Neder-L, no. 9408.d: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9408.d: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 28 Aug 1994 20:16:43 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9408.d -----------ISSN-0929-6514-*
|     ******************************************************     |
|     * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor neerlandici *     |
|     ******************************************************     |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9408.11: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 17, no. 2, juli 1994               |
| (2) Tyd: 9408.12: Spiegel der Letteren, jrg. 36, no. 2/3, 1994     |
| (3) Tyd: 9408.13: Taal en Tongval, jrg. 46, no. 1, 1994         |
| (4) Tyd: 9408.14: Tabu, jrg. 24, no. 1, 1994              |
| (5) Tyd: 9408.15: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

N.B.: Met ingang van dit Neder-L-bulletin zullen accenten op klinkers (trema e.d.) niet langer voor of na die klinkers worden weergegeven, zoals voorheen gebeurde; wellicht komen de accenten in de toekomst terug, als Neder-L misschien ook wel via WWW of een ander distributiekanaal zal worden verspreid; wie weet… Ben Salemans.

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9408.11=-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 17, nummer 2, juli 1994.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 1 augustus 1994.

 • J. Parmentier.
  Weyerman, Peter de Grote en Lodewijk XV, Reizen met de barge tussen Brugge en Gent. Blz. 33-39.
  (De reislustige Weyerman schreef met regelmaat over ontmoetingen in de roef van trekschuiten en barges in Nederland en Vlaanderen. Dit artikel behandelt een van de meest prestigieuze kanaalboten van de 17e en 18e eeuw.)
 • P. Altena.
  In een laarslaade, Jacob Campo Weyerman en de blauwe trekschuit. Blz. 40-44.
  (Aansluitend op het eerste artikel wordt aandacht besteed aan enkele ervaringen van Weyerman aan boord van trekschuiten, zoals hij ze heeft opgetekend in zijn weekschriften.)
 • M. de Vries.
  Weyerman klassiek? Blz. 44-47.
  (De “Ischa Meyer van de achttiende eeuw” blijkt met graagte de kwaliteit van klassieke schrijvers te prijzen om de gebreken van eigentijdse auteurs aan te tonen.)
 • M. Vierstra.
  “Een onwilligen glimlach”, Iets over het werk van de 18de-eeuwse voordrachtskunstenaar Arend Fokke Simonsz. Blz. 47-52.
  (Het succes van deze Amsterdamse broodschrijver en voordrachtskunstenaar bij tijdgenoten was gebaseerd op zijn humoristische teksten. In dit artikel wordt de theoretische basis daarvan besproken.)
 • A. Nieuweboer.
  Naschrift bij het Arminiusnummer. Blz. 52-60.
  (Aan de hand van gedichten in gelegenheidswerk is de auteur van dit artikel in staat enkele aanvullingen te geven op het themanummer van de “Mededelingen” over Weyermans “De leevensbyzonderheden van Laurens Arminius”.)
 • Boekbesprekingen:
  . Ned Ward. The London Spy. Edited by Paul Holland. From the Fourth Edition of 1709. Collegeas Press, East Lansing, 1993. Studies in Literature 1500-1800 no. 5.
  . Jacob Eduard de Witte. Fragmenten uit de roman van mijn leeven. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Grietje Drewes en Hans Groot. Verloren, Hilversum, 1993. Egodocumenten 6.
 • Signaleringen:
  . Korte bijdragen over Rozenkruisers (door G. Snoek) en Wolff & Deken (door P. Altena).

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9408.12=-=-

SPIEGEL DER LETTEREN, tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, jaargang 36, nummer 2/3, 1994.
ISSN 0038-7479.
Door: Betty van Wonderen, UB Amsterdam.
Amsterdam, 21 juli 1994.

