Neder-L, no. 9511.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9511.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 30 Nov 1995 01:22:29 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9511.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9511.14: De Achttiende Eeuw, jrg. 27, no. 1, 1995       |
| (2) Tyd: 9511.15: Meesterwerk, no. 4, september 1995          |
| (3) Tyd: 9511.16: Queeste, jrg. 2, no. 2, 1995             |
| (4) Tyd: 9511.17: Taal en Tongval, Themanummer 7 ('R - zes visies op  |
|          een kameleon'), 1994                 |
| (5) Tyd: 9511.18: TNTL, jrg. 111, no. 3, 1995              |
| (6) Tyd: 9511.19: Vaktaal, jrg. 8, no. 2, oktober 1995         |
| (7) Tyd: 9511.20: Volkskundig Bulletin, Themanummer ('Zingen in een   |
|          kleine taal'), jrg. 21, no. 2, oktober 1995      |
| (8) Tyd: 9511.21: Vonk, jrg. 25, no. 1, september-oktober 1995     |
| (9) Tyd: 9511.22: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.14=-=-

DE ACHTTIENDE EEUW, jaargang 27, nummer 1, 1995.
ISSN 0166-6304.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
Nijmegen, 31 oktober 1995.

 • C.P. Courtney.
  Reassessing Belle de Zuylen. A historical perspective. Blz. 1-23.
 • Pierre H. Dubois.
  Belle van Zuylen en de Verlichting. Blz. 25-40.
 • Yvette Went-Daoust.
  L’oeuvre epistolaire de mme De Charriere. Blz. 41-54.
 • Joke J. Hermsen.
  Over de vrijheid. Belle van Zuylen en haar kritiek op de verlichte rede. Blz. 55-71.
 • Joris van Eijnatten.
  Tragiek der onmatige gloriezucht. De ‘wijsgerige’ achtergrond van Bilderdijks Oedipus-vertaling (1779). Blz. 73-96.
 • Karl de Leeuw.
  Een lexicaal geheimschrift van Wilhelmina van Pruisen op Hampton Court. Blz. 97-126.
 • Over de auteurs. Blz. 72.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.15=-=-

MEESTERWERK, Berichten van het Peeter Heynsgenootschap, nummer 4, september 1995.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN
Nijmegen, 7 november 1995.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • Fr. Daems.
  Taalkringen in het Vlaamse moedertaalonderwijs. Blz. 2-12.
 • H. Hulshof.
  Uit mijn praktijk. De praktische didactisering van een taalkundig programma. Blz. 13-24.
 • P. Swiggers – J. De Clercq.
  Franse grammatica en taalonderwijs in de ‘Lage Landen’ tijdens de zestiende en zeventiende eeuw. Blz. 25-35.
 • Suzan van Dijk.
  George Sand en de Hollandse hogere burgers. Negentiende-eeuws onderwijs in de Franse literatuur. Blz. 36-40.
 • Publikaties. Blz. 41-42.
 • Verslag bijeenkomst 9 juni 1995. Blz. 42-43.
 • Leden stellen zich voor. Blz. 43.
 • Berichten en aankondigingen. Blz. 44.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.16=-=-

QUEESTE, Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, jaargang 2, nummer 2, 1995.
ISSN 0929-8592.
Door: Theo Meder.
Schiedam, 11 november 1995.

