Neder-L, no. 9605.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9605.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 30 May 1996 00:49:13 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9605.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9605.17: It Beaken, jrg. 58, no. 1, 1996            |
| (2) Tyd: 9605.18: Meesterwerk, no. 6, mei 1996             |
| (3) Tyd: 9605.19: Neerlandica Extra Muros, jrg. 34, no. 2, mei 1996   |
| (4) Tyd: 9605.20: Musaeus, jrg. 4, no. 1, april 1996          |
| (5) Tyd: 9605.21: Ons Erfdeel, jrg. 39, no. 2, maart - april 1996    |
| (6) Tyd: 9605.22: Vonk, jrg. 25, no. 4, maart - april 1996       |
| (7) Tyd: 9605.23: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9605.17=-=-

IT BEAKEN, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jrg. 58, nr. 1, 1996.
ISSN 0005-738x.
Door: Henk Wolf.
Leeuwarden, 6 mei 1996.

(Bevat een los inhoudsoverzicht van de jaargang 57.)

 • J.A. Mol.
  ‘De stichting van it Cistersi”enzer kleaster Klaarkamp by Rinsumageast’. Blz. 1-13.
 • Ru Brongers.
  ‘Kom^of en fermidden fan Titia Brongersma’. Blz 14-25.
  (Over het leven van de 17e-eeuwse Friese dichteres Titia Brongersma.)
 • Bouke Slofstra.
  ‘Goswinus Geldorpius en syn album amicorum’. Blz. 26-41.
 • Jurjen M. Bos.
  ‘Beetgum en Tolsum: heilige huisjes in de Friese archeologie?’. Blz. 42-46.
 • Besprek. Blz. 47-64.
  . <Door: Rolf H. Bremmer:> Ph. H. Breuker e.o. (red.) (1994), Philologia Frisica Anno 1993; L^ezingen fan it Trettjinde Frysk Filologekongres. Leeuwarden: Fryske Akademy. ISBN 90-6171-794-9, 253 p., f 40,-.
  . <Door: M. Philippa:> A.P. Versloot (1994), ‘Fusz’ und ‘Bein’ in den modernen friesischen Mundarten; Eine strukturell-semantische Untersuchung. Kiel: Christian-Albrechts-Universitaet. Co Frisica XIV. ISSN 0920-3028, 129 p. (Interessant stuk over verschuivingen in betekenis en connotatie.)
  . <Door: Harm Oldenhof:> F.J.A. Jagtenberg (1994), Marijke Meu 1688-1765; Stammoeder van ons vorstenhuis. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. ISBN 90 6707 337 7, 304 p., f 46,-.
  . <Door: B.S. Hempenius-van Dijk:> A.H. Huussen jr. (1994), Veroordeeld in Friesland; Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting. Leeuwarden: Hedeby Publishing. ISBN 90-74541-06-21. 177 p., f 35,-.
  . <Door: Pieter R.D. Stokvis:> Rolf v.d. Woude (1994), Leeuwarden 1850-1914; De modernisering van een provinciehoofdstad. Leeuwarden: Fryske Akademy. FA-n^u. 790, Fryske histoaryske rige n^u. 10. ISBN 90-6171-790-6, 398 p., f 49,-.
  . <Door: Peter Priester:> M.J.E. Blauw (1995), Van Friese grond; Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw. FA-n^u. 795, Fryske histoaryske rige n^u. 11, 334 p., f 42,50.
  . <Door: Johannes Fokkema:> Johan de Jong (1995), De kerkuil en andere in Nederland voorkomende uilen. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij. ISBN 90 330 1060 7, 2e druk, 136 p., f 32,50.
 • Oankundiging:
  . <Door: Johan Frieswijk:> Jack Kooistra, Gevallenen uit Friesland in Nederlands-Indi”e; Het vergeten leger 1946-1950. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij. ISBN 90.330.1514.5, 352 p., f 55,-.
  . <Door: Piet Hemminga:> Jakob Tholund, Eilunsfresken-Inselfriesen – Lebensbilder aus Nordfriesland. Br”aist/Bredstedt, Nordfriisk Instituut. ISBN 3-88007-231-0, DM 22,80. (een levensbeschrijving van veertien Noordfriezen, in het Duits en het Noordfries)
  . <Door: Lammert G. Jansma:> Network on Code-Switching and Language Contact, Summer School Code-Switching and Language Contact Ljouwert/Leeuwarden 14-17 September 1994, Leeuwarden: Fryske Akademy. Geen ISBN. 321 p., f 35,-.
  . <Door: Lammert G. Jansma:> R. Nouta, Het Engwierumer Polderhuisje en zijn bewoners. Kollum: Banda. ISBN 90-802638-1-8, 106 p., f 25,50.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9605.18=-=-

