Neder-L, no. 9610.b

Subject: Neder-L, no. 9610.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 22 Oct 1996 04:16:39 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9610.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9610.09: Maerlant-tentoonstelling in het Museum van het Boek  |
|          te Den Haag                      |
| (2) Vra: 9610.10: Receptie F. de Saussure in het Nederlands taalgebied? |
| (3) Sym: 9610.11: Colloquium 'Babelse torens en middeleeuwse mensen;  |
|          Aspecten van taal in de middeleeuwen', VU Amsterdam, |
|          vrijdag 20 december 1996               |
| (4) Pro: 9610.12: Promotie-onderzoek Cantates in Nederland 1780-1850  |
| (5) Rub: 9610.13: Evenementen-agenda                  |
| (6) Med: 9610.14: Bijeenkomst Peeter Heynsgenootschap te Arnhem op   |
|          1 november 1996                    |
| (7) Med: 9610.15: Eh... financiele ondersteuning Neder-L welkom     |
| (8) Sym: 9610.16: Conferentie 'Frame and Perspective in Discourse',   |
|          28-29 november 1996, Groningen            |
| (9) Med: 9610.17: ELSNET's 5th European Summer School on Language and  |
|          Speech                        |
| (10) Informatie over Neder-L                      |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 Oct 96 11:56:01 EDT
From: Marja Smolenaars <101527.1021@CompuServe.COM>
Subject: Med: 9610.09: Maerlant-tentoonstelling in het Museum van het Boek te Den Haag

====================================
Maerlant-tentoonstelling in Den Haag
====================================

Van 2 november 1996 tot en met 26 januari 1997 zal in het Museum van het Boek te Den Haag een tentoonstelling te zien zijn over Jacob van Maerlant (ca.1230-ca.1296). Jacob van Maerlant is in Nederland de laatste tijd in de belangstelling komen te staan met name door het werk van Frits van Oostrom die onlangs het boek Maerlants Wereld schreef.

Op de tentoonstelling zal een overzicht worden gegeven van de vele door van Maerlant geproduceerde werken waarvan de bekendsten ongetwijfeld de Rijmbijbel en de Spiegel Historiael zijn, maar ook minder bekende werken komen aan bod. Zo was Maerlant degene die allerlei belangrijke werken omwerkte tot versies in de volkstaal die toegankelijk waren voor hen die het Latijn niet machtig waren. Zo vertaalde hij de natuur-encyclopedie van Thomas van Cantimpre naar Der Naturen Bloeme. Op de tentoonstelling worden meer dan 50 handschriften getoond uit heel Europa.

Het museum is geopend van di-vr 11.00-17.00 uur en za-zon van 12.00-17.00 uur.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 21 Oct 1996 14:31:35 +0200
From: Ludovic Beheydt <beheydt@etne.ucl.ac.be>
Subject: Vra: 9610.10: Receptie F. de Saussure in het Nederlands taalgebied?

==============================
De Saussure in het Nederlands?
==============================

Beste,

Mijn collega Nederlandse taalkunde Prof. M. van Overbeke is bezig met een studie over de receptie van F. de Saussure in het Nederlandse taalgebied. Hij beschikt uiteraard over het bekende Saussure-nummer van Forum der Letteren, maar hij vroeg zich af:
a. of nog collega’s taalkundigen in Nederland zich op dit moment bezighouden met het werk van De Saussure
b. of er ooit een vertaling in het Nederlands gepubliceerd is van De Saussure’s ‘Cours’?

Graag een antwoord via Neder-L (wellicht kan het antwoord op die vraag meer mensen interesseren) en/of antwoord op het e-mailadres van Prof. M. van Overbeke: mvo@etne.ucl.ac.be

Prof.dr.L. Beheydt
Etudes n’eerlandaises
Coll’ege Erasme
Place B. Pascal,1
B – 1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
T’el. (32)010-47.49.79
Fax (32)010-47.25.79

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 181 Oct 1996 14:15:35 +0200
From: Roel Zemel <zemelr@jet.let.vu.nl>
Subject: Sym: 9610.11: Colloquium 'Babelse torens en middeleeuwse mensen; Aspecten van taal in de middeleeuwen', VU Amsterdam, vrijdag 20 december

