Neder-L, no. 9207.b

Subject:Neder-L, no. 9207.b
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Fri, 31 Jul 92 16:58:09 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9207.b --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Edi: 9207.02: Distributieproblemen Neder-L vanaf 24 juni 1992    |
| (2) Med: 9207.03: Eenmalige editie WNT tegen sterk gereduceerde prijs  |
| ---                                   |
| (3) Med: 9207.01: Morfologiedagen 1992                 |
| (4) Vra: 9206.06: Bestaan er Nederlandstalige 'akademische romans'?   |
| (5) Ant: 9206.07: Reactie op 'akademische romans' (bericht 9206.06)   |
| (6) Vra: 9206.08: Wie gebruikt TACT of soortgelijke tekstanalytische  |
|          programmatuur?                    |
| (7) Vra: 9206.09: Request for bibliographical information on Dr.    |
|          Bernard Mandeville (1670-1733)            |
| (8) Edi: 9206.10: Promotie Neder-L gewenst               |
| (9) Edi: 9206.11: Listserv archiveert/beheert oude Neder-L-berichten  |
|(10) Edi: 9206.12: Vormgeving-conventies bij gedistribueerde Neder-L-  |
|          berichten                       |
|                                     |
| N.B.: Berichten (3) t/m (10) werden al eerder gedistribueerd. Wegens  |
|    distributieproblemen (zie eerste bericht, no. 9207.02) worden ze |
|    hier nogmaals verspreid. Ben Salemans.              |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 31 Jul 1992 12:01 MET
From: Ben Salemans
Subject: Edi: 9207.02: Distributieproblemen Neder-L vanaf 24 juni 1992

Beste Neder-L-abonnees,

Distributieproblemen vanaf 24 juni 1992

Een aantal Neder-L-abonnees zal hebben bemerkt dat vanaf eind juni 1992 zich distributieproblemen hebben voorgedaan: het grootste deel van de abonnees heeft geen Neder-L-post ontvangen vanaf 24 juni, afgezien van een enkel test-bericht.

Oorzaak van de problemen: een ‘bug’ in de EARN-distributie-software

De ontdekking en analyse van dit probleem heeft vele weken in beslag genomen. Maar de put oorzaak is gevonden. Op 24 juni abonneerde zich een collega op Neder-L, geheel conform de ‘subscribe’-conventies. Deze collega, die geen enkele blaam treft, heeft in zijn e-post-adres twee dubbele punten staan. Daar liep de distributie-software van de EARN-listserver op stuk, terwijl de subscribe-software van die listserver dat adres wel als correct had geaccepteerd! Inmiddels is deze ‘bug’ in de programmatuur gemeld aan EARN. Er wordt aan gewerkt.
Wat betekende dit nu voor de Neder-L-abonnees? Om een lang verhaal kort te houden: de Neder-L-abonnees die in de adressenlijst van de Neder-L-distributielijst vóór ‘collega-::’ staan, hebben alle Neder-L-berichten ontvangen. De abonnees die in de adressenlijst volgen op ‘collega-::’ niet. Ik schat dat hierdoor driekwart van de Neder-L-abonnees vanaf 24 juni geen post van Neder-L meer heeft ontvangen.
Deze distributiefout was moeilijk te ontdekken. Telkens wanneer ik als lijstbeheerder aan de EARN-listserver opdracht had gegeven om Neder-L-post te distribueren, meldde hij mij, ten onrechte, enkele minuten later dat de Neder-L-berichten netjes waren gedistribueerd onder ALLE abonnees. Een hoogsteigenaardige melding. Als postbode zeg je toch niet dat je alle post keurig netjes hebt afgeleverd, terwijl je driekwart van de post niet in behandeling hebt genomen?