 • Lauran Toorians.
  Nogmaals ‘Walewein van Melle’ en de Vlaams-Keltische contacten. Blz. 97-112.
  (Rond 1100 komt in Vlaanderen de naam Walewein al voor, maar dit kan geen ontlening zijn aan een Keltische Artur-traditie, en geen bewijs zijn voor een vroege Vlaamse Artur-cultus. Vlamingen hebben de doopnaam Walewein pas na 1100 in Wales geintroduceerd. En nog weer later is de naam pas verbonden geraakt met de Middelwelse held Gwalchmai en de Artur-literatuur.)
 • Annette C. Hemmes-Hoogstadt.
  Het uiterlijk van de custode. Over twee losse regels onder de Lundse gedichten. Blz. 113-124.
  (Het voorkomen van custoden van een hele versregel lang – zoals te vinden op het Lundse dubbelblad met minnelyriek – is geen zeldzaamheid in Middelnederlandse handschriften.)
 • A.M.J. van Buuren.
  De metamorfose van twee vrienden. Het verhaal van ‘Sabina en Floridamas’ bij Dirc Potter. Blz. 125-145.
  (Zowel in Der Minnen Loep als in Bloeme der Doechden vertelt Dirc Potter het verhaal van ‘Sabina en Floridamas’. Potter bewerkt dit verhaal over wederzijdse trouw eerst voor zijn minnetheorie in DML, vervolgens voor zijn deugdenleer in BdD. Het verhaal staat in een lange traditie, waarin de hoofdrolspelers steeds twee vrienden zijn. Bij Potter gaat het telkens om een vriendin en haar vriend. Er is een bron aan te wijzen waarvoor dat ook geldt: de Italiaanse Fiore di Virtu. Mogelijk kende Potter dit werk dus al voordat hij aan DML begon.)
 • Hartmut Beckers.
  Die volkssprachige Literatur des Mittelalters am Niederrhein. Blz. 146-162.
  (Overzicht van de volkstalige literatuur die in het middeleeuwse Nederrijngebied – Gelre, Kleef, Keulen, Meurs e.o. – ontstaan is of gefunctioneerd heeft. Aan bod komen onder andere de Wachtendonkse Psalmen, het werk van Heinric van Veldeke, de Trierse Floyris, de Tristan, de teksten uit het Nederrijns Moraalboek, het Haagse Liederenhandschrift, werk van Heraut Gelre, de Klever Chronik en Thomas a Kempis.)
 • Naar aanleiding van…
  . <Door Peter King, op blz. 163-170:> Medieval Dutch literature in its European context, edited by Erik Kooper.
  . <Door Herman Pleij, op blz. 170-180:> J. Reynaert e.a.: Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.
  . <Door A.G. van Melle, op blz. 180-182:> Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel, vert. Willem Wilmink, inl., ed. Theo Meder
  . <Door Wim van Anrooij, op blz. 182-187:> Robert Stein: Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw.
  . <Door Erik Kooper, op blz. 188-190:> Mariken van Nieumeghen, bilingual ed., transl., introd. Therese Decker and Martin Walsh. Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit / Man’s Desire and Fleeting Beauty, ed. Elsa Strietman, transl. Robert Potter and Elsa Strietman.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.17=-=-

TAAL EN TONGVAL, Tijdschrift voor Dialectologie. Themanummer 7 (1994) <R – zes visies op een kameleon. Onder redactie van G. de Schutter, J. Taeldeman, A. Weijnen>.
ISSN 0039-8691.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 7 november 1995.

 • G. de Schutter, J. Taeldeman, A. Weijnen.
  Ter inleiding. Een stoet van r-en. Blz. 5-8.
 • Jo Verhoeven.
  Fonetische Eigenschappen van de Limburgse huig-r. Blz. 9-21.
 • Hans van de Velde.
  60 jaar (r)evolutie in het Standaard-Nederlands. Blz. 22-42.
 • Doreen Rogier.
  De verspreiding van een sociaal hooggewaardeerd taalkenmerk: de huig-R rond Gent. Blz. 43-53.
 • Pieter van Reenen.
  Driemaal /r/ in de Nederlandse dialecten. Blz. 54-72.
 • G. de Schutter & J. Taeldeman.
  Studies in r-klein. II. /r/ in hoofdtonige syllabe voor medeklinker. Blz. 73-109.
 • Durk H. Veenstra.
  Merkwaardige vormen van de werkwoorden hebben, doen, slaan en zien in het Fries. Blz. 110-136.
 • Abstracts. Blz. 137-139.
  (in het Engels)
 • Lijst van medewerkers aan deze bundel. Blz. 140-141.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.18=-=-

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 111, nummer 3, 1995.
ISSN 0040-7550.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN
Nijmegen, 7 november 1995.