MEESTERWERK, berichten van het Peeter Heynsgenootschap, nummer 6, mei 1996.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 13 mei 1996.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • Bernhard F. Scholz.
  Enkele observaties bij de edities van Johannes Amos Comenius’ Orbis Sensualium Pictus. Blz. 2-11.
 • Frans Wilhelm.
  Nederlandse tijdschriften voor de moderne vreemde talen in de negentiende eeuw. Blz. 12-22.
 • Verslag van onderzoek:
  H.T.A. Amsing, Alfa en b’eta: leerplan en schoolse identiteit (1860-1920). Blz. 23-25.
 • Publikaties. Blz. 26-27.
 • Verslag van de bijeenkomst op 23 februari 1996. Blz. 27-28.
 • Leden stellen zich voor. Blz. 28.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9605.19=-=-

NEERLANDICA EXTRA MUROS, XXXIV, 2, mei 1996
ISSN 0047-9276.
Door: Emmeken van der Heijden, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 28 mei 1996.

 • Rudi Wester.
  ‘Reizen verscherpt de blik’. De bloei van de Nederlandstalige reisliteratuur. Blz. 1-4.
 • Rudi van der Paardt.
  Plato als inspiratiebron. Over platoonse intertekstualiteit bij B. Rijdes. Blz. 5-13.
 • Stella Linn.
  Het ontvouwen van de vruchtbaarheid der woorden… Twee Spaanse Lucebert-vertalingen. Blz. 14-27.
 • Rene Dirven.
  Basisprincipes van de cognitieve linguistiek. Blz. 28-41.
 • Francis Bulhof.
  Vermaledijde metastase, vermaledijd gruis, vermaledijde vaders… Kroniek van het proza. Blz. 42-49.
 • Anne Marie Musschoot.
  Literatuurgeschiedenis: terug van weggeweest. Kroniek van de literatuurwetenschap. Blz. 50-55.
 • P. de Kleijn.
  De samenhang der vaardigheden. Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen. Blz. 56-61.
 • Boekbesprekingen en aankondigingen:
  . <Door: C. Broeder:> N. Morciniec. Kontrastive Phonemik. Deutsch-Niederlaendisch, Niederlaendisch-Deutsch. Blz. 62.
  . <Door: P. de Kleijn:> G. Janssens e.a. Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal. Blz. 63.
  . <Door: L. van Doorslaer:> M. Forstner/K. von Schilling. Interdisziplinaritaet Deutsche Sprache und Literatur im Spannungsfeld der Kulturen. Blz. 64.
  . <Door: R. Schlusemann:> R. van Daele. Ruimte en naamgeving in “Van den vos Reynaerde”. Blz. 65-67.
  . <Door: H.J. Boukema:> P. van Zonneveld. Album van Insulinde: beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur. Blz. 68.
  . <Door: H.J. Boukema:> R. Wolfswinkel. Tussen landverraad en vaderlandsliefde. De collaboratie in naoorlogs proza. Blz. 69.
  . <Door: L.R.G. Decloedt:> S. Predota. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Wroclaw. Blz. 70-71.
 • Van buiten de muren.
  H. van Uffelen. In memoriam Leonardus-Martinus Swennen. Blz. 72.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9605.20=-=-

MUSAEUS, tijdschrift voor Renaissance-letterkunde, jaargang 4 (1996), nummer 1.
ISSN 09281274.
Door: Ingrid Weekhout, Pierre Bayle-Instituut, Vakgroep IBW, Geschiedenis, KUN.
Nijmegen, 13 mei 1996.

