Neder-L, no. 9503.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9503.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 31 Mar 1995 04:03:18 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9503.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9503.16: Wie wil *Leuvense Bijdragen* onder zijn/haar hoede  |
|          hoede nemen voor het tijdschriftenoverzicht?     |
| (2) Tyd: 9503.17: Gramma/TTT, jrg. 3, no. 2, 1994            |
| (3) Tyd: 9503.18: De Nieuwe Taalgids, jrg. 88, no. 1, januari 1995   |
| (4) Tyd: 9503.19: De Negentiende Eeuw, jrg. 19, no. 1, maart 1995    |
| (5) Tyd: 9503.20: Ons Erfdeel, jrg. 38, no. 1, januari-februari 1995  |
| (6) Tyd: 9503.21: Spektator, jrg. 23, afl. 4, 1994           |
| (7) Tyd: 9503.22: Taal en Tongval, jrg. 46, afl. 2, 1994        |
| (8) Tyd: 9503.23: Taal en Tongval, Themanummer 6: Dialectverlies en   |
|          regiolectvorming, 1993                |
| (9) Tyd: 9503.24: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,  |
|          jrg. 111, no. 1, 1995                 |
|(10) Tyd: 9503.25: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.16=-=-
Date: Fri, 31 Mar 1995 02:05:05
From: Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>
Subject: Tyd: 9503.16: Wie wil Leuvense Bijdragen onder zijn/haar hoede nemen voor het tijdschriftenoverzicht?

Beste mensen,

Jo van den Hauwe <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> is wegens verandering van werkkring niet langer in de gelegenheid het overzicht van de inhoud van het tijdschrift Leuvense Bijdragen te produceren voor het maandelijkse tijdschriftenoverzicht van Neder-L. Jammer, Jo. Bedankt voor je Bijdragen-bijdragen. Het ga je goed!

Ik zoek nu een nieuwe


** Redacteur Tijdschriftenoverzicht voor Leuvense Bijdragen **


Aanmeldingen ontvang ik graag op mijn e-post-adres.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.17=-=-

GRAMMA/TTT – Tijdschrift voor taalwetenschap, Jaargang 3, nummer 2, 1994.
ISSN 0927-3255.
Door: Peter-Arno Coppen, KUN.
Nijmegen, 7 maart 1995.

 • Henny Klein & Jack Hoeksema.
  Bar en Bijster. Een onderzoek naar twee polariteitsgevoelige adverbia. Blz. 75-88.
 • Hadewych A. van Rheeden.
  Het Petjo van Batavia. Een gemengde taal. Blz. 89-101.
 • Frank Jansen.
  Waar het oude nieuws terecht komt. Blz. 103-114.
 • Jacques Arends.
  De Afrikaanse Wortels van de Creooltalen van Suriname. Blz. 115-128.
 • Erik Schils & Pieter de Haan.
  Mortons Qsum Plot ontrafeld. Blz. 129-141.
 • Korte Bijdragen:
  Arie Sturm. Generatieve dwaalwegen. Blz. 143-145.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.18=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 88, nummer 1, januari 1995.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 20 maart 1995.

