Neder-L, no. 9512.c

Subject: Neder-L, no. 9512.c
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 21 Dec 1995 16:26:47 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9512.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Vac: 9512.12: Vacature Oldenburg: C 4-Professur fu"r niederla"ndi- |
|          sche Literatur, Carl von Ossietzky Universita"t,   |
|          Oldenburg (Duitsland)                 |
| (2) Med: 9512.13: Fusie Centrum voor Renaissancedrama en Centrum voor  |
|          voor Gezellestudie van de UFSIA tot Centrum voor   |
|          Nederlandse Literatuurgeschiedenis (CNL)       |
| (3) Med: 9512.14: Nieuwe tijdschriften: De Nieuwe Taalgids, Spektator & |
|          Forum der Letteren verdwijnen; Nederlandse Letterkun- |
|          de, Nederlandse Taalkunde & Taalbeheersing verschijnen|
| (4) Med: 9512.15: Expertisecentrum Nederlandse Taal van start op KUN  |
| (5) Sym: 9512.16: Symposium 'Veelderhande liedekens', Het Nederlandse  |
|          lied tot 1600, op wo 28 februari 1996 te Antwerpen  |
| (6) Med: 9512.17: New Web Page: Guide to the Book Arts and Book History |
|          on the World Wide Web                 |
| (7) Med: 9512.18: Jac. Van Ginnekens 'levende grammatica' (1917) op WWW |
| (8) Med: 9512.19: Festival 'Polyfonie in de Zuidelijke Nederlanden',  |
|          van 12-14 januari 1996, in en rond Maastricht, met  |
|          o.a. een uitvoering van meerstemmige Nederlandstalige |
|          liederen uit het Maastrichtse Liedboek van 1554    |
| (9) Vra: 9512.20: Flemish speaker desired                |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 Dec 1995 11:19:18 +0100 (MET)
From: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Marja Kristel <IVNNL@worldaccess.nl> Subject: Vac: 9512.12: Vacature Oldenburg: C 4-Professur fu"r niederla"ndische Literatur, Carl von Ossietzky Universita"t, Oldenburg (Duitsland)

De IVN, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (Raadhuisstraat 1, 2481 BE Woubrugge, tel. 0172-518243), meldt:

VACATURE OLDENBURG

Carl von Ossietzky
Universita”t Oldenburg

Im Fachbereich Literatur- und Sprachwissenschaften, Fachgebiet Niederlandistik, ist eine

C 4-Professur

fu”r niederla”ndische Literatur
(kennziffer: FB 11 – 373/76)

fru”hestens ab 01.10.1996 wiederzubesetzen.

Berufungsvoraussetzungen gem. par. 51 NHG: abgeschlossenes Hochschulstudium, pa”dagogische Eignung, Promotion sowie Habilitation oder gleichwertige Leistungen.

Erwu”nscht sind: Breite Vertrautheit insbesondere mit der neueren niederla”ndischen Literatur und Kultur, nachgewiesene Qualifikation im Bereich der Literaturgeschichte und -theorie, gute Beherrschung der niederla”ndische Sprache.

Weitere Informationen ko”nnen u”ber Tel.: 00 49 441 798 3181 oder 2045 oder 2058 (Frau Ute Langner, Herr Prof.Dr. Rainer Gru”bel) eingeholt werden.

Die Universita”t strebt an, den Anteil der Fauen im Wissenschaftsbereich zu erho”hen. Bewerberinnen werden daher bei gleicher Qualifikation bevorzugt.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen sind mit den u”blichen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer bis zum 15.01.1996 an den Dekan des Fachbereichs 11 der Carl von Ossietzky Universita”t, Postfach 2503, 26111 Oldenburg, Deutschland zu richten.