(Thema van dit nummer: taal)

 • Ter introductie. Blz. 1.
 • Een handig zakwoordenboek. Blz. 2-4.
 • Boerenverstand. Blz. 5-10.
 • De nieuwste spelling. Blz. 11-12.
 • Lessen uit de geschiedenis. Blz. 13-16.
 • Het Ne^erlands is maar goed voor boeren… Blz. 17-22.
 • Ingrid Weekhout.
  “Dese regels syn licht om verstaen en daer hanght veel aen.” Een zeventiende-eeuwse leermethode voor de Franse taal. Blz. 23-36.
 • Het Euro-songfestival van Jan Jans. Starter. Blz. 37-38.
 • Brekebenen en taalkenners. Blz. 39-42.
 • A. Agnes Sneller.
  De geschiedenis van de moedertaal. <Bespreking van M.J. van der Wal: De moedertaal centraal, Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650. Den Haag, 1995.> Blz. 43-47.
 • Verantwoording van de illustraties. Blz. 48.
 • Inhoudsopgave. Ongepagineerd.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9605.21=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 39, nummer 2, maart – april 1996.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen
Uithoorn, 13 mei 1996.

 • Hans Groenewegen. Een legendarische werkelijkheid, De poezie van Nachoem Wijnberg. Blz. 163-172.
  (Wie de kritieken op zijn werk een beetje kent, kan denken dat Nachoem Wijnberg met de titel van zijn jongste dichtbundel mede een ironische aai geeft over de bol van zijn critici)
 • De toekomst van de Vlaamse Beweging. Blz. 173-190.
  (De redactie heeft aan een aantal historici,sociologen en journalisten de vraag gesteld of de Vlaamse Beweging nog zin en toekomst heeft. Een zestal bijdragen volgen hier.)
 • Gerdin Linthorst. Marleen Gorris, een feministisch moraliste. Blz 191-200.
  (Opeens kwam ze uit de vrijwel onbewolkte hemel van Nederlandse cinema vallen: Marleen Gorris. Een voormalig studente Engels en dramaturgie, die zich stilletjes en niet gehinderd door enige kennis van film, zich aan het schrijven van een filmscript had gezet, dat zij vervolgens met groot lef zelf regiseerde)
 • Eric Bracke. De ontmaskerende eerlijkheid van ZAK. Blz. 201-208.
  (Tekenaar Jacques Moeraert (1948) is met zijn pseudoniem ZAK al jaren de hekkesluiter in de colofoon van de Vlaamse krant DE MORGEN. Hij publiceerde o.a. in De Volkskrant en het NRC- Handelsblad…..)
 • Peter Hoefnagels-Blommesteyn. De goede naam. Blz.209-215.
  (Alle macht begint bij registratie. Toen Napoleon in onze landen de Burgelijke Stand instelde, verplichtte hij de burgers hun naam te laten registreren. Uit verzet lieten enkele burgers zich registreren met namen als Poepjes, Naaktgeboren, Lullekens en De Piel.)
 • A.L. Soteman. Dichters die nog maar namen lijken. Blz. 216-225.
  (Aanvankelijk was ik ietwat verwonderd dat de redactie van Ons Erfdeel mij vroeg een artikel te wijden aan Jan van Nijlen.)
 • Jaap Goedegebuure. De Pont of de nalatenschap van een mecenas. Blz. 226-232.
  (In zijn oudste vorm mag het mecenaat dan verdwenen zijn, in de Nederlandse museumwereld doet de materiele en immateriele patronaat te aanzien van de cultuur zich af en toe nog in alle glorie en grandeur gelden. De nalatenschap van de Mercedes-Benz importeur J.H. de Pont.)
 • J.C. Nix. De Atlas Van Stolk. Een verzameling historieprenten over de vaderlandse geschiedenis. Blz. 233-240.
  (In het Schielandshuis in Rotterdam wordt een belangrijke collectie historieprenten beheerd. Deze verzameling dankt zijn naam aan de oprichter Abraham van Stolk Czn.)
 • Huib Hinnekint. Permanente educatie in een vergrijzende samenleving. Blz. 241-248.
  (Permanente vorming is een cultuurpolitiek beginsel dat stelt dat leren en levenslang blijven leren absolute voorwaarden zijn voor de verdere ontwikkeling zowel van de persoon als wel van de gemeenschap.)
 • Hans Vermeulen. Integratie en inburgering: de multiculturele samenleving onder druk. Blz. 249-257.
  (Nederlanders vinden sinds het einde van de jaren tachtig dat er te veel buitenlanders zijn en dat ze hinderlijk zijn.)
 • Jan Fenoulhet. Het verleden in het heden. De nieuwe interesse voor de historische roman in het Nederlandse taalgebied. Blz.259-266.
  (Dat er een opleving van de historische roman in Nederland en Vlaanderen is kan niemand ontkennen.)
 • Culturele kroniek
  Literatuur:
  . <Door: Ed Leeflang:> De trouw van Neeltjes Maria Min aan het kind. Kindsbeen, De Bezige Bij, Amsterdam.
  . <Door: Hugo Brems:> De schepping van de vormen. Morgane, Christine D’Haen, Querido, Amsterdam.
  . <Door: Koen Vergeer:> Een oponthoud in de taal. Bezijden tijd, Margreet Schouwenaar, Querido, Amsterdam.
  . <Door: Pierre H. Dubois:> Een bewonderenswaardige bundel.Anton van Wilderode, Het oudste geluk, Lannoo, Tielt.
  . <Door: Kees van Donselaar:> Gedicht in beton gevonden. Over “Verhoudingen” van Michael Zeeman. De Bezige Bij, Amsterdam.
  . <Door: Joris Gerits:> Water dragen naar de zee. Over ‘Het elfde gebod’ van Koen Vermeiren, Manteau, Antwerpen.
  . <Door: Luc Decorte:> Slauerhoff. Een biografie van Wim Hazeu, De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen.
  . <Door: Anne Marie Musschoot:> Alja. Gedichten van Jo Gisekin bij textielwerken van Liev Beuten. De Loze Vink, Antwerpen.

