Neder-L, no. 9403.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9403.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 28 Mar 1994 22:12:56 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9403.c -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9403.16: De Achttiende Eeuw, jrg. 25, no. 1, 1993       |
| (2) Tyd: 9403.17: Literatuur, jrg. 11, no. 2, maart-april 1994     |
| (3) Tyd: 9403.18: De Nieuwe Taalgids, jrg. 87, no. 1, januari 1994   |
| (4) Tyd: 9403.19: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9403.16=-=-

DE ACHTTIENDE EEUW, jaargang 25, nummer 1, 1993.
ISSN 0166-6304.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek, KUN.
Nijmegen, 1 maart 1994.

Het “Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw” heeft een nieuwe titel: “De Achttiende Eeuw”. Het tijdschrift heeft ook een nieuw uiterlijk, vormgegeven door Karel F. Treebus.

 • Lodewijk Palm.
  Redactioneel. Blz. 1-2.
 • Rienk Vermij.
  Genootschappen en de Verlichting. Enkele overwegingen. Blz. 3-24.
 • Ellen Krol.
  ‘Dat de dichter den toon van alle hartstochten uitvinde’, een verkenning van tonenretoriek. Blz. 25-38.
 • Hannie van Goinga.
  Een blik op de praktijk van de Nederlandse boekhandel omstreeks 1785: Christoffel Frederik Koenig, uitgever van volksblaadjes, Leiden 1782-1786. Blz. 39-72.
 • Wim Klooster.
  De reis van Francisco Miranda door de Republiek in 1788. Blz. 73-88.
 • Boekbespreking op blz. 89.
 • Aankondigingen op blz. 90.
 • Over de auteurs op blz. 91.

Leden van de Werkgroep krijgen “De Achttiende Eeuw” gratis. Het lidmaatschap kost 37,50. Maar studenten, aio’s en oio’s betalen slechts 27,50. Inlichtingen bij R. Arpots


(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9403.17=-=-

LITERATUUR, jaargang 11, nummer 2, maart-april 1994.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 26 maart 1994.

