Neder-L, no. 9412.a

Subject: Neder-L, no. 9412.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 21 Dec 1994 10:20:42 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9412.a -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Col: 9412.01: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje XVIII:    |
|          "Iets over collega Van Bakel"             |
| (2) Med: 9412.02: Tekst Groot Dictee der Nederlandse Taal        |
| (3) Ant: 9412.03: Antwoord op vraag van Henk Wolf: 'Wie was Pierlala?' |
|          (Vra 9411.01)                     |
| (4) Lit: 9412.04: Pas verschenen: boek van Tineke Hellwig over     |
|          afbeelding van vrouwen in literaire teksten, spelend |
|          in Nederlands-Indie, 1890-1930            |
| (5) Lit: 9412.05: Pas Verschenen: 'Betrokken Buitenstaander. Opstellen |
|          voor Kees Fens                    |
| (6) Med: 9412.06: Information about GreyNet, Grey Literature Network  |
|          Service                        |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Dec 1994 12:18:19 +0100 (MET)
From: Peter-Arno Coppen <U250005@VM.UCI.KUN.NL>
Subject: Col: 9412.01: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje XVIII: "Iets over collega Van Bakel"

LINGUISTISCH MINIATUURTJE XVIII: “Iets over collega Van Bakel”

Eigennamen in het Nederlands hebben nauwelijks nadere aanvulling nodig. Gewoonlijk functioneren eigennamen geheel zelfstandig in de zin, met een syntactische valentie als die van een (definiete) NP. Ik zal hier niet uitweiden over de vraag of de eigennamen wel tot de nomina gerekend moeten worden, en wat dat dan weer zou moeten betekenen voor de DP-analyse (lege determiner?). Misschien een andere keer. Nee, ik wil het hebben over de schaarse gevallen waarin een eigennaam wel een nadere aanvulling heeft.

Er zijn twee situaties waarin een aanvulling op een eigennaam relatief oninteressant is. Het betreft hier ten eerste de context waarin de naam zelf niet voldoende identificatie voor een persoon levert. In dat geval moet met voor- of nabepalingen nadere identificatie geboden worden: ”DEZE Jan”, ”Jan senior”, ”de Wim Jansen die bij Feyenoord gespeeld heeft”. Ten tweede gaat het om gevallen waarin de eigennaam tot ”soortnaam” is geworden ”een echte Karel Appel”. Deze twee gevallen laat ik buiten beschouwing.

Ik wil het hier hebben over de niet-identificerende voorbepaling bij eigennamen. Volgens mij zijn er twee soorten, geillustreerd in de volgende voorbeelden: ”Er volgde een toespraak van de hoogleraar Van Bakel”, en ”Er volgde een toespraak van hoogleraar Jan van Bakel”. Ik neem aan dat het in beide gevallen gaat om een voorbepaling bij een eigennaam, en wel in de vorm van een NP.

De karakteristieke verschillen tussen de twee bovenstaande voorbeelden zijn de volgende: allereerst is in de eerste zin een definiet lidwoord aanwezig, terwijl het lidwoord in de tweede zin ontbreekt (zelfs een indefiniet lidwoord zou onmogelijk zijn). Ten tweede valt op dat in de tweede zin de volledige naam vermeld wordt, en in de eerste zin alleen de achternaam. Hoewel dit geen keiharde eis is, lijkt het weglaten van de voornaam in het tweede voorbeeld minder aantrekkelijk. Ten slotte onderscheiden de voorbeelden zich door een karakteristiek intonatiepatroon. In het eerste voorbeeld vormt de NP ”de hoogleraar Van Bakel” een intonationeel domein met een accent, op het woord ”Bakel”. In het tweede voorbeeld staan voorbepaling en eigennaam in verschillende domeinen, met ieder hun eigen accent.

Als we de semantiek van beide bepalingen nader bekijken, dan constateren we nog een opvallend verschil. In beide voorbeelden lijkt de eigennaam de volledige identificatie van de persoon. In de semantiek van de Gegeneraliseerde Quantoren is de denotatie van de eigennaam die verzameling van eigenschappen die juist die ene persoon in hun doorsnede hebben. Wat doet nu die voorbepaling, in relatie tot die verzameling van eigenschappen?

In het eerste voorbeeld lijkt het erop dat de voorbepaling een reeds bekende eigenschap noemt. Het hoogleraarschap van Van Bakel wordt bekend verondersteld, het is alleen een eigenschap die in het gesprek even naar voren gehaald wordt. Op de een of andere manier acht de spreker het hoogleraarschap een relevante eigenschap met betrekking tot het houden van een toespraak.