Dan maar de oude Neder-L-berichten opnieuw distribueren …

Wat doe je als editor/beheerder van een elektronisch tijdschrift als je weet dat driekwart van de abonnees het tijdschrift een tijdje niet heeft ontvangen? Normaliter zou je via een kort bericht de abonnees op het euvel kunnen wijzen en hun adviseren de gemiste Neder-L-berichten op te vragen bij de listserver. Maar dat opvragen van die berichten zal voor menige Neder-L-abonnee problemen opleveren. In het Neder-L- bericht 9206.11 behandelde ik het opvragen van oude Neder-L-berichten. Maar dat bericht van na de cruciale datum 24 juni 1992 is nu net door een fors aantal abonnees niet ontvangen!
Ik heb ervoor gekozen om de Neder-L-berichten van na die fatale datum opnieuw te distribueren onder alle abonnees. Het betreft de Neder-L-uitgaven 9206.c en 9207.a. Wellicht vervelend voor de abonnees die die berichten wel mochten ontvangen. Ik verwacht begrip hiervoor.

Woord van dank

Ik dank de vele abonnees die op diverse testberichten gereageerd hebben. Die testberichten waren nodig om de reikwijdte van de ‘bug’ te bepalen. Aan de hand van die testberichten kunt u overigens zelf nagaan of u Neder-L-post gemist heeft: als u alleen maar ‘test 3’ heeft ontvangen, behoorde u tot de groep van tijdelijk gedupeerden.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
editor Neder-L

P.S.: Beste Matthias Huening (zie bericht 9207.01 hieronder): het is vervelend dat het zolang duurde voordat je bericht onder alle abonnees werd gedistribueerd. Uit bovenstaand bericht kun je afleiden dat niet aan mij heeft gelegen. Sterker nog, ik vermoed dat als er geen editor bij Neder-L was geweest, het vele had maanden gekost voordat de ‘bug’ ontdekt en hersteld was….

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 31 Jul 1992 12:03 MET
From: Ben Salemans
Subject: Med: 9207.03: Eenmalige editie WNT tegen sterk gereduceerde prijs

Inleiding

Normaliter zullen in Neder-L geen ‘ordinaire’ reclameboodschappen worden opgenomen, die niets van doen hebben met de neerlandistiek. Maar voor aankondigingen van boeken zal Neder-L wel ruimte bieden. Ik vermoed dat zeker de ‘buitengaatse’ neerlandici dergelijke boek- aankondigingen op prijs zullen stellen.

Uitgevers of auteurs die hun boeken aangekondigd/besproken wensen te zien in Neder-L kunnen die boeken naar mijn prive-adres sturen:

Ben Salemans,
editor/beheerder Neder-L,
p/a: Weezenhof 6514
6536 BA Nijmegen.

Kant en klare boekbesprekingen kunnen uiteraard gewoon naar de Neder-L-distributielijst worden gestuurd (als e-post-bericht naar Neder-L@nic.surfnet.nl).

Eenmalige goedkope editie WNT

Het kolossale, prestigieuze en onvolprezen Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) verschijnt dit jaar in een goedkope editie: bij voorintekening betaalt u voor de 36 banden f 1495,-/Bfr 29.900 (paper- back) of f 1995,-/Bfr 35.900 (luxe gebonden editie), exclusief f 25,- verzendkosten. De voorintekening sluit op 1 september 1992. Na die datum betaalt u voor beide soorten edities f 300,-/Bfr. 6.000 meer.

Een mooie aanbieding. De lengte van de editie schat ik op plm. 2 meter, wat neerkomt op f 0,75 tot f 1,- per strekkende boekenkastcentimeter WNT. Anders berekend: de meer dan 40.000 pagina’s van het WNT kosten nu, luxe-gebonden en wel, nog geen 5 cent per pagina. Voor het ‘normale’ WNT betaalt u ongeveer acht maal zoveel. De thans nog ontbrekende banden voor de letters X, Y en Z (klaar in 1998) zullen tegen een vergelijkbare lage prijs aan intekenaren worden aangeboden. Het zou natuurlijk prachtig zijn als nu ook een ‘goedkope’ uitgave van het Middelnederlandsch Woordenboek zou verschijnen….

