Neder-L, no. 9307.a

Subject: Neder-L, no. 9307.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Fri, 9 Jul 1993 03:07:12 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9307.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Rea: 9307.01: Boutens, Schoonheid en duivel: problemen opgelost   |
|          (nav Vra: 9306.04)                  |
| (2) Col: 9307.02: Column Coppen: Linguistische miniatuurtje <2>     |
| (3) Med: 9307.03: Morfologiedagen 1993 te Brussel            |
| (4) Med: 9307.04: Lidmaatschap LVVN                   |
| (5) Vra: 9307.05: Bibliografie vertaalde Zuidafrikaanse romans?     |
| (6) Med: 9307.06: Aankondiging Bert van Selm-lezing II         |
| (7) Vra: 9307.07: Adressen Nederlandse auteurs?             |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L.    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 02 Jul 1993 14:36:38 +0000 (GMT)
From: Ben.J.Peperkamp@let.ruu.nl
Subject: Rea: 9307.01: Boutens, Schoonheid en duivel: problemen opgelost (nav Vra: 9306.04)

In de post van juni 1993 deed ik een verzoek om informatie over een toneelwerk van Boutens’ compaan, Willem van Konijnenburg, dat onder de titel Schoonheid en duivel wordt beschreven in de cat. tentoont. Kunstenaren der Idee maar onvindbaar bleek. Het raadsel is inmiddels opgelost. Een van mijn studenten vond in de archieven van de Haagsche Kunstkring – een kunstzinnige societeit voor gefortuneerde heren – aantekeningen waaruit blijkt dat het stuk inderdaad is opgevoerd, maar nimmer in druk is verschenen. De vermelding van het stuk in Kunstenaren der idee als betrof het een boekuitgave berust dus op bibliografische overmoed – waarvan akte.

Ben Peperkamp
Mod. ned. letterk (UU)
Trans 10
3512 JK Utrecht
030-536056

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 06 Jul 93 13:42:15 MET
From: "Coppen, Peter-Arno"
Subject: Col: 9307.02: Column Coppen: Linguistische miniatuurtjes <2>

LINGUISTISCH MINIATUURTJE <2>

Veel mensen zijn erg creatief in het rationaliseren van niet bestaande semantische verschillen. Het gevolg is dat het postuleren van een semantische equivalentie tussen twee verschillende syntactische constructies over het algemeen op grote weerstanden stuit. Als er iets anders staat, dan STAAT er toch ook iets anders?

Ik heb dit verschijnsel aan den lijve mogen ondervinden toen ik op een kwade dag beweerde dat lidwoordloze zelfstandig-naamwoordgroepen (NPs) met een telwoord de betekenis van een partitief hebben. Zonder te willen insinueren dat iedereen die het niet met me eens is een slachtoffer is van boven geschetste wetmatigheid, en op het gevaar af dat ik andermaal met semantische spitsvondigheden bestookt zal worden, wil ik hier eens proberen de discussie tot een miniatuurtje te reduceren.

Ten grondslag aan mijn gewraakte stelling ligt de observatie dat telwoorden op twee plaatsen in een NP kunnen voorkomen: na het lidwoord (“de drie koningen”), en ervoor (“een der koningen”). Eventueel kunnen ze op beide plaatsen tegelijk staan (“een der drie koningen”). Dat leidt als vanzelf tot de gedachte dat de twee plaatsen ook verschillende plaatsen zijn.

De aanname van twee posities voor telwoorden in de NP wordt interessanter wanneer we kunnen aantonen dat deze twee posities corresponderen met verschillende betekenissen. Hier begint het al drassig te worden. Aanstonds zullen we tot aan de knieen in het drijfzand staan. Mijn gedachte was: de pre-lidwoordpositie correspondeert met een partitieve betekenis van het telwoord, en de post-lidwoordpositie met een niet-partitieve betekenis. Als we het hebben over “de drie koningen”, dan verengen we onze discussiewereld naar een groep van koningen die uit precies drie personen bestaat. Spreken we daarentegen over “drie der koningen”, dan geven we daarmee aan dat de totale groep van koningen die zich in onze voorstellingswereld bevindt, uit meer dan drie koningen bestaat. Over drie van hen hebben we het.

De lidwoordloze constructie (“drie koningen”) vormt nu het interessante geval: staat het telwoord voor het onzichtbare lidwoord, staat het erachter, of is de constructie dubbelzinnig? Syntactisch rijst al snel het vermoeden dat de eerste optie de juiste is: in geval van wel zichtbare, onbepaalde lidwoorden staat het telwoord uitsluitend voor het lidwoord (“drie zulke koningen”, “een zo’n koning”, maar niet: *”zulke drie koningen”, *”zo’n ene koning”); als we aannemen dat het onzichtbare lidwoord onbepaald is, dan past de constructie prima in dit patroon (“drie X koningen”, maar niet *”X drie koningen”).

