Neder-L, no. 9407.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9407.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 26 Jul 1994 17:35:29 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9407.c -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9407.14: De Achttiende Eeuw, jrg. 23, no. 2, 1993       |
| (2) Tyd: 9407.15: Forum der Letteren, jrg. 35, no. 2, juni 1994     |
| (3) Tyd: 9407.16: Gramma/TTT, jrg. 2, no. 3, 1993            |
| (4) Tyd: 9407.17: Literatuur, jrg. 11, no. 4, juli-augustus 1994    |
| (5) Tyd: 9407.18: De Nieuwe Taalgids, jrg. 87, no. 3, mei 1994     |
| (6) Tyd: 9407.19: Spektator, jrg. 23, afl. 2, 1994           |
| (7) Tyd: 9407.20: Spiegel der Letteren, jrg. 36, no. 1, 1994      |
| (8) Tyd: 9407.21: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,  |
|          jrg. 110, no. 2, 1994                 |
| (9) Tyd: 9407.22: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.14=-=-

DE ACHTTIENDE EEUW, jaargang 23, nummer 2, 1993.
ISSN 0166-63040.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
Nijmegen, 5 juli 1994.

 • Jacqueline de Man.
  De etiquette van het schertsen: opvattingen over de lach in Nederlandse etiquetteboeken en Spectators uit de achttiende eeuw. Blz. 93-136.
 • Jan de Vet.
  Brief aan Pichegru: een wonderlijk pamflet uit 1794. Blz. 137-150.
 • Paul Peucker.
  ‘Godts wonderen met zyne kerke’: Isaac le Long (1683-1762) en de Herrnhutters. Blz. 151-185.
 • Karl de Leeuw & Hans van der Meer.
  Een roostergeheimschrift van Alexander baron Van Spaen (1775-1811) Blz. 187-210.
 • Steef Post.
  De bekering van Bernard Nieuwentijt (1654-1718). Blz. 211-214.
 • Aankondigingen, op blz. 215-216.
 • Over de auteurs, op blz. 217.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.15=-=-

FORUM DER LETTEREN, jaargang 35, nummer 2, juni 1994.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 5 juli 1994.

 • Alied Blom.
  Het ondoorgrondelijk bijvoeglijk naamwoord. Blz. 81-94.
  (Over het (tegen de gewone regels in) gebruiken van het bijvoeglijk naamwoord zonder buiging, zoals in: de geheim agent, het geldig vervoerbewijs enz.)
 • Kees van der Waerden.
  Harmonisatie van het wereldbeeld. Het abel spel ‘Vanden Winter ende vanden Somer’ in cultuurfilosofisch perspectief. Blz. 95-109.
  (Kritiek op de analyse van dit abel spel door H. van Dijk.)
 • A.M. Duinhoven.
  Het hulpwerkwoord ‘doen’ heeft afgedaan.
  (Duinhoveniaanse analyse van de geschiedenis van ‘doen’.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Els Elffers:> Frank Vonk. Gestaltprinzip und abstraktive Relevanz. Eine wissenschaftshistorische Untersuchung zur Sprachaxiomatik Karl Buehlers. Nodis, Muenster, 1992.
  . <Door Frank Brandsma:> M.A. Schenkeveld-van der Dussen (hoofdred.). Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen: Nijhoff, 1993.
  . <Door Geert Booij:> Harry Bochner. Simplicity in Generative Morphology. Mouton de Gruyter, Berlin/New York, 1993.
  . <Door Rint Sybesma:> Elly Hagenaar. Stream of consciousness and free indirect discourse in modern Chinese literature. Leiden, 1992.
  . <Door Durk Veenstra:> Pieter Breuker. Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk. Groningen, 1993.
  . <Door Jose Lambert:> Frans Ruiter. De receptie van het Amerikaanse postmodernisme in Duitsland en Nederland. Garant, Leuven & Apeldoorn, 1991.
  . <Door Ingrid Tieken:> J.A. van Leuvensteijn & J.B. Berns (red.). Dialect and Standard Language in the English, Dutch, German and Norwegian Language Areas. North-Holland, Amsterdam enz., 1992.
  . <Door Agnes Verbiest:> Rosemarie Buikema & Anneke Smelik (red.). Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen. Coutinho, Muiderberg, 1993.
  . <Door Ronald Landheer:> Peter Verstegen. Vertaalkunde versus Vertaalwetenschap. Thesis, Amsterdam, 1993.
  . <Door Cor van Bree:> Oebele Vries. “Naar ploeg en koestal vluchtte Uw taal”. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580). Fryske Akademy, Ljouwert, 1993.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.16=-=-

GRAMMA/TTT, jaargang 2, nummer 3, 1993.
ISSN 0927-3255.
Door: Peter-Arno Coppen, vakgroep Taal en Spraak, KUN.
Nijmegen, 30 juni 1994.