Om de verkoop van de nieuwe uitgave van het WNT te bevorderen, heeft uitgeverij SDU een WNT-folder laten vervaardigen. De volgende wervende tekst is afkomstig uit die folder.

Het grootste woordenboek ter wereld

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is een uniek document. U treft er alle woorden en spreekwijzen in aan die in Nederlandse geschriften van 1500 tot in de 20ste eeuw te vinden zijn. Ook woorden die reeds lang in onbruik zijn geraakt, zijn erin opgenomen. Hierdoor biedt dit woordenboek u het meest complete overzicht van woorden in het Nederlandse taalgebied.
Het verschaft u uitgebreide informatie over woordgebruik, verstrekt achtergronden, helpt u het ontstaan van woorden te verklaren en geeft hun betekenis.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is bij uitstek de plaats waar veranderingen in de taal zijn vastgelegd. Een ‘dolhuis’ bijvoorbeeld bestaat niet meer, het gekkenhuis is via de benaming ‘psychia- trische inrichting geëvolueerd tot ‘psychiatrisch ziekenhuis’, of, nog neutraler ‘B-ziekenhuis’. De ‘gekken’ die er verpleegd en behandeld worden heten nu cliënten en bewoners. Op deze wijze geeft het WNT talloze voorbeelden. Kortom, een rijke informatiebron als u de taal wilt doorgronden.
Het spreekt vanzelf dat dit woordenboek breed van opzet is. Niet alleen het Nederlands, ook het Vlaams vindt er een plaats in. Dit grootste woordenboek ter wereld is een sieraad in de boekenkast. Het mag bij geen verzamelaar ontbreken!
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal verschijnt binnenkort tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Deze eenmalige uitgave brengt een wetenschappelijk werk van onschatbare waarde nu binnen het bereik van een ieder die het serieus met onze taal meent.

De geschiedenis

Het verhaal van het Woordenboek der Nederlandsche Taal begint in 1851. In 1864 verscheen de eerste aflevering van 614 tot nu toe verschenen afleveringen. De eerste verzamelband, A tot Ajuin, zag in 1882 het licht. Tot op heden zijn er 36 banden verschenen.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is gebaseerd op meer dan 10.000 bronnen. Niet alleen literaire werken, maar ook dagboeken, rekeningboeken, plakkaatboeken, rechtsboeken, vele werken op het gebied van bosbouw, wegenbouw, landbouw, molenbouw, scheepvaart, de medische wetenschappen, natuurwetenschappen enzovoort, werden geraadpleegd. Ook streektaal en dialecten ontsnapten niet aan de aandacht.
Geen wonder dat een ongekend volledig geheel is ontstaan. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is een wetenschappelijke prestatie van de allereerste orde. Dit alfabetische, historisch-beschrijvende boek is een imposant werk en een magistrale getuigenis van de liefde voor onze taal. Nu ook binnen uw bereik!

De opzet

Elk artikel (lemma) dat in het Woordenboek der Nederlandsche Taal staat, wordt op dezelfde logische manier behandeld. Allereerst wordt het trefwoord gegeven en worden grammaticale bijzonderheden en eventuele nevenvormen beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op ontstaan, herkomst en ontwikkeling.
Het kerngedeelte van elk lemma bestaat uit een compleet overzicht van betekenissen en structuur van een woord. Deze beschrijving geschiedt chronologisch. Eerst komen de oudste vormen, men eindigt met de jongste. Een betekenis wordt nauwkeurig gedefinieerd. Zo’n analyse geeft een volledige omschrijving van een woord.
Specifieke gebruiksmogelijkheden, verbindingen met andere woorden, uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen passeren de revue. Tevens wordt aangegeven of een betekenis veelvuldig voorkomt of ongewoon is, aan verandering onderhevig, gebonden is aan een vaktaal, jargon of dialect, regionale bekendheid geniet of een speciale gevoelswaarde heeft.
Tot slot wordt elk woord verduidelijkt en worden de schakeringen in gebruik gei”llustreerd met behulp van welgekozen citaten. Deze vormen schitterende, leerzame en vaak ook amusante leesstof!
Het spreekt vanzelf dat door deze opzet elk woord bijzonder uitgebreid wordt behandeld. Een woord als “trekken” bijvoorbeeld neemt 43 bladzijden in beslag, een woord als “voet” niet minder dan 38 pagina’s, terwijl “water” het met 27 pagina’s ‘moet doen’.

