Nws: Plantin Instituut voor typografie

Missie

Het Plantin Instituut voor Typografie orga­ni­seert ‘Expert clas­ses’ over Typografie en Vormgeving, Type design, Book design en korte modules.

Vanuit een eigen­zin­nige visie en als zel­fs­tan­dig insti­tuut biedt het een unieke com­bi­na­tie aan van the­o­re­ti­sche inzich­ten, his­to­ri­sche ach­ter­gron­den, up-to-date tech­ni­sche ken­nis en pra­kti­sche vaar­di­ghe­den. De sleu­telwo­or­den van de oplei­ding zijn typo­gra­fie en vorm­ge­ving in de brede zin van het woord: van de his­to­ri­sche, esthe­ti­sche en func­ti­o­nele aspec­ten van de let­ter en haar beeld­vor­ming tot het geheel van pro­ces­sen die van­daag de gra­fi­sche com­mu­ni­ca­tie bepa­len, van ontwerp tot ein­d­pro­duct. Het pro­gramma legt daar­bij de nadruk op deskun­di­gheid, oor­de­elsver­mo­gen en kwaliteitsbewaking.

Het Plantin Instituut voor Typografie richt zich tot een brede instroom van gemo­ti­veerde stu­den­ten die zich ver­der wil­len ver­di­e­pen in de typo­gra­fie: ontwer­pers, uit­ge­vers en andere pro­fes­si­o­nals uit het boe­ke­n­vak, tech­nici en lei­ding­ge­ven­den die actief zijn in de gra­fi­sche sec­tor, de audi­o­vi­su­ele media en de ICT-wereld.

Het insti­tuut is geno­emd naar Christoffel Plantin, de belan­grijkste drukker-uitgever van de twe­ede helft van de 16de eeuw, die bekend stond om zijn onder­ne­mer­schap en de grote inhou­de­lijke en mate­riële zorg die hij aan zijn uit­ga­ven bes­te­edde. Het Plantin Instituut voor Typografie is geves­tigd in en werkt nauw samen met het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet UNESCO Werelderfgoed in Antwerpen.

De geschi­e­de­nis van het Plantin Instituut voor Typografie 1951–1974

Het Plantin Genootschap, Hoger Instituut voor Drukkunst, werd opge­richt te Antwerpen op 8 maart 1951. De raad van bes­tuur bes­tond uit: L. Craeybeckx (bur­ge­me­es­ter), K.C. Peeters (sta­ds­se­cre­ta­ris), H.F. Bouchery (con­ser­va­tor Museum Plantin-Moretus), J.-L. Somers (advo­caat, sche­pen van Kunsten), A. Pelckmans (direc­teur van uit­ge­ve­rij De Nederlandsche Boekhandel) als direc­teur en H.D.L. Vervliet (adjunct-conservator Museum Plantin-Moretus) als secre­ta­ris van het insti­tuut. Als doel­stel­ling werd onder meer het vol­gende gefor­mu­le­erd: ‘door het inrich­ten van cur­sus­sen, voor­drach­ten en ten­to­on­stel­lin­gen wil het Plantin Genootschap, de typo­gra­fi­sche ver­zor­ging van het Belgische drukwerk daa­dwerke­lijk ver­be­te­ren’, en ver­der: ‘in een unieke sfeer wordt de leer­lin­gen de gele­gen­heid gebo­den niet enkel de grote heden­da­agse mees­ters van de gra­fi­sche wereld te aan­ho­ren, maar ook met hen in con­tact te tre­den en zich te vor­men in een onge­dwon­gen ges­prek of in een vrije discussie’.

Een selec­tie van deze ‘mees­ters’ is opge­no­men in de cata­lo­gus ‘Magistraal, Meesters van het Plantin Genootschap 1951−1974’, waa­ron­der:
Ger Schmook, Gerrit W. Ovink, Hendrik D.L. Vervliet, Jan Van Krimpen, Sem L. Hartz, Huib Van Krimpen, Gerrit Noordzij, Berthe Van Regemorter, August Kulche, Frank van den Wijngaert, Jozef Cantré, Antoon Herkenrath, Gerard Gaudaen, Jaak Gorus, Leo Marfurt en Mark Severin.

De geschi­e­de­nis van het Plantin Genootschap is ver­der te lezen in de tekst die de stich­ter Albert J. Pelckmans schreef voor het ‘Liber Amicorum H.D.L. Vervliet’.