Woubrugge, 15 december 1995.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 Dec 1995 13:01:37 +0100
From: Hubert Meeus <CRN.MEEUS.H@alpha.ufsia.ac.BE>
Subject: Med: 9512.13: Fusie Centrum voor Renaissancedrama en Centrum voor Gezellestudie van de UFSIA tot Centrum voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis (CNL)

Opgericht aan de UFSIA: Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis (CNL)
=======================================================================

Aan de UFSIA (Universiteit Antwerpen) is een centrum voor Nederlandse literatuurgeschiedenis opgericht dat het collectief en individueel onderzoek bundelt op het gebied van het historisch onderzoek van de Nederlandse letterkunde. Het samenwerkingsverband bouwt verder op een UFSIA-traditie op dit gebied en groepeert de bestaande centra voor Gezellestudie en Renaissancedrama, aangevuld met een derde zwaartepunt, de Middeleeuwse lyriek. Het CNL wil nieuw onderzoek stimuleren op het domein van de historische Nederlandse letterkunde, met een brede actieradius (van de middeleeuwen tot de naoorlogse periode) en bijzondere aandacht voor de raakpunten tussen Noord en Zuid.

Leden zijn: P. Couttenier (directeur), A. De Vos, V. Fraeters, H. Meeus, G. Van Eemeren en F. Willaert. Startdatum is 1 januari 1996. Een publikatiereeks Teksten en Studies zal worden verzorgd door Uitgeverij Peeters te Leuven.

Adres : Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis, UFSIA
(Universiteit Antwerpen), Prinsstraat 13, B-2000
Antwerpen. Tel. 03-2204290.
Secretariaat: M.-R. Goeman, L. Baeten. Tel. 03-2204286/91.
E-mail : cnl.couttenier.p@alpha.ufsia.ac.be.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 19 Dec 1995 14:08:19 +0100 (MET)
From: Ad Foolen <Foolen@LET.KUN.NL>
Subject: Med: 9512.14: Nieuwe tijdschriften: De Nieuwe Taalgids, Spektator en Forum der Letteren verdwijnen; Nederlandse Letterkunde, Nederlandse Taalkunde en Taalbeheersing verschijnen

1995 is de laatste jaargang voor drie neerlandistische tijdschriften: De Nieuwe Taalgids, Spektator en Forum der Letteren. Met ingang van 1996 zullen de taalkunde en de letterkunde die beide in de drie tijdschriften vertegenwoordigd waren, hun eigen weg gaan. Als nieuwe tijdschriften zullen verschijnen: ‘Nederlandse Letterkunde’ en ‘Nederlandse Taalkunde’. De tijdschriften verschijnen elk in 4 afleveringen per jaar en worden uitgegeven door Martinus Nijhoff te Groningen. Samen met het Tijdschrift voor Taalbeheersing, dat voortgezet wordt onder de titel ‘Taalbeheersing’, vormen ze drie tijdschriften op het gebied van de Neerlandistiek.

De uitgever (tel. 050-5226289) zal binnenkort meer bekendheid geven over abonnering, maar ik kan nu al meedelen dat elk tijdschrift voor particulieren f 96,- / Bfr. 1800 per jaar gaat kosten, f 175,- / Bfr. 3200 voor instellingen, f 75,- / Bfr. 1400 voor studenten. Bij abonnering van meer dan een tijdschrift tegelijk is er een gereduceerd tarief.

Naast artikelen die verslag doen van onderzoek zullen de tijdschriften rubrieken bevatten die plaats bieden aan boekbesprekingen en signalementen van nieuwe publicaties (boeken en artikelen in andere tijdschriften).

De beste manier om de nieuwe tijdschriften te steunen is natuurlijk het nemen van een abonnement. Maar tegelijk maak ik als redactiesecretaris van Nederlandse Taalkunde van de gelegenheid gebruik om u allen op te roepen de redactie met kopij te bestoken. Met letterkundige bijdragen kunt u terecht bij Marijke Meijer Drees, de redactiesecretaris van De Nieuwe Taalgids die dus overgestapt is naar Nederlandse Letterkunde, voor de taalkunde is het adres hieronder vermeld.