 • Georges Wildemeersch
  Hugo Claus en de experimentele mythe. Blz. 66-71.
  (Over het verband tussen de experimentele poezie, de mythe van het Aards Paradijs en dee zogenaamde primitieve mentaliteit. Wildemeersch behandelt de vraag in hoeverre Claus’ Oostakkerse gedichten tot de experimentele poezie behoren.)
 • Suzan van Dijk.
  Meningen van de literaire kritiek uit Zwitserland, Frankrijk en Nederland. Belle van Zuylen of Isabelle de Charriere? Blz. 72-77.
 • (In de rubriek ‘Antipathieke personages’:)
  Wim van den Berg.
  Een onaangenaam mens achter de camera. Blz. 78-79.
  (Over het personage Hildebrand in Beets’ Camera obscura.)
 • (In de rubriek ‘Interview’:)
  Jacqueline Bel.
  In gesprek met prof. dr. D.W. Fokkema. ‘De zekerheid van wetenschappelijke kennis is onvoldoende om een plezierig leven te leiden.’ Blz. 80-85.
 • Erwin Huizenga.
  Monniken, armoede, gezondheid en goudkoorts in een Middelnederlands alchemistisch traktaat. De vijfde essentie. Blz. 86-94.
  (Over een veertiende-eeuws tractaat van Johannes de Rupescissa.)
 • (In de rubriek ‘Over de Grens’:)
  Arie Jan Gelderblom.
  De Orpheus van Hellevoetsluis. Blz. 95-96.
  (Over de achtiende-eeuwse auteur Dirk Smits.)
 • Bert Vanheste.
  De oorlogsjeugd bij Boon en Claus. Blz. 97-104.
 • Literatuur-nieuws. Blz. 105-113.
 • Literatuur-recensies. Blz. 114-120:
  . <Door Ton Anbeek:> W. Bronzwaer. Lessen in lyriek. Nieuwe Nederlandse poetca. SUN, Nijmegen, 1993. fl. 34,50.
  . <Door Frans A. Janssen:> M. Nijhoff. Gedichten. Hstorisch-kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. Van Gorcum, Assen 1993, 3 dln. fl. 195,-.
  . <Door A.J. Hanou:> B. Brood, P. Nieuwland, L. Zoodsma (red). Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Schiphouwer en Brinkman, Amsterdam, 1993. Thesaurus 6. fl. 125,-.
  . <Door Annemieke Hack:> De onbestrafte zonde van Jacques Gans. Een bloemlezing uit Ce Vice impuni, la lecture. Ingeleid, samengesteld en van aantekeningen voorzien door Willem Maas. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam, 1992.
  . <Door Ralf Gruettemeier:> Jan van Luxemburg. Rhetoric and pleasure in reading literature. Peter Lang, Frankfurt enz., 1992. Zwfr. 60,-.
  . <Door Marijke Barend-van Haeften:> V.D. Roeper (ed.). De schipbreuk van de Batavia 1629. Zutphen, 1993. Werken van de Linschoten-Vereeniging, dl. XCII. fl. 49,50.
 • Signalementen. Blz. 121-125.
  . <Door Ralf Gruettemeier:> Sjaak Onderdelinden (red.). Interbellum und Exil. Rodopi, Amsterdam, 1991. Liber amicorum bij het afscheid van prof. dr. H. Wuerzner.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Wybren Scheepsma. Hemels verlangen; A. Agnes Sneller en Boukje Thijs. Bloemlezing uit het Huwelijk van Jacob Cats; Justus van Effen. Brief van een bejaard man, Reis naar Zweden. Twee vertalingen door P.J. Buijnsters. Alle: Querido, Amsterdam, 1993. Griffioenreeks. fl. 11,-.
  . <Door G. van Bork:> Paul Hazard. Het Europese denken in de achttiende eeuw van Montesquieu tot Lessing. Agon, Amsterdam, 1993.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Karel Van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk. Dl. 11 en 12. Cultureel Documentatiecentrum RU Gent, Gent. fl. 75,-.
  . <Door Peter Hoffman:> Jaarboek [2] Letterkundig Museum 1993. Den Haag, 1993. fl. 37,50.
  . <Door G. van Bork:> Jeannette Koch. Met Couperus in Rome. Apeiron, Rome, 1993.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9403.18=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 87, nummer 1, januari 1994.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 15 maart 1994.

 • Mieke B. Smits-Veldt.
  Een staalkaart van de Neerlandistiek. Over “Nederlandse literatuur, een geschiedenis”. 3: 1554-1722. Blz. 1-8.
  (Derde in een serie van vier artikelen die de literatuurgeschiedenis in artikelen “Over Nederlandse literatuur, een geschiedenis.” recenseert.)
 • Maarten Klein.
  “Eene ziel, die zich verdeelde…?” Een nieuwe interpretatie van Couperus “Metamorfoze”. Blz. 9-29.
  (Hoewel de thema’s van “Metamorfoze” (innerlijke scheppingsdrang, theosofische gedachten en androgynie) daartoe verleiden, is een autobiografische interpretatie niet terecht.)
 • A.M. Duinhoven.
  Over modaliteit gesproken. Blz. 30-56.
  (Analyse van soorten modaliteit en de ontwikkeling daarvan, in het bijzonder met betrekking tot de modale hulpwerkwoorden.)
 • Marjolein Hogenbirk.
  “Die coenste die ie werd geboren.” Over “Walewein ende Keye”. Blz. 57-75.
  (Een interpretatie van “Walewein ende Keye” als pedagogische reactie op de ironiserende beschrijvingen van Walewein in vroegere Arthur-episodes, op basis van intertekstualiteit en het contrast tussen Walewein en Keye.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Ton van Strien:> G.J. Johannes, Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding – van Van Alphen tot Verwey.
  . <Door Hans Anten:> “Ik ben overbodig geworden!” Briefwisseling J. Greshoff – A.A.M. Stols. Deel 3, 1952-1956.
  . <Door Rudolf Dekker:> Marijke Barend-van Haeften, Oost-Indie gespiegeld. Nicolaas de Graaf, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
  . <Door Jan Nijen Twilhaar:> G.W. Kuijk, Grammatica van het Deventer dialect.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9403.19=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl   |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@lett.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9403.c --------------------------*