 1, september 1996.
ISSN 0921-142X. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 22-6-1997.

 • Lodewijk Palm.
  Van de redactie. Blz. 1.
  (Dit nummer bevat de tekst van 22 lezingen, gehouden op het congres over Christiaan Huygens, dat op 7 en 8 juli 1995 door de Werkgroep Zeventiende Eeuw te Leiden en Voorburg werd georganiseerd.)
 • C.D. Andriesse.
  The melancholic genius. Blz. 3-13.
  (Huygens vergeleken met andere geleerden, m.n. Newton.)
 • Elisabeth Keesing.
  De samenwerking van de broers Huygens. Blz. 14-21.
  (Christiaan en de handige, intelligente en rijke broer
  Constantijn.)
 • Mordechai Feingold.
  Huygens and the Royal Society. Blz. 22-36.
  (Over moeizame verhoudingen, behalve met Henry Oldenburg.)
 • Anne-Catherine Bernes.
  Christiaan Huygens, les Pays-Bas du Sud et la principaute de Liege. Blz. 37-51.
  (Aanvankelijk had Huygens wel een goede relatie met Gregoire de Saint Vincent en Gerard van Gutschoven, maar de slechte academische infrastructuur in Luik en Leuven deed deze contacten verzanden.)
 • Rudolf Rasch.
  Constantijn en Christiaan Huygens’ relatie tot de muziek. Blz. 52-63.
  (Constantijn Huygens als Renaissance-hoveling, zijn zoon Christiaan als verlicht observator en wetenschappelijk onderzoeker van het verschijnsel muziek.)
 • C. de Pater.
  In de schaduw van Newton. Het Huygensbeeld bij enkele Nederlandse newtonianen in de achttiende eeuw. Blz. 64-73.
  (Boerhaave, ‘s-Gravesande, Van Musschenbroek, Van Swinden. Voor hen wordt Huygens geleidelijk door Newton verdrongen.)
 • Gianfranco Mormino.
  The philosophical foundations of Huygens’ atomism. Blz. 74-82.
  (Descartes, Leibniz, en de zich ontwikkelende ideeen over elasticiteit en onscheidbaarheid van de materie.)
 • Joella G. Yoder.
  ‘Following in the footsteps of geometry’: the mathematical world of Christiaan Huygens. Blz. 83-95.
  (Door het integreren van natuurkunde en wiskunde heeft Huygens de newtoniaanse dynamica voorbereid.)
 • Albert van Helden.
  Contrasting careers in astronomy: Huygens and Cassini. Blz. 96-105.
  (Rijkeluiszoon uit een diplomatengeslacht, die wel vaart bij het stadhouderloos tijdperk, tegenover een katholieke carrieremaker, die een duur professoraat in Bologna ruilt voor een aanvankelijk wat moeizame carriere aan de Academie Francaise, waar hij het ver brengt door zijn organisatietalent.)
 • Robert A. Hatch.
  Between friends. Huygens and Boulliau. Blz. 106-116.
  (Het slingeruurwerk door Leopold de Medici beschouwd als plagiaat van Galileo en onderzoekingen rond de ring van Saturnus.)
 • Fokko Jan Dijksterhuis.
  Huygens’ Dioptrica. Blz. 117-126.
  (Ontwikkeling aan de hand van de verbetering van telescopen en microscopen.)
 • Audouin Dollfus.
  Christiaan Huygens et la lunette sans tuyau ‘Astroscope’. Blz. 127-140.
  (Hoe de buis van de telescoop vervangen wordt door een gespannen draad en verbeteringen met een scharnierende ruit en een schraag.)
 • J.H. Kluiver.
  De ontwikkeling van de vormgeving van het Nederlands uurwerk als gevolg van Huygens’ uitvinding van het slingeruurwerk in 1657. Blz. 141-150.
  (Over de oude stoof- en consoleklokken en de na 1657 daaruit ontwikkelde Zaanse klok, Zaanse lantaarnklok, Amelandse klok, Hollandse stoelklok, Friese staartklok, enz.)
 • James G. O’Hara.
  Huygens, Leibniz and the ‘petit demon’. Agreement and dissension in their mathematical correspondence. Blz. 151-160.
  (Bespreking van een discussie over drie wiskundige kwesties, waarbij ook persoonlijke rivaliteit een rol blijkt te spelen.)