 • Rene’e van Bezooyen.
  Verschillen in toonhoogte: natuur of cultuur? Blz. 165-180.
 • Jose’ Sanders & Ellen van Wolde.
  Perspectief tekstlingui”stisch onderzocht. Een analysemethode. Blz. 181-202.
 • Anja Bogers.
  De verwerving en produktie van verleden-tijdsvormen door Nederlandse en Turkse kinderen. Blz. 203-213
 • A.M. Duinhoven.
  Het hulpwerkwoord laten en de imperatief. Blz. 213-235.
 • Dik Bakker & Anna Siewierska.
  CPLT. Computerprogramma’s voor taaltypologie. Blz. 235-256.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.17=-=-

LITERATUUR, jaargang 11, nummer 4, juli-augustus 1994.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 18 juli 1994.

 • P. Kralt.
  Een paradoxale Judas. Trouw en verraad in het werk van S. Vestdijk. Blz. 194-199.
  Over de grens:
 • Arie Jan Gelderblom.
  Geen gesprek op de Drachenfels. Blz. 200-201.
  (Naar aanleiding van Jacob Geels Gesprek op den Drachenfels (1835)).
 • Joke Relleke & Tineke Jacobi.
  Wie vormden de redactie van De Gids in de beginjaren 1837-1843? Blz. 202-210.
  (Over de medewerking van o.a. E.J. Potgieter, C.P.E. Robide van der Aa, R.C. Bakhuizen van den Brink, W.J.C. van Hasselt, J. van Geuns, H. Pol, C.J. Fortuijn en J.F. Oltmans aan het tijdschrift.)
  Interview:
 • Jacqueline Bel.
  Een gesprek over leerlingen, leermeesters en de essentie van literatuur. A.L. Soetemann, godfather van de neerlandistiek. Blz. 211-215.
 • Herbert Van Uffelen.
  Harry Mulisch in het Duitse taalgebied. Een geschenk van de hemel. Blz. 216-222.
  (Over de Duitse vertalingen en de ontvangst van het werk van Harry Mulisch in het Duitse taalgebied.)
  Antipathieke personages:
 • G.J. van Bork.
  Een kribbige gesprekspartner. Blz. 223-224.
  (Over de figuur van Diocles uit Jacob Geels Het gesprek op den Drachenfels, 1835.)
 • Herman Pleij.
  De verguizing van de rederijkerij. Blz. 225-232.
  (Over de afkeer die de literatuur van de rederijkers opriep en oproept.)

  Literatuur-nieuws, op blz. 233-241.

  Literatuur-recensies, op blz. 242-252:
  . <Door Willemien B. de Vries:> Mieke Smits-Veldt. Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap. Walburg Pers, Zutphen, 1994. Fl. 29,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Multatuli. Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A. Kets-Vree. Deel 1: Tekst; deel 2: Apparaat en commentaar. Van Gorcum, Assen (etc.), 1992. Monumenta Literaria Neerlandica VI 1-2. Fl. 230,-.
  . <Door Saskia Raue:> F. Willaert e.a. Een zoet akkoord; middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Prometheus, Amsterdam, 1993. Fl. 65,-. Th. Mertens e.a. Middelnederlands geestelijk proza. Prometheus, Amsterdam, 1993.
  . <Door Adrienne Zuiderweg:> F.A. van Lieburg. Levens van vromen. Gereformeerd pietisme in de achttiende eeuw. Uitgeverij De Groot Goudriaan, Kampen, 1991. Fl. 39,50.
  Signalementen, op blz. 248-252:
  . <Door Peter Hoffman:> Een Lent van Boeken. Louis Couperus in eerste editie. Antiquariaat AioloZ, Leiden, 1994. Fl. 17,50.
  . <Door Peter Hoffmann:> The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem. Fl. 85,- per jaar.
  . <Door Lisa Kuitert:> Tom van Deel. Als ik tekenen kon. Querido, Amsterdam, 1992.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Sidney E. Berger. The design of bibliographies; observations, references and examples. Mansell, London, 1991. 50 pnd.
  . <Door Willem Kuiper:> Josephie Brefeld. A guidebook for the Jerusalem pilgrimage in the late middle ages: a case for computer-aided textual criticism. Verloren, Hilversum, 1994.
  . <Door G.J. van Bork:> Kees Stip. Lachen in een leeuw. Verzamelde gedichten. Bert Bakker, Amsterdam, 1994. Fl. 45,-.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Nieuwe kanalen. NBLC, Den Haag, 1993. Fl. 29,50.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.18=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 87, nummer 3, mei 1994.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 29 juni 1994.