 • M.C. van den Toorn.
  Couperus en het Indisch Nederlands. Blz 1-8.
  (Niet alleen gebruikten zijn personages soms Indisch-Nederlandse constructies, af en toe ontsnapte Couperus zelf ook niet aan het gebruik ervan.)
 • Enny de Bruijn.
  Dichtkunst, dood en duurzaamheid. Klassieke invloeden in drie gedichten van Revius. Blz. 9-21.
  (Ondanks zijn nederige dichterschap van het zingen van Gods lof, kon Revius sommige klassieke stofkeuzes niet altijd vermijden.)
 • Emmeken van der Heijden en Maarten Klein. Blz. 22-38.
  Rekenkundige voegwoorden: de ‘logica’ van samentrekkingen. Blz. 22-38.
  (Samentrekking vindt niet plaats onder de conditie van syntactische nevenschikking, maar onder de semantische conditie van ‘logische betekenis’ van voegwoorden.)
 • A.M.J. van Buuren.
  ‘Die scutter heeft dat licht den buc ghegeven’. Astronomie en theologie. Blz. 39-50.
  (Afscheidsrede van Fons van Buuren, met een analyse van een gedicht uit het ‘Berlijnsch hs.’, waaruit blijkt dat een gedegen cultuurhistorische achtergrond onontbeerlijk is voor een goed begrip van de Middelnederlandse tekst.)
 • Wim Zonneveld (red.).
  Over: “Geert Koefoed, Benoemen, een beschouwing over de faculte’ du language”. Blz. 51-70.
  (Schriftelijke weergave van oppositie en verweer bij de promotie van Geert Koefoed.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Jozien Moerbeek:> Wouter de Nooy, Richtingen en lichtingen. Literaire classificatie, netwerken, instituties.
  . <Door Dominique de Vet:> Jan Renkema, Taal mag geen belasting zijn. Een onderzoek-in-burger naar brieven van ambtenaren.
  . <Door M. Kemperink:> L. Dirikx, Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie.
  . <Door P.G. de Bruijn:> Johan van Iseghem, Guido Gezelles Vlaemsche Dichtoefeningen (1858). Een benadering van de dichter en het werk.
  . <Door P.G. de Bruijn:> Johan van Iseghem, Kroniek van de jonge Gezelle (1854-1858).
  . <Door Jaap de Gier:> Eberhard Nehlsen, Wilhelmus von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederlandischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. – 20. Jahrhundert, Niederlande-Studien 4.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.19=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 19, nummer 1, maart 1995.
ISSN: geen.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 15 maart 1995.

Deze aflevering van het tijdschrift is een themanummer over het beeld van de middeleeuwen in de negentiende eeuw, gevuld met de lezingen die werden gehouden op het symposium van de werkgroep Negentiende Eeuw op 19 november 1994.

 • P.B.M. Blaas.
  Symposium 1994. Blz. 1-3.
  (Deze aflevering van het tijdschrift is een themanummer over het beeld van de middeleeuwen in de negentiende eeuw, gevuld met de lezingen die werden gehouden op het symposium van de werkgroep Negentiende Eeuw op 19 november 1994.)
 • A.P.J. Miltenburg.
  De historische wetenschappen en de middeleeuwen in de negentiende eeuw. Blz. 4-18.
 • W. van Anrooij.
  Pieter Jacob Andriessen, Floris V en Jacob van Maerlant. Wetenschappelijk verantwoorde jeugdliteratuur. Blz. 19-33.
 • Saskia de Bodt.
  Op bezoek bij Memling. Blz. 34-52.
  (Over de bezoekers van het Janshospitaal in Brugge (in 1843-1883), het atelier van Memling.)
 • P.G.J.M. Raedts.
  Het schuldenboek onzer vaderen. Thijm en de katholieke geschiedschrijving in de negentiende eeuw. Blz. 53-63.
 • Jacqueline Bel.
  Het beeld van de middeleeuwen in de Nederlandse fin de siecle-literatuur. Huysmans en Maeterlinck als intermediairs van middeleeuwse kunst. Blz. 64-77.
 • Evert van Uitert.
  De middeleeuwen volgens Johan Thorn Prikker en geestverwante schilders. Blz. 78-91.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 92-95.
  (Met onder andere de aankondiging van de start van de reeks Cahiers voor de Nederlandse Letterkunde. De reeks is bestemd voor de publikatie van ‘langere’ artikelen van 20-30 of van 50-60 pagina’s. Een raad van gespecialiseerde adviseurs houdt toezicht op dit Groningse initiatief, waarbij de oplage van een cahier bepaald wordt door het aantal intekenaren. Rond mei 1995 zal de eerste aflevering verschijnen. De opgenomen bijdragen, die deze keer allebei betrekking hebben op de negentiende-eeuwse letterkunde, zijn: Rob van de Schoor en Cathalijne Boland, ‘”Jong Holland” (1881) van Marcellus Emants’, en J.M.J. Sicking, ‘Literaire dromen in historisch perspectief’. Men kan deze aflevering bestellen door binnen een maand f 25,- over te maken op postbank nummer 3808367, t.n.v. Uitgeverij Passage te Groningen. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij E.M.A. van Boven, p/a Nederlands Instituut, Postbus 716, 9700 AS Groningen.)