Een nadere inspectie van de betekenis lijkt deze hypothese te ondersteunen. De zin “drie artikelen kunnen we niet publiceren” kan slechts geuit worden in een context waarin meer dan drie artikelen ter publicatie zijn aangeboden. Het telwoord heeft hier dus een partitieve betekenis. Bovendien is de niet-partitieve betekenis in deze constructie uitgesproken vreemd. Dit merken we vooral bij aantallen waarover geen discussie mogelijk is: “drie gratien” is net zo vreemd als “drie van de gratien”. Alleen een quantificatie als “de drie gratien” is acceptabel. Hieruit blijkt: in de lidwoordloze constructie wordt het telwoord partitief geinterpreteerd.

Hoe zit het echter met een zin als “ik heb (precies) twee broers”? Deze zin kan niet geparafraseerd worden met *”ik heb twee van de broers”. Alhoewel hiermee aangetoond is dat de semantiek van de partitieve constructie verschilt van de semantiek van lidwoordloze NP’s, blijf ik van mening dat de interpretatie van het telwoord dezelfde is. Zelfs in deze zin, waarin het werkwoord de expliciete vaststelling van het aantal vraagt (“het aantal broers dat ik heb is twee”) kan de lidwoordloze NP alleen dan gebruikt worden wanneer de partitie in de waarnemingswereld van het gesprek voorstelbaar is. Wanneer dit niet zo is (*?”ik heb twee ouders”), wordt de zin onmiddellijk vreemd. Broers kun je meer dan twee hebben, ouders niet.

Wellicht is het gebruik van de termen partitief/niet-partitief oorzaak van de problemen, omdat deze termen meer geassocieerd worden met de constructie dan met de betekenis. Een beter onderscheid is dan niet-redundante versus redundante quantificatie. Wanneer iemand spreekt over “de drie spelers” geeft hij daarmee aan dat de quantificatie in zijn opvatting redundant is. Bij “drie spelers” daarentegen wordt de quantificatie juist als nieuwe informatie beschouwd.

Een partitieve constructie blijkt nu alleen van niet-redundante quantificatie gebruik te kunnen maken. Ook in een lidwoordloze constructie kan het telwoord alleen niet-redundant begrepen worden. Bepaalde werkwoorden met als betekenisaspect het vaststellen van een aantal (zoals “tellen”), eisen niet-redundante quantificatie omdat alleen dan een ander aantal voorstelbaar is.

Peter-Arno Coppen

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 7 Jul 1993 11:13:19 +0100 (METDST)
From: Ton van der Wouden vdwouden@let.rug.nl
Subject: Med: 9307.03: Morfologiedagen 1993 te Brussel

Misschien is iemand geinteresseerd in het volgende.

Van het P.J. Meertensinstituut (dat niet op het net aangesloten is) kreeg ik een aankondiging, gedateerd 24 juni, voor de morfologiedagen 1993, te houden in Brussel; gastheer is

Prof. Dr. Wim van Geest
Katholieke Universiteit Brussel
Dept. Nederlandse Taal- en Letterkunde
Vrijheidslaan 17
1080 Brussel
Belgie

Volgens een “rectivicatie” d.d. 6 juli 1993 vallen de dagen op 9 en 10 september 1993. Abstracts voor lezingen worden ingewacht op bovenstaand adres; niet vermeld wordt, aan welke eisen ze dienen te voldoen.

Ton van der Wouden
Groningen
vdwouden@let.rug.nl

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 08 Jul 1993 16:47:53 +0100 (MET)
From: KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl
Subject: Med: 9307.04: Lidmaatschap LVVN

De LVVN

De Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN) is opgericht in mei 1987 als vakorganisatie ten behoeve van studenten en afgestudeerden in de neerlandistiek. Zij wil vooral de beoefening van de neerlandistiek bevorderen en daarnaast opkomen voor de maatschappelijke beroepsbelangen van alle neerlandici.

Activiteiten

De LVVN tracht haar doelstellingen te realiseren door middel van:

 • het organiseren van lezingen, congressen en studiedagen;
 • het behartigen van de belangen der neerlandici op de arbeidsmarkt;
 • het geven van informatie over de beroepsgroep aan overheid, bedrijfsleven, e.d.
 • het uitgeven van het verenigingsblad VakTaal.

Leden en aspirant-leden

Wie aan een (binnen- of buitenlandse) universiteit of HBO-instelling de studie Nederlands of een daaraan gelijkwaardige opleiding heeft afgerond, kan lid van de LVVN worden. Ook anderen die belangstelling hebben voor de doelstellingen van de vereniging en bereid zijn zich ervoor in te zetten, kunnen een aanvraag indienen voor het lidmaatschap.
Studenten komen in aanmerking voor het aspirant-lidmaatschap. Leden en aspirant-leden kunnen tegen forse kortingen deelnemen aan LVVN-activiteiten, hebben toegang tot alle LVVN-vergaderingen en ontvangen het verenigingstijdschrift VakTaal gratis.

Abonnement VakTaal

Geinteresseerden kunnen zich ook opgeven voor een abonnement op VakTaal alleen. Dit blad bevat behalve nieuws uit de vereniging ook berichten uit de neerlandistische samenleving in de vorm van vakinhoudelijke artikelen, interviews en recensies. VakTaal verschijnt viermaal per jaar.