==================================================
Colloquium ‘Babelse torens en middeleeuwse mensen; Aspecten van taal in de middeleeuwen’
Vrije Universiteit, Amsterdam, vrijdag 20 december
==================================================

PROGRAMMA

9.30 Ontvangst en koffie

10.00 Opening door dagvoorzitter mw prof. dr M. Spies

10.15 prof. dr H.D. Meijering: ‘Uitingen van taalbesef in middeleeuwse bronnen’
Nadere toelichting: In de lezing zal de aandacht uitgaan naar het woord ‘Fries’, naar de aanduiding van de taal die ‘Jiddish’ genoemd wordt en naar de namen van de taal of groep dialecten die Nederduits of Saksisch genoemd wordt.

11.00 koffie

11.30 mw prof. dr H. de Ridder-Symoens: ‘Taalgebruik en taalonderwijs in de laat-middeleeuwse Nederlanden’
Nadere toelichting: Bestond en bestaat er een reden waarom de Lage Landers zich meer talen hebben eigen gemaakt dan pakweg een Fransman of Engelsman? En daarbij aansluitend, hoe zat het met het taalgebruik in de Nederlanden? In de lezing worden de volgende aspecten behandeld:
1. Welke taal/talen werden in de Nederlanden gesproken, of liever gezegd geschreven?
2. Van welke talen maakten Nederlanders gebruik in hun betrekkingen met het buitenland?
3. Waar en hoe werden deze talen aangeleerd?

12.15 lunch

13.30 mw dr M. Mulder en prof. dr P. van Reenen: ‘Dialectverschillen in het veertiende-eeuws Middelnederlands: Zonen die hun afkomst verloochenen’
Nadere toelichting: Het Middelnederlands bestaat uit een verzameling dialecten. Verschillen daartussen laten zich aan de hand van vele voorbeelden illustreren. Een voorbeeld betreft het gebruik van verbuigingsvormen na preposities. Het onderzoek hienaar wordt uitgevoerd op basis van een veertiende-eeuws corpus van ca. 2500 oorkonden op computer die gedateerd zijn en lokaal taalgebruik bevatten.

14.15 dr P.C.J. van Dael: ‘Meertaligheid in beeldende kunst in de middeleeuwen’
Nadere toelichting: Meertaligheid kan het gevolg zijn van de invloed van vreemde culturen: deze invloed is zichtbaar in de afbeeldingen en leesbaar in de bijschriften. Zo wordt op westerse kunstvoorwerpen Latijn gecombineerd met Grieks, met het Koefisch schrift of Hebreeuwse letters. Ook ziet men hoe naast het Latijn de diverse volkstalen in de bijschriften doordringen.

15.00 thee

15.15 prof. dr Chr. Burger: ‘Latijn en volkstaal in laat-middeleeuwse preek en catechese’
Nadere toelichting: In de late middeleeuwen oefenen preek en catechese veel invloed uit. Theologen, bedelmonniken en priesters vertalen kennis van het geloof voor leken van verschillende pluimage. Ook wat tot die tijd all’e’en in het Latijn uitgedrukt werd, wordt nu in de volkstaal uitgedrukt.

16.00 prof. dr J.L. Mackenzie: Slotbeschouwing

16.30 borrel

Plaats: Amsterdam, Medische Faculteit, Van der Boechorststraat 7 (t.o. VU-ziekenhuis), zaal G-513 (na ingang bord volgen collegezaal G-513; met lift naar 5de verdieping)

Kosten (koffie, thee, lunch, borrel): fl. 25,-; bij aankomst te voldoen

Aanmelding: schriftelijk v’o’or 10 november bij Roel Zemel, Vrije Universiteit, opleiding Nederlands, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam; of telefonisch, 020 6837047 of 4446443, of via e-mail, zemelr@jet.let.vu.nl

Sponsor: Stichting voor Literatuur-, Muziek- en Theaterwetenschap

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 Oct 1996 09:35:18 +0100
From: Rudy Beernink <R.Beernink@slo.nl>
Subject: Pro: 9610.12: Promotie-onderzoek over cantates in Nederland van ca. 1780 - ca. 1850

===================================================
Cantates in Nederland van circa 1780 tot circa 1850
===================================================