 • Ida H. Stamhuis.
  Christiaan Huygens correspondeert met zijn broer over levensduur. Hoe wetenschappelijke begrippen kunnen ontstaan. Blz. 161-170.
  (Begripsverwarring tussen Lodewijk en Christiaan Huygens over het statistisch verschil tussen het gemiddelde en de mediaan van iemands levensverwachting op een bepaalde leeftijd.)
 • Ivo Schneider.
  Christiaan Huygens’ non-probalistic approach to a calculus of games and chance. Blz. 171-185.
  (Huygens’ De ratiociniis in ludo aleae van 1657; een mijlpaal in de geschiedenis van de kansberekening, die – al geeft Huygens dat niet toe – past in de traditie van Pascal en Fermat.)
 • A.R.T. Jonkers.
  Finding longitude ar sea: early attempt in Dutch naviagtion. Blz. 186-197.
  (Met sterrenkaarten, chronometers en kompassen; Plancius, Cruquius, Stevin en Chr. Huygens over het aardmagnetische veld.)
 • Eric Schliesser & George E. Smith.
  Huygens’s 1688 report to the directors of the Dutch East India Company on the measurement of longitude at sea and its implications for the non-uniformity of gravity. Blz. 198-214.
  (Huygens’ metingen van geografische lengte, met behulp van Johannes de Graaf’s journaal, vergeleken met die van Richer in Cayenne en Varin te Goree en de implicaties voor Newton’s theorie van universele zwaartekracht.)
 • Michael Nauenberg.
  Huygens and Newton on curvature and its applications to dynamics. Blz. 215-234.
  (Hoe de Latijnse vertaling door Frans van Schooten van Descartes’ Geometrie Huygens en Newton beinvloedden bij hun wiskundige concepten van de kromming van de baan van een slinger en de middelpuntvliedende kracht.)
 • Christiane Vilain.
  Espace et dynamique chez Christiaan Huygens. Blz. 235-243.
  (Over de wetten van de botsing van lichamen in de ruimte en hoe Huygens’ mechanistische visie a la Galileo en Descartes hem verhinderde hier goed uit te komen.)
 • Fabien Chaireix.
  La pesanteur dans l’univers mechanique de Christiaan Huygens. Blz. 244-252.
  (Over de oorzaak van de zwaartekracht en Huygens’ wervelwindtheorie.)
 • P. Radelet-De Grave.
  Huygens et les Bernoulli. Blz. 253-273.
  (Hoe Huygens wordt aangevallen door de abbe de Catelan over de bepaling van het centrum van de schommelbeweging en geholpen wordt door Jacob Bernoulli, en over het principe van virtuele krachten, die inwerken op een kettingdraad.)
 • Signalementen:
  . <Door: J.A. van Ruler, op blz. 275:> H.W. Blom, H.A. Krop & M.R Wielema (red.). Deventer denkers. De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer. Verloren, Hilversum 1994. ISBN 90-6550-369-2.
  . <Door: L. Noordegraaf, op blz. 275-276:> I.P. Spruit. Dirck Franz Quispel, Rotterdams koopman en reder in de Gouden Eeuw. Spruit, Leiden 1991. ISBN 90-800697-2-8.
  . <Door: J. Spaans, op blz. 276:> X. van Eck. Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 1572-1795. Eburon, Delft 1994. ISBN 90-5166-408-7.
  . <Door: K. van Berkel, op blz. 276-277:> L.C. Palm (red.). Alle brieven van Antoni van Leeuwenhoek. The collected letters of Antoni van Leeuwenhoek, XIII (1700-1701). Swets en Zeitlinger, Lisse 1994. ISBN 90-265-1239-2.
  . <Door: D. Aten, op blz. 277-278:> K. van Honacker. Lokaal verzet en oproer in de 17de en 18de eeuw; collectieve acties tegen het centraal gezag in Brussel, Antwerpen en Leuven. UGA, Kortrijk/Heule 1994. ISBN 90-6768-197-0.
  . <Door: A.A. Sneller, op blz. 278-279:> D. Fausset & R.H. Leek (eds.). Hendrik Smeeks, The mighty kingdom of Krinke Kesmes (1708). Rodopi, Amsterdam/Atlanta 1995. ISBN 90-5183-695-3.
