Neder-L, no. 9705.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9705.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 May 1997 19:14:19 +0000
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9705.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9705.22: Literatuur, jrg. 14, no. 2, maart/april 1997     |
| (2) Tyd: 9705.23: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 20, no. 1, april 1996              |
| (3) Tyd: 9705.24: Meesterwerk, no. 7, september 1996          |
| (4) Tyd: 9705.25: Meesterwerk, no. 8, januari 1997           |
| (5) Tyd: 9705.26: Meesterwerk, no. 9, april 1997            |
| (6) Tyd: 9705.27: Queeste, jrg. 4, no. 1, 1997             |
| (7) Tyd: 9705.28: Taalbeheersing, jrg. 19, no. 2, mei 1997       |
| (8) Tyd: 9705.29: Vonk, jrg. 26, no. 4, maart-april 1997        |
| (9) Tyd: 9705.30: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.22=-=-

LITERATUUR, jaargang 14, nummer 2, maart/april 1997.
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Beuningen, 17 mei 1997.

 • Gert de Jager.
  Lucebert, de vroegere en de latere. Blz. 66-72.
  (Over een tweedeling in het werk van Lucebert, die niet alleen van formele en inhoudelijke aard blijkt te zijn. Een gewijzigde esthetica in het latere werk kenmerkt zich door een toenemende tendens tot het schrijven van clauzen (als in een toneelstuk). Luceberts poezie moet dan ook niet zozeer gelezen, als wel gereciteerd worden.)
 • Toos Streng.
  ‘Niemand let er op, dat er tweeerlei Realismus is.’ Jan ten Brink en de geschiedenis van de term ‘realisme’ in Nederland tot 1875. Blz. 73-80.
  (Opkomst van de term ‘realisme’ in de negentiende-eeuwse literatuurkritiek; geillustreerd aan de hand van het gebruik van deze term door Jan ten Brink, voor wie het onderscheid tussen het (verkeerde) historisch en het (ware) wijsgerig realisme actueel was.)
 • Ton Anbeek.
  (In de rubriek De recensent, ook der recensenten:)
  Virtuoze edelkitsch? Blz. 81-82.
  (Vergelijking van enkele zeer uiteenlopende recensies over Hertog van Egypte van Margriet de Moor.)
 • Wim van Anrooij.
  De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis beschreven en uitgebeeld. Blz. 83-89.
  (Een vijftiende-eeuwse panelenreeks met rijmkroniek, waarin de geschiedenis van het graafschap Holland werd beschreven, fungeert als bron voor diverse latere bewerkingen.)
 • Peter van Dijk.
  (In de rubriek De buitenstaander:)
  Huub van der Lubbe: Op zoek naar de waarheid in boeken. Blz. 90-92.
  (Interview met de zanger en tekstschrijver van de popgroep De Dijk, waarin aandacht voor zijn interesse in poezie en literatuur.)
 • Ad den Besten.
  Maljaars’ moeiten met Marnix (en mij). Blz. 93-99.
  (In een repliek op Maljaars’ these dat het Wilhelmus van Duitse origine is, verdedigt Den Besten zijn stelling uit 1983. Hij handhaaft zijn opvatting dat het Wilhelmus oorspronkelijk in het Nederlands is gedicht en zeer waarschijnlijk toegeschreven moet worden aan Marnix van Sint-Aldegonde.)
 • Wim van Anrooij.
  (In de rubriek Middeleeuwse opschriften:)
  Een rijmspreuk van papieren letters in Deventer. Blz. 100-101.
  (Over de vondst van een middeleeuwse rijmspreuk – die tot het genre van de priamels behoort – ontdekt op een balk in een pand in Deventer.)
 • Wardy Poelstra.
  ‘Eigenlijk hebben we een heel ouderwets boek geschreven.’ Een gesprek met Frans Ruiter en Wilbert Smulders. Blz. 102-107.
  (Waarin onder andere opmerkingen over het begrip moderniteit, opgevat als een dynamisch verschijnsel dat uit een beweging en een tegenbeweging bestaat; over literatuur beschouwd in samenhang met haar culturele context; over autonomisten en communautaristen; over de opvatting dat literatuurgeschiedschrijving een hegeliaanse opeenvolging van thesen, antithesen en synthesen laat zien.)
 • Nieuws, blz. 108-113. Met o.a.:
  . Tentoonstelling over ‘P.C. Hooft en zijn handschriften’ in de UB van UvA, 22 mei – 25 juli.
  . Dertiende Colloquium Neerlandicum, 24-30 augustus aan RUL.
 • Recensies, blz. 114-121:
  . <Door: K. Beekman:> Rudi van der Paardt. Een vertrouwd gevoel van onbekendheid. Opstellen over antieke intertekstualiteit. Dimensie, Leiden, 1996.
  . <Door: W. Kassies:> Johanna J.M. Meijers. J.H. Leopold als klassiek filoloog. [z.u.], Leiden, 1995.
  . <Door: Ralf Gruettemeier:> Hans Anten. Het bekoorlijk vernis van de rede. Over de poetica en proza van F. Bordewijk. Historische Uitgeverij, Groningen, 1996.
  . <Door: Wam de Moor:> G. de Vriend. Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitimeringen voor het leren lezen van literatuur op school. Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1996.
  . <Door: George J. Vis:> Ernst van Alphen, Lizet Duyvendak (etc.) & Ben Peperkamp. Op poetische wijze. Een handleiding voor het lezen van poezie. Coutinho/Open Universiteit, Bussum/Heerlen, 1996.
 • Signalementen, blz. 122-124:
  . <Door: Jaap Grave:> Kindlers neues Literatur-lexikon. Hrsg. von Walter Jens. Studienausg, Muenchen, 1996.
  . <Door: H. Bekkering:> Hugo Brandt Corstius & Maarten ’t Hart. Het gebergte. De tweeenvijftig romans van S. Vestdijk. Nijgh en Van Ditmar/De Bezige Bij, Amsterdam, 1996.
  . <Door: G. van Bork:> Willem Wilmink (verz. en ingel. door). Dieren. De mooiste gedichten. Prometheus, Amsterdam, 1996.
  . <Door: Fleur Speet:> Wiel Kusters. Ik graaf, jij graaft. Aantekeningen over poezie. Querido, Amsterdam, 1995.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.23=-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 20,
nummer 1, april 1996.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 14 mei 1997.