 • K. Lassche.
  Melancholy of Love. Een herinterpretatie van het Gruuthuselied 140. Blz. 107-130.
  (Weerlegging van de interpretatie van Lieven Rens uit 1980; nieuwe interpretatie gebaseerd op intertekstualiteit.)
 • M. De Smedt.
  “Mijnheer Luchtervelde” van Eugeen Zetterman (1826-1855). Blz. 131-147.
  (Aanzet tot een onderzoek naar deze roman, die handelt over de uitbuiting van fabrieksarbeiders, waarbij het overgeleverde kladhandschrift en de briefwisseling van de auteur worden betrokken.)
 • J. Van Iseghem.
  Gasfitter “doet” Golgotha. Over de religieuze laag in Achterbergs “Ballade van de gasfitter”. Blz. 149-179.
 • In margine:
  . J.H. Winkelman.
  Lanceloet in de problemen. Opmerkingen bij een recentelijk verschenen boek. Blz. 181-207. (Over: De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelot- compilatie. Redactie Bart Besamusca en Frank Brandsma. Hilversum, 1992.)
  . R. Lievens.
  Een ongelijke ruil. Van gebed naar toneel. Blz. 208-210.
  (Over de overeenkomst tussen de zeven kruiswoorden-teksten in het handschrift Van Hulthem en in het toneelstuk De Sevenste Bliscap.)
  . M. de Moor.
  De Vlaamse literatuur op een blaadje gepresenteerd: Emile de Laveleye en Paul Fredericq in The Athenaeum, 1871-1904. Blz. 211- 220.
  (Over de jaaroverzichten van de Vlaamse literatuur in het Engelse tijdschrift The Athenaeum.)
 • Boekbesprekingen:
  . Marcel van der Voort. Van serpenten met venine, Jacob van Maerlant’s boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien. Verloren, Hilversum, 1993.
  . Stefan Kiedron. Andreas Gryphius und die Niederlande. Niederlandische Einflusse auf sein Leben und Schaffen. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, 1993. Neerlandica Wratislaviensia VI.
  . Francis Bulhof. Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitsky (1741-1819). Verloren, Hilversum, 1993.
  . B.P.M. Dongelmans. Johannes Immerzeel junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever- boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw. Ernst & Co, Amstelveen, 1992.
  . Karel van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk: brieven, teksten en documenten XI. Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921-december 1922. Gent, Cultureel Documentatiecentrum, 1993.
  . Karel van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk: brieven, teksten en documenten XII. Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1922-juli 1924. Gent, Cultureel Documentatiecentrum, 1993.
  . F. Berkelmans. Stralende aanhef. Over Kosmos de eerste bundel van Ida Gerhardt. Egmond-Binnen, 1993.
  . Ortwin de Graef. Serenity in Crisis. A Preface to Paul de Man, 1939-1960. University of Nebraska Press, Lincoln & London, 1993.
  . Els Schrover. Deconstructie en literatuur. Coutinho, Muiderberg, 1992.
 • Verder ontvingen wij:
  . Reynaert Bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn, onder redactie van R. van Daele, M. Ryssen, E. Verzandvoort. Sint-Niklaas, 1993.
  . Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Verloren, Hilversum, 1993.
  . Het Wilhelmus. Een bibliographie. Samengesteld door A. Maljaars en S.J. Lenselink. Stichting Bibliographia Neerlandica, ‘s-Gravenhage.
  . Elck raept wat. Samengesteld door G. van Eemeren. Antwerpen.
  . Jochen Becker. Hendrick de Keyser. Becht, Bloemendaal.
  . Nederlandse beschouwingen over vertalen 1670-1760 en 1760-1820. Stichting Bibliographia Neerlandica, Den Haag.
  . Plejade. Bloemlezing Vlaamse dichters. Stichting PLEK, Rotselaar.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9408.13=-=-

TAAL EN TONGVAL, jaargang 46, nummer 1, 1994
ISSN 0039-8691.
Door: Roland de Bonth, Vakgroep Nederlands, KU Nijmegen.
Nijmegen, 18 augustus 1994

 • Jan Goossens.
  Ludwig Erich Schmitt. Blz. 1-3.
  (In memoriam.)
 • J. Goossens.
  Dialecten aan het eind van de twintigste eeuw. Blz. 4-13.
 • J. van Marle.
  Oppervlakte-gelijkvormigheid als conditionerende factor bij taalverandering. Iets over de resten van het gerundium in het Middelnederlands en de Nederlandse streektalen. Blz. 14-32.
 • Cor van Bree.
  Vlaardingse woorden. Blz. 33-46.
 • H. Daller & J.B. Berns.
  Nederlands en Duits grensoverschrijdend dialectgebruik: De afstand tussen dialect en standaardtaal. Blz. 47-56.
 • J.B. Berns.
  Resten van een taal: De Joodse elementen in de Limburgse slagersvaktaal. Blz. 57-65.
 • Eric Hoekstra.
  Positie- en Bewegingsaspect bij Selectie van de Infinitief op -E of -EN in het Westfries en het Fries. Blz. 66-73.
 • F. de Tollenaere.
  Het grootste Skandinavische Dialektwoordenboek. Ordbok “over Folkmalen i” Ovre Dalarna. Blz. 74-76.
 • Verhandelingen en scripties in verband met de Nederlandse dialectologie, 1989-1993. Blz. 77-79.
 • Boekbesprekingen:
  . Arnold Rakers. Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Sogel, 1993.
  . Wim de Haas & Mieke Trommelen. Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming. Aan het woord. ‘s-Gravenhage, SDU Uitgeverij, 1993.
  . H. Scholtmeijer. Zuidutrechts woordenboek. Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard.
 • Mededelingen. Blz. 100-103.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9408.14=-=-

TABU, jaargang 24, nummer 1, 1994.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, BCN/Vakgroep Nederlands, RUG.
Groningen, 8 augustus 1994.

 • Jack Hoeksema.
  Tegenwoordige-deelwoordgroepen II: V1 patronen. Blz. 1-5.
  (Over zinnen als “Lumey, laatende door deez en dusdaane woorden, zich ’t hart onder den gordel steeken, zeyt dat hy getroost is het uiterst af te wachten.”)
 • Eric Hoekstra.
  Wat staat er in Hoekstra (1991)? Blz. 7-13.
  (De auteur stelt zich te weer tegen de zijns inziens ongerechtvaardigde kritiek op zijn dissertatie door Hans Bennis in GLOT 12.)
 • Ron van Zonneveld.
  Coordinatie, negatie en SGF. Blz. 15-36.
  (Samentrekking creeert subjectgaten (“Tegenwoordig maakt m’n buurman radio’s en – lapt – schoenen”), wijd-bereiklezing voor negatie (“Waarom kijken ze niet naar wat die kinderen aan creativiteit in huis hebben en gebruiken ze dat!”), of zelfs beide tegelijk (“Waarom doet hij niet normaal en gaat naar college?”)

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9408.15=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@lett.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9408.d --------------------------