De uitvoering

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal verschijnt medio oktober 1992 in een betaalbare uitgave. De eenmalige editie is inhoudelijk volkomen identiek aan de oorspronkelijke uitgave, maar de prijs bedraagt slechts 1/8 daarvan.
De lage prijs is mede mogelijk doordat het formaat met 12% is teruggebracht, zonder dat dit evenwel ten koste van de leesbaarheid is gegaan.
De 36 banden omvatten de tot nu toe verschenen letters A tot en met W. De omvang is ruim 40.000 bladzijden. Tussen nu en 1998 zullen nog enkele banden aan de letters X, Y, Z worden gewijd, die tegen een vergelijkbaar lage prijs aan de intekenaren zullen worden aangeboden.
De editie is stevig van uitvoering en leent zich uitstekend voor intensief gebruik. Als intekenaar krijgt u bovendien een speciaal voor deze gelegenheid geschreven geschiedenis van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en een inleiding op het gebruik van de hand van prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg en dr. A.M.F. Moerdijk.
Evenals in de eerste aflevering (1864) zal ook in deze editie een lijst worden opgenomen van de intekenaren.

Bij voorintekening nu voor slechts f 1495,-. Beperkte oplage

De luxe, gebonden editie kost f 1995,-/Bfr 39.900 bij voorintekening en f 2295,-/Bfr 45.900 bij verschijnen.
Al voor f 1495,-/Bfr 29.900 (bij voorintekening) bent u de trotse bezitter van het Woordenboek der Nederlandsche Taal in de paperback-uitgave. Na verschijnen betaalt u f 1795,-/Bfr 35.900 voor deze 36 kloeke banden. Prijzen exclusief f 25,- verzendkosten.
Maar haast u, want in beide gevallen is de oplage beperkt, en de voorintekening sluit 1 september 1992.

Het WNT wordt samengesteld door het Instituut voor Nederlandsche Lexicologie te Leiden.

ISBN 90 12 06612 3 (paperback)
ISBN 90 12 06613 1 (gebonden)


----------------------------------------------------------------------
I N T E K E N B O N
 
O Ja, ik schijf in op de eenmalige uitgave van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal in 36 banden. Ik wens de paperback-editie f 1495,-/
Bfr 29.900 / gebonden editie f 1995,-/Bfr 39.900 *) te ontvangen.
 
Naam:      .....................................................
 
Adres:      .....................................................
 
Postcode/Plaats: .....................................................
 
Datum:      .....................................................
 
Aangetroffen in: Neder-L, elektronische tijdschrift voor de Neer-
                 landistiek (p/a Weezenhof 6514, 6536 BA Nijmegen)
 
O Betaling via factuur
 
O Eurocard  O Visa  O Amex  O Diners club
 
     Nummer |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 
     Geldig t/m: .....................................................
 
Afleveradres:  .....................................................
 
(via credit card organisatie doorgaans gespreide betaling mogelijk)
 
Handtekening:  .....................................................
 
 
 
*) Doorhalen wat niet wordt verlangd
 
----------------------------------------------------------------------

Zend de (door u uitgeprinte, BS) ingevulde intekenbon in een envelop zonder postzegel naar:

SDU,
Antwoordnummer 10734,
2501 WB Den Haag.

Factuur zal kort voor levering van uw WNT worden toegestuurd.

Ook verkrijgbaar bij de boekhandel.


(3 t/m 7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

[Noot redactie Neerlandistiek: nrs 3 t/m 7 zijn eerder verschenen (zoals aangekondigd in punt 1) en nu te vinden op de Neerlandistiek-website, en daarom niet hier herhaald]