 • Bart Besamusca.
  De Walewein in internationaal perspectief. Ten geleide. Blz. 193- 194.
 • Walter Haug.
  Kombinatorik und Originalit”at. Der Roman van Walewein als nachklassisches Experiment. Blz. 195-205.
 • Evert van den Berg.
  Ridderepiek in Vlaanderen: van centrum tot periferie. Blz. 206-224.
 • Ren’e Veenman.
  Arion op de dolfijn en het titelblad van de Hert-spiegel. Blz. 225-229.
 • Toos Streng.
  ‘Waar waarachtige po”ezij mij aangrijpt’. ‘Oprechtheid’ in de Nederlandse kunst- en literatuurbeschouwing rond het midden van de negentiende eeuw. Blz. 230-240.
 • C. Henstra.
  De Breeveertien in de woordenboeken. Blz. 241-244.
 • Frans A. Jansen.
  Een Nederlands handboek editiewetenschap. Blz. 245-251.
  (N.a.v. Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Assen: Van Gorcum, 1995)
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door Geert Warnar, op blz. 252-255:> J. Reynaert e.a., Wat is wijsheid: lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Prometheus, 1994.
  . <Door J.P. Westgeest, op blz. 255-257:> Marcel van der Voort, Van serpenten met venine. Jacob van Maerlant’s boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien. Hilversum: Verloren, 1993.
  . <Door Frank Willaert, op blz. 258-261:> Bart Besamusca, Walewein, Moriaen en de Ridder metter mouwen. Intertekstualiteit in drie Middelnederlandse Arturromans. Hilversum: Verloren, 1993.
  . <Door F.J.H. de Bree, op blz. 261-265:> C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boec. De Middelnederlandse vertalingen van Bonum universale de apibus van Thomas van Cantimpr’e en hun achtergrond. Amsterdam: VU uitgeverij, 1990.
  . <Door Karina van Dalen-Oskam, op blz. 265-269:> Het Geraardsbergse handschrift: hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845. Hilversum: Verloren, 1994.
  . <Door H. Duits, op blz. 270-273:> J.H.W. Konst, Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten: de hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Assen <etc.>: Van Gorcum, 1993.
  . <Door P. Altena, op blz. 273-276:> Elly Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus: De ‘Rotterdamsche Hermes’ (1720-’21) van Jacob Campo Weyerman: cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek. Amsterdam: Rodopi, 1994.
  . <Door Ingrid Glorie, op blz. 277-288:> Briefwisseling Johannes Kinker. <Ed.> A.J. Hanou en G.J. Vis. Amsterdam: Rodopi, 1992-1994.
  . <Door Ton Dekker, op blz. 279-281:> M. van den Berg, De volkssage in de provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, 1993.
 • Signalementen, op blz. 281-287.
 • Ontvangen boeken, op blz. 287-288.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.19=-=-

VAKTAAL, jaargang 8, nummer 2, oktober 1995.
ISSN 0921-5867.
Door: Marcel Uljee.
Leiden, 1 november 1995.


VOORAF (bij deze eerste keer dat Vaktaal in het tijdschriftenoverzicht staat)