Sinds enkele maanden doe ik onderzoek naar de cantates die in Nederland zijn verschenen tussen ongeveer 1780 en 1850. De teksten van de (vermoedelijke) eerste cantates zijn geschreven door Hi”eronymus van Alphen in 1782. Daarna hebben ook andere letterkundigen zich aan dit genre gewijd. Het ligt in mijn bedoeling de verspreiding van het genre te inventariseren en te beschrijven. Op dit gebied is er, althans vanuit de literatuurwetenschap, weinig of geen onderzoek gedaan. Het gaat me er dan ook om een breed beeld van de ontwikkeling van het genre te geven: wie schreven teksten, wie componeerden de muziek, welke thema’s kwamen er voor? Is er een ontwikkeling aan te wijzen in thematiek, in omvang van het genre, in waardering door het publiek?

Dit promotie-onderzoek wordt begeleid door mevr. prof. dr. E.M.P. van Gemert, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, die als promotor optreedt.

Ik heb inmiddels circa 40 titels verzameld. Namen van bekende en minder bekende tekstdichters zijn bijvoorbeeld: N. Beets, R. Feith, J. van Harderwijk, J.J.L. ten Kate, H.H. Klijn, J.W. van Sonsbeeck, A.C.W. Staring, H. Tollens, W.J. van Zeggelen. Soms worden bij de teksten namen van componisten genoemd, zoals C.A. Fodor, J.H. Kufferath, J.W. Wilms, maar dikwijls staan die niet vermeld.

Mochten er neerlandici of musicologen zijn die over informatie beschikken die voor dit onderzoek interessant kan zijn, dan houd ik me daarvoor aanbevolen. Ik verzoek hen vriendelijk met mij contact op te nemen.

drs. R. Beernink,
Scheuterdijk 25A,
7211 ER Eefde.
Tel. priv’e 0575 – 540725,
werk 053 – 4840638,
e-mail: R.Beernink@slo.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 18 Oct 1996 22:32:34 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.uva.nl>
Subject: Rub: 9610.13: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Expositieruimte bij Zaal Mennonitica, Singel 425, 1012 WP Amsterdam. 1 november t/m 6 december, ma. t/m vr., 13.00-17.00 uur.


Tentoonstelling <MENNO SIMONS 500 – op het spoor van zijn gedrukte werken> ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe studiezaal van de afdeling Kerkelijke Collecties: Zaal Mennonitica.
Bij de tentoonstelling zijn verkrijgbaar:

 • Piet Visser, i.s.m. Mary Sprunger en Adriaan Plak: Sporen van Menno; het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten. Krommenie enz. 1996.
 • Piscator Frisius. Een werelt vol drucks tusschen doopersche hel en menniste hemel. Amsterdam 1996 (een bibliofiel vriendenmapje van vijf van toelichting voorziene ansichtkaarten en boekenlegger).
 • Sjouke Voolstra. Menno Simons (1496-1561); leven, beeld en boodschap. Heiloo 1996.
 • B. Rademaker-Helfferich (red.). Een leven vol gevaar; Menno Simons (1496-1561) leidsman der dopers. Amsterdam 1996.
 • Camerata Trajectina. Genade ende vrede; doopsgezinde muziek uit de 16e en 17e eeuw (dubbel-cd). Globe label 1996.

AMSTERDAM, Tentoonstellingszaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425.


Tentoonstelling ‘IN DE RIJ VOOR BEHOUD. Een kijk op het conserveren en restaureren van bibliotheekcollecties’, 5 november t/m 5 december 1996, ma.-vr. 11.00-16.00 uur.
Tentoonstelling van de UB Amsterdam en de VeRes, de Belangenvereniging Restauratoren Nederland, over de vraag hoe restauratoren en bibliotheken de strijd aangaan met de tijd, die voorwerpen en collecties voortdurend bedreigt. Het is een confronterende expositie over de problematiek rond het conserveren en restaureren van boeken en papier. Aan de hand van grote schadegevallen en belangrijke gerestaureerde stukken uit de collectie van de UB worden de mogelijkheden om verval te beheersen duidelijk gemaakt. Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige bundel artikelen, geschreven door conservatoren van de UB en andere deskundigen op het gebied van conservering.