Thema: Wim Gerritsen vijfentwintig jaar hoogleraar (zes artikelen ter gelegenheid van het jubileum van Prof. Dr. W. Gerritsen).

 • A.M. Duinhoven.
  Boerenbedrog in ‘Die buskenblaser’. Blz. 195-203.
  (‘Die buskenblaser’ is een gecorrumpeerde tekst, zoals “goed en kritisch lezen” aantoont.)
 • Bernadette Smelik.
  Het motief van de ridder met wapens in het lichaam. Blz. 204-209.
  (Vergelijking van episodes met gewonde ridders, die geholpen worden
  door Ronde-Tafelridders in de Lancelot-compilatie en de Lancelot en prose.)
 • A.L.H. Hage.
  Lodewijk van Velthem: pastoor tussen kerk en wereld. Blz. 210-216.
  (Nuancering van het beeld van Velthem als wereldsgezind geestelijke met een hoofs-ridderlijk denkpatroon.)
 • Jos A.A.M. Biemans.
  Op zoek naar de contouren van het onzichtbare: de miniaturen in Hs. Brussel, KB, II 1171. Blz. 217-230.
  (Van opengelaten plaatsen in de Spiegel Historiael, bestemd voor miniaturen wordt de vermoedelijke voorstelling beargumenteerd.)
 • Annelies van Gijsen.
  Het spoor van de harige dromedaris. Maerlant, Nat. Bl. XII, 1147-1450. Blz. 231-237.
  (Een curieuze passage uit “Der Natueren Bloeme” blijkt terug te gaan op een antieke bron (‘Azareus’).)
 • Erwin Mantingh.
  De rol van de rol in de eerste miniatuur van het Kopenhaagse “Lutgart”-handschrift. Blz. 238-247
  (Herinterpretatie van de bovengenoemde miniatuur.)
 • Johan Kerstens.
  Wat zijn theta-rollen en waarom.
  (Tweede deel van een analyse van theta-rollen als grammaticale personen, voortkomend uit een parametersysteem.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Wim Zonneveld:> George A. Miller, De Wetenschap van het Woord, de hersenen als zetel van de taal.
  . <Door W.J.J. Pijnenburg:> Franciscus Junius, Observationes in Willerammi Abbatis Francicam Paraphrasin Cantici Canticorum (herausgegeben von Norbert Voorwinden).

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.19=-=-

SPEKTATOR, jaargang 23, aflevering 2, 1994.
ISSN 0165-084X.
Door: Willem Kuiper, vakgroep Nederlands, UvA.
Amsterdam, 18 juli 1994.

 • C.J. van Rees & G.J. Dorleijn.
  Literatuuropvattingen in het literaire veld: over de integratie van twee benaderingen. Blz. 91-114.
 • Jaap Goedegebuure & Odile Heynders.
  De tekst als begin- en eindpunt. In gesprek met A.L. So”temann. Blz. 115-126.
 • Wendy Jansen.
  “Laag bijdegrondse geleerden poespas”. Onderzoek naar de zeventiende- en achttiende-eeuwse arcadia. Blz. 127-136.
 • Johan Zuidema, Anneke Neijt & Jeroen Weber.
  Hie”rarchie”n op de kniee”n. Blz. 137-163.
 • Aankondiging en bespreking:
  Letterkunde
  . <Door Jan van den Berg, op blz. 164:> Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vo’o’r 1800. Onder red. van E.K. Grootes. Verloren, Hilversum, 1993. 213 p. Ill. ISBN 90 6550 374 9. Fl. 37,50.
  . <Door Wouter Abrahamse, op blz. 164-165:> David Beck. Spiegel van mijn leven; een Haags dagboek uit 1624. Ingel. en van aant. voorz. door Sv. E. Veldhuijzen. Verloren, Hilversum, 1993. 297 p. (Egodocumenten; 3.) ISBN 90 6550 113 4. Fl. 50,-.
  . <Door Lisa Kuitert, op blz. 165-167:> Gerbert Kraaykamp. Over lezen gesproken. Een studie naar sociale differentiatie in leesgedrag. Thesis Publishers, Amsterdam, 1993. 233 p. (ICS) ISBN 90 5170 228 0 (Ook verschenen als dissertatie R.U. Utrecht). Fl. 35,-.

  Taalkunde
  . <Door Jan Stroop, op blz. 168:> Taal en leren. Een bundel artikelen aangeboden aan prof.dr. E. Nieuwborg. (red. L. Beheydt). Louvain-la-Neuve 1993. BF 795.