VakTaal is het tijdschrift van de Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN), opgericht in mei 1987 als vakorganisatie ten behoeve van studenten en afgestudeerden in de neerlandistiek. De LVVN wil vooral de beoefening van de neerlandistiek bevorderen en daarnaast opkomen voor de maatschappelijke en beroepsbelangen van alle neerlandici. De LVVN tracht haar doelstellingen te realiseren door middel van: het organiseren van lezingen, studiedagen en congressen over vakinhoudelijke en arbeidsmarkttechnische onderwerpen; het behartigen van de belangen van neerlandici op de arbeidsmarkt; het geven van informatie over de beroepsgroep aan overheid, bedrijfsleven e.d., ter bevordering van het imago van de neerlandistiek; het bevorderen van scholing van neerlandici; en het uitgeven van het verenigingsblad VakTaal.
U kunt lid van de LVVN worden wanneer u studeert of afgestudeerd bent in de neerlandistiek danwel een onderwijsbevoegdheid Nederlands bezit. Het lidmaatschap van de LVVN staat eveneens open voor instellingen die geinteresseerd zijn in de doelen van de vereniging. De minimum-contributie is voor het lopend kalenderjaar bepaald op f 42,50 (studenten: f 25,-). Leden kunnen tegen een belangrijke korting deelnemen aan door de LVVN georganiseerde evenementen; daarnaast ontvangen zij VakTaal automatisch. Een abonnement op VakTaal alleen is overigens ook mogelijk: dat kost f 30,- per jaar (vier nummers). Wanneer u geinteresseerd bent in het LVVN-lidmaatschap kunt u een informatiepakket aanvragen bij de administratie LVVN: Postbus 11398, 1001 GJ Amsterdam.
Redactie-adres VakTaal: Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 • Esther Gouweloos & Edwin Lucas.
  Nijpend tekort aan goede tekstedities voor voortgezet onderwijs. Blz. 1-4.
  (In het voortgezet onderwijs bestaat een grote behoefte aan didactisch verantwoorde tekstedities van Middelnederlandse literatuur. Bij het Leidse NLCM-project is het initiatief genomen om dit type schoolboekjes nieuw leven in te blazen. Een gesprek met Hubert Slings, een van de betrokkenen.)

  Werktaal:
 • Maarten Brock.
  ‘Veel schrijvers hebben een hekel aan organisatorische rompslomp’. Blz. 5.
  (Een portret van literair agentschap ‘Villa des Roses’ in Amsterdam.)

  Ontwikkelingen:
 • Ben Salemans.
  NEDER-L. Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek. Blz. 6-7.
  (Ben Salemans, redacteur van NEDER-L, legt uit hoe het tijdschrift tot stand komt, wat het nut ervan is, en hoe computergebruikers een (gratis) abonnement kunnen verkrijgen.)

  Signalement:
 • Ton van der Geest.
  Over letterenonderzoek. De methodologie van de neerlandistiek. Blz. 8.
  (Ton van der Geest bespreekt ‘een nogal raar boek’.)

  Column:
 • Maarten van den Toorn.
  Spelling. Blz. 9.
  (Van den Toorn bespreekt in zijn column het verschijnsel spellingwijziging.)

  Student en neerlandistiek:
 • Esther Gouweloos & Marcel Uljee.
  ‘We willen geen schoolkrant zijn’. Studenten maken tijdschriften. Blz. 10-11.
  (Portret van vier tijdschriften die door studenten Nederlands worden samengesteld: Sjwa uit Groningen, Musaeus uit Leiden, Transactie uit Utrecht en Letterlik uit Nijmegen.)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.20=-=-

VOLKSKUNDIG BULLETIN, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap jaargang 21, nummer 2, oktober 1995.
Themanummer: Zingen in een kleine taal. De positie van het Nederlands in de muziek. Onder redactie van Louis Peter Grijp.
ISSN 0166-0667 & ISBN 90 70389 48 7.
Door: Theo Meder.
Amsterdam, november 1995.

 • Louis Peter Grijp.
  Voorwoord. Blz. 151.
 • Louis Peter Grijp.
  Zingen in een kleine taal. De muzikale taalkeuze van Nederland. Blz. 153-184.
 • Marjolein Streevelaar.
  “Eigen taal is eigen kunst.” Het vergeten verleden van de Nederlandstalige opera. Blz. 185-205.
 • Jozef Vos.
  Frits Coers (1870-1937) en het Nederlandse lied. Blz. 206-231.
 • Anton Vernooij.
  De ware taal van het lied in liturgie en devotie. Blz. 232-244.
 • Rokus de Groot.
  De taalkeuze in de hedendaagse Nederlandse muziek. Blz. 245-260.
 • Jaap van Marle.
  Standaardtaal of dialect. Iets over taalkeuze bij het Nederlandstalige lied. Blz. 261-276.
 • Paul Rutten.
  Nederlandstalige popmuziek. Een synthese van eigen en mondiale cultuur. Blz. 277-303.
 • Louis Peter Grijp.
  Is zingen in dialect Normaal? Muziek, taal en regionale identiteit. Blz. 304-327.
 • Personalia.
  Blz. 328-329.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.21=-=-

VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, jaargang 25, nummer 1, september-oktober 1995.
Door: Rita Rymenans, Universitaire Instelling Antwerpen, departement Didaktiek en Kritiek, vakgroep Nederlands.
Antwerpen, 15 november 1995.