AMSTERDAM, Stichting Perdu, Kloveniersburgwal 86, 020-4220542 / 6276295


Tweede PERDU POEZIEBEURS, zondag 20 oktober 1996, 13-18 uur.
Toegangsprijs f.7,50.
Terugblik op het afgelopen po”ezieseizoen door Gert-Jan de Vries; voorbeschouwing van het komende jaar in de vorm van voordrachten door enkele dichters, onder wie K. Schippers; interviews met organisatoren van andere po”eziefestivals; afsluiting met polemische lezing door Jos Joosten. Medewerking wordt verleend door o.a. Bezige Bij, Querido, Meulenhoff, SLAA.

KUNST OP WOORDEN DRAGEN, 25 oktober 1996, 20.15 uur. Toegangsprijs
f.7,50.
Vier lezingen van Toine Moerbeek, Anna Tilroe, Carel Blotkamp en Jim Lamoree over het schrijven over kunst. Daarna discussie onder leiding van Cornel Bierens.


DEN HAAG, Museum van het Boek / Museum Meermanno-Westreenianum, Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag, 070-3462700. 2 november 1996 t/m 26 januari 1997, di. t/m vr. 11-17, za.-zo. en feestdagen 12-17 uur (1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).


Tentoonstelling <JACOB VAN MAERLANT (ca. 1230 – ca. 1296); de middeleeuwse wereld op schrift>.
Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een overzichtstentoonstelling gewijd aan Jacob van Maerlant die met zijn omvangrijke oeuvre niet alleen de belangrijkste Nederlandse auteur uit de middeleeuwen was, maar in veel gevallen ook de eerste die belangrijke Latijnse teksten voor een Nederlandstalig publiek toegankelijk maakte. Zo was hij de eerste in Europa die de natuurencyclopedie van Thomas van Cantimpr’e voor leken ontsloot (‘Der naturen bloeme’), de eerste die het bijbelse standaardwerk van Petrus Comestor integraal vertaalde en daaraan het verhaal van de Romeins-Joodse oorlog toevoegde (‘Rijmbijbel’ en ‘Wrake van Jerusalem’). Bovendien was hij de eerste Europeaan die een Latijnse vorstenleer (‘Heimelijkheid der heimelijkheden’) en het standaardwerk over de wereldgeschiedenis van Vincent van Beauvais (‘Spiegel historiael’) overzette in de volkstaal.
De tentoonstelling sluit nauw aan bij de recent verschenen studie ‘Maerlants wereld’ van Frits van Oostrom en wordt begeleid door een uitgebreide brochure en een videoprogramma (in samenwerking met de NOT).


DEN HAAG, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Prinses Irenepad 10, 070-3471114.


Tentoonstelling ‘Stuntvlucht: vrille, feuille morte, salto’s. HENDRIK DE VRIES EN HET EXPRESSIONISME VAN DE PLOEG’, 4 oktober 1996 t/m 2 februari 1997, di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur.
Centraal in de expositie staan de dertig tot dusverre bekende portretten die leden van de Groninger Kunstkring De Ploeg in de periode 1925 tot en met 1977 van Hendrik de Vries hebben gemaakt. De Vries’ deelname aan de activiteiten van De Ploeg komen uitvoerig aan bod: zowel beeldende kunst als de gedichten en artikelen die hij schreef over Groningen en zijn kunstenaars. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie van de hand van W.R.H. Koops over de portretten van Hendrik de Vries en een bibliografie van het afzonderlijk verschenen werk van De Vries door Charlotte de Cloet.


DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5


Tentoonstelling ‘VERHULD VOOR ‘T MENSELIJK OOG. Embleemboeken uit de Koninklijke Bibliotheek’, 8 november 1996 t/m 14 februari 1997, ma.-vr. 9.00-17.00 uur
De tentoonstelling wordt georganiseerd naar aanleiding van de nieuwe editie van Jacob Cats’ ‘Sinne- en Minnebeelden’, bezorgd door Hans Luijten. De expositie biedt een overzicht van het embleemboekenbezit van de KB, aangevuld met enkele bruiklenen. De nadruk ligt op het werk van Cats, maar er zijn ook edities uit de Nederlandse en internationale emblematiek te zien. Tijdens de tentoonstelling is ook de ‘Cats Catalogus’ verkrijgbaar die is samengesteld door het Bureau van de STCN.