  Beeldende kunst:
  . <Door: Juleke van Lindert:> Har Sanders. Geen zee te hoog: brieven aan Jos Liebens, Sun, Nijmegen.
  . <Door: Laurian Toorens:> Petrus Christus. Studie door Maryan W. Ainsworth en Maximiliaan P.J. Martens, Ludion Gent.
  . <Door: Al de Boeck:> Johan Pas, Nature Morte, Ludion, Gent.

  Theater:
  . <Door: Christine Boer:> Geschiedenis of Fictie. Over ‘Soekarno’ van Jan Blokker voor Het Nationale Toneel.
  . <Door: Jef de Roeck:> Opening van ‘Performing Arts Research and Training Studios’ (P.A.R.T.S.) in Brussel door A.T. de Kersemaecker.

  Muziek:
  . <Door: Ernst Vermeulen:> Luciano Berio in Rotterdam.
  . <Door: Ignace Bossuyt:> CD-opnamen met Vlaamse Polyfonie.
  . <Door: Stefan van den Bossche:> Lieven Tavernier en de melancholie.

  Film:
  . <Door: Gerdin Linthorst:> Vijfentwintig jaar International Filmfestival in Rotterdam.
 • Taal- en cultuurpolitiek
  . Het buitenland en wij.
  . Guido Geerts emeritaat.
  . Seminarium voor Nederlandse taal en cultuur in Amsterdam.
 • Publicaties
  . <Door: Wim Rutgers:> Hans Buddingh, Geschiedenis van Suriname, Het Spectrum, Utrecht.
  . <Door: Henk te Velde:> Raoul Bauer, De Lage Landen, Een geschiedenis in de spiegel van Europa.
  . <Door: Paul Gillaerts:> Twee normboeken voor het Nederlands. Jan Renkema, Schrijwijzer, Standaard Uitgeverij, Den Haag. Liesbeth Koenen & Rik Smits, Basishandleiding Nederlands, Bijleveld, Utrecht.
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling CXXVIII.
  Overzicht van boeken vertaald in het Deens, Duits, Engels, Estlands, Fries, Hongaars, Italiaans, Russisch, Servo-Kroatisch, Spaans, Xhosa, Zweeds.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9605.22=-=-

VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 25, nummer 4, maart – april 1996.
Door: Rita Rymenans, departement Didactiek en Kritiek (onderzoeksgroep Nederlands), Universitaire Instelling Antwerpen,
Universiteit Antwerpen.
Antwerpen, 24 mei 1996.