  . <Door: M. Spies, op blz. 279-280:> H.W. Blom. Causality and morality in politics. The rise of naturalism in Dutch seventeenth century political thought. Moraal en oorzakelijkheid in de politiek. De opkomst van het naturalisme in het Nederlandse politieke denken in de zeventiende eeuw. Diss. Universiteit van Utrecht, 1995. ISBN 90-9007917-3.
  . <Door: H. Hendrix, op blz. 280-282:> [Lodewijk Meyer (hier niet vermeld – cf. Dongelmans 1982 p. 93)]. Italiaansche spraakkonst leerende op eene vaste grondt de Italiaansche taale wel, en ter deege leezen, verstaan, spreeken, en schrijven. Abraham Wolfgang, Amsterdam 1672. An. herdr. verz. door Vincenzo lo Cascio. Foris, Dordrecht 1995. ISBN 90-6765-528-7.
  . <Door: P.C. van der Eerden, op blz. 282:> D.J. de Vries. Bouwen in de Late Middeleeuwen. Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht. Matrijs, Utrecht 1994. ISBN 90-5345-056-4.
  . <Door: A. de Vos, op blz. 282-283:> E.M. Wiskerke. De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813. Verloren, Hilversum 1995. ISBN 90-6550-514-8.
  . <Door: M.B. Smits-Veldt, op blz. 283-284:> Georgius Macropedius. Aluta (1535). Ed. J. Bloemendal & J.W. Steenbeek. Florivallis, Voorthuizen 1994. ISBN 90-75540-01-9.
  . <Door: Th.M. van Leeuwen, op blz. 284-285:> E. Dekker. Rijker dan Midas. Vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609). Boekencentrum, Zoetermeer 1993. ISBN 90-239-0217-3.
  . <Door: W.G. Heeres, op blz. 285:> T. Marseille. Wat tolboeken vertolken. Koophandel, schepen en scheepvaart op de IJssel rond 1570. Leeuwarden 1993. ISBN 90-9005846-X.
  . <Door: M. Keblusek, op blz. 285-286:> K.L Sprunger. Trumpets from the tower. English puritan printing in the Netherlands 1600-1640. E.J. Brill, Leiden/New York 1994. ISBN 90-04-09935-2.
  . <Door: M. van der Poel, op blz. 286-287:> J. Jansen. Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de Renaissance. Verloren, Hilversum 1995. ISBN 90-6550-511-3.
  . <Door: C. van de Wiel, op blz. 287-288:> J. Ockeley. De gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de studie van de actieve vrouwelijke kloostercongregaties. Twee delen. Brussel 1992. Archief en bibiotheekwezen in Belgie, extra nummer 44.
  . <Door: J. Spaans, op blz. 288:> A.Th. van Deursen. Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw. Bert Bakker, Amsterdam 1994. ISBN 90-351-1443-4.
  . <Door: R. van Gelder, op blz. 288-289:> M. Van Gessel & A. Kieskamp (eds.). Ongeluckig, of droevigh verhaal van ’t schip de Gouden Buys, 1695. Een VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika. Terra Incognita, Amsterdam 1995. ISBN 90-73853-07-9.
  . <Door: Th. Stevens, op blz. 289:> Rijklof van Goens. Javaensche Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654. Ed. D. de Wever. Terra Incognita, Amsterdam 1995. ISBN 90-73853-06-0.
  . <Door: W. Abrahamse, op blz. 290:> G. Daemen & G. van Eemeren (eds.) Teodoor Rodenburgs Aurelia (1623) en Elias Herckmans Tyrus belegeringhe en ondergangk (1627). UFSIA-Centrum Renaissance-Drama, Antwerpen 1994.
  . <Door: L. Noordegraaf, op blz. 290:> Nadere Reformatie en literatuur. DNR 19 (1995), 1. ISSN 0165-4349.
  . <Door: P.G. Hoftijzer, op blz. 290-291:> J.A. Gruys & J. Bos. T’Gulde Jaer 1650 in de Short-Title Catalogue, Netherlands. Inl. W. Frijhoff en M. Spies. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 1995. ISBN 90-6259-124-8.
  . <Door: L. Noordegraaf, op blz. 291-292:> H.T. van Veen. Kunst voor historici. Beeldende kunst als historisch bron. Stichting Groniek, Groningen 1995. Themanummer Groniek. ISSN 0169-2801.