MIDDELBURG, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7


Tentoonstelling ‘HANS WARREN 75 JAAR’. Tot en met 26 oktober 1996.
Tentoonstelling van literair en beeldend werk van Hans Warren. Ter gelegenheid van deze gebeurtenissen (verjaardag en expositie) verscheen de bibliofiele bundel ‘Hans Warren 75’, samengesteld door en o.r.v. Ronald Rijkse en Lydia Wolterbeek (Middelburg: Zeeuwse Bibliotheek, 1996) met bijdragen van o.a. Boudewijn B”uch, Wim Hottentot, Alfred Kossmann, Mario Molegraaf, Brigitte Raskin, Hans van Straten, Francisca van Vloten en Joost Zwagerman.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 21 Oct 1996 11:25:28 +0100 (MET)
From: Roland de Bonth <U216012@VM.UCI.KUN.NL>
Subject: Med: 9610.14: Bijeenkomst Peeter Heynsgenootschap te Arnhem op 1 november 1996

===================================
Bijeenkomst Peeter Heynsgenootschap
===================================

Op vrijdag 1 november 1996 vindt in de Bibliotheek Arnhem een bijeenkomst plaats van het Peeter Heynsgenootschap, een genootschap dat zich richt op de bestudering van het taal- en letterkunde-onderwijs in de Nederlanden.

Het programma van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

10.00 u Ontvangst met koffie
10.30-12.00 u Rondleiding langs oud bezit en grammatica’s, i.h.b. bezit van de voormalige universiteit van Harderwijk
12.30-13.00 u Lunch
13.30-14.15 u Dr. E. Sjoer
‘Inleidinge tot de lessen over de uitwendige welspreken[d]-heid’. College van de Franeker hoogleraar Everwinus Wassenbergh (1742-1826)
14.15-15.00 u Dr. E. Ruijsendaal
Het grammaticamodel van de vreemde-talengrammatica’s in de zestiende eeuw.
In de zestiende eeuw komt in West-Europa de volkstaalgrammatica op. Binnen de volkstaalgrammatica – dus afgezien van gespreksboekjes, vocabularia en andere middelen om een taal te leren – maakt men een basaal onderscheid tussen moedertaalgrammatica en vreemde-talengrammatica. Wat doelstelling betreft vanzelfsprekend, maar hoe ziet dat er voor de (structuur van de) taalbeschrijving zelf dan uit en geldt dat wel voor de eerste grammatica’s van de moedertaal?
15.00-15.15 u Theepauze
15.15-15.45 u Huishoudelijk gedeelte en rondvraag
15.45 u Sluiting

Belangstellenden zijn op vrijdag 1 november 1996 van harte welkom.

De Bibliotheek Arnhem is gevestigd in de Koningstraat 26 te Arnhem (tel.: 026 – 354 31 11). Vanaf het CS is het ongeveer 10 minuten lopen naar de bibliotheek.

Roland de Bonth
Vakgroep Nederlands, KUN

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 22 Oct 1996 02:01:30 +0100 (MET)
From: Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>
Subject: Med: 9610.15: Eh… financi"ele ondersteuning Neder-L welkom

Beste mensen,

Het samenstellen van Neder-L kost me veel vrije tijd. Ruim tien uur per week. Niet erg. Ik maak het blad met plezier en ontvang er veel complimenten voor. Ook is het strelend te zien dat het aantal abonnees nog steeds groeit: er zijn thans ruim 850 mail-abonnees uit 27 verschillende landen.

Zoals jullie weten is Neder-L gratis. En dat zal wel altijd zo blijven, ook als Neder-L in Web-formaat gaat verschijnen. Maar het blad kost me ook geld (reizen, gebruik apparatuur, aanschaf softwarepakketten, etc.). Ook zou ik het heel plezierig vinden als ik de columnisten, tijdschrift-redacteurs en andere vaste ‘contribuanten’ van Neder-L eens een gezellige avond kon aanbieden.