 • Frans Grijzenhout.
  Troost en Weyerman. Blz. 1-5.
  (Bewerking van de lezing, gehouden op de grondvergadering van de Stichting op 20 januari 1996, over de relatie tussen Weyerman en de beroemdste Nederlandse kunstschilder uit de achttiende eeuw.)
 • A.J. Hanou.
  De wereld van Cornelis de Bruijn. Blz. 5-13.
  (Tekst van een ‘beschouwing’, uitgesproken bij het verschijnen (22 nov. 1996) van: Cornelis de Bruijn, ‘Reizen over Moskovie. Een Hollandsche schilder ontmoet tsaar Peter de Grote’. Amsterdam, Terra Incognita, 1996.)
 • Marleen de Vries.
  Iets over Weyermans humeur. Blz. 13-17.
  (Humor en scherts zijn wezensbestanddelen in het werk van Weyerman. Maar mag of kan daaruit iets zinnigs worden geconcludeerd over het karakter van de schrijver zelf?)
 • Jean Jordaan.
  Die onbenullige skelm: Fransiscus Lievens Kersteman. Blz. 17-24.
  (Overzichtsartikel – in het Zuid-Afrikaans – over de biograaf van Weyerman, waarin feit en fictie rondom Kersteman tegen elkaar afgewogen worden.)
 • Paul J. Smith.
  Hendrik Doedijns en de gekookte sleutels van Rabelais. Blz. 24-27.
  (In zijn satirische tijdschift ‘Haegse Mercurius’ verwijst Doedijns veel naar Rabelais. In dit artikel worden enkele van zijn bronnen nader onderzocht.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Yvonne Knobel:> Marlies Hoff, ‘Johanna Cornelia Ziesenis-Wattier (1762-1827), “De grootste actrice van Europa”‘. Leiden 1996. Paddemoesreeks 1.
  . <Door: Han Brouwer:> G.J. Johannes, ‘De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830.’ Den Haag, Sdu Uitgevers, 1995. Nederlandse cultuur in Europese context 2.
 • Signaleringen:
  . <Door: M. van Vliet:> Onverwachte ontmoeting: Hennebo temidden van Schiedamse jajem.
  . <Door: M. van Vliet:> Verschenen – De Leidse Adonis.
  . <Door: Marco de Niet:> Verschenen – Peter Wagner: ‘Reading iconotexts, From Swift to the French revolution. London 1995.
  . <Door: M. van Vliet:> Verschenen – J. Mateboer, ‘Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1701-1800’. Nieuwkoop 1996. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica 31. & J. Kloek, ‘Een begrensd vaderland. De roman rond 1800 tussen nationaal karakter en internationale markt’. Amsterdam 1997.
  . <Door: A.J. Hanou:> Verschenen – Tom Verschaffel: ‘Historici in de Oostenrijkse Nederlanden (1715-1794). Proeve van repertorium’. Brussel 1996. Cahiers studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde 15.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.24=-=-