Ad Foolen
Vakgroep ATD, KUN
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel. 024-3615514
e-mail: foolen@let.kun.nl

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 19 Dec 1995 16:20:18 +0100 (MET)
From: Pers en Voorlichting, KUN <B.Berntsen@buro.kun.nl>
Subject: Med: 9512.15: Expertisecentrum Nederlandse Taal van start op KUN

=================================

START EXPERTISECENTRUM NEDERLANDS

Begin december gaf de staatssecretaris van OC en W, mw. Netelenbos, het groene licht voor de start van het Expertisecentrum Nederlandse taal. Doel van het centrum is vernieuwing van het taalonderwijs in de basisschool en verbetering van opleiding, nascholing en begeleiding van leraren op dit gebied. Het Expertisecentrum Nederlandse taal wordt gevestigd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen onder leiding van dr. C. Aarnoutse, universitair hoofddocent onderwijskunde, en prof. dr. L. Verhoeven, hoogleraar orthopedagogiek.

Kennis Nederlandse taal: onvoldoende

Veel kinderen verlaten thans de basisschool zonder voldoende kennis van de Nederlandse taal. Ze hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om succesvol verder te kunnen in het voortgezet onderwijs of om goed te functioneren in onze samenleving. Bovendien bevestigt het huidige taalonderwijs de ongelijke kansen van kinderen in sociaal-economisch lagere milieus en allochtone leerlingen. En ook internationaal gezien blijven onze taalleerresultaten achter. De afgelopen decennia is het inzicht in leerprocessen op het gebied van gesproken en geschreven taal weliswaar sterk toegenomen, maar dat heeft nog weinig invloed gehad op de onderwijspraktijk. Het taalonderwijs borduurt nog altijd voort op sterk traditionele kaders. Het Expertisecentrum Nederlands moet de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk overbruggen.

Knelpunten

Het onderwijs Nederlands in de basisschool kent de volgende knelpunten. In de eerste plaats is het opgesplitst in onderdelen die te weinig in samenhang worden onderwezen (mondelinge taal, lezen, schrijven, woordenschat, taalbeschouwing). Bovendien wordt taal leren gezien als een passief verwerkingsproces met veel schriftelijke oefeningen, zonder rekening te houden met de leermotivatie van kinderen. Er is weinig ruimte voor sociale interactie, terwijl leerlingen juist door middel van samenwerking hun cognitieve vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd is er weinig zicht op de mogelijkheden van de huidige informatietechnologie binnen het taalonderwijs. Leerkrachten hebben nauwelijks ideeen over de manier waarop elektronische media in het onderwijs Nederlands kunnen worden ingezet. Ook hebben leerkrachten grote moeite met omgang van kinderen met leermoeilijkheden en met kinderen uit verschillende sociale en culturele groepen. Er is nauwelijks ruimte voor een meer individuele aanpak. Volgens het door de staatssecretaris overgenomen advies, moeten er heldere leerlijnen komen en interventieprogramma’s met voldoende differentiatiemogelijkheden, met name voor de eerste vier jaargroepen.

Fundamentele herziening

Het onderwijs Nederlands blijkt toe aan een fundamentele herziening. Het Expertisecentrum Nederlands moet op basis van een programma van ontwikkelings(onderzoek)- en scholingsactiviteiten komen tot een herorientatie, met nadruk op de eerste vier groepen. Het centrum heeft tot doel de in ons land beschikbare kennis en ervaring op het gebied van taalverwerving van leerlingen in de basisschool te bundelen en geschikt te maken voor leerkrachten in de klas. Meer specifiek: vernieuwing en verbetering van opleiding, nascholing en begeleiding van leraren op het gebied van onderwijs in de Nederlandse taal. Leerkrachten worden actief bij dit proces betrokken.