Thans onderzoek ik de mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor Neder-L, zodat ik ook ‘gewoon overdag’ aan Neder-L kan werken en het kan laten uitgroeien tot een echt electronisch tijdschrift. Toekomstmuziek? Om het hoge woord eruit (lees: ‘er uit’) te gooien, enige financi”ele steun kan ik op dit moment wel gebruiken. Daarom maak ik, met de nodige aarzeling, mijn Postbank-rekeningnummer bekend: 3706683 (van Ben Salemans te Nijmegen).

Komt, doneert!

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
Weezenhof 8373,
6536 CG Nijmegen.
E-mail: B.Salemans@let.kun.nl

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
From: Titus Ensink <ENSINK@let.rug.nl>
Date: Mon, 21 Oct 1996 15:31:48 +0200
Subject: Sym: 9610.16: Conferentie 'Frame and Perspective in Discourse', 28-29 november, Groningen

==========================================================================
Frame and Perspective in Discourse
International Conference, Groningen, November 28 and 29, 1996 organized by Department of Speech and Communication & CLCG, Groningen University
==========================================================================

In language use, speakers (or writers) not only construct verbal messages, but at the same time they make sure to offer cues on the basis of which hearers (or readers) are able to anchor the verbal message to the context, and hence interpret meanings and intentions. This is meant in the use of the term frame. Discourse analysis cannot limit itself to discourse content, but should consider the context of the discourse as well. Furthermore, discourse context is not static, but subject to possible change during the development of the discourse. An important impetus to the study of context and contextual dynamics was given by Erving Goffman who, both in his Frame analysis and in his Forms of talk, offered a conceptual apparatus for observing and describing interpretative phenomena, relating these phenomena to the frame in which they are perceived.

Perspective refers to a related though different phenomenon. In verbal communication something is represented to somebody from a certain position or situation. Perspective in text refers to the point of view from which is spoken (or written), or perceived. Whoever is communicating is faced with the task to find a perspective which is both understandable and acceptable to the addressee. Another interpretative aspect of perspective is the fact that a perspective, just like a frame, may be changed during the development of the discourse.

On the first day of the conference (November 28, 1996) several scholars will present results of recent discourse analytic research in which the concepts of frame or perspective play a central role. A variety of discourse analytic topics is addressed:

 • framing practices in (historical) rituals
 • perspective as an expression of subjectivity, exemplified in modality
 • interpretative consequences of frame shifts and frame embeddings
 • frame analytic aspects of visual communication
 • perspective in quotation
 • framing in press releases.

On the second day of the conference (November 29, 1996) the focus will be on a single event which resulted in several texts. On August 1, 1994, a Memorial Ceremony took place in Warsaw, commemorating the Warsaw Uprising of 1944. On this occasion, the Polish audience was addressed by State Representatives from Poland, Germany, the U.S.A., the U.K., France, Russia, the R.S.A., and Canada. The different nations played different roles in the Uprising: either they were victim, perpetrator, ally or betrayer. Hence, each of these representative speakers had to solve several problems concerning choice of frame and of perspective. At the conference, a discourse analytic reconstruction of the Warsaw Memorial Ceremony will be presented, focusing on the different frames and perspectives as manifested in the different speeches.

The following speakers are scheduled:


Marcel Bax, University of Groningen, the Netherlands
Jan Blommaert, University of Antwerp, Belgium
Titus Ensink, University of Groningen, the Netherlands
Dariusz Galasinski, University of Wolverhampton, Great Britain
Geert Jacobs, University of Antwerp, Belgium
Tom Koole, University of Utrecht, the Netherlands
Theo van Leeuwen, London Institute – School of Media, Great Britain
Harrie Mazeland, University of Groningen, the Netherlands
Gisela Redeker, Free University of Amsterdam, the Netherlands
Jos Sanders, Tilburg University, the Netherlands
Christoph Sauer, University of Groningen, the Netherlands
Christina Schaeffner, Aston University, Great Britain
Klaus Steinke, University of Erlangen, Germany
Dani’ele Torck, Free University of Amsterdam, the Netherlands

Information:


Titus Ensink / Christoph Sauer
Department of Speech and Communication – Groningen University
P.O. Box 716
NL D 9700 AS Groningen
phone: 0031 50 3635856 (Ensink), 0031 50 3635860 (Sauer), 0031
50 3635858 (Department)
fax: 0031 50 3636855
e-mail: ensink@let.rug.nl or sauer@let.rug.nl
Information about accommodation in Groningen is obtainable
from Tourist Information, phone 00 31 6 32023050.