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.20=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 38, nummer 1, januari-februari 1995.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 23 maart 1995.

 • Hugo Brems.
  Gedichten van Hugo Claus: “weigerliedjes”. Blz. 3-17.
  (In het gedicht “compos mentis” uit Een geverfde ruiter maakt de ik een nogal ontnuchterende balans op van een leven en van een dichterschap, dat de vitale roes van de jaren vijftig achter de rug heeft.)
 • Manu Ruys.
  Brussel: politieke springstof. Blz. 19-26.
  (Hoofdstad van het Koninkrijk Belgie. Tot in de jaren vijftig is dat zo geweest. Een provincialistische stad waar de mensen gezapig leefden binnen de knusheid van kleinschalige handel en nering… en nu.)
 • Hana Bobkova.
  De tragedies en paradijzen van Ivo van Hove’. Blz. 27-36.
  (Poezie/politiek, natuur/rede, gevoel/verstand, taal/beeld of liever gezegd: taal en lichaam, bevechten elkaar en vullen elkaar aan, niet alleen binnen een voorstelling maar in de hele reeks ensceneringen die de Vlaamse regisseur Ivo van Hove tot nog toe heeft gemaakt.)
 • Eric Bracke.
  ‘Poezie in de meubelkunst’, Het werk van Emiel Veranneman. Blz. 36-44.
  (Op 21 september 1994 vierde meubelontwerper Emiel Veranneman zijn zeventigste verjaardag. Terugblik op 50 jaar meubelcreaties van Emiel Veranneman.)
 • Daan Roodt.
  De windstilte van post-apartheid, Een overzicht van de Afrikaanse literatuur na 1980. Blz. 45-54.
  (De overweldigende vraag aan schrijvers en Zuidafrikaanse intellectuelen na het democratiseringsproces luidt: Wat nu? Noem het maar een soort windstilte, een historische leegheid, of zelfs een horror vacui.)
 • Paul Depondt.
  Het onvoltooide kunstwerk, Het oeuvre van Rene Daniels. Blz. 55-62.
  (Kunstenaars zijn de ecologen van het ‘Unheimische’, beweerde de filosoof Peter Slotewijk, ‘huistwijfelaars en anderswonenden’. Het zijn tovenaars. Ze kunnen een drol in een goudklomp veranderen.)
 • G.F.H. Raat.
  Het levenswerk van Frida Vogels. Blz. 63-68.
  (De uitzonderlijke omvang van De harde kern, het vierdelige werk dat Frida Vogels tussen oktober 1992 en februari 1994 in drie kloeke banden publiceerde, is niet te danken aan de bonte inhoud.)
 • J.M. van der Horst.
  Taalverandering in de 20ste eeuw. Blz. 69-74.
  (Als over een paar jaar deze eeuw voorbij is, dan komt er vast en zeker een congres of een symposium om terug te blikken op honderd jaar Nederlandse taal.)
 • Ton Anbeek.
  Het donkere hart, Walschap, Geeraerts en de Kongo. Blz. 75-87.
  (De beroemdste literaire tekst over de Belgische Kongo is niet door een Vlaming of een Waal, maar door een Pool in het Engels geschreven. Het gaat om Heart of Darkness (1902) van Joseph Conrad.)
 • A.L. Sotemann.
  Dichters die nog maar namen lijken, Jan Engelman. Blz. 89-98.
  (Een sensuele melodieuze individualistische katholieke estheet, zo zou men Jan Engelman (1900-1972) kunnen karakteriseren. Hij was een dichter die hogelijk gewaardeerd werd door zijn tijdgenoten.)
 • J. de Lange.
  Het moedertaalonderwijs en de kerndoelen anno 2000. Blz 99-106.
  (Het Nederlands is, zoals vele talen, een levende constante en een constant levende.)
 • Culturele Kroniek. Blz. 107-123.
  . Jeroen Brouwers’ ‘Vlaamse Leeuwen’ en ‘Het circus der eenzaamheid’ besproken door Marc Reynebeau.
  . Eva Gerlachs ‘Wat zoekraakt’ besproken door Jan van der Vegt.
  . Adriaan van Dis’ ‘Indische duinen’ besproken door Aart van Zoest.
  . Mark Insingels ‘De druiven die te hoog hangen’ besproken door Mark Maes.
  . Nicolaas Matsiers ‘Gesloten huis’ besproken door Wam de Moor.
  . August Willemsens ‘Het hoge woord’ besproken door Jeroen Vullings.
  . Clara Haelsaerts ‘Levenslang het vermoeden Besproken door Dirk de Geest.
  . P.F. Thomeses ‘Heldenjaren’ besproken door Frans de Rover.
  . J. Bernlefs ‘Vreemde wil’ besproken door Kees van’t Hof.
  . Piet-Hein Houbens ‘Schilderslinnen’ besproken door Anne Marie Musschoot.
 • Beeldende kunst. Blz. 124-130.
  . Beeldengids Nederland. Besproken door Jose Boyens.
  . 50 jaar geleden verdween Henri van Straten. Besproken door Ludo Raskin.
 • Theater. Blz. 131-134.
  . Het ‘eigentijds’ verbeelden van een machtsconflict. Door Jos Nijhof.
  . Muziek. Blz. 132.
  . Peter Greenaway en Pouis Andriessen. Rosa, a horse drama. Besproken door Ernst Vermeulen.
  . Antwerpen eert Lassus in ‘Laus Polyphonia’. Door Hugo Heughebaert.
 • Film. Blz. 135-138.
  . Taxandria. Pionier van de Vlaamse animatiefilm. Door Wim de Poorter.
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 139-145.
  . Het twaalfde Colloquium Neerlandicum. Door Roel Vismans.
  . Breughel in Japan. Door Hans Vanacker.
  . Bij het overlijden van Sadi de Gorter. Door ‘de redactie’.
  . Symposium ‘ Die niederlandische Sprachraum und Mitteleuropa’. Door Guy Janssens.
 • Publikaties. Blz. 146-150.
  . Luc Huyse. De politiek voorbij. Besproken door Marc Hooghe.
  . Rene Boomkems. Kritische massa. Besproken door Pascal Cornet.
  . Geert van Istendael. Bekentenissen van een reactionair. Besproken door Eric Rinckhout.
 • Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling. Blz. 151 e.v.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.21=-=-