De typo­gra­fi­sche ontwi­kke­lin­gen na 1945 in Vlaanderen en Nederland wor­den beschre­ven door Jan Middendorp in de bijdrage ‘Twee werel­den, gra­fi­sch ontwer­pen in Vlaanderen en Nederland na 1945’.

Meesters van het Plantin Genootschap

Albert Pelckmans ‘De uit­ge­bre­ide geschi­e­de­nis van het Plantin Genootschap’, Jan Middendorp ‘Twee werel­den, gra­fi­sch ontwer­pen in Vlaanderen en Nederland na 1945’, Ger Schmook, Gerrit W. Ovink, Hendrik D.L. Vervliet, Jan Van Krimpen, Sem L. Hartz, Huib Van Krimpen, Gerrit Noordzij, Berthe Van Regemorter, August Kulche, Frank van den Wijngaert, Jozef Cantré, Antoon Herkenrath, Gerard Gaudaen, Jaak Gorus, Leo Marfurt, Mark Severin.

Docenten

Antoon De Vylder, Frank Blokland, John Lane, Jan Middendorp, Roland de Winter, Willy Le Loup, Clara Suetens, Jean-Pierre Poppe, Jo De Bruyn, Hugo Puttaert, Lode Coen, Misjel Vossen, Fabienne Bruyninckx, Wilfried Onzea, Johan Pas, Fred Smeijers, Leo Van der Kolk, Chris Vermaas, Jan Van den Abbeele, Jan Dries, Hubert Scheir, Marc Mombaerts, Johan Van der Auwera, Laurent Maes, Jean-Pierre Berth, Peter Tielemans, Henk Porck, Gerd Horsten, Françoise Bausart, Jan Storm van Leeuwen, Dieter Delarue, Carlo van Baelen, Lieven Sercu, Paul van Calster, Stijn Van Rossem, Rudy Vanschoonbeek.

Raad van bestuur
Erik Michiels
voor­zit­ter Plantin Genootschap, Bestuurder van vennootschappen
Marc Mombaerts
onder­vo­or­zit­ter Plantin Genootschap, Grafisch deskundige
Dr. Barones Francine de Nave
secretaris-penningmeester Plantin Genootschap, Eredirecteur Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet UNESCO Werelderfgoed
Herbert Binneweg
voor­zit­ter onder­wij­scom­mis­sie Plantin Genootschap, ontwer­per, em. docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Ere-directeur Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete
Paul Adriaensen
Public rela­ti­ons mana­ger Agfa nv
Prof. dr. Pierre Delsaerdt
Universiteit Antwerpen, vak­groep Informatie– en Bibliotheekwetenschap
Luc Demeester
Bestuurder-directeur Uitgeverij Lannoo nv
Antoon De Vylder
Boektypograaf
Philip Heylen
Schepen voor cul­tuur Stad Antwerpen
Kiki Douwes
Grafisch ontwer­per
Martinus Schneiders
Em. prof. dr. Ludo Simons
ere­vo­or­zit­ter, Em. hoo­gle­raar Universiteit Antwerpen en K.U. Leuven
Luc Tessens
Afgevaardigd bes­tu­ur­der Vereniging Vlaamse Boekverkopers
Louis Van den Eede
Typograaf
Thom Pelckmans
Eindverantwoordelijke uit­ge­ve­rij Pelckmans
Ernest Van Buynder
Vast secre­ta­ris Universiteit Antwerpen

Algemene ver­ga­de­ring

De heer H. B. Cools
De heer Koen Goderis
Prof. Dr. Hendrik D.L. Vervliet
De heer W. Geldolf
De heer F. Ruts
De heer J. Van Elewyck
Mevrouw Leona Detiège
De heer Alain Vermeire
De heer Patrick Janssens

Onderwijscommissie

Herbert Binneweg
voor­zit­ter onder­wij­scom­mis­sie Plantin Genootschap, ontwer­per,
 em. docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, ere-directeur Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete
Antoon De Vylder
Typograaf
Misjel Vossen
Grafisch deskun­dige, docent Artevelde Hogeschool, Artesis Hogeschool
Katrien Van Haute
Kunsthistorica, spe­ci­a­li­sa­tie typo­gra­fie, docente Sint Lucas Gent
Louis Van den Eede
Typograaf
Johan Van Looveren
Grafisch vor­m­ge­ver, docent typo­gra­fie Sint Lukas Brussel

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.