Neder-L, no. 9511.a

Subject: Neder-L, no. 9511.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 9 Nov 1995 23:26:22 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9511.a -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9511.01: Aankondiging studiedag STDH: Hulpmiddelen voor het  |
|          het annoteren en exploreren van tekstbestanden;    |
|          Nijmegen, 13 december 1995              |
| (2) Med: 9511.02: Taalkunde In Nederland-dag 1996 AVT (20 januari 1996, |
|          Utrecht)                       |
| (3) Vra: 9511.03: Onderzoekje naar schrijfwijze samenstellingen     |
| (4) Vra: 9511.04: Neder-L en lopend of net afgerond promotie-onderzoek |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 07 Nov 1995 16:28 +0100 (MET)
From: Nelleke Oostdijk <oostdijk@let.kun.nl>
Subject: Med: 9511.01: Aankondiging studiedag STDH: Hulpmiddelen voor het annoteren en exploreren van tekst- bestanden; Nijmegen, 13 december 1995

   *-------------------------------------------------------------*
   |                               |
   |  Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora  |
   |                               |
   |    Hulpmiddelen voor het annoteren en exploreren     |
   |           van tekstbestanden           |
   |                               |
   |   Katholieke Universiteit Nijmegen, 13 december 1995   |
   |                               |
   |-------------------------------------------------------------|
   | Plaats: Erasmusgebouw KUN, Erasmusplein 1, Nijmegen.    |
   | Tijd:  9.45 - 17.30 uur; registratie en koffie vanaf    |
   |     9.15 uur.                      |
   *-------------------------------------------------------------*

Op woensdag 13 december 1995 organiseert de Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH) in samenwerking met de Vakgroep Taal en Spraak (afd. Corpustaalkunde) aan de KUN wederom een landelijke studiedag. Deze studiedag zal in het kader staan van de diverse hulpmiddelen die voorhanden zijn voor het annoteren en exploreren van tekstbestanden.

De Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH), opgericht op 21 december 1991, heeft als doel het onderzoek op het gebied van tekstcorpora en databestanden in de humaniora te bevorderen en de kennis op dit gebied te verbreiden. De STDH stimuleert en coordineert activiteiten als corpus-onderzoek alsmede de aanleg, uitbreiding en verrijking van tekstcorpora en het ontwikkelen van (met name softwarematige) hulpmiddelen daarvoor.

Programma

9.15 Registratie en koffie
9.45 Opening door Prof. dr. J. Aarts (KUN)
10.00 De coderingsparadox in corpora
Prof. dr. R. van Hout (KUB)
10.30 (nader aan te kondigen)
Dr. P. Wittenburg en dr. D. Broeder (MPI)
11.15 koffie
11.40 De auteursrechtelijke bescherming van software
Prof. mr. A. Quaedvlieg (KUN)
12.20 De localisering van 14e-eeuws Middelnederlands
Dr. E. Wattel en drs. M. Rem i.s.m. Prof. dr. P. van Reenen, dr. M. Mulder en drs. C. Sikkel (VU)
13.00 lunch
14.00 demonstraties van onder meer
– de SGML-tools Author/Editor en EBT
– Concorde (concordantieprogramma)
– TACT 2.1
– lemmatiseerders voor het Nederlands en het Latijn
– taggers voor het Nederlands, het Fries en het Engels
– TOSCANE (omgeving voor de syntactische analyse van corpora, incl. tagger en parser voor het Engels)
– programmatuur t.b.v. de morpho-syntactische annotatie van van Nederlandstalige corpora
– AMAZON/CASUS (programmatuur t.b.v. de syntactische en semantische analyse van het Nederlands
– TOSCA Tree Editor
– de annotatie van een corpus Oud Engels m.b.v. het LIMA- systeem
– programmatuur voor de metrische analyse van Griekse corpora
– Linguistic Database (database management systeem t.b.v. de de opslag en retrieval van syntactisch geannoteerde corpora)
– Spoken Childes
– TED en MediaTagger
– lexicale statistiek in SPLUS
16.30 – 17.30 borrel

Deelnamekosten

Bij registratie voor 1 december: Fl. 15,00 per persoon, over te maken op Postbank-nummer 2333985 t.n.v. KUN Fac. der Letteren, t.g.v. fondsnr. 8321.30 Corpustaalkunde, o.v.v. “studiedag”. Na 1 december bedragen de kosten Fl. 20,00 per persoon. In de inschrijfkosten zijn inbegrepen koffie, thee, lunch en een programmaboekje.

Aanmelding

Nelleke Oostdijk
Vakgroep Taal en Spraak, Afd. Corpustaalkunde
Katholieke Universiteit Nijmegen
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen

Tel. 024-3612765
E-mail: oostdijk@let.kun.nl

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 26 Oct 1995 09:09:54 +0100 (CET)
From: Maarten Koch <koch@KUB.NL>
Subject: Med: 9511.02: Taalkunde In Nederland-dag 1996 AVT (20 januari 1996, Utrecht)

ALGEMENE VERENIGING VOOR TAALWETENSCHAP

secretariaat:
Roeland van Hout
Maarten Koch
Faculteit der Letteren KUB / B 137
Postbus 90153
NL-5000 LE Tilburg
Girorek. 474579
e-mail koch@kub.nl