In het tweede voorbeeld lijkt iets anders het geval: hier wordt juist het hoogleraarschap ”geintroduceerd” als een nieuwe, maar relevante eigenschap, die voortaan dient te behoren bij de verzameling eigenschappen die opgesloten zit in de naam ”Jan van Bakel”. Daarmee is ”hoogleraar” nieuwe informatie in het gesprek.

Het accentpatroon van de uitingen onderstreept deze analyse: gewoonlijk krijgt nieuwe informatie een eigen accent, binnen een eigen intonationeel domein. Daarom is ”hoogleraar” in het eerste voorbeeld ongeaccentueerd, en heeft het in het tweede voorbeeld wel accent.

Ook de neiging tot volledige naam bij het tweede voorbeeld is verklaarbaar: aangezien nieuwe informatie wordt toegevoegd bij de denotatie van de eigennaam, is van belang dat de volledige naam vermeld wordt. In het eerste voorbeeld, waar alle informatie bekend verondersteld wordt, is de volledige naam overbodig.

De lidwoordloze voorbepaling kent twee speciale gebruiksmogelijkheden, die afgeleid kunnen worden van deze semantiek. Ten eerste is daar de titulaire aanvulling: ”Professor Van Bakel, Minister Van Mierlo”. De titel als aanvulling op de naam lijkt, in ieder geval in eerste instantie, een geval van nieuwe informatie. En ten tweede bestaat er een typische introducerende constructie, die ik me vooral uit het TV-programma ”Ook dat nog” voor de geest kan halen: ”Ook dat nog, met bezorger van weekbladen Bavo Galama, met beheerder van een sportkantine Hans Boehm en met oude man Gregor Frenkel Frank”. In dit geval betreffen de aanvullingen de rollen die de genoemde personen tijdens de uitzending zullen vervullen.

Hiermee zijn uiteraard niet alle problemen opgelost. De NP-voorbepaling is syntactisch niet onproblematisch. Het ligt voor de hand om de voorbepaling zonder lidwoord te identificeren met een predikaatsnomen, maar de gebruiksmogelijkheden bij deze constructie zijn groter. Vergelijk ”collega Jan van Bakel” met *”Jan van Bakel is collega”. Zoals gezegd betreft het echt een lidwoordloze NP en geen indefiniete NP. En waarom is zo’n lidwoordloze NP beter in de scope van een voorzetsel? De zin *?”Wij kwamen bekend schrijver van kinderboeken Guus Kuijer tegen” lijkt veel slechter dan ”Dit is een handtekening van bekend schrijver van kinderboeken Guus Kuijer”. Het is mij tot nog toe een raadsel hoe dat komt.

Peter-Arno Coppen

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Dec 1994 18:51:10 +0100 (MET)
From: Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>
Subject: Med: 9412.02: Tekst Groot Dictee der Nederlandse Taal

Hieronder de tekst van het Groot Dictee der Nederlandse Taal van 16 december 1994. De accenten (in regels 4 en 6) heb ik na de klinkers geplaatst, terwijl ze natuurlijk boven de klinkers horen te staan.

Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>


 1. Te midden van de diersoorten die in onze contreien met
  uitsterven worden bedreigd, neemt de dicteetor een curieuze
  plaats in; we zullen daarom de leefwijze van dit minuscule, maar
  agressieve insekt nader onder de loep nemen.
 2. Normaal leidt dit ravezwarte diertje een rustig, zo niet vadsig
  bestaan midden in zijn natuurlijke biotoop; als een volleerde
  meester in de mimicry kan het zich tegen elk vijandelijk komplot
  teweerstellen – daarmee heeft het een duidelijk prae boven zijn
  soortgenoten.
 3. Maar heden ten dage wordt het leeuwedeel van de bewoners der
  Lage Landen eenmaal ’s jaars van zijn apropos gebracht, als de
  dicteetor plotseling haastje-repje te voorschijn komt en zich
  met veel aplomb ontpopt als een dictatoriaal
  kruidje-roer-mij-niet.
 4. We zullen ervan afzien ellenlang uit te weiden over de
  hebbelijkheden van dit bijdehante beestje, maar e’e’n ding is
  duidelijk: doordat de dicteetor extreem conscie”ntieus is, komt
  hij slechts bij weinigen in het gevlij.
 5. Zodra de dicteetor met veel elan en bravoure de kop opsteekt,
  ontstaat onmiddellijk trammelant; met zijn vaak boude boutades
  bruuskeert hij nietsvermoedende stervelingen, want het is
  onloochenbaar dat tact niet zijn sterkste kant is.
 6. Tegen zijn choquerend gedrag is meestal geen kruid gewassen;
  woorden schieten tekort om de calamiteiten te beschrijven die
  hij met zijn vaak gee”xalteerde teksten teweeg heeft gebracht.
 7. Maar velen houden niet van dit gejeremieer over de dicteetor;
  zij vinden dat faliekant verkeerd en applaudisseren maar al te
  graag voor zijn zegenrijk werk, dat geschraagd wordt door een
  ongebreidelde passie voor splijtende beitels, rijzende pijlers,
  stijgende steigers en vermaledijde balkenbrij – o ijselijk
  abracadabra!
 8. Alles tezamen ziet de wereld er dankzij de hocus-pocus van de
  dicteetor een beetje florissanter uit, maar of we hem ten langen
  leste van een tragische ondergang kunnen redden – daar kunnen we
  geen peil op trekken.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 01 Dec 1994 14:25:47 +0100 (MET)
From: Jacques Van Keymeulen <Jacques.VanKeymeulen@rug.ac.be>
Subject: Ant: 9412.03: Antwoord op vraag van Henk Wolf: 'Wie was Pierlala?' (Vra 9411.01)

Pierlala is o.a. een bekende Gentse volksfiguur.
Inlichtingen: Museum voor Volkskunde, Kraanlei 63, 9000 Gent. (tel. 09/2231336).

Jacques Van Keymeulen.

(4)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 13 Dec 1994 23:29:34 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@rullet.LeidenUniv.NL>
Subject: Lit: 9412.04: Pas verschenen: boek van Tineke Hellwig over afbeelding van vrouwen in literaire teksten, spelend in Nederlands-Indie, 1890-1930

Vers van de pers:

Tineke Hellwig, Adjustment and discontent. Representations of women in the Dutch East Indies. Windsor (Ontario, Canada): Netherlandic Press, 1994. 103 pp. ISBN 0-919417-35-3. Prijs: fl. 20,- (excl. verzendkosten).

Hellwig bespreekt in dit boek de manieren waarop vrouwen zijn afgebeeld in literaire teksten die spelen in Nederlands-Indie, geschreven in de jaren 1890-1930. Er komen literaire teksten van elf schrijvers aan de orde: van Louis Couperus, P.A. Daum, Annie Foore, Melati van Java, Therese Hoven, Gouw Pen Liang, Phoa Tjoen Hoat, Thio Tjin Boen, Njoo Cheong Seng, Herman Kommer en G. Francis.

Uitgebreid aandacht krijgt de historische context: het koloniale systeem, de Nederlands-Indische maatschapij, vrouwen en gender-relaties, auteurs en hun publiek, etc.

Het boekje is te bestellen bij: J.Th.J. Krijff, Bentveldshoek 2, 2111 VS Aerdenhout (tel. 023-244881) of Korrie Korevaart (tel. 071-272130; e-mail Korevaart@rullet.leidenUniv.nl).

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 16 Dec 1994 12:13:46 +0100 (MET)
From: jos joosten <U216007@VM.UCI.KUN.NL>
Subject: Lit: 9412.05: Pas Verschenen: Betrokken Buitenstaander. Opstellen voor Kees Fens.

Opstellen voor Kees Fens

Ter gelegenheid van zijn afscheid in oktober 1994 als hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde aan de Katholiek Universiteit Nijmegen, hebben Jos Joosten en Jan de Roder het initiatief genomen een bundel opstellen voor Kees Fens samen te stellen. De auteurs werkten of werken alle aan een dissertatie onder zijn begleiding. Hieronder volgt een overzicht van de bijdragen.