Spektator, tijdschrift voor Neerlandistiek verschijnt in vier afleveringen van 80 pagina’s. Een abonnement kost fl. 82,50 (buitenland fl. 105). Studenten, AIO’s, AIO’s enz. betalen fl. 60.

Voor inlichtingen, abonnementen, en kopij: Kuiper@Alf.Let.UvA.NL

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.20=-=-

SPIEGEL DER LETTEREN, tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, jaargang 36,
nummer 1, 1994.
ISSN 0038-7479.
Door: Betty van Wonderen, UB Amsterdam.
Amsterdam, 5 juli 1994.

 • A.C. Hemmes-Hoogstadt.
  Hoofse liefde binnen strakke regels: een van de “Lundse” gedichten onder de loep. Blz. 1-17.
  (Poging tot interpretatie van een gedicht van een anonieme 13de-eeuwse Middelnederlandse dichter.)
 • G.C. Zieleman.
  Vondels dichtbrief “Aen mijnheer den Drost van Muyden”. Blz. 19-44.
  (Een nieuwe interpretatie.)
 • B. Yans.
  Nescio als “Animal Metaphysicum”. Het Schopenhaueriaanse facet van Nescio’s werk. Blz. 45-62.
 • In margine:
  . M. van Vaeck.
  “Wilje niet een lootje wage” Enkele loterijvoorstellingen in literatuur en schilderkunst. Naar aanleiding van: Anneke Huisman en Johan Koppenol. Daer compt de lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726. Verloren, Hilversum, 1991.
  . J. Schoolmeesters.
  Een geschiedenis van de Nederlandse literatuur is niet onmogelijk. Over: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Onder hoofdredactie van M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Martinus Nijhoff, Groningen, 1993.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door R. van Daele, op blz. 77-89:> A.Th. Bouwman. Reinaert en Renart. Prometheus, Amsterdam, 1991.
  . <Door D. Delabastita, op blz. 89-92:> L.G. Korpel. Over het nut en wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader. GA, Amsterdam/Atlanta, 1992.
  . <Door A. Wils, op blz. 92-95:> P. De Rynck & A. Welckenhuisen. De oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids. Ambo, Baarn, 1992.
  . <Door R.F. Lissens, op blz. 95-97:> L. Simons. Een graf in Westende. Literair-historische randschriften. Pelkmans, Kapellen, 1993.
 • Verder ontvingen wij:
  . <Door M. De Smedt, op blz. 98:> F. Van Vinckenroye. De achttiende-eeuwse rederijkers in Belgisch Limburg. Facultes Universitaires Saint-Louis, Brussel, 1993. (Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde, Cahier nr. 9.)
  . <Door R. Ghesquiere, op blz. 98-99:> Literatuur zonder leeftijd. (Nieuw tijdschrift over jeugdliteratuur.)
  . <Door K. Porteman, op blz. 99:> Van sneeuwpoppen tot tasmuurtje. Spieghel historiael 33 (1992). (Jaarboek van de Bond van Gentse germanisten.)
 • Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de algemene literatuurwetenschap, academiejaar 1991-1992.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.21=-=-

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 110, nummer 2, 1994.
ISSN 0040-7550.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands (KUN).
Nijmegen, 12 juli 1994.

 • L. Pfeijffer & R. Wielaard.
  De Middelnederlandse fragmenten van de Flovent. Diplomatische editie. Blz. 81-114.
 • Mariken Goris.
  Het metrum in de gedichten van de Gentse Boethiusvetaling uit 1485. Een evaluatie van een methode. Blz. 115-128.
 • F. de Tollenaere.
  Etymologica: bekaaid en bekaaien. Blz. 129-140.
 • J.P. Westgeest.
  Over een etymologie van de oudste rechtsterm verlagen ‘ruilen’. Blz. 141-144.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door J.B. van der Have, op blz. 145-149:> Lanceloet. <…> Pars 2 (vs. 5531-10740). Met een inleidende studie over de vertaaltechniek uitg. door Bart Besamusca.
  . <Door Frank Willaert, op blz. 149-153:> Lanceloet. <…> Pars 3 (vs. 10741-16263). Met een inleidende studie over de entrelacement-vertelwijze uitg. door Frank Brandsma.
  . <Door P.E.L. Verkuyl, op blz. 153-163:> H.L. Spiegel: Hert-spiegel. Uitg. naar het hs., met Inleiding, Commentaar en Aantekeningen door F. Veenstra.
  . <Door Arie Jan Gelderblom, op blz. 163-167:> P.J. Buijnsters: Justus van Effen (1684-1735), leven en werk.
  . <Door B.C. Damsteegt, op blz. 167-169:> G.C. Molewijk: Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden).

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9407.22=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@lett.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9407.c --------------------------