Neder-L, no. 9509.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9509.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 30 Sep 1995 01:25:36 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9509.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9509.12: Gramma/TTT, jrg. 3, no. 2, 1994            |
| (2) Tyd: 9509.13: De Nieuwe Taalgids, jrg. 8, no. 4, juli 1995     |
| (3) Tyd: 9509.14: Taal en Tongval, jrg. 47, afl. 1, 1995        |
| (4) Tyd: 9509.15: De Zeventiende Eeuw, jrg. 11, no. 1, mei 1995     |
| (5) Tyd: 9509.16: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|    http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9509.12=-=-

GRAMMA/TTT – Tijdschrift voor taalwetenschap, jaargang 3, nummer 2, 1994.
ISSN 0927-3255.
Door: Peter-Arno Coppen, KUN.
Nijmegen, 29 september 1995.

 • Anneli Schaufeli.
  Het tweetalige mentale lexicon: Nederlands en Turks. Blz. 147-165.
 • Jan Renkema.
  Stilistische variatie op syntactisch niveau. De relatieve bijzin contextueel onderzocht. Blz. 165-182.
 • Hanneke Houtkoop-Steenstra.
  De interactionele functie van zacht spreken in interviews. Blz. 183-202.
 • Gerard Hubers.
  Beweren. Waarheid en onwaarheid in de pragmatiek. Blz. 203-218.
 • Kees de Bot & Antoinette Keulen.
  Nederlands in Australie. Een longitudinaal onderzoek naar taalbehoud. Blz. 219-234.
  Korte bijdragen:
 • Jan Koster.
  Klaaglied om Arie. Blz. 235-237.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9509.13=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 88, nummer 4, juli 1995.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 29 september 1995.

 • Andrzej Dabrowka.
  Symbool en teken in de middeleeuwse media. Blz. 289-306.
 • Wa.R.D. van Oostrum.
  Honneurs aux dames? J.C. de Lannoy en de heren van KSGV. Blz. 307-321.
 • Arie Sturm.
  SGF-coordinatie bij nader inzien: verklaring van de eigenschappen en ongehoorde mogelijkheden. Blz. 333-353.
  (In het tweede deel over de Wet van Paardekooper blijkt de wet stand te houden, en coordinatie ten dele aan pragmatische beregeling onderworpen te zijn.)
 • Willy Vandeweghe.
  Incorporatiekwesties I. Blz. 354-364.
 • V.E. de Gruiter.
  Een hardnekkig misverstand. Blz. 365-367.
 • M.C. van den Toorn.
  Naschrift. Blz. 367.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door Jan Nijen Twilhaar:> Rob Vousten, Dialect als tweede taal. Linguistische en extra-linguistische aspecten van de verwerving van een Noord-Limburgs dialect door standaardtalige jongeren.
  . <Door Arie Jan Gelderblom:> Egbert Hofman, Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse schriftuurlijke lyriek.
  . <Door Thom Mertens> J.M. Willeumier-Schalij (ed.), De Brieven uit ‘Der rechte Wech’ van de Oisterwijkse begijn en mystica Maria van Hout (overl. Keulen, 1541).
 • Bladvulling.
  . Bertram Mourits. Over drie recensies van Vestdijk.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9509.14=-=-

TAAL EN TONGVAL, jaargang 47, aflevering 1, 1995.
ISSN 0039-8691.
Door: Roland de Bonth, Vakgroep Nederlands, KUN <DeBonth@let.kun.nl>.
Nijmegen, 25 september 1995.

 • Rob Belemans.
  In memoriam Dr. Jos Molemans (1938-1994). Blz. 1-2.
 • Har Brok.
  Lexicale differentiatie bij sexe- en leeftijdsgebonden diernamen in de Nederlandse dialecten. Blz. 3-30.
 • G. de Schutter.
  Werkwoordvolgorde en het IPP-effect in het Nederlandse taalgebied. Blz. 31-39.
 • J. Goossens.
  Ingweoons Latijn in de mond van Isegrim. Blz. 40-42.
 • Jan Nuyts.
  Subjectspronomina en dubbele pronominale constructies in het Antwerps. Blz. 43-58.
 • G. de Schutter.
  Een notitie over schilders, kunstschilders, schilderaars en kladpotters. Blz. 59-63.
 • A. Feitsma.
  Taal en Macht in de Friese Middeleeuwen. Blz. 64-79.
  (Besprekingsartikel n.a.v. Oebele Vries, ”Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal”. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580). Fryske Akademy – Ljouwert/ eeuwarden, 1993.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door G. de Schutter, op blz. 80-84:> Fritz Ponelis. The Development of Afrikaans. Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 18. Peter Lang, Bern, Frankfurt am Main, etc, 1993.
  . <Door Helga Humbert, op blz. 85-87:> Jan Don et al. Inleiding in de Generatieve Morfologie. Dick Coutinho, Bussum, 1994.
  . <Door A. Goeman, op blz. 88-91:> Hoe zit dat nou met Rakers’ deel 3? Aanvulling op boekbespreking van Arnold Rakers, Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Hrsg., bearb. und auf der Basis der Rakersschen Forschungsansatzes kommentiert von Hendrik Entjes und Hermann Niebaum etc. S”ogel 1993 (Taal en Tongval 46 (1994) 80-89).
 • Mededelingen:
  . Van Ginneken-dag. Blz. 92-93.
  (20 oktober 1995, 10.30-17.30 uur, Erasmusgebouw, Erasmusplein 1 Nijmegen)
  . Het WNT op CD-ROM. Blz. 93.
  . 4e Bert van Selm-lezing. Blz. 93-94.
  (Deze lezing is al gehouden op 4 september 1995)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9509.15=-=-

DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, jaargang 11, nummer 1, mei 1995.
ISSN ontbreekt. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 28-8-1995.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • Paulette Chone’.
  Ripa en France. Blz. 3-16.
  (De vertaling door Jean Baudouin van 1644.)
 • Hans-Joachim Zimmermann.
  English translations and adaptations of Cesare Ripa’s Iconologia: from the 17th to the 19th century. Blz. 17-26.
  (De vertaling door George Richardson van 1779.)
 • Karl-Ludwig Selig.
  George Richardson and the ‘fame’ of Ripa’s Iconologia. Blz. 27-28.
  (Fragment.)
 • Sibylle Badstuebner-Groeger.
  Die erste deutsche Ripa-Ausgabe 1669-1670 uebersetzt von Laurentius Strauss und verlegt bei Wilhelm Serlin in Frankfurt am Main. Blz. 29-41.
  (Door beider vroegtijdige dood onvolledige vertaling.)
 • Hugo van der Velden.
  ‘Gebeurlijcke wercking’ en ‘wesentlijcke hoedanigheyt.’ Exemplum en personificatie in Hertels Ripa-uitgave. Blz. 42-55.
  (Crudelitas, Iustitia en Iniustitia en hun voorbeelden: Procne, Zaleucus en Sisamnes; de laatste ook op het Hoorns gerechtigheidsdrieluik.)
 • Juergen Mueller.
  Ripa und die Gegenreformation. Blz. 56-66.
  (Via de zintuigen bereikt de kunstenaar het verstand.)
 • M. van Vaeck.
  ‘Klaer en als ’t geld gangbaer.’ Over Dirck Pietersz. Pers’ Nederlandse versie van Cesare Ripa’s Iconologia. Blz. 67-75.
  (Getrouwe vertaling, maar afgestemd op het Nederlandse publiek.)
 • M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
  Pers, Poot en Ouwens. Blz. 76-81.
  (Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel: t.o.v. Pers een wetenschappelijke verbetering en ideologische zuivering.)
 • E.K. Grootes.
  Het gebruik van Ripa’s Iconologia in de liedbundel Gesangh der zeeden van Dirck Pietersz. Pers. Blz. 82-88.
  (De stichtelijke lyriek had haar eigen conventies.)
 • Hans van Dael.
  Een toonbeeld van gehoorzaamheid. Ripa en Vondels Jeptha of offerbelofte. Blz. 89-96.
  (Ifis als prefiguratie van Christus en exempel van gehoorzaamheid.)
 • Hanneke Prins.
  Boek twee van Karel van Manders Wtbeeldinge: de hierogliefen. Blz. 97-102.
  (Piero Valeriano en Jacopo Sannazaro als bronnen van Van Mander, wiens iconografie door Pers’ Ripa-vertaling overbodig is geworden.)
 • Jeroen Salman.
  Sleutel der prognostikatien. Beeldspraak in astrologische jaarvoorspelligen uit de zeventiende eeuw. Blz. 103-114.
  (Dierenmetaforiek, ontstaan in de Deventer almanakken van Rodolphus Grapheus, en later als conventie.)
 • Christian Tuempel.
  Aantekeningen bij de taal van de barok. Blz. 115-121.
  (Rembrandts creatieve toepassing van de barokke conventies.)
 • G. Schwarz.
  Apelles, Apollo en The third man: schilderkunst, letterkunde en politiek rond 1650. Blz. 122-131.
  (Geloof en politiek in de Verscheyde Nederduytsche dichten en latere bloemlezingen.)
 • Commentaren en mededelingen:
  . <Door H.H. Kubbinga, blz. 133-135:> De Republiek in Frans perspectief VII.
  (Over het Centre Franco-Neerlandais de Recherches Cartesiennes.)
  . Vierde internationale embleem-conferentie 18 tot 23 augustus 1966.
  (Call for papers door Karel.Porteman@arts.kuleuven.ac.be.)
 • Signalementen:
  . <Door Marijke Spies, op blz. 137:> Arianne Baggerman. Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1993.
  . <Door Marijke Spies, op blz. 137-138:> Chris L. Heesakkers & Wilma M.S. Reinders. Genoeglijk bovenal zijn mij de Muzen. De Leidse Neolatijnse dichter Janus Dousa (1545-1604). Dimensie, Leiden, 1993.
  . <Door Gabrielle Dorren, op blz. 138:> E.K. Grootes (red.) Haarlems Helicon: Literatuur en toneel te Haarlem voor 1800. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door Marijke Spies, op blz. 138-139:> Wolfgang Harms & Jean Marie Valentin (eds.) Mittelalterlichte Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatuur der Fruehen Neuzeit. Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1993.
  . <Door Marijke Spies, op blz. 139:> Rhetorica 10 nr.3 en 11:3.
  . <Door J. Verberckmoes, op blz. 139-140:> J. Child. The nine years’ war and the British army 1688-1697: the operations in the Low Countries. Manchester University press, Manchester/New York, 1991.