Costs:


Participation fee for the conference is HFL 100, or HFL 60 for one day. Participation fee includes lunches, tea and coffee. When the fee is transfered from foreign countries, add HFL 15 for banking costs. Registration fee for students: HFL 50 for 2 days, or HFL 30 for one day. For payment in other currency, please contact the organizers.

Registration:


If you wish to register for the conference, please send a.s.a.p. a note or an e-mail message to:
Titus Ensink
Groningen University
Department of Speech and Communication
P.O. Box 716
NL D 9700 AS Groningen
ensink@let.rug.nl
Your message should contain your name, address, and the number of days you wish to attend. Send your payment to: Postbank account nr. 2989960, TAALCOM, P.O. Box 716, NL – Groningen. Your registration is accepted when both registration note and payment are received.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 10 Oct 1996 14:04:55 +0100 (MET)
From: Bruno Tersago <bruno@ccl.kuleuven.ac.be>
Subject: Med: 9610.17: ELSNET's 5th European Summer School on Language and Speech

Apologies if you receive this more than once.

ELSNET’s 5TH EUROPEAN SUMMER SCHOOL ON LANGUAGE AND SPEECH COMMUNICATION


    LEXICON DEVELOPMENT FOR LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING
       Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
        Centre for Computational Linguistics
              14-25 July 1997
             FIRST ANNOUNCEMENT
             ******************

The Centre for Computational Linguistics announces the fifth European Summer School on Language and Speech Processing. The central theme of the summer school will be ‘Lexicon Development for Language and Speech Processing’. The event is sponsored by ELSNET and Erasmus, and supported by ESCA and EACL.

Language and speech processing applications with a reasonable coverage need large lexicons. The construction and maintenance of lexical resources is a costly and complex task. Consequently, decisions about notation, format, structure, content and acquisition of lexical knowledge require careful consideration, while keeping in mind specific requirements of applications on the one hand and reusability on the other. For students and staff interested in the development of systems for speech and language communication it is of prime importance to be familiar with the latest developments in this field.

Participants will be fully informed about the current state of the art during two weeks of plenaries, parallel courses and practical workshops in the pleasant atmosphere of the historical city of Leuven, Belgium.

From December 1996 onwards the final programme will be available. Keep checking our WWW-pages (http://www.ccl.kuleuven.ac.be/ess97/ess97.html, also available via ELSNET’s Home Page at http://www.cogsci.ed.ac.uk/elsnet/home.html). All necessary information will be available there!

The deadline for registration will be May 1st, 1997.

LOCAL ORGANIZATION


Frank Van Eynde (K.U.Leuven CCL) (chair)
Walter Daelemans (U.I.A. Antwerpen and K.U.B. Tilburg)
Guy Deville (FUNDP Namur)
Jean-Pierre Martens (U.Gent ELIS)
Ineke Schuurman (K.U.Leuven CCL)
Dirk Speelman (K.U.Leuven CCL)
Bruno Tersago (K.U.Leuven CCL)
Bert Van Coile (U.Gent ELIS and Lernout & Hauspie Speech Products)
Dirk Van Compernolle (K.U.Leuven ESAT and Lernout & Hauspie Speech Products)

MORE INFORMATION


ELSNET Summer School Secretariat
c/o Centre for Computational Linguistics
Katholieke Universiteit Leuven
Maria-Theresiastraat 21
B-3000 Leuven
tel: +32-16-32.50.88
fax: +32-16-32.50.98
http://www.ccl.kuleuven.ac.be/ess97/ess97.html
email: ess97@ccl.kuleuven.ac.be

European Network in Language and Speech


email: elsnet-list@let.ruu.nl
mail : OTS, Trans 10, 3512 JK, Utrecht, The Netherlands
tel : +31 30 253 6039
fax : +31 30 253 6000
www : http://www.cogsci.ed.ac.uk/elsnet/home.html

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met de redacteur: stuur mail naar B.Salemans@let.kun.nl |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9610.b --------------------------*