SPEKTATOR, Tijdschrift voor Neerlandistiek, jaargang 23, aflevering 4, 1994.
ISSN 0165-084X.
Door: Willem Kuiper.
Amsterdam, 13 maart 1995.

Op vrijdag 14 april 1994 werd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen een colloquium gehouden over de spelling van bastaardwoorden naar aanleiding van de commotie rond het voortijdig uitlekken van het rapport van de spellingcommissie. In dit nummer van Spektator de meest interessante lezingen plus bonus artikelen:

 • G.E. Booij en J. van Marle.
  Voorwoord. Blz. 251.
 • Hans Bennis.
  Hoe spel je wetenschap? Blz. 252-259.
 • Anneke Neijt & Johan Zuidema.
  Als kiviet naar de Woordenlijst. Blz. 260-268.
 • G. de Schutter.
  De spelling van het Nederlands: tussen chaos en regelgeving. Blz. 269-278.
 • Vincent J. van Heuven, Anneke H. Neijt & Maarten Hijzelendoorn.
  Automatische indeling van Nederlandse woorden op basis van etymologische filters. Blz. 279-291.
 • Gerard Kempen.
  De mythe van het woordbeeld. Spellingherziening taalpsychologisch doorgelicht. Blz. 292-301.
 • Anna M.T. Bosman & Annette M.B. de Groot.
  Waarom spellen moeilijker is dan lezen. Over de asymmetrische relatie tussen lezen en spellen. Blz. 302-311.
 • Rubriek Aankondiging en Bespreking:
  . <Door Jeroen Jansen, op blz. 312-314:> Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht. Onder red. van H. Bonger, J.R.H. Hoogervorst, M.E.H.N. Mout e.a. Zutphen <De Walburg Pers> 1989.
  . <Door Jeroen Jansen, op blz. 314-317:> Arie Jan Gelderblom. Mannen en maagden in Hollands tuin. Interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781. Amsterdam <Thesis> 1991.
  . <Door Nop Maas, op blz. 317-320:> Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam <Querido> 1994; Rob Nieuwenhuys. De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois HaverSchmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten. Amsterdam [Querido] 1994; Francois HaverSchmidt. Familie en kennissen. Met een nawoord van Marita Mathijsen. Met illustraties naar tekeningen van J. Hoynck van Papendrecht en een portret door Therese Schwartze. Amsterdam <Querido> 1994; Francois HaverSchmidt. Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst. Amsterdam <Querido> 1994.
  . <Door G.F.H. Raat, op blz. 320-321:> Rene Marres. Polemische interpretaties. Van Louis Couperus tot W.F. Hermans. ‘s-Gravenhage [BZZToH] 1992.
  . <Door Honore Schelfhout, op blz. 321-323:> Rolf Bosboom. Zuilen van stof. Het oeuvre van Frans Kellendonk. Nijmegen <Quine> 1994.
  . <Door Gerard de Vriend, op blz. 323-324:> Barend van Heusden en Els Jongeneel. Algemene literatuurwetenschap. Een theoretische inleiding. Utrecht <Het Spectrum> 1993.
  . <Door Gerard de Vriend, op blz. 324-326:> Nieuwe wegen in taal- en literatuurwetenschap. Handelingen van het Eenenveertigste Filologencongres. Onder redactie van J. Goedegebuure. Tilburg <University Press Tilburg> 1993.