De organisatie

De LVVN is geen ‘professionele’ organisatie; al het werk wordt vooralsnog verricht door vrijwilligers. Vanwege dit vrijwilligerskarakter is de inzet van de kant van de leden niet alleen meer dan welkom, maar tevens noodzakelijk! Te denken valt vooral aan organisatoriewerkzaamheden binnen de diverse LVVN-commissies en afdelingen.

Tarieven

Het LVVN-lidmaatschap kost fl. 42,50 per jaar; aspirant-leden (studenten) betalen fl. 25,-. Een abonnement op VakTaal kost fl. 30,- per jaargang. Wie zich nu opgeeft als (aspirant-)lid, betaalt slechts de halve contributie.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden bij de LVVN door even een berichtje te sturen naar e-mailnummer KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl, met uw naam, adres, postcode en woonplaats. U ontvangt daarna een inschrijfformulier voor het lidmaatschap. U hoeft nog geen geld over te maken; u betaalt pas na ontvangst van de acceptgirokaart.

Adressen

Postadres:
Landelijke Vereniging van Neerlandici, Postbus 11398, 1001 GJ Amsterdam.
Bezoekadres:
Instituut voor Neerlandistiek UvA, Spuistraat 134, kamer 417, 1012 VB Amsterdam, tel. 020-5254737.

Korrie Korevaart (e-mail: KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 08 Jul 1993 16:24:42 +0100 (MET)
From: KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl
Subject: Vra: 9307.05: Bibliografie vertaalde Zuidafrikaanse romans?

Ook met hulp van de UB komen we er niet uit. Weet iemand of er bestaat: een (lopende) bibliografie van vertalingen uit het Zuidafrikaans? Het gaat in het bijzonder om Nederlandse vertalingen van Zuidafrikaanse romans. Hoe heet deze bibliografie en waar is ie te vinden?

Met dank,

Korrie Korevaart (e-mail: KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 08 Jul 1993 16:09:57 +0100 (MET)
From: KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl
Subject: Med: 9307.06: Aankondiging Bert van Selm-lezing II

Op maandag 6 september 1993 zal de tweede Bert van Selm-lezing worden gehouden door Frans A. Janssen onder de titel ‘Genomineerd voor de Best Verzorgde Boeken van het jaar 1512’.

In 1512 verscheen bij de Parijse drukker Henri Estienne een van commentaar voorziene Latijnse vertaling van de brieven van Paulus. De typografische vormgeving van dit boek zal centraal staan. Bij elk onderdeel van de typografie wordt de relatie met de inhoud aangewezen en worden de inspiratiebronnen van de vormgever nagegaan. Men kan aldus de lezing beschouwen als het rapport van een jurylid ten behoeve van de nominatie voor de Best Verzorgde Boeken van het jaar 1512.

Frans A. Janssen verzorgde, naast andere uitgaven van drukkershandboeken, in 1982 een editie van David Wardenaars Beschrijving der boekdrukkunst (1801) onder de titel ‘Zetten en drukken in de achttiende eeuw’. Hij is tevens kenner van het werk van Willem Frederik Hermans, waarover hij o.a. ‘Bedriegers en bedrogenen’ (1980) publiceerde. Zijn oratie ‘Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving’ verscheen in 1989. Hij is directeur van de Bibliotheca Philosophica Hermetica Amsterdam en hoogleraar boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Alumni van de vakgroep Nederlands, studenten, docenten, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Gratis toegangskaarten voor de lezing kunnen tot 1 augustus worden aangevraagd bij de Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Nederlands, Commissie Bert van Selm-lezing, Postbus 9515, 2300 RA Leiden of via e-mail KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl. Men kan ook gelijktijdig met bestelling van de uitgave van de lezing op het girostrookje een toegangskaart aanvragen. De toegangskaarten worden medio augustus toegestuurd.

Uitgave van de lezing
De uitgave van de Bert van Selm-lezingen wordt verzorgd door uitgeverij De Buitenkant te Amsterdam. De tweede Bert van Selm-lezing, voorzien van illustraties, zal verschijnen op 6 september 1993 en kan worden besteld door fl. 17,50 over te maken naar gironummer 3397557 van de Bibliograaf Vakgroep Nederlands (Stevinstraat 14, 2405 CP Alphen aan den Rijn) met vermelding van “2e Bert van Selm-lezing” of, bij bestelling vanuit het buitenland, door toezending van een Eurocheque. De bestelling is op 6 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Korrie Korevaart (e-mail: KOREVAAR@rulcri.LeidenUniv.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 08 Jul 1993 20:09 MET
From: Ben Salemans
Subject: Vra: 9306.07: Adressen Nederlandse auteurs?

Kan iemand mij vertellen hoe ik de prive-adressen van auteurs als Mulish (Americain….), Hermans, Van Kooten e.d. kan achterhalen?

Groet van Ben Salemans

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9307.a --------------------------