MEESTERWERK, nummer 7, september 1996.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 15 mei 1997.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • Werner Huellen.
  Who wrote the first German grammar in English? Blz. 2-10.
 • Friederike Klippel.
  Zum Funktionswandel von Lehrmaterialien fuer den Englischunterricht seit dem 18. Jahrhundert. Blz. 11-18.
 • George J. Vis.
  Retorica op school. Blz. 19-25.
 • Roland de Bonth.
  “Wanneer toch komt de Nederduitsche Spraakkunst van den Heer Tollius te voorschijn?” Een onuitgegeven spraakkunst uit de achttiende eeuw (II). Blz. 26-43.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.25=-=-

MEESTERWERK, nummer 8, januari 1997.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 15 mei 1997.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • Ellen Sjoer.
  Inleidinge tot de Lessen over de Uitwendige Welspreken[d]heid. College van de Franeker hoogleraar Erwinus Wassenbergh (1742-1826). Blz. 2-7.
 • Els Ruijsendaal.
  De analyse van de vreemde-talengrammatica’s in de 16de en 17de eeuw. Blz. 8-13.
 • Pieter Loonen.
  “Is die P. Marin onsterfelijk?” Het succes van een vergeten taalmeester. Blz. 14-22.
 • Klein bericht. Blz. 22.
 • J.A.M. Komen.
  Boekbespreking van G.R.W. Dibbets, De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU; Muenster: Nodus, 1995. Blz. 23-26.
 • Publicaties. Blz. 27.
 • Berichten en aankondigingen. Blz. 28.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.26=-=-

MEESTERWERK. Berichten van het Peeter Heynsgenootschap voor de geschiedenis van het taal- en letterkunde-onderwijs in de Nederlanden, nummer 9, april 1997.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 22 mei 1997.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • N.L. Dodde.
  Franse scholen van 1482 tot 1857. Blz. 2-7.
 • Suzanne van den Nieuwendijk.
  Woordkunst in het literatuuronderwijs. Blz. 8-16.
 • Frits Stuurman (m.m.v. Pieter Loonen en Jan Posthumus).
  De Chaos van Charivarius, de Neef van Tante Betje. Blz. 17-29.
  (Dit artikel vormt de eerste uit een reeks artikelen over Gerard Nolst Trenite (1870-1946); deze artikelen worden geschreven door Pieter Loonen, Jan Posthumus en Frits Stuurman.)
 • Pieter Loonen.
  Onderzoek en talenonderwijs: een inventarisatie. Blz. 30-33.
  (Een overzicht van de locaties waar het Peeter Heynsgenootschap bijeenkomsten heeft gehouden; bij elke locatie wordt kort aangegeven waaruit het daar aanwezige materiaal bestaat dat van belang is voor het onderzoek naar de geschiedenis van het talenonderwijs.)
 • Publicaties. Blz. 33-34.
 • Verslag van de bijeenkomst op 21 februari 1997. Blz. 35.
 • Aankondiging Bijeenkomst PHG op vrijdag 31 oktober in Rotterdam.
  Blz. 35.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.27=-=-

QUEESTE, Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden,
jaargang 4, nummer 1, 1997.
ISSN 0929-8592.
Door: Theo Meder.
Schiedam & Amsterdam, mei 1997.