Raamplan en Leerlijnen

Een belangrijke taak van het Expertisecentrum Nederlands is het bijeenbrengen van de expertise rondom taalverwerving binnen de wetenschap, de lerarenopleiding, de onderwijsverzorging en de basisscholen. De eerste activiteit is de ontwikkeling van een Raamplan en leerlijnen voor het onderwijs in de Nederlandse taal. Dit beschrijft de belangrijkste uitgangspunten, principes en doelen van het modern taalonderwijs in de basisschool. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de integratie van het onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal. Het Raamplan vormt het startpunt voor de vernieuwing en fungeert als discussiestuk naar het onderwijsveld. Raamplan en leerlijnen worden – mede op basis van onderzoeksuitkomsten – herhaaldelijk bijgesteld.

Er komen zes inhoudelijke deelprojecten op verschillende locaties in het land. De aandachtsgebieden zijn: woordenschatontwikkeling, versterking van communicatieve vaardigheden, beginnende geletterdheid, begrijpend leesonderwijs, vroegtijdige onderkenning van leerproblemen en interventie bij leerproblemen. In deze projecten wordt de deskundigheid op het betreffende deelterrein gebundeld en aangevuld met ontbrekende expertise. De ontbrekende expertise wordt verkregen via deelstudies.

Ontwikkelingsscholen en netwerken

De gebundelde kennis wordt vervolgens getoetst binnen zogenaamde ontwikkelingsscholen: scholen waarvan de teams op het gebied van het onderwijs Nederlands al innovatief werken. Bij dit ontwikkelingsonderzoek worden ook regionale schoolbegeleiders en opleiders betrokken. Vanuit het expertisecentrum worden netwerken geformeerd, bestaande uit schoolbegeleiders, opleiders en leerkrachten. Via workshops en werkconferenties worden voortdurend contacten onderhouden met het onderwijsveld. Voor deze taken is jaarlijks 1 miljoen gulden gereserveerd, voor een periode van acht jaar. Het Expertisecentrum Nederlands hoopt binnen een half jaar met een Raamplan en leerlijnen te komen.

Expertisecentrum Nederlands, Katholieke Universiteit Nijmegen,
Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen.
Directie: dr. C. Aarnoutse, tel. (024) 361 2081,
prof. dr. L. Verhoeven, tel. (024) 361 28 22.
Nadere inlichtingen over het Expertisecentrum worden verstrekt door
Pers en Voorlichting van de KUN, tel. (024) 361 22 30.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 Dec 1995 13:01:37 +0100
From: Hubert Meeus <CRN.MEEUS.H@alpha.ufsia.ac.BE>
Subject: Sym: 9512.16: Symposium 'Veelderhande liedekens', Het Nederlandse lied tot 1600, op woensdag 28 februari 1996 te Antwerpen

       *-------------------------------------*
       |      Symposium        |
       |                   |
       |    'Veelderhande liedekens'   |
       |  Het Nederlandse lied tot 1600  |
       |                   |
       |   woensdag 28 februari 1996    |
       |                   |
       |        UFSIA,        |
       |      Hof van Liere       |
       |     Prinsstraat 13       |
       |       Antwerpen        |
       *-------------------------------------*

In samenwerking met het P.J. Meertens-Instituut organiseert het Centrum voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen op 28 februari 1996 een symposium rond het Nederlandse lied van de middeleeuwen en de zestiende eeuw.

Dit symposium vindt plaats naar aanleiding van de afronding van de eerste fase van het onderzoeksproject ‘Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600’. Deze eerste fase betrof de inventarisering van alle bronnen tot 1500 waarin Nederlandstalige liederen zijn bewaard. Het resultaat van dit onderzoek is door dr. Clara Strijbosch verwerkt tot een voorlopige publikatie, die bij deze gelegenheid te koop zal worden aangeboden (prijs: 180 BEF; f 10). De handelingen van het symposium zullen in de nieuwe reeks ‘Antwerpse studien en tekstuitgaven’ bij Uitgeverij Peeters te Leuven verschijnen.