 • Harry Bekkering, ‘Ik zie wat jij niet ziet; Anton en Kees, Ina en Rosa’ (een vergelijking van Theo Thijssens ‘Kees de Jongen’ met Vestdijks ‘Terug tot Ina Damman.’)
 • Ruth Beijert, ‘Denkend aan Gezelle; Gezelle in “Van onzen tijd”: rooms, mystiek en toch modern’.
 • Arend Jan Bolhuis, ‘Laat ons de bijbel maken…’ (over vertaalproblemen in het kader van de nieuwe bijbelvertaling).
 • Piet Calis, ‘Hun moeder heette Beatrijs’ (over het Nederlandse verlangen naar realisme).
 • Jan Fontijn, ‘De biografie van een bibliotheek’ (over de bibliotheek van Gerard Vossius)
 • Jos Joosten, ‘Verlangen naar samenhang’ (over de eenheid in de verscheidenheid van Fens’ gebundelde essays en kritieken).
 • Joke Linders, ‘Waar komt Sebastiaan vandaan?’ (Over ‘Dit is de spin Sebastiaan van Annie M.G. Schmidt)
 • Jos Muyres, ‘In en uit de leer; Kees Fens over het werk van Louis-Paul Boon’ Marielle Polman, ‘De gescheurde sluier’ (over het romanwerk van Helen Nolthenius)
 • G.F.H. Raat, ‘Hardnekkig beelden; Over “Dokter Klondyke” van Willem Frederik Hermans’
 • Jan de Roder, ‘Het woord is woord geworden; over “Sonnetten” van Hugo Claus’
 • Jan Sturm, ‘Een gedicht verveelt zich niet; Over onderwijs als tekst’
 • Bern Versteegen, ‘De geuren van weleer’ (over ‘in oorlogstijd’ van J.C. Bloem)
 • Marian de Vooght, ‘Met en zonder omtrekken’ (over Koos van Zomeren en Pablo Neruda).

Kenners van het werk van Fens zullen onmiddellijk de hoofdtitels van de opstellen herkennen. De auteurs was gevraagd een ooit door Fens gebruikte titel als uitgangspunt voor zijn of haar bijdrage te kiezen (zoals ook de titel van de hele bundel ooit door hemzelf is verzonnen, en zelfs tweemaal gebruikt: voor stukken over Victor van Vriesland en Rob Nieuwenhuys).

Jacques Janssen verzorgde de typografie van omslag en binnenwerk, als cadeau voor zijn vriend Kees Fens.

‘Betrokken Buitenstaander. Opstellen voor Kees Fens. Onder redactie van Jos Joosten & Jan de Roder’. Anthos, Baarn 1994. ISBN 90 6074 943 X.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 17 Dec 1994 12:49:02 +0100 (MET)
From: Dominic Farace <dfarace@inter.nl.NET>
Subject: Med: 9412.06: Information about GreyNet, Grey Literature Network Service

Dear Neder-L Subscribers,

What is GreyNet? I hope the information provided below will give you an idea. If you require further information, please check with the GreyNet Gopher via the KB.

Best Regards,
Dominic Farace


PURPOSE AND GOALS OF GREYNET

The Grey Literature Network Service was established in order to promote and support the work of authors and researchers on the topic of Grey Literature. This is achieved through the enhancement of international cooperation, through training and conference organisation, through the publication of research findings, as well as through the establishment of a worldwide information referral service. In this capacity, GreyNet actively compiles bibliographic, documentary, and factual information on persons, organisations, and their respective products and services in the area of GL.

GREYNET’S ACTIVITIES

The above goals are not envisaged as lofty proposals, but are implemented in well established and engineered products and services to meet the information needs of authors, librarians, teachers, researchers, publishers, database producers, information brokers, end-users, etc. GreyNet is well aware that the producers of Grey Literature are at the same time the users of Grey Literature and that their concern with information overload can only be dealt with while confronting the problems of information underuse and the ever increasing loss of ‘grey’ information.

GREYNET PRODUCTS

 • Quarterly Newsletter
 • GL Proceedings
 • GL Bibliography & Database
 • GreyNet Gopher via Internet
 • International Guide to Persons and Organisations in Grey Literature *
  *= Development Phase

GREYNET SERVICES

 • International Conference Organisation
 • Seminar/Workshop Development
 • GL Publications Agent
 • (Electronic) Mail Services
 • Translation and Abstracting

GREYNET’S EDITORIAL AND GOPHER ADDRESS

TransAtlantic| GreyNet
Grey Literature Network Service
Koninginneweg 201-1
1075CR Amsterdam
The Netherlands
Tel: (31)(0)20 6711818
Fax: (31)(0)20 6711818
Eml: greynet@inter.nl.net

Internet Login: 1. Telnet>open gopher.konbib.nl
login>gopher
2. UNIX: gopher gopher.konbib.nl
3. URL: gopher://gopher.konbib.nl/11/.greynet

Contact Person: Dr. Dominic John Farace

Business Info.: Amsterdam Chamber of Commerce No.: 229.159
Netherlands VAT No.: NL-1202.62.867.B01