 • Frans Daems & Oscar de Wandel.
  Wisselwerking tussen instructie- en leerstrategieen. Blz. 4-9.
  (Introductie op het thema van de studiedag gehouden aan de UIA op 2 mei 1995 waarvan dit nummer de referaten bundelt.)
 • Philip Yde.
  Omgaan met schrijfstrategieen. Blz. 10-19.
  (Een schets van de evolutie in het schrijfonderzoek vanaf de jaren 50 tot op heden. Suggesties die kunnen bijdragen tot de schrijfvaardigheidstheorie en waaruit ook didactische implicaties kunnen voortvloeien.)
 • Gerard Westhoff.
  Leesstrategie-onderzoek en onderwijs in strategieen in het algemeen. Blz. 20-30.
  (Op basis van eigen onderzoek probeert de auteur een antwoord te formuleren op de vragen hoe belangrijk het gebruik van leesstrategieen is, of de training in leesstrategieen zin heeft en zo ja, onder welke omstandigheden.)
 • Helge Bonset.
  Strategisch spreek- en luisteronderwijs? Blz. 31-41.
  (Naast een theoretische uitweiding over het concept ‘strategisch onderwijs’ geeft de auteur aan hoe dit concreet is ingevuld door de SLO bij het ontwikkelwerk voor spreek- en luisteronderwijs in de basisvorming.)
 • Michel Couzijn & Gert Rijlaarsdam.
  Lees- en schrijfstrategieen: leren door doen of leren door kijken? Blz. 42-53.
  (Verslag van een onderzoek waarin voor drie didactieken is nagegaan hoe goed de leerlingen de strategieen leren en in welke mate transfer tussen lees- en schrijfvaardigheden plaats vindt. Het artikel wordt afgerond met twee concrete lesideeen.)
 • Jan Elen.
  Didactische toevoegingen in schriftelijk studiemateriaal en hun bijdrage tot het leerproces. Blz. 55-63.
  (Welke bijdragen kunnen schriftelijk studiemateriaal leveren tot het leerproces en het verwerven van passende sturings- en verwerkingsvaardigheden? Overzicht van eigen onderzoek naar de effecten van twee soorten didactische toevoegingen: verduidelijkende en sturende.)
 • Jan Vermunt.
  Kortsluiting en aansluiting tussen leer- en instructiestrategieen. Blz. 65-70.
  (Verslag van onderzoek naar de aansluitingsproblemen tussen het secundair/voortgezet en hoger onderwijs op basis van de gehanteerde leer- en onvderwijsstijlen.)
 • Marianne Elshout-Mohr.
  Reflecteren en het ontwikkelen van metacognitie. Blz. 71-76.
  (Aan de hand van concrete voorbeelden schetst de auteur drie mogelijke contexten voor reflecteren als afsluiting van een fase van strategisch onderwijs.)
 • Lieven Verschaffel.
  Vraagstukken… een proefveld voor begrijpend lezen en kritisch denken? Blz. 77-86.
  (Bevindingen van eigen onderzoek in verband met het vaardig (leren) oplossen van contextgebonden wiskundige toepassingsopgaven waar leerlingen heel wat problemen mee hebben die rechtstreeks te maken hebben met de talige en strategische kant ervan.)

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9511.22=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| de Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <H.A.Y.Wolf@stud.let.ruu.nl>  |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com> |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>   |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@pobox.leidenuniv.nl> |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>   |
| Vonk:           Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.leidenuniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9511.c --------------------------*