 • Rita Rymenans.
  Testaankoop achterna… Een vergelijkend warenonderzoek van de schoolboeken Nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs. Blz. 3-10.
  (Dit jubileumnummer van Vonk (25e jaargang) presenteert een vergelijkend warenonderzoek van alle totaalmethodes Nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs, dat door jury’s van vakdidactici en leerkrachten is uitgevoerd. In dit inleidend artikel schetst de voorzitter van de Werkgroep de achtergrond waartegen en de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd.)
 • VON(K)-Werkgroep Schoolboeken.
  Criteria voor de beoordeling van schoolboeken Nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs. Blz. 12-21.
  (In dit artikel worden de gehanteerde criteria voorgesteld. Vanuit vier verschillende invalshoeken is naar de schoolboeken gekeken: ‘vakinhouden’, ‘didactische aanpak’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘uiterlijke vormgeving’.)
 • Rita Rymenans, Luc Vercammen (en vele anderen).
  Gewikt, gewogen en goed beVONden? Blz. 24-40.
  (Het resultaat van de jury-beoordelingen zijn twee Testaankoop-tabellen, een voor het eerste en een voor het tweede jaar secundair onderwijs. Bovendien is voor elke methode een formele beschrijving en een eindoordeel opgenomen.)
 • Jozien Moerbeek.
  Canons in context. Tekstkeuzes in het literatuuronderwijs. Blz. 42-50.
  (In de loop der jaren zijn de opvattingen over het concept ‘canon’ in het literatuuronderwijs gewijzigd. Jozien Moerbeek voerde een onderzoek uit naar de schoolcanons in Nederland en Vlaanderen. Via een enquete onder leerkrachten Nederlands van de hoogste drie jaren van het secundair onderwijs verzamelde ze informatie over het gebruik van schoolboeken en tekstkeuzes in de lespraktijk.)
 • Marc Stevens.
  10 van de 100 in mijn bezit zijnde alles-of-niets-stellingen over schoolboeken Nederlands voor de lagere school. Blz. 52-64.
  (Deze boutade over de schoolboeken Nederlands in het lager onderwijs is geschreven in de vorm van controversiele stellingen waarop de auteur reageert vanuit zijn ervaringen als lector Nederlands in de onderwijzersopleiding.)
 • Wilfried De Hert.
  25 jaar VONVONKEN (met aansluitend de VON-visie). Blz. 67-73.
  (25 jaar VON was voor de vereniging de geknipte aanleiding om de bestaande VON-visie op goed onderwijs Nederlands te actualiseren. Voorzitter Wilfried De Hert leidt deze editie kort in. Rubriek VON-GESCHUD.)
 • Boekbesprekingen (Rubriek INGEBOEKT):
  . <Door Georges De Schutter, ‘Kroniek van een aangekondigde misgeboorte’, op blz. 76-84:> Woordenlijst Nederlandse Taal samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in opdracht van de Nederlandse Taalunie – met een leidraad door Jan Renkema. Sdu Uitgevers Den Haag/Standaard Uitgeverij Antwerpen, 1995.
 • (Rubriek TUSSENDOOR):
  (De redactie heeft controversiele stellingen over schoolboeken voorgelegd aan een aantal bevoorrechte getuigen die er elk vanuit hun eigen invalshoek op gereageerd hebben: als inspectielid, begeleider, opleider, nascholer, uitgever, auteur, leerkracht.)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9605.23=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>       |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <101527.1021@CompuServe.COM> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Korrie Korevaart                |
|                   <korevaart@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden            |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl>   |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart                |
|                    <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com>   |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@pobox.leidenuniv.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9605.c --------------------------*