Vac: Zeven aanstellingen voor doctor-assistenten bij faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent (deadline: 10 jan. 2011)

Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent zijn volgende mandaten te begeven; het betreft tijdelijke aanstellingen voor een termijn van drie jaar: zeven betrekkingen van voltijds doctor-assistent bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (tel.:09/264.39.30) – salaris a 100%: min. € 29.069,73 – max. € 45.317,25 (thans uitbetaald à 151,57%). Zie ook: http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/aap)

Profiel van de kandidaat

  • op het ogenblik van de indiening van de kandidatuurstelling houder zijn van een diploma van doctor in een van de studiegebieden van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling). De gebieden zijn: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Taal- en Letterkunde, Geschiedenis, Archeologie en kunstgeschiedenis, een gemengd studiegebied waaronder opleidingen Talen en Culturen en/of Vergelijkende Cultuurwetenschappen zijn georganiseerd;
  • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in het betrokken vakgebied, gestaafd door minstens 4 bijdragen in de vorm van (co-)auteurschap van artikels vermeld in de Arts and Humanities Citation Index, de Social Science Citation Index of de Science Citation Index of in de vorm van (co-)auteurschap van een boek uitgegeven door een internationale uitgeverij en vermeld in de lijst van de Onderzoeksraad van de UGent (http://www.ugent.be/nl/onderzoek/beleid/bibliometrie/uitgeverijen.htm/?searchterm=lijst%20uitgeverijen). De lijst kan eveneens bekomen worden op het decanaat van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte bij mevr. Annelies Lefebvre (mailto:annelies.lefebvre@ugent.be; tel.: 09/264.39.31) of mevr. Vicky Vandenbogaerde (mailto:vicky.vandenbogaerde@ugent.be; tel.: 09/264.39.33);
  • mededelingen of voordrachten op wetenschappelijke conferenties strekken tot aanbeveling;
  • over de nodige didactische, organisatorische en communicatieve vaardigheden beschikken om ondersteuning en begeleiding te bieden aan doctorandi (bijvoorbeeld in het kader van de Doctoral school);
  • de kandidaat dient na te gaan of hij/zij in aanmerking komt voor het ambt volgens de bepalingen van art. 94 van het Universiteitsdecreet;
  • volgend document dient bij de kandidatuur gevoegd te worden: een (gefaseerd) publicatieplan met het oog op optimaliseren van onderzoeksoutput.

Inhoud van de functie

  • wetenschappelijk output en ondersteuning verzorgen die optimaal valoriseerbaar is in termen van interuniversitaire en facultaire verdeelmechanismen;
  • medewerking aan het onderwijs op Ma-niveau;
  • wetenschappelijke dienstverlening;
  • minimum 90% van de tijd dient aan wetenschappelijk onderzoek besteed te worden.

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereist diploma moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25 – 9000 Gent, uiterlijk op 10 januari 2011.

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.