Het onderzoeksproject ‘Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600’ wordt financieel gesteund door de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, het Vlaams-Nederlands Comite voor Nederlandse Taal en Cultuur en de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde te Leiden. Promotoren van het project zijn prof. dr. Frank Willaert (Universiteit Antwerpen, UFSIA/UIA), dr. L.P. Grijp (P.J. Meertens-Instituut), prof. dr. Dirk Coigneau (Universiteit Gent) en prof. dr. Piet Visser (Universiteit van Amsterdam).

Programma

9.30 ontvangst en koffie
10.00 opening door Piet Couttenier, directeur van het Centrum voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis
10.10 Frank Willaert (Antwerpen), Een proefvlucht in het zwarte gat. De Nederlandse liedkunst tussen Jan I van Brabant en het Gruuthusehandschrift
10.40 Kees Vellekoop (Utrecht), Een liedboekje in het Devoot ende profitelyck boecxken. De werkwijze van een liedjesverzamelaar
11.10 B.A.M. Ramakers (Nijmegen), Epiloogliederen in rederijkersspelen
11.40 Dirk Coigneau (Gent), Gescheiden en toch samen: refreinen en liederen van Henrick Aerts van Bocstel
12.10 lunch
14.00 Clara Strijbosch (Antwerpen), Een fluitje van een cent. Over het maken van een liederenrepertorium
14.30 Martine de Bruin (Amsterdam), Bevroren boekjes
15.00 Hermina Joldersma (Calgary), Aspecten van handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek II 2631 (ca. 1525)
15.30 thee/koffie
15.50 Piet Visser (Amsterdam), Veelderhande liedekens. Identificatieproblemen rond dichters en drukkers van doperse liederen en liedboeken in de zestiende eeuw
16.20 Louis Peter Grijp (Amsterdam), Zingend de dood in. De ultieme betekenis van muziek
16.50 W.P. Gerritsen (Utrecht), slotlezing
17.20 receptie

Inlichtingen:

Frank Willaert
Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis
Prinsstraat 13, kamer D.120
2000 Antwerpen
tel.: 03/220.42.76
e-mail: flw.willaert.f@alpha.ufsia.ac.be

Marie-Rose Goeman
Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis
Prinsstraat 13, kamer D.216
2000 Antwerpen
tel.: 03/220.42.86

Inschrijvingsformulier
----------------------
-----------------------------------------------------------------------
 
Naam, voornaam ........................................................
 
Functie ...............................................................
        ...............................................................
 
Instelling.............................................................
 
Adres .................................................................
      .................................................................
      .................................................................
 
Telefoonnummer ........................................................
 
e-mail ................................................................
 
schrijft in
O voor het symposium (180,- BEF; f 10,-; aio's, oio's en studenten
   gratis)*
O voor de lunch (500,- BEF; f 28,-)
O op de voorlopige inventaris van liedbronnen tot 1500 (180,- BEF; f
   10,- voor wie hem afhaalt op het symposium; toegestuurd 230,-- BEF;
   f 13,--)*
en schrijft ............... over op
postrekening 000-0061095-82 (Belgie)
postgirorekening 113087 (Nederland)
t.n.v. UFSIA, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
o.v.v. TR 8680 Nederlandse liederen
 
* aankruisen wat past
 
Terugsturen voor 31 januari
 
-----------------------------------------------------------------------

Hubert MEEUS
Centrum Renaissancedrama D 217
UFSIA
PRINSSTRAAT 13
fax 32-3-2204420
2OOO ANTWERPEN
tel. 32-3-2204287
BELGIUM
e-mail <CRN.MEEUS.H@ALPHA.UFSIA.AC.BE.>

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 13 Dec 1995 15:23:33 -0500
From: Andrew K. Pace" <PACEA@CUA.EDU> (via distributielijst SHARP-L)
Subject: Med: 9512.17: New Web Page: Guide to the Book Arts and Book History on the World Wide Web

GUIDE TO THE BOOK ARTS AND BOOK HISTORY ON THE WORLD WIDE WEB
http://www.cua.edu/www/mullen/bookarts.html

THIS MESSAGE HAS BEEN CROSS-POSTED TO SEVERAL LISTS, SO PLEASE FORGIVE THE DUPLICATION

The Catholic University of America Libraries and the School of Library and Information Science at CUA are proud to announce a new site on the World Wide Web.