 • Helmut Tervooren.
  Wan si suochen birn uf den buochen. Zur Lyrik Heinrichs von Veldeke und zu seiner Stellung im deutschen Minnesang. Blz. 1-15.
 • Bernadette Smelik.
  Uncourtly knights and humiliated damsels in the Lancelot Proper. Blz. 16-26.
 • Norbert Voorwinden.
  Die Heilige Familie in einigen Leben-Jesu-Dichtungen des 13. Jahrhunderts. Zum intendierten Publikum im deutschen und niederlaendischen Sprachraum. Blz. 27-41.
  -Janny Schenkel.
  Het handschrift-Van Hulthem, het Comburgse handschrift en de scriptoriumhypothese. Blz. 42-59.
 • Naar aanleiding van…
  . <Door: Walter Haug, op blz. 60-62:> Clara Strijbosch: De bronnen van ‘De reis van Sint Brandaan’.
  . <Door: Mikel M. Kors, op blz. 62-69:> G. Warnar: Het Ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid.
  . <Door: Th. Coun, op blz. 70-75:> Paul Wackers e.a.: Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde.
  . <Door: Anja J. de Man, op blz. 75-79:> Yolande Spaans & Ludo Jongen (ed.): Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het Kopenhaagse Handschrift.
  . <Door: Jo Reynaert, op blz. 79-83:> Hadewijch: Visioenen (vert. Imme Dros, inl. en ed. Frank Willaert)
  . <Door: Dirk Coigneau, op blz. 84-93:> Saskia Raue: Een nauwsluitend keurs: aard en betekenis van Den triumphe ende ’t palleersel van den vrouwen (1514).
  . <Door: J. Janssens, op blz. 94:> G.H.M. Claassens: De Middelnederlandse kruisvaartromans.
  . <Door: Karin Tilmans, op blz. 95:> Jeanne Verbij-Schillings: Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400.

(7)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.28=-=-=
TAALBEHEERSING. Driemaandelijks Tijdschrift, jaargang 19, nummer 2, mei 1997.
ISSN 1384-5853.
Door: Louise Cornelis, Amsterdam.
Utrecht, mei 1997.

 • A. Braet.
  Het enthymeen in Aristoteles’ Rhetorica. Van argumentatietheorie naar logica. Blz. 97-114.
 • M.A. van Rees.
  Herformuleringen van standpunten in informele discussies. Blz. 115-129.
 • Henk Lammers.
  Instituties als kader voor het onderzoek naar taalgebruik in maatschappelijke contexten. Blz. 130-144.
 • E.T. Feteris, R. Grootendorst en P. Houtlosser.
  Bibliografie Argumentatietheorie 115. Blz. 145-163.
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door: I. van der Brugge, S. De Bruijn en N. Mulder, op blz. 164-168:> F.H. van Eemeren e.a.. Reconstructing argumentative discourse. Tuscaloosa and London, University of Alabama Press. 1993.
  . <Door: Margreet Onrust, op blz. 168-170:> W.I.M. van Calcar. Een toegepaste grammatica. Grondslag voor het vak Nederlands. Leuven/Apeldoorn, Garant. 1994.
  . <Door: Johan Moennink, op blz. 171-173:> Jan Renkema. Schrijfwijzer. Den Haag, SDU. 1995.
  . <Door: Hanneke Houtkoop-Steenstra, op blz. 173-176:> Herbert H. Clark. Using Language. Cambridge, University Press. 1996.
 • Signaleringen, blz. 177-186:
  . <Door: Rob Schoonen:> J. van der Pligt en N.K. de Vries. Opinies en attitudes. Meting, modellen en theorie. Amsterdam/Meppel, Boom. 1995.
  . <Door: Janne Maaike Gerlofs:> Henk Verheij en Engelien Kroodsma. Klinkklare taal. Creatief taalgebruik. Leuven/Apeldoorn, Garant. 1995.
  . <Door: Rudolf Geel:> Carla M.E. Balvers. In gesprek met de lezer. Een procesgerichte schrijfaanpak voor functionarissen in de pr- en voorlichtingspraktijk. Alphen aan de Rijn: Samson. 1995.
  . <Door: Bregje Holleman:> E. Sanders. Geoniemenwoordenboek. Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen. Nijgh & van Ditmar. 1995.
  . <Door: Yvonne Halink:> A.A. de Boer. Spreken is zilver, schrijven is goud. Spelling(s)perikelen en andere taalproblemen. Den Haag, SDU. 1995.
  . <Door: Erik van der Spek:> Wim Daniels. Correspondentiewijzer. Normen van de Nationale Ombudsman voor de correspondentie overheid-burger. Den Haag: SDU. 1995.
  . <Door: Tom Koole:> Henk T. van der Molen, Frits Kluytmans en Marret Kramer. Gespreksvoering. Vaardigheden en modellen. Heerlen/Groningen, OU/Wolters-Noordhoff. 1995.
  . <Door: Margreet Onrust:> I. van Eijk. Als m’n tante een snor had… Meer dan 8000 gelijkhebbers, afhouders, dijenkletsers en andere uitdrukkingen uit de Nederlandse taal. Amsterdam, Contact. 1995.
 • <Door: Peter Houtlosser, blz. 187-189:> Uit de tijdschriften.
  (Een overzicht van de meest recente afleveringen van enkele neerlandistische tijdschriften.)
 • Nieuws uit het vakgebied. Blz. 190-191.
  (Met promoties en interne publicaties.)

