Neder-L, no. 9210.a

Subject:Neder-L, no. 9210.a
From:Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Sat, 24 Oct 92 02:22:42 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9210.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9210.01: Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde: verga-   |
|          dering op 29 oktober; lidmaatschap aanbevolen     |
| (2) Vra: 9210.02: Trying to find the Dutch linguist Luc van Buuren   |
| (3) Vra: 9210.03: Concordanties Nederlandstalige auteurs voorhanden?  |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 20 Oct 92 11:37:17 MET
From: Roland de Bonth
Subject: Med: 9210.01: Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde: vergadering op 29 oktober; lidmaatschap aanbevolen.

Geachte Neder-L-abonnee,

Op donderdag 29 oktober 1992 zal de vijftiende vergadering van het Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde plaatsvinden. Plaats van handeling is het P.C. Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam aan de Spuistraat 134 te Amsterdam. De vergadering begint om 13.30 u in zaal 460 (vierde verdieping).

Vergaderingen van het werkverband bestaan altijd uit een inhoudelijk gedeelte, te weten twee lezingen, en een zakelijk gedeelte. Tijdens de komende bijeenkomst zal drs. J. Maat (UvA) een voordracht houden over ”De filosofische taal van George Dalgarno (1661)” en zal dr. M.J. van der Wal (RUL) het een en ander vertellen over ”De standaardisering van het Nederlands in de zeventiende eeuw”.

Om een indruk te geven van de activiteiten die het werkverband ontplooit heb ik hieronder twee alinea’s overgetypt uit een mededeling van J. Noordegraaf, gepubliceerd in het tijdschrift Dokumentaal van juni 1991:

“Sinds enkele jaren functioneert in Nederland het Interuniversitaire Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde als discussieplatform voor onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde. Bij het Werkverband zijn zowel universitaire als niet-universitaire onderzoekers aangesloten. Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats waarop de resultaten van onderzoek inzake uiteenlopende perioden en verschillende taalgebieden worden besproken. Ook heeft het Werkverband in de afgelopen tijd op verschillende congressen een historiografische sectie verzorgd [bij voorbeeld op de TIN-dag, de Taalkunde-In-Nederland-dag in Utrecht, RdB]. Met buitenlandse vakgenoten zijn er goede persoonlijke contacten opgebouwd, niet alleen door het uitnodigen van buitenlandse gastsprekers, maar ook door het mede-organiseren van een jaarlijks internationaal colloquium. In 1989 werd het derde colloquium gehouden in de stad Luxemburg; het vijfde (1992) zal in samenwerking met de Fryske Akademy in Leeuwarden plaatsvinden. [Dit vijfde colloquium is in april van dit jaar gehouden. Intussen ligt ook het zesde colloquium te Regensburg, 29 en 30 september 1992, achter ons (RdB).] De bijdrage van de leden van het Werkverband aan de internationale discussie wordt verder vergemakkelijkt door de goede relatie die bestaat met de Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft, een internationale vereniging die haar zetel heeft in Muenster (het lidmaatschap inclusief toezending van een informatieve `Rundbrief’ is [bij mijn weten nog steeds, RdB] gratis: men kan zich aanmelden bij Dr. Klaus Dutz, Postfach 5725, D-4400 Muenster). Het nieuwe tijdschrift Beitraege zur Geschichte der Sprachwissenschaft, dat in 1991 gaat verschijnen bij Nodus Publikationen te Muenster, zal dan ook mede als orgaan van het Werkverband functioneren”,

aldus Jan Noordegraaf.

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van het Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde, dan kunt u zich aanmelden bij: Mw. dr. M.J. van der Wal, Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Nederlands, Postbus 9515, 2300 RA LEIDEN.

Roland de Bonth
Vakgroep Nederlands KUN
Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN
e-mailadres: u216012 at hnykun11

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 22 Oct 92 12:05 GMT
From: David E Newton DEN1@VAXB.YORK.AC.UK
Subject: Vra: 9210.02: Trying to find the Dutch linguist Luc van Buuren

How can I get in touch with Luc van Buuren, the Dutch linguist? I tried the address I had (buuren@alf.let.uva.nl), but have had no reply as yet…
[Antwoorden a.u.b. met cc: naar Neder-L, BS]

Thanks,

David E Newton
den1@uk.ac.york.vaxb

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 22 Oct 1992 13:26 MET
From: Matthias Huening MHUNING@rulcri.LeidenUniv.nl
Subject: Vra: 9210.03: Concordanties Nederlandstalige auteurs voorhanden?

Beste Neder-L-abonnees,

Ik ben op zoek naar concordanties van het werk van Nederlandse auteurs. Tot nu toe heb ik alleen Salemans’ en Schaars’ concordanties op Vondel kunnen vinden (plus hun concordanties van werken van ‘onze’ oude grammatici, maar die zijn voor mij op het ogenblik minder interessant). Vooral de concordantie van Vondels dramatisch werk is voor mij zeer bruikbaar vanwege z’n retrograde lijst. Ik ben namelijk bezig met onderzoek naar woordvormingsverschijnselen, en ik zoek daarom vooral woorden met bepaalde achtervoegsels.

Weet iemand of er concordanties zijn van werken van andere nederlandstalige auteurs? Graag namen en titels.
[Antwoorden graag naar Neder-L. B.S.]

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Matthias

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9210.a --------------------------