“A Guide to the Book Arts and Book History on the World Wide Web” is an organized list of links to Web pages that deal with book arts and book history. The annotated list includes links to over 175 sites, and includes pointers to: Academic & Special Collections, Book Arts Courses & Exhibits, Booksellers, Discussion Lists, Electronic Journals & Publications, Finding Aids & WWW Guides, Government Organizations, Professional & Scholarly Organizations, and Special Topics (Bookbinding, Classics, Copyright, Iconography, Language, Papyrology, Preservation, and Typography).

It is hoped that this guide will serve the needs of scholars, students, book collectors, and anyone interested in “the book” and all its facets. Any comments or suggestions of links to add are welcome and would be greatly appreciated. The page remains under construction, and will be updated on a regular basis.

The URL for this site is: http://www.cua.edu/www/mullen/bookarts.html

Happy Surfing,

Andrew K. Pace
Library Assistant Library and Information Science Library
Library Student School of Library and Information
Science
pacea@cua.edu The Catholic University of America

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 21 Dec 1995 11:02:47 +0100
From: Gerard Kempen <G.Kempen@nias.knaw.NL>
Subject: Med: 9512.18: Jac. Van Ginnekens 'levende grammatica' (1917) op WWW

In 1917 schreef Prof.Dr Jac. van Ginneken (1877-1945), internationaal bekend taalgeleerde, een zeer origineel taalboek voor het middelbaar onderwijs en de lerarenopleiding, getiteld ‘De Roman van en Kleuter’. Hierin beschrijft hij onder meer de taalontwikkeling van Keesje, met nadruk op de groei van diens zinsbouw. In dat kader heeft hij een verrassende manier bedacht om de grammaticale structuur van zinnen in beeld te brengen. Woorden, woordgroepen en zinsdelen krijgen de gedaante van kinderen en dieren die samen een soort levende piramides vormen. In de illustraties, van de hand van zijn oud-student Herman Haeck, corresponderen de onderscheiden grammaticale relaties met de verschillende manieren waarop de figuranten elkaar vasthouden en ondersteunen.

Een selectie van 26 piramides uit De Roman heb ik op WWW toegankelijk gemaakt via mijn persoonlijke pagina:

URL http://www.fsw.leidenuniv.nl/www/w3_func/gkempen.htm

De plaatjes zijn door middel van een authentieke toverlantaarn vertoond tijdens een symposium dat aan de Nijmeegse universiteit werd gehouden op 20 oktober 1995 ter herdenking van de 50ste sterfdag van Van Ginneken. Mijn collega Willem-Albert Wagenaar heeft de zwart-witte plaatjes uit De Roman van een omlijsting en van kleur voorzien. Ik heb uit de lopende tekst van het boek de belangrijkste passages geselecteerd waarin Van Ginneken de tekeningen verklaart. Te zamen geven deze passages een goede indruk van dit unieke en curieuze grammaticale systeem. Omwille van leesbaarheid en samenhang heb ik de teksten enigszins aangepast en in de moderne spelling omgezet.

Van Ginneken nam in de Nederlandse lingui”stische wereld een zeer opvallende positie in. Hij was hoogleraar aan de Nijmeegse universiteit, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en heeft deel uitgemaakt van de befaamde en invloedrijke Signifische Kring in Haarlem. Zijn wetenschappelijke belangstelling was ongemeen breed. Tot zijn favoriete studie-onderwerpen behoorde het onderwijs in de moedertaal, met name zinsontleding.