  . <Door: Th. Verbeek, op blz. 292:> Jacobus Revius. Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer. Boek 5 (1978-1916). Uit het Latijn vertaald door A.W.A.M. Bude, G.T. Hartong & C.L. Heesakkers. Verloren, Hilversum 1995. ISBN 90-6550-508-3.
  . <Door: M.B. Smits-Veldt, op blz. 292-293:> R. Dekker. Uit de schaduw in ’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1995. ISBN 90-284-1680-3.
  . <Door: M.J. van der Wal, op blz. 293:> G.H. Jongeneelen. Fonetiek en verlichting. De Redeneringh over de talen van Jan Trioen (1692). Stichting voor Neerlandistiek, Amsterdam / Nodus, Munster 1994. ISBN 90-72365-37-2.
  . <Door: W. Janse, op blz. 294:> O. Boersma. Vluchtig voorbeeld. De Nederlandse, Franse, en Italiaanse vluchtelingenkerken in Londen, 1568-1585. Kampen 1994. ISBN 90-9006-956-9. Proefschrift Kampen.
  . <Door: Y. Kuiper, op blz. 294-295:> P. Brood (red.). Van beeldenstorm tot Reductie van Groningen. Stichting Reductie van Groningen 1994. ISBN 90-5028-046-3.
  . <Door: G.H. Jongeneelen, op blz. 295-296:> P. Steenbakkers. Spinoza’s Ethica from manuscript to print. Studies on text, form and related topics. Van Gorcum, Assen 1994. ISBN 90-232-2963-0.
  . <Door: A.J. Hoenselaars, op blz. 296:> B. Vickers. Appropriating Shakespeare: Contemporary critical quarrels. Yale University Press, New Haven/Londen 1993. ISBN 0-300-05415-7 (geb.).
  . <Door: K. Meerhoff, op blz. 296-298:> G. Forestier; E. Bury; A. Sancier-Chateau; P. Dandrey; P.J. Smith. [Diverse titels. Over Frans-classicisme en over La Fontaine.]
  . <Door: M.B. Smits-Veldt, op blz. 298-299:> A.C.G. Fleurkens, L.C. Korpel en K. Meerhoff (red.). Dans der Muzen. De relatie tussen de kunsten gethematiseerd. Verloren, Hilversum 1995. ISBN 90-6550-523-7.
  . <Door: M. van Vaeck, op blz. 299:> A.A. Sneller & O. van Marion, m.m.v. N. van Megen. De gedichten van Tesselschade Roemers. Verloren, Hilversum 1995. ISBN 90-6550-018-9.
  . <Door: M. van Vaeck, op blz. 299-300:> Aernout van Overbeke. Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving naer Oost-Indien. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Vakgroep Nederlands, Utrecht 1995. (Ruyg-bewerp 18).
  . <Door: M. van Vaeck, op blz. 300:> De vrouw in de renaissance. Onder redactie van A.J. Gelderblom en H. Hendrix. Amsterdam University Press 1994. (Utrecht Renaissance Studies). ISBN 90-5356-106-4.
  . <Door: M. van Vaeck, op blz. 300-301:> Joost van den Vondel. Gysbreght van Aemstel. Met inl en aant. Door M.B. Smit-Veldt. Amsterdam University Press, 1994. (Alfa). ISBN 90-5356-055-6.
  . <Door: M. van Vaeck, op blz. 301:> M. Meijer Drees (red.) Thomas Asselijn. Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napels beroerte (voorgevallen in ’t jaar 1647). 1668. Treurspel. Met inl. en aant. door Amsterdam University Press, 1994. (Alfa). ISBN 90-5356-056-4.
  . <Door: L. Noordegraaf, op blz. 301-302:> H.F. Cohen. Christiaan Huygens en de wetenschaprevolutie van de 17de eeuw. Museum Boerhaave, Leiden 1996. ISBN 90-6292-110-8.
(7)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9706.25=-=-=
 
*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <R.Arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: ??? vacante redacteursplek           |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <m.uljee@pecoma.nl>        |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(8)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
|  of:                                  |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), of naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor   |
|  neerlandistiek op het Web)                      |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9706.c --------------------------*