  . <Door J. de Gier, op blz. 140-141:> A. Maljaars & S. Lenselink. Het Wilhelmus: een bibliografie. Stichting Bibliografica neerlandica, ‘s-Gravenhage, 1993.
  . <Door M. Barend-van Haeften, op blz. 141-142:> J. Bethlehem & A.C. Meijer (red.) VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azie ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie. Schiphouwer en Brinkman, Amsterdam, 1993.
  . <Door Mieke B. Smits-Veldt, op blz. 142:> Marijke Spies: Bij Noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw. AUP, Amsterdam,1994.
  . <Door Marijke Spies, op blz. 142-143:> Ton Harmsen (ed.) Jan de Brune de Jonge: Wetsteen der vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren spreken. Heruitgave van de editie t’Amsterdam: by Jacob Lescaille, 1644. Uitgeverij Ordeman, Rotterdam, 1994.
  . <Door M. van Vaeck, op blz. 143:> F. de Schutter. Het verhaal van de Nederlandse literatuur. Band 1: Middeleeuwen, Renaissance, Barok. DNB/Pelckmans/Wereldbibliotheek, Kapellen/Amsterdam, 1992. M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.). Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Martinus Nijhoff, Groningen, 1993.
  . <Door L.P. Grijp, op blz. 143-144:> J. Smelik: ‘O Sangerige Keeltjes!’. De liedcultuur en het muziekleven in de Noordelijke Nederlanden tussen 1550 en 1650. J.J. Groen, Leiden, 1993.
  . <Door K. Bostoen, op blz. 144-145:> M. Exwood & H.L. Lehman. Journal of William Schellinks’ Travels in England, 1661-63. Offices of the Royal History Society, Londen, 1993.
  . <Door A.Th. van Deursen, op blz. 145:> G.M.J.M. Koolen. Een seer bequaam middel. Onderwijs en kerk onder de 17de-eeuwse VOC. J.H. Kok, Kampen, 1993.
  . <Door P.C. van de Eerden, op blz. 145-146:> J. Postema. Johan van de Corput, 1542-1611. IJsselakademie, Kampen, 1993.
  . <Door M ’t Hart, op blz. 146:> D. Roos. Zeeuwen en de Westindische Compagnie (1621-1674). Van Geyt, Hulst, 1992.
  . <Door A.Th. van Deursen, op blz. 146-147:> L.J. Joosse. ‘Scoone dingen zijn swaere dingen.’ Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerst helft van de zeventiende eeuw. J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1992.
  . <Door H. Vlieghe, op blz. 147-148:> M. Russell. Willem van de Velde de Jonge: het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw. Becht, Bloemendaal, 1992. (Palet Serie).
  . <Door P. Biesboer, op blz. 148-150:> T. van Bueren. Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door P. Biesboer, op blz. 150-152:> W.S. Melion. Shaping the Netherlandish canon, Karel van Manders Schilder-boeck. University of Chicago Press, Chicago/Londen, 1991.
  . <Door H.H. Kubbinga, op blz. 152-153:> C.D. Andriesse. Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens. Contact, Amsterdam, 1993.
  . <Door H. Vlieghe, op blz. 153-154:> E. de Jongh. Natuur en kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740. Thoth, Amsterdam, 1993.
  . <Door H. Vlieghe, op blz. 154-155:> D. Bakker & H. Leeflang (eds.) Nederland naar ’t leven. Landschapsprenten uit de Gouden Eeuw. Met bijdragen van E. de Heer, N. Orenstein & J. Peeters. Waanders/Museum van het Rembrandthuis, Zwolle/Amsterdam, 1993.
  . <Door F.S. Gaastra, op blz. 155-156:> G.D. Winius & M.P.M. Vink. The merchant warrior pacified. The VOC and its changing political economy in India. OUP, Oxford, 1991.
  . <Door L.P. Grijp, op blz. 157:> R. van Baak Griffioen. Jacob van Eyck’s Der fluyten lust-hof (1644-c. 1655). Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis, Utrecht, 1991. (Muziekhistorische monografieen).
  . <Door H.P.H. Nusteling, op blz. 157-159:> K. Davids & L. Noordegraaf (eds.) The Dutch economy in the Golden Age. Nine studies by Het Nederlands Economisch-Historisch Archief. NEHA, Amsterdam, 1993.
  . <Door N. Mout, op blz. 159:> N. Wickenden. G.J. Vossius and the humanist concept of history. Van Gorcum, Assen, 1993.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9509.16=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <H.A.Y.Wolf@stud.let.ruu.nl>  |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Vonk:           Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.leidenuniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9509.c --------------------------