Gerard Kempen


Prof.Dr. Gerard A.M. Kempen
Experimental and Theoretical Psychology Unit
University of Leiden
PO Box 9555 Wassenaarseweg 52
2300 RB Leiden 2333 AK Leiden
The Netherlands
tel. +31 (71) 5273834 or 5273646
fax +31 (71) 5273619
Email: kempen@rulfsw.leidenuniv.nl
URL: http://www.fsw.leidenuniv.nl/www/w3_func/gkempen.htm


(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-=
Date: Thu, 21 Dec 1995 02:01:20 +0100
From: Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>
Subject: Med: 9512.19: Festival 'Polyfonie in de Zuidelijke Nederlanden', van 12-14 januari 1996, in en rond Maastricht, met o.a. uitvoering van meerstemmige Nederlandstalige liederen uit het Maastrichtse Liedboek van 1554

De Stichting Intro Maastricht, tel. (043) 325 05 11, stuurde informatie over het festival ‘Polyfonie in de Zuidelijke Nederlanden. Geestelijke en wereldlijke muziek op locaties in en rondom Maastricht’. Het festival, waarin de religieuze en wereldlijke polyfone (= meerstemmige) muziek uit de Zuidelijke Nederlanden uit de 15e en 16e eeuw zal worden belicht, is georganiseerd in het kader van de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland. Het festival loopt van vrijdag 12 januari tot en met zondag 14 januari 1996 en vindt plaats in Maastricht, Mesch, Houthem-St. Gerlach en St. Maartensvoeren (B).

Het festival is er op gericht om de vooraanstaande rol die de componisten uit deze streken in de 15e en 16e eeuw hadden opnieuw voor het voetlicht te brengen. De Zuidelijke Nederlanden waren in deze periode de voedingsbodem voor een groot aantal muzikale talenten die later werkzaam waren in belangrijke muzikale centra in Europa en aldaar hun bijdage leverden aan de ontwikkeling van de polyfonie.

Muziek voor kerk, burgerij en kroeg komt in dit festival aan bod en wordt uitgevoerd op daarbij passende (historische) locaties in en rondom Maastricht.

Tijdens het festival worden acht concerten gegeven. Een daarvan wordt verzorgd door Camera Trajectina (zie Neder-L-artikel 9512.09), te Mesch, nabij Maastricht, op zondag 14 januari om 12.00 uur. Uitgangspunt voor het optreden is het ‘Maastrichtse Liedboek’, de oudste bundel met louter Nederlandstalige meerstemmige liederen, die in 1554 gedrukt werd door Jacob Bathen, de eerste ‘echte’ drukker van Maastricht.

En een weekendje Maastricht is natuurlijk ook niet te versmaden! Om met de dichter (Veldeke?) te verzuchten: “Och mien zeut en zach en leef Mastreech, boe de Maos puunt Sint Servaos zien bro”k, en boe iech zaog veur ’t iers ’t leech, oets kom iech bei diech tero”k, en zal iech diech…” (etc.; ik citeer uit het hoofd; spelfouten moeten mij deze keer maar worden vergeven.)

Meer gedetailleerde gegevens over het festival, reserveringen, e.d., worden verstrekt door de hierboven genoemde Stichting Intro Maastricht.

Ben Salemans.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Dec 1995 14:00:51 -0500 (EST)
From: spiegel@thumper.bellcore.COM (Murray F Spiegel)
Subject: Vra: 9512.20: Flemish speaker desired

Hello.

There is a cross-cultural linguistics project to translate a very brief non-technical text (6 sentences) into as many languages as possible. This is a volunteer, non-profit effort without commercial intentions.

Our project collects both translations and audio renditions. We now have over 75 different languages and we want to expand what we have.

We have a translation into Flemish but need a recording of someone (preferably a native) speaking it.

Most preferable would be contacts with (let us know what you have):
accounts on the internet,
access to a workstation with audio capabilities (for the recording).

This is for convenience only – if you lack any of the above, please do volunteer as we will be happy to provide cassettes and mailers for exchanges via postal mail.

Sincerely yours,

Murray Spiegel
spiegel@bellcore.com

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9512.c --------------------------