(8)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.29=-=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 26, nummer 4, maart-april 1997 (Themanummer Dramatische werkvormen).
Door: Rita Rymenans, Vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit
Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 30 april 1997.

 • Karel Moons.
  Drama in het onderwijs. Blz. 3-14.
  (Karel Moons opent dit themanummer over dramatische werkvormen met een visie op drama die gebaseerd is op de pedagogische methode van Jacques Lecoq. Deze inzichten worden gekoppeld aan het proces van de creativiteit. Verder bevat het artikel een bespreking van de vereisten waaraan een les drama moet voldoen.)
 • Annick Rombaut.
  Wat spelen we vandaag? Sneeuwwitje of Bert en Ernie? Een startersplan om in de kleuterklas zelf met theater bezig te zijn. Blz. 15-20.
 • Koen Van Gorp & Martine Van Gorp.
  Een min, wat is dat voor een beest? Lesmappen bij schoolvoorstellingen voor de lagere school. Blz. 22-34.
 • Maarten Van Rompaey.
  Theater, een feest. Blz. 35-38.
  (Een toneelklas met eerstejaars van het secundair onderwijs.)
 • Arnold Lernout.
  Het vak Expressie in het eerste leerjaar B. Een mogelijke benadering. Blz. 39-41.
 • Luc Vercammen.
  De videocamera als motor voor dramatische expressie. Blz. 42-44.
  (Een video-opstel ‘schrijven’ met vierdejaars van het algemeen vormend (ASO) en technisch secundair onderwijs (TSO).)
 • Martien Geerts.
  Van boek naar doek. Een filmproject met twee klassen uit het zesde jaar ASO. Blz. 45-50.
 • Karel Vermorgen.
  Op toneelbezoek met leerlingen van het secundair onderwijs. Een voorbeeld van aanpak – met kritische bedenkingen. Blz. 51-54.
  (Standpuntenrubriek ‘Grof geschud’: het standpunt van een leraar.)
 • Leen Thielemans.
  Theater voor scholen. Of hoe het veld naar de zaaier kijkt. Blz. 55-58.
  (Standpuntenrubriek ‘Grof geschud’: het standpunt van een programmator van een cultureel centrum.)
 • Dirk Meul.
  Een schoolpublieksdienst in het Koninklijk Jeugdtheater. Blz. 59-61.
  (Standpuntenrubriek ‘Grof geschud’: het standpunt van een pedagogisch medewerker van een jeugdtheater.)
 • Machteld Verhelst.
  Drama-organisaties op de planken. Blz. 62-67.
  (In fichevorm worden een aantal organisaties voorgesteld waar de geinteresseerde lezer terecht kan voor informatie of concrete (nascholings)initiatieven rond drama.)
(9)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9705.30=-=-=
 
*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <R.Arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@CompuServe.COM> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden            |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl>   |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com>   |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <m.uljee@pecoma.nl>        |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(10)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9705.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
|  of:                                  |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor |
|  de evenementenagenda), of naar Oostendo@euronet.nl (voor neerlandis- |
|  tiek op het Web)                           |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9705.c --------------------------*