Taalkunde in Nederland-dag 1996

De jaarlijkse TIN-dag wordt in 1996 gehouden op zaterdag 20 januari, te Utrecht, Trans 10. Ieder lid dat op deze dag een voordracht wil houden wordt verzocht voor 10 november a.s. een samenvatting te sturen naar het secretariaat van de vereniging. Voor deze samenvatting dient u zich te houden aan de richtlijnen hieronder.
De lezingen duren twintig minuten, gevolgd door een discussie van tien minuten.
Ook deze keer wordt een bundel Linguistics in the Netherlands samengesteld.
Sprekers kunnen na de TIN-dag een schriftelijke versie van hun lezing aanbieden aan de redactie van de bundel. De redactie beslist over opname van de aangeboden schriftelijke versies. Het programma van de TIN-dag zal medio december worden rondgestuurd. Hieronder vindt u de richtlijnen voor de samenvatting.

Richtlijnen samenvattingen voor de Taalkunde in Nederland-dag 1996.

De samenvattingen worden bij voorkeur aangeleverd via e-mail (platte tekst of WP5x- of WP6x-formaat) of per diskette (idem, DOS-geformatteerd). Indien u geen van deze middelen kunt gebruiken dan kunt u de samenvattingen gedrukt opsturen.
Voor de samenvattingen dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden: lettertype Times Roman, puntgrootte 12, regelafstand 1,5, marge links en rechts 3 cm, maximaal 13 regels tekst. Naast deze 13 regels geeft u aan: uw naam, de titel van de lezing en eventueel uw werkbetrekking. Geef van tevoren (op de diskette, via e-mail of via een bijgevoegd schrijven bij uw gedrukte samenvatting) aan of u, naast bord en krijt, behoefte heeft aan andere media als overheadprojectoren. Ook willen wij van u weten of u bereid bent, indien het auditorium dat op prijs stelt, uw lezing in het Engels te houden. De samenvatting dient voor 10 november door ons ontvangen te zijn.
Samenvattingen die ons later bereiken kunnen helaas niet worden opgenomen. Het houden van een lezing zal in dat geval ook geen doorgang kunnen vinden.

Uw samenvatting per e-mail kunt u sturen aan
KOCH@KUB.NL

De diskette of de gedrukte samenvatting kunt u sturen aan:
Algemene Vereniging voor Taalwetenschap
KUB tav Maarten Koch B.137
Postbus 90153
NL-5000 LE Tilburg

De diskette ontvangt u niet retour.

Informatie voor nieuwe leden

U kunt u opgeven als lid van de AVT door het sturen van een bericht naar bovenstaand (e-mail)adres. De contributie bedraagt fl. 30,– per jaar voor studenten, aio’s/oio’s en werkloze taalkundigen. Voor anderen bedraagt de contributie fl. 45,– per jaar. In de contributie is inbegrepen de bundel Linguistics in the Netherlands. Vermeld bij opgeven het adres waarop u uw post wenst te ontvangen en uw bank- of postbanknummer.

Met vriendelijke groet,

Roeland van Hout
Maarten Koch

maarten koch
kub fdl pob 90153 nl-5000 le tilburg
the netherlands
phone +31134663264/31135702089
fax +31134663110/31135702089
email koch@fdl_1.kub.nl

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 30 Oct 1995 16:32:07 +0100 (MET)
From: Y Halink <Y.Halink@let.UVA.NL>
Subject: Vra: 9511.03: Onderzoekje naar schrijfwijze samenstellingen

Ik doe een klein (veld)onderzoek naar de schrijfwijze van samenstellingen. Hebt u even tijd (ongeveer vijf minuten) dan zou ik het bijzonder op prijs stellen als u reageert. Alvast mijn dank aan alle deelnemers!

Met vriendelijke groet,

Yvonne Halink

Hoe zou u de volgende combinaties schrijven? (S.v.p. zonder in het woordenboek te kijken)

rechter + arm
free-lance + medewerker
doctoraal + examen
centraal + station
schone + grond + verklaring
prijs + kwaliteit + verhouding
onroerend + goed + markt
sterkte + zwakte + analyse
lange + termijn + beleid
moeder + dochter + relatie
kosten + baten + analyse
openbaar + vervoer + maatschappij
leer + werk + project
noord + zuid + verbinding
oorzaak + gevolg + diagram
winst + verlies + rekening
management + stijl
zwart + wit + foto

Yvonne Halink
De Taallijn, Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
telefoon: (020) 638 22 06
fax: (020) 638 09 01

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 9 Nov 1995 20:30:00 +0100 (MET)
From: Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>
Subject: Vra: 9511.04: Neder-L en lopend of net afgerond promotie- onderzoek

Beste aio’s, oio’s, promovendi,

Neder-L biedt de mogelijkheid om aan een wat groter publiek bekendheid te geven aan jullie promotie-onderzoek. Het doet er niet toe of dat onderzoek nog in een pril begin-stadium of al in een vergevorderd stadium verkeert.

Ik verzoek jullie vriendelijk om naar Neder-L een bericht te sturen met een, liefst zo luchtig mogelijke, beschrijving van jullie promotie- onderzoek.

Kom op, gewoon effe doen!

Nadere inlichtingen bij:

Ben Salemans
e-mail: B.Salemans@let.kun.nl

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9511.a --------------------------