  . <Door Stella Linn, op blz. 326-327:> Filter. Tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap, jrg. 1, nr. 1, mei 1994, Coutinho.

Voor abonnementen, informatie en kopij: Kuiper@Let.UvA.NL. (nieuw adres!)

Met hartelijke groet, Willem.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.22=-=-

TAAL EN TONGVAL, Tijdschrift voor Dialectologie, jaargang 46, aflevering 2, 1994.
ISSN 0039-8691.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands KUN.
Nijmegen, 7 maart 1995.

 • J.B. Berns.
  In Memoriam Dr. A. de Vin (1916-1994). Blz. 105-107.
 • G. De Schutter.
  Voegwoordflexie en pronominale clitisering. Waarin Vlaams en Brabants (bijna) elkaars tegengestelden zijn. Blz. 108-131.
 • Eric Hoekstra.
  Woordvolgorde en het Infinitivus-pro-Participio Effect in het Zaans. Blz. 132-141.
 • G. Will.
  Ben en zijn in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen. Blz.
  142-151.
 • J. Taeldeman.
  Ronding en ontronding in het Nederlands en de Nederlandse dialecten. Een verhaal over “cultuur” vs. “natuur” in taal. Blz. 152-179.
 • Har Brok.
  Publikaties over plantnamen in Nederland, Nederlandstalig Belgie en Frans-Vlaanderen. 6de aanvulling. Blz. 180-192.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door H. Scholtmeijer, op blz. 193-196:> Reitze J. Jonkman. It Leewarders. In taalsosjologysk undersyk nei it Stedsk yn ferhalding ta it Nederlandsch en it Frysk yn Ljouwert. Fryske Akademy, Ljouwert, 1993.
  . <Door J.A. van Leuvensteijn, op blz. 197-200:> C. Huygens, Trijntje Cornelis. Uitgegeven door H.M. Hermkens. dl 2, 2 bnd. HES Uitgevers, Utrecht, z.j. <1992>.
  . <Door Har Brok, op blz. 200-201:> Uvver plat jekald 1993. Stichting Kirchroadsjer Dieksiejoneer, Kerkrade, 1993.
  . <Door Eric Hoekstra, op blz. 201-205:> Henk Bloemhoff. Stellingwarfs Woordeboek. Diel 2. F-K. Met medewerking van Sietske Bloemhoff en vele anderen. Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde, 1994.
  . <Door Har Brok, op blz. 205-208:> G. Cornelissen / A. Schaars / T. Sodmann (red.). Dialekt a la carte: Dialektatlas Westmunsterland – Achterhoek – Liemers – Niederrhein. Doetinchem / Koln / Vreden, 1993.
  . <Door J.B. Berns, op blz. 208-209:> Ludger Kremer (Hrsg.), Diglossie-studien. Dialekt und Hochsprache im niederlandisch-deutschen Grenzland. Landeskundliches Institut Westmunsterland, Vreden, 1993.
  . <Door J.B. Berns, op blz. 209-210:> Terho Itkonen. Aloja ja Aiheita. Valikoiman Kolmen Kymmenluvun Kutkielmia (1959-1979). Themen und Bereiche: Ausgewahlte Aufsatze / Fields and Topics: selected studies. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, 1993.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.23=-=-