============================APPENDIX:==================================

========================= Announcement ================================

Grey Exploitations in the 21st Century

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREY LITERATURE

Catholic University of America
Washington D.C., USA
November 2-3, 1995

SPONSORS:

CUA Catholic University of America
EAGLE European Association for Grey Literature Exploitation
FID International Federation for Information and Documentation
ITC International Translations Centre

PROGRAM COMMITTEE ORGANISATIONS:

CUA Catholic University of America
EAGLE European Association for Grey Literature Exploitation
FBIS Foreign Broadcast Information Service
FID International Federation for Information and Documentation
GREYNET Grey Literature Network Service
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions
ITC International Translations Centre
NAIC National Air Intelligence Center

THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREY LITERATURE

“Grey Exploitations in the 21st Century”

GL’95 GOALS AND OBJECTIVES

In the early 1990’s we have seen how the topic of Grey Literature has captured the global interest of publishers, librarians, and information users. This surge in the awareness of grey literature can definitely be attributed to the individual and corporate authors who have devoted their time and expertise in its research and development. The results of their efforts have contributed greatly to understanding the processes of information and knowledge transfer affecting grey literature. Building upon the contributions made at the First International Conference on Grey Literature in which more than two hundred delegates from 28 countries participated, the Second International Conference on Grey Literature, GL’95 will seek to explore the New forms of grey literature in their networked environments, the Marketing and Promotional aspects of Grey Literature, and the Management of Grey literature in its Global Context. Together these three themes comprise the basic conference program, whose subtitle aptly reads: Grey Exploitations in the 21st Century.

PROPOSED THEMES AND TOPICS

Session I New Forms of GL in Networked Environments
Electronic Publishing – Internet – Bulletin Boards –
Distribution Lists – Datafiles – Tapes – CD-ROM – Etc.

Session II Marketing and Promotional Activities Aligned to Grey Literature
Pricing – Advertising – Sales – Electronic Marketing – Etc.

Session III Management of GL in Regional and Global Contexts
Project and Resource Management – Open Sources –
Information Policy – Tiered Processing – R&D – Etc.

CALL FOR PAPERS GL’95

GUIDELINES FOR THE SUBMISSION OF ABSTRACTS

Participants who wish to present a paper at GL’95 are invited to submit an English abstract not to exceed 250 words. The abstract should deal with the problem/hypothesis, the research method/procedure, and the specific results/conclusions of the research. Accompanying the text of the abstract should be the full title of the paper, the author(s) name(s) and institution(s), and the complete address/phone/fax/email information. This data will be used to compile the GL’95 Information Products.

DUE DATE AND FORMAT USED FOR SUBMISSION

The abstract must be submitted on or before the 1st of March 1995 either by electronic mail or on a floppy disc in WordPerfect 5.1 including one print-out. The author will receive written verification upon receipt of the abstract. The GL’95 Program Committee will use these abstracts in order to finalize the GL’95 Program and Agenda.

GL’95 CORRESPONDENCE ADDRESS

TransAtlantic: Grey Literature Network Service,
Koninginneweg 201,
NL-1075 CR Amsterdam
Tel/Fax: (31)-0(20)671.1818
Email: GreyNet@inter.nl.net

MARKET PRESENTATIONS GL’95

Special Market Presentations

Outside the GL’95 Plenary and Cluster Sessions, there will be time allotted for Market Presentations. If you wish to address the Delegates and Participants at GL’95 about the information products and services that your organisation provides, please complete and send this coupon to the Organising Bureau, see address below.

Organisation:
Contact Person:
Address/P.O.Box:
Postcode/City/Country:
Tel/Fax/Email:

INFORMATION PRODUCTS AND SERVICES GL’95

A Conference of this nature will not only offer an opportunity to compile existing information on Grey Literature but it will also generate new information and knowledge in this field e.g.:

 • GreyNet Gopher via the Internet
 • GL’95 Conference Proceedings
 • International Guide to Persons and Organisations in the field of Grey Literature
 • Annotated bibliography on the Topic of Grey Literature (Revised edition)

LANGUAGE: English

GREYNET SUBSCRIPTION

Reduced rates are available for the GL’95 Conference Fee and the GL’95 Products and Services. If you would like more information about GreyNet, please contact the Organising Bureau.

ORGANISING BUREAU

TransAtlantic: Grey Literature Network Service,
Koninginneweg 201,
NL-1075 CR Amsterdam
Tel/Fax: (31)-0(20)671.1818
Email: GreyNet@inter.nl.net

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9412.a --------------------------