TAAL EN TONGVAL, Tijdschrift voor Dialectologie, Themanummer 6 (1993): Dialectverlies en regiolectvorming.
ISSN 0039-8691.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands KUN.
Nijmegen, 7 maart 1995.

Dialectverlies en regiolectvorming. Onder redactie van Frans Hinskens, Cor Hoppenbrouwers en Johan Taeldeman.

 • Frans Hinskens, Cor Hoppenbrouwers en Johan Taeldeman.
  Dialectverlies en regiolectvorming, een inleiding. Blz. 5-10.
 • Siemon Reker.
  Groninger bewegingen. Factoren bij taalverandering. Blz. 11-25.
 • Andre Hottenhuis.
  Dialectverlies in Twente. Blz. 26-39.
 • Frans Hinskens.
  Dialectnivellering en regiolectvorming. Bevindingen en beschouwingen. Blz. 40-61.
 • Cor Hoppenbrouwers.
  De teloorgang van primaire dialectvormen langs de rijksgrens. Blz. 62-74.
 • Jacques Van Keymeulen.
  Een verkennend taalgeografisch onderzoek naar lexicaal dialectverlies in Nederlandstalig Belgie. Blz. 75-101.
 • Johan Taeldeman.
  Dialectresistentie en dialectverlies op fonologisch gebied. Blz. 102-119.
 • Reinhild Vandekerckhove.
  Dialectverlies in West-Vlaanderen? De vitaliteit van het Deerlijkse dialect. Blz. 120-135.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.24=-=-

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 111, no. 1, 1995.
ISSN 0040-7550.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 29 maart 1995.

 • J.W. Klein.
  ‘Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk’. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek. Blz. 1-23.
 • J. Koppenol.
  Roem zonder rijm. Maurits verheerlijkt in het Onrijmich Vreuchdenliedt van Jan van Hout (1594). Blz. 24-43.
 • W. van Zyl.
  De bijdragen van Nederlandstaligen tot de Afrikaanse letterkunde. Blz. 44-54.
 • F. Claes.
  Simon Stevin als bron voor Kiliaen. Blz. 55-64.
 • A.M. Duinhoven.
  Filologie en computer. Blz. 65-79.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door C. Heesakkers, op blz. 80-81:> The poetry of Hugo Grotius. Original poetry 1604-1608. Ed. by E. Rabbie. (De dichtwerken van Hugo Grotius / I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 4A-B).
  . <Door M. Spies, op blz. 82-86:> B. Hofman. _Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse schriftuurlijke lyriek.
 • Signalementen. Blz. 87-94.
 • Ontvangen boeken. Blz. 95-96.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9503.25=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    ????WIE O WIE (zie bericht 9503.16) ???? |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
| ==============> BIJVOORBEELD *LEUVENSE BIJDRAGEN* <